Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, December 09, 1898, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ZÁPADU
-v
Zaloien 1871--Roéník 1
L
OMAHA NEBR V PÁTEK DNE 9 PROSINCE 1898
Dyojtfdenníku: Ročník VII číslo 25
c 771 i li z ni 1 1 x
jsťc~- u ir kt u r
i — -~ x i
"S SV
s
f
%AVÚ 7DDÍVV nnMÍrť
POLITICKÉ
Z kongresu
Dne 5ho prosince v první pon
dělí tohoto měsíce zasednul 55tý
kongres ku svému druhému čili
"krátkému" zasedání V ten den
nevykonáno nic než vyslechnuto
poselství presidentovo
Senát zasedal v úterý jen krát
kou dobu Senátor Vest z Mis-
souri podal předlohu usnesení
kterýmž se prohiásiti má že dle
ústavy Spojených Států nemá
ústřední vláďa naše právo k nabý
vání území jež by držela a ovládla
úplně co kolonie a všechno území
nabyté musí býti drženo pouze
jen k účeli tomu aby konečně
připuštěno bylo do Unie co stát
jedinou aepatou Dyia debata o
ochraně kteráž má poskytována
býti loďstvu našemu sprostředku
jícímu pobřežní plavbu Ve stře
du při příležitosti otázky potvr
zení hawaiské komise debatoval
senátor Lodge proti ustanovování
ČL-nů senátu do komisí jichž
zprávy mají pak v senátu projed
návány býti Ustanovení Johna
Haye za sekretáře státního bylo
potvrzeno Ve čtvrtek potvrzen
byl Clayton co velevyslanec mexi
cký Sen Vest podal předlohu
zákona kterým
by se zapovídalo
ustanovovat za členy komisí členy
kongresu Dvacet šest pensí bylo
v ten den povoleno a senát
usnesl se odročiti do pondělka
Sněmovna poslanecká odročila
se v úterý z úcty ku zemřelým od
skončení prvního zasedání Členům
Nothway z Ohio a Love z Missis
sippi Ve středu jednalo se o
předloze zákona kterýmž má za
mezen býti prodej Železničních
lístků pokoutními jednately a to
sice tím spOsobem že oprávněný
mi jednately maji bytí pouze jen
řádně ustanovení jednatelé společ
ností a jiné osoby jež by se pro
dejem takovým zanášely podlé
haly by trestu Debata byla
dlouhá a tuhá Odpůrci zákona
dovozovali že jest to na újmu
obecnému dobru a pouze jen ve
prospěch velkých společností
avšak předloha byla proto přece
přijata nq proti 102 hlasům
Mezi předlohami podanými byla
předloha Babcocka z Wisconsinu
na daist pense pro vysloužilce z
minulé občanské války Ve čtvr
tek prošla bez velkého odporu
předloha povolující dodatečný
rozpočet pro výlohy vojenské v
obnosu $69895892 čímž posta
ráno bude o služné dobrovolníků
do 1 Července i8qq Sněmovna
se odročila též do pondělka
Z Washingtonu
President hodlá súčastniti se
příští týden slavnosti míru jež
bude odbývána v Atlanta
Senátor Mořili z Vermontu
předložil v kougresu usneseni
sněmu svého státu žádající aby
_aby byl Dewey ustanoven adrai
rálem
% Zástupci z Kalifornie prote
stují proti tomu aby vyhověno
bylo Řecku a drobné hrozinky
fkorintky) zbaveny byly cla jeli
kož toto kalifornské ovoce musí s
řeckým soutěžiti
% Vláda mexická oznámila že
povýšila svého vyslance ve Wash
ingtonu na velevyslance a proto
též náš vyslanec americký v Me
xiku Powell Clayton byl povýšen
za velevyslance '
X Zpráva hawaiské komis byla
předložena v kongresu Podle
zprávy té navrhuje se pro Hawaj
sko territoriální zřízení Občan
ských práv mají poŽívati všichni
běloši zahrnujíc 1 Portugalce
všechny osoby původu afrického
a vicchoy osoby plémě bawajské
ho jež byly občany republiky
bawajské dříve než tato přenesla
svrchovanost tvou na Spojené
Státy Dle toho by byli v Ha
wajsku občany pouze jen malá
část tamnějších obyvatelů Sněm
hawajský aestávati má ze dvou
sněmoven jedna o 15 a druhá o
30 Členech Senátoři mají býti
aspofi 30 roků staří a bydleti tam
tři roky a míti majetku za J2000
Poslanci mají býti aspoB 25 roků
tydleti v Hawajsku tři roky a
míti majetek aneb příjem roční
135a Voliči mají býti ai roků
taft bydleti rok v Hawajtku
mft zaplacené dané" a býti schop
uiui ici u(jiick6 aacD nawajsKe
Pro senátory mají mfti práv
hlasovatí pouze ti kteří platí da
ne na majetek v obnosu $1000
KRONIKA UDÁLOSTI
Divadlo vyhořelo
V Chicaga zničeno bylo v pon
dělí v noci požárem divadlo Lin
coin na severní uarK unci a sice
vypuknul požár několik minut na
tc když obecenstvo místnost po
skončení představení bylo opustí
lo Skoda na budově obnáší $60
000 mimo čehož škoda citelná
sposobena divadelní společnosti
v divadle onom představení pořá
dající kteráž nejenom o scenerie
ale i o celou šatnu přišla Většina
herců ztratila při tom i šat svůj
neDor k převleknuti času se jim
nedostalo J
Prudkou vánicí snžhovou
navštíveno bylo v pondělí město
Detroit a okolí a dle docházejících
zpráv již po posledních třinácte
roků podobná bouře pamatována
tam nebyla Sněhu napadla tako
vá sila že spojení telegrafní i že
lezniční úplně přerušeno bylo
Škoda v městě vichřicí spfisobená
odhaduje se nejméně na $100000
Obiti blizzardu
Z New Yorku oznamuje se
neděloí blízzard vyžádal si za oběť
dva životy lidské Stařičtí man
želé Eldridgovi vraceli se z ná
vštěvy na venkově na stanici El
zabetb chtíce se zpět do New
Yorku vrátiti a byli na cestě bliz-
zardem zachyceni Vysílení do
stavilo se dříve než ku pomoci
přispěno jim býti mohlo a tak bíd
ně zahynuli
Chtí prodloužit výsadu
V Chicagské radě městské po
dan Dyl v pondělí návrh na pro
dloužení výsad společnosti poulič
nich dráh o dalších padesáte roků
a návrh ten odkázán výboru kte
rýŽv příští schůzi zprávu svou po-
dati má Dle ordinance této ne
platila by společnost jejíž- trať
méně než $7500 z jedné míle ročně
vynášížádného poplatku za právo
k používání ulice Při výtěžku od
I7500 do $10000 obnášel by
procento od $12500 do $15000
jeden a půl procenta $15000 do
$20000 dvě procenta a přes
$20000 tři procenta výtěžku
Železniční komise iowská
podala v pondělí guvernéru výroč
ní svou zprávu dle kteréž pracuje
v Iowě celkem 35 společnosti že
lezničních a obchod jejich s jedin
kou výminkou byl tím největším
v posledních deseti letech Vý
znamným při tom jest že se zvý
šením obchodu dráh zároveň
služné zaměstnanců přiměřeně
zvýšeno bylo a sice obnáší přírů
stek ve službě vůči roku předeno
zimu 194 procenta Vydání proti
roku loňskému zrostlo o 188 pro
centa a čistý výtěžek o 266 pro
cent Příjmy dráh iowských udá
ny jsou na $4594424490 vydání
na $2981208855 a čistý výtěžek
a $1613215635 Všech za
městnanců úřadníků i dělníků
bylo 30009 a služné jich obnášelo
celkem $1728021501
Obiti výbuchu
Z Bostonu oznámeno v úterý
že ve Fort Independence na ostro
vu Castle udál se odpoledne onoho
výbuch podmořské miny kteráž
potápěčem z kanálu odstraněna
byla Čtyři muži zaměstnáni byli
odtahováním jejím do skladiště
když pojednou z příčiny neznámé
výbuch se udál a všichni čtyři na
místě usmrceni
Žádají vyíif mzdu
Do Kansas City přibyla v úterý
pětičlenná deputace telegrafistů a
staničních jednatelů (Cansas City
Pittsburg & Gulf dráhy aby zde
vrchní správu dráhy té o přídavek
v obnosu 25 procent požádala
V pádu že by žádosti této vyho
věno nebylo jest prý 400 telegra
fistů a staničních jednatelů připra-
praveno práci zastaviti Podobný
přídavek povolen byl podobným
třízencům na divisi jižní a proto
nyní i zřízenci divise severní téže
výhody se domáhají
Vrak a sebevrai
Ve Fort Madison li zavraždil
v utery frank Brush manželko
Svou načež tam tebe ae světa
provodil Manželé tito žili spolu
v úplné spokojeností po kolik ro
ků z neznámých příčin rozhodli
však pojednou se rozejití a za tou
příčinou navštívili v úterý společ
ně právníka Sotva že úřadovnu
opustily střelil Brush manželku
ze zadu do hlavy 8 takou jistotou
že smrt okamžitou byla načež
podobně jistou ranou se světa se
sprovodil -i
Státní hospody v So Dakotl
jež v minulé volbě občanstvem
odhlasovány byly stanou se prý
as sotva skutkem a to proto po
něvadž prý k provedení toho pe
něz v pokladně státní se nedostá
vá Dodatek ústavní jak odhla
sován zní že '"výroba a prodej
nápojů opojných má býti pod vý
hradní kontrolou státu" a ze znění
tohoto vyvozováno jest že stát
vyrábčti musí sám veškery lihovi
ny jež by v hospodách svých pro
dával To ovšem spojeno bv bvlo
vydáním velikým a proto navr
huje se aby v záležitosti té niče
ho pro přítomnost činěno nebylo
a aby v příští volbě státní odvolá
ní dodatku onoho občanstvu před
loženo bylo
Pokus žhářství
učiněn byl ve středu k ránu v St
Louis a sice zapálen tenenjent č
1728 Franklin ave v nimi 11
rodin bydlelo a jedině zakročení
i2tiletého hošíka Claude Browna
kterýž plameny spozoroval a s na
sazením vlastního života spáče
probudil jept co děkovati že
všem podařilo se z hořící budovy
zavčas uniknouti Po uhašení
požáru zjištěno Že celý přízemek
polit byl petrolejem tak že patrně
žhářství se' jedná
' Vlak srazil most
V St Paul Minu vyšinul se
ve střenu z kolejí nákladní vlak
dráhy St Paul & Duluth ze 40
vozů obilím naložených sestáva
jící a to v okamžiku kdy k želez
nému mostu na 6 ulici se blížil
Následkem toho vrazil parostroj
do sloupu mostu s takou silou že
tyz sražen a s nim zároveň 1 1501
stop mostu na
okamžiku tom
němž na štěstí
pouze jen jeden
chodec se nalézal Stržením mo
stu zdržena byla značně doprava
železniční neboť většina tratí
spojení mezi St Paul a Minneapo
lis udržujících pod mostem tímto
vedla
Nižší úrok
Z New Yorku oznamuje se že
řiditelstvo spořitelny "Seaman's
Bank for Savings" uvažuje o zá-
hadnosti toho by úrok z vkladů
ze 4 na 1 Yt procenta snížen bvl 2
že příkladu toho i ostatními spo
řitelnami new-yorskými následo
váno bude O snížení úroku jedná
se mezi bankami new-yorskými
již po delší dobu a převládá ná
hled že není dalekou doba kdy
úrok dokonce až na 3 procenta
snížen bude muset býti neboť
prý' výšŠÍ úrok platiti bankám se
nevyplácí
soud lldU
souhlase se všemi pravidly soud
nimi odbýván byl v úterý v Ben
ton La a výsledkem bylo že
porotou uznáni Černoši H a P
Richardsonové vinnými vraždy
Larry vance a bezodkladná po
prava jich nařízena Pověšeni as
míli od města na místě kdež se
vraždy dopustili Při "přelíčení"
popravě zachován pořádek vzor
ý -
Proti Imperialismu
Ve schůzi výkonného
výboru
v Do
proti-imperialistické ligy
stonu odbývané čten
byl dopis
od
John Shermana v němž týž
mezi jiným praví: "Nadějí mou
jest že senát spolkový smlouvu
zavrhne a ponechá lid tamní (na
Filipínách) zbavený okovů Špa
nělských í nadvlády americké
Sympathisuji s Aguinaldem v jeho
aspiracích po založení republiky
ve vodách Čínských a doufám že
stane se Washingtonem nového
národa zbaveného úplně vlivu
evropského i amerického"
První náklad lodní
pfiveŽený sem ze Španělska od
vypovězení války španělské přibyl
ve středu do Philadelphie a sice
byl to norvéžský parník "Kings-
wood připluvší x Barcelony
Kapitán Prohlásil že di-6 obchod
nictvo tamní tnnlohnX i k„4
ohnQnl nhhníi„ ' w
ia a Zt " ťTJ "
MUW Americe pry
tam pozorovat! nelze v
Hobson na -Manilu
Z New Yorku oznamuje se že
námořní poručík Hobson známý
hrdina santiagský vyslán bude
do přístavu manilského aby tam
vyzvedovánf ponořených váleč
jř _ I í _ 1 V V 1 s 1
nyen 1001 spaneisxycn ridu a sice
nastoupí prý cestu svou ještě před
vánocemi
Komise míro
' Pondělní zasedání komise míru
potrvalo po čtyry hodiny a pro
jednáno bylo celkem osm článků
smlouvy kteréž v časopise našem
jiŽ jsme přinesli Komisaři špa
nělští hleděli dle starého zvyku
svého i tentokráte jednání zdržo
vati což však jim marným bylo
a což také konečně poznali tak
že snad nadále jednání rychleji
bude pokračovati Celá situace
dá shrnouti se ve slova komisaře
Daye bývalého našeho sekretáře
státního kterýž krátce a jadrně
prohlásil že "smlouva míru bude
zkrátka obsahovati to co vítězové
v ní chtít míti budou''
Z úterní schůze oznámeno že
hrubý náčrtek smlouvy míru do
končen již byl a že pouze jen na
nepatrné věci k vyřízení již zbý
vají Co týče se požadavku Špa
nělska aby lodím španělským v
přístavech kubánských a na Porto
Ricu na dobu 10 roků tytéž vý
hody co lodím americkým povole
ny byly byl týž odmrštěn a ko
misařům španělským dáno na
srozuměnou že spokojiti se musí
po docílení opětných styků
diplomatických s těmi výhodami
jež vzájemnostní článek obchodní
celním zákoně Dingley-ově po
voluje
Z KUBY
Spolkový komisař R P Porter
prohlásil ve středu před odjezdem
svým do Spojených Států že vy
šetřováním poměrů kubánských
přiveden byl k přesvědčení že
vzájemnost obchodní mezi Kubou
a Spojenými Státy žádoucnou
jest vzdor cukerníra zájmům
Louisiany a tabáčnickým zájmům
Floridy Vypracována prý jím
byla již pro Kubu zvláštní sazba
celní kterouž Kuba všem náro
dům za stejných podmínek otví
rána bude 1
Ve středu oslavováno v Santi
agu výročí smrti gen Antonio
Macea a úřadům americkým spú
sobeny značné mrzutosti počíná
ním si Kubánců kteří v plném
výzbroji po plné šířce hlavní ulice
do kathedrály táhli ač znám jim
byl rozkaz že mimo vojska spol
kového nikdo ve zbroji na ulici
objevovati se nesmí — Téhož
večera pocítěno tam jakož i
okolí dosti silné zemětřesení
V Havanských časopisech uve
řejněna byla ve středu petice prý
na 200000 podpisů poddaných
španělských nesoucí v kteréž
královna-vladařka žádána jest by
požadovala od Spojených Států
záruku za bezpečnost života i ma
jetku poddaných španělských po
zavedení správy americké Petice
opodstatňována jest tím že prý
po předání Porto Rica do rukou
amerických k Četným násilnostem
a ke krveprolití došlo
Z FILIPÍN
Z Manily došla v pondělí zprá
va že druhy prapor prvého
nebrasského pluku dobrovolníků
utábořen byl pět mil nad městem
co přední stráž a že v dnech nej
bližších zbytek pluku následovati
bude
Válečný odbor obdržel v úterý
teleprafickou zprávu z Manily o
příjezdu dopravní lodě "Puebla"
na kteréž 25 důstojníků a 600
mužů se nalézalo
Z' Manily oznamuje se náhledy
domorodců počínají se ustalovati
na tom že Spojené Státy k za
ujmutí souostroví onoho oprávně
ny nejsou a že spokojiti by se
měly když by jim oněch $20-
000000 bpanělsku vyplacených
nabraženo bylo V případu že
by se Filipínám samostatnosti
dostalo jisto prý jest že by nová
tato republika pod ochranu Spo
jených Států se postavila tak
aby velmoci evropské z ní kousek
po kousku trhati nemohly
ChmberUins ColicCho!era Dir
rhoM XDed Jet vidj apoleblivým a
óčlnlivf m lékpm a jest velmi pH
„„j k ni(áoí Jest k dostáni
každé lékárně
ITejlepší TVEDE aMÉKE UHLÍ
Rock Sprinrs Ohio Hanna Walnut Block atl
NejlepSl IllÍDoiaké v kut ech $Sno drobné 15 25 Cherokee drobné cs
1425 neJlepU ublf bs vaření Naše Beacon Nut uhlí $350
Je velké čisté a dobré Přesvědčte se o tom -
COUTANT & SQUIRES
Telefon 030 Sklad 11 a Mason Pfeárna 1402 Fiirnam St
Z PORTO RICA
Generálním poštmistrem zadán
byl ve středu kontrakt společnosti
New York & Porto Rico Steam
ship Co na dodávku pošty mezi
New Yorkem a San Juan třikráte
měsíčně a každotýdně podél celé
ho pobřeží Smlouva zadána na
jeden rok za $43000 S dodáv
kou započne se od 1 ledna
Zprávy z armády
Dvacátý pluk pěchoty
1
ležící
Fort
přítomně posádkou ve
Leavenworth obdržel počátkem
týdne rozkazy z kterýchž zdá se
býti patrným že v dnech nejbliž
ších poslán bude na Manilu aby
vystřídal tam jeden z pluků dobro-
volnických na jehožto rozpuštění
se dohodnuto bylo Soudí se tak
toho že v rozkazu onom dán
jest důstojnictvu rozkaz požádali
výzbroj a výstroj pro podnebí
tropické a aby pluk k výpravě v
dnech nejbližších připraven bvl
Pluk tento vykonal výborrté služ
by u Santiaga tak že bude to již
podruhé co službu mimo hranic
Spojených Států konati bude
DROBNÉ ZPRÁVY
V St Louis spolčily se v mi
nulých dnech všechny tamní spo
lečnosti pouličních dráh násled
kem čehož 9504 míle tratě pod
jedinkou kontrolou nalezati se
bude
V Paterson N J odbýván
úterý pěstní zápas mezi G Mc
Faddenem a L Beckerem kterýž
poslednější nejspíše smrtí zaplatí
McFadden prohlášen byl vítězem
sedmém náběhu kdy Becker
k zemi se svalil aniž by se bylo
mohlo k vědomí jej přivésci(
Ve Fort Vorth Tex zahá
jeno bylo v úterý zasedání farmer
ského národního kongresu za
účastenství mnoha set delegátů
oých s opuštěním španělského
křižáku "Infanta Maria Teresa"
za bouře 29 října bylo v úterý ve
Washingtonu skončeno a sice roz
hodnuto že opuštění lodě nezbyt
ným bylo a že tudiž na veliteli
lodě žádné viny nespočívá
Zástupci 33 cizích společno
stí pojišťujících v Iowě obchod
provozujících podali v úterý žá
dost o vydání soudního zákazu
jímž by pokladníku státnímu za
kázáno bylo kolektování daně
obnosu 2% procenta hrubého
příjmu kteráž minulým sněmem
společnostem těmto uložena byla
Z New Yorku vyplul ve stře
du křižák Buffalo vezoucí admi
raiu ueweymu do Manily nejen
zásobu střeliva a různých potřeb
ale i 800 mužů na místo těch
jímž lhůta došla a jež propuštění
ze služby si přejí
Ve zdviži v budově United
States Fire Insurance Co- v New
Yorku zabit byl ve středu tajem
nik a pokladník společnosti téW
H Grifíen a dva společníci jeho
smrtelně raněni Zdviž spadla
totiž s nimi z nejvyššího poschodí
to vzdor tomu Že sotva 10
minut před tím prohlédnuta a v
pořádku shledána prý byla
V North Judson Ind pomý
šlí se na postavení cukrovaru
— pak-li totiž nastávajícím sně
mem bounty přijata bude
V Clevelandu zahájen ve stře
du výroční sjezd americké proti-
hospodské ligy za účastenství as
500 delegátů ze všech končin
Soustátí
RTejlepSl ze vóech'
Po Dutesáta let Mra Wtnekw'i fanthlnr
Pyrap matkami pndária Jich ditkim dob
kdji duniáajt luubkj Jato vyruiuráni
noci a suaroráni spánku cburmTjm nánled
krm boleni tult ulaííctro duk-ra? Jul no
natMa si Ihnwl pro liber "Mrs Wimiow
Boothlnc-tiyroo" arudftkv doptátalit-i niabkr
Ceaa )-hu jest nwodhadoutelná D ievi ubohé
mu trpícímu dítku Ihned ftpolecMUrae nat
matky Vyletí příjem arraruluje alud a
trea vrte-i kulíku utkna dávné toiirnl
tápal a dudá mrtUn-tt eelemu MmJÍ "Mra
mIiimo' guoíhlnr Cnio" urnditkr annbkr
ilostaJí-i et příjemná cbutt a )ršt pfedpí
eetn Jedné nejstarlicli a bJI©p-m-b ieaakjkn
léarek a opatrovnic ve fvuj dtatK-a Jn1
na DnpteJ u vaeofc te Káral kt an celém tvtU
Orná aV_ Umct Bnďla liolí a potédeJM o
Mra W iBMuv'1 Sootalng Kyrup
a en
Zprávy spolkové
Česko-Nár Hřbitovní Spolek
odbývá svou pravidelnou schůzi v
první neděli v nastávajícím roce a
sice v neděli dne 1 ledna Všichni
zástupci jsou žádáni aby se do
schůze dostavili
Frank Svoboda taj
Tábor Columbus Číslo 69 W0W
odbývá svou pravidelnou a čtvrt
letní schůzi dne 13 prosince '98 a
poněvač jest výroční schůze a bu
de volba úřadníků a poněvač před-
léhá velmi důležité jednáni proto
jsou bratři žádáni by se co nejčet
něji zúčastnili
F Svoboda F J Fitle
velící konsul clerk
Řád Palacký Ž 1 ZČBJ
bude v úterý dne n prosince od-
bývati svoji výroční schůzi a jeli
kož předléhá volba úřadníků jest
přítomnost všech členů žádoucna
Vác Bureš taj
Sbor Boleslava ( 60 JČD
odbývá výroční schůzi příští ne
děli dne 11 prosince v místnosti
spolkové určitě o půl druhé odp
Jelikož předléhá volba úřadnic pro
příští rdk a jiná důležitá jednání
jest žádoucno by se každá údky
ně bez výminky do schůze dosta
vila Nepřítomné údkyně boudou
pokutovány dle stanov
Frant Čapek taj
Sokolky Tyrš ě I
odbývají svou schůzi v neděli n
prosince ve 2 hod odp v síni p
J Hrocha Všechny členkynř ať
se do schůze této v plném počtu
dostaví St Benák taj
Měnivá pofiaií jeat čaain iciiiou
různých nemocí které od poubého
nastydnutí se vyvinou a 8 kterými vě
da lékařská má co zápasí ti 'Rýma
kašel píchání nu prsou a těžké dýchá
ní jsou často příčinou zlých násled
ků pak-li zxnedbány jsou Opatřením
ni léku lakým jest Brtův plícní bal
sám se však zlým následkům předejde
Cena 25 a 50 ctů láhev Na prodej ve
všech čelnějších lékárrách v státu
aneb u Bi t & Chaloupka ve Wilber
NehraHka ' I6m2
Na prodej lacino í??-
prístěnWy na intwtvo a 11 kycbyně velká nia
Stal a Jlué drobné stavby Voda lest tu ora-
menlta Hlaste se u J
ToblaSe v So Oina-(T-KMx
ba na robu is aN ul
1Áktl f I r lilií v )ilni Dakotě 1A0
CHIlil 1II Ulil akrů Hkril YMir
no 10 akro louky pouze 4 mile od města říta
Jícího lbOO obyvatelů Ceéti sousedé I čeítí ob
chodnici v městě im-dá se velmi lacino aneb
vymřní za městský majetek Hlaste se u
F J KAŠPAR tf
1434 tk 13 St Omaha Nbbk
Koupím
dobrou krávu která by ml by-
la odDoručena
mezi O a P ul So Omaha
J ťitie Sil
(23-3X
lílf { Pan 3osrt Wolf z Omany který
nwv jc před měsícem odjel domněle do
Howard a Valloy Co Prosíme o -dělení kde
se zdržuje abychom mu dopsat! mohli
Vyd Pokroku Západu
Záchvaty trvale vyléřeny Záchvaty a nor
vosoost z nul no Jednodenním užívání I)r
n II on's Oreat Nerve Kestorer Zni lete sl Dro
$2 00 láhev nazkouíku Obdriite Jí zdarma
SU Phlladelpnla
Pa
i'r n rvuuo liml yoi Areo
tllil H78tr
IIlAífií en služebná holka do domácnosti
llCUia SO pana V F Kuncla na 13 ulici
t Omaha tf
DENNĚ
a více stálého výtěžku zaru
čujeme každému kdo pře
vezme Jednatelství natích
nábozea-kych via-tt-neckých
pod obraxá Nemějte žád
né obavy snad pfed ztrátou
O 8 8ILBEKMANJJ
P 2) St Paul Minnesota
kal
í
f
I
i Opatřte si nohy
Jsme záwbenl dokonalou teplou
plsUnou obuví prodává ue Drní
pár mužských střevíců za
$250
Dobré zimot ienské ínřrovscí
střevíce s bobrovio kožešin kou
lemované a teplou vnitrní pod
iívkou pauze ta
$150
8trefc tyto Jsoo pohodlné ma
11 nízké podpsdty a silné pružné
podešve a adrií nohy v teple —
Ptejte se na pana Bílka kwtf vis
v našem závodí a ochotou obslouží
Wm N Whitnfi
mm mMMm 11 111 VIA VJ &
107 jii
16 allee
1
-i
(!
l í