Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, December 02, 1898, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    OKROK ZÁPADU
JP
P ei -ň
la -'Mé
" Ar "H
Založen 1871--Roéník -4r
OMAHA NEBIL V PÁTEK DNE 2 PROSINCE
NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
i —
Dvojtýdcnnílíii: Roéník VII éíslo 23
POLITICKÉ
Z Washingtonu
% Sděluje se z Washingtonu
že válečným lodím Oregon a Iowa
nařízeno bylo odebrati se z Mon-
tevideo do Valparaiso kdež maji
dalších nařízeni očekávati Bu
douci události rozhodnou o jejich
daŠIch pohybech
i rvomisar oerni ustanovu za
zvláštního jednatele berního Ri
chard Smitha z Omahy a týž ne
pochybně poslán bude na Kubu
aneb Porto Rico
Volby
uie ureanino sčítaní ooarzel v
Montaně demokratický navrženec
pro kongres Campbell 23351 re
publikán Marshall 141832 a popu
lišta a stříbrařský republikán Ho
gan 11592 hlasů Demokraté
zvolili všechny státní úřadníky
vyjma předsedu vrchního soudu
pro kterýž zvolen malou většinou
navrženec republikánský jehož
podporovali stříbrařští republikáni
a popuhsté
' Republikánská většina v Indi
aně obnášela 17518 dle úředního
sčítáni Všech hlasu odevzdáno
bylo 584388 a z těch bylo popu
listických 5867 tedy o málo více
než jeden ze sta
V Ntw Jersey obdržel republi
kán Voorhis 164051 demokrat
Crane 158552 prohibicionista
Landon 6993 dělnický navrženec
McGuire 5457 a populista Schiay
shuen 491 Většiná Woorhise
byla tedy 5119
V Jižní Dakotě poražen byl
návrh dodatku k ústavě kterýž
by opravňoval stát ku zřizování
státních salonů jako jsou v jižní
Karolíně
Senátor Hoar proti rozpínavosti
Senátor Hoar vyslovil se minu
lou středu zcela rozhodně a určitě
proti připojeni Filipín ku Spoje
ným Státům a ve sdělení svém ta
sopisu Gazette praví: 2 "Nemátne
až posud žádné zprávy jež byly by
úplně věrohodnými o tom co se
děje v Paříži V5ak jestli jest
pravdivá zpráva že navrhuje se
koupiti od Španělska svrchova
nosr nad filipínskými ostrovy a
zaplatiti za ní $20000000 nevě
řím že na takovou smlouvu bude
přistoupeno a nevěřím že by mělo
býtí na ní přistoupeno Španěl
sko má málo svrchovanosti na
Filipínách k prodeji právě nyní
já nemyslím že lid Spoj Států je
právě nyní v trhu na koupě svr
chovanoKti aneb že ústava udílí
komukoliv nějaké právo takovou
věc kupovati Ústava byla sesta
vena dle té theorie že svrchova
nost není prodejnou Lid Spoj
Států nedal nikomu právo uzaví
rali pro něho takové koupě My
ji me nabyli dříve území buď
prázdného aneb tak spoře osídle
ného Že nebylo v něm lidu scho
pnébo k jeho ovládání ani žádný
zárodek národního života My
též nedávno nabyli území kde
původní zárodek národního Života
zaniknul Avšak Žádný t těchto
případů nevztahuje se na filipín
ské souostroví jeho milliony
obyvatelů
KRONIKA UDÁLOSTI
V láj-o kanili
A__t_ I -
nngiu-aincncaa igmiK zase
dající ve Washingtonu za účelem
urovnání veškerých sporných otá
xek mezi Spojenými Státy a
Kanadou bude prý požádána
by zabývala se 1 otázkou zřízení
kanálu jímž by velká jezera
vnitrozemní mořem atlantickým
spojována byla Možnost podni
ku toho byla jii uzoána komisí
kongresem k vyšetření toho j-ne-ovanou
a úmyslem přátel kanálu
onoho jest by podnik oneo pro
veden byl společným nákladem
-ebou zemí Kanál vedl by řekou
-v Vavřince a jezerem Champlain
kiel postačovalo by prokopaní 29
tcail kr spojeni obou načež další
průkop 34 mil ku spojení fekou
Iludton by postačoval -
Přijela aalonvat
Bývali královna hawaíski Li
rnkalani nastoupla v úterý ze
CL Louis cestu do Washingtonu
pozemků viských kteréž prý
osobním majetkem rodiny králov
ské byly a tudíž konfiskaci ne
podléhaly O pozemky samy tak
_ 1
muono nesioji a spokojila Dy se
prý s odškodněním kteréž na
f6oooooo si ustanovila
Nezdařený pokos
na oloupení pokladny ve stanici
Železničniční v ' Martin Mich
udál se v noci na úterý I Schul-
ter jednatel železniční probuzen
byl ze spánku poplašným známe
nim kterez s pokladnou spojeno
bylo a přivolav si na pomoc mar
šála o zatčení lupičů se pokusil
Lupiči měli pokladnu již otevře
nou než však s lupem uniknouti
mohli byli Schulterem a maršá
lem napadeni načež rozvinula se
pravá bitka během kteréž maršál
a jeden z lupičů ranění Lupičům
podařilo se prchnouti daleko
však neutekli jeden dopaden byl
v Dunn Lake a druhý ve Way
land
Pomstln '
Z New Madrid Mo oznámeno
v utery ze teprve dne toho bylo
zjištěno že zámožný farmer J L
Loins bydlící na druhé straně
řeky na straně Kentucké v sobo
tu dvěma černochy byl přepaden
a oloupen načež mrtvola jeho do
řeky vhozena Okolní osadníci
vydali se po stopě vrahů a jedno
ho z nich ještě v úterý dopadli a
lynčovali Druhý prý podobné
mu osudu jiště neujde
Neštěstí na moři
uo Bostonu aosia v utery z
North Truro zpráva že parník
Portland" náležející společnosti
Boston & Portland SteamshipCo
a plující mezi Bostonem a Port
landem Me v neděli dopoledne
o 10 hodině u světlárny High
landské se stroskotal a že pře
vážná většina cestujících a muž
stva v chladných vlnách hrobu
nalezla Loď tato zasažena byla
vichřicí toho dne téměř po celém
pobřeží atlantickém řádící a ne
štěstím stižena byla právě v tom
okamžiku kdy dravý živel svého
vrchole dosáhl tak že na vypra
vení lodic záchranných ani porny
Šleuí nebylo Počet obětí odha
duje se na sto pravý pak počet
sotva as kdy zjištěn bude a to
proto poněvadž Žádný seznam
cestujících na loď vstoupivších
veden nebyl Značně mrtvol již
bylo vlnami na břeb vyvrženo
převážná však většina jich zůsta
ne as pro vždy pohřbena v lůně
mořském — Loď tato nebyla tou
jedinkou obětí dravého živlu
neboť z Provincetown Mass
oznamováno v utery ze jediné v
okolí tom 56 různých lodí buď
ztroskotáno neb na břeh vehnáno
bylo při čemž i značně životů
lidských utraceno
Nepovedlo se
U Sedalia Mo učiněn byl v
úterý po 9 hodině večerní nezda
řený pokus na oloupení osobního
vlaku dráhy Missouri Pacific a ze
třech lupičů jeden — Jim West
strojvedoucí na dráze té zaměst
naný — byl zatčen druhý byl
střelen a třetímu podařilo se
uprchnouti Že pokus na olou
pení vlaku učiněn byl dozvěděl
se superintendent dráhy hned z
večera a následkem toho na vlaku
několik tajných policistů umístě
no bylo a sice skryti byli čtyři ve
voze pro zavadla dva pak umístě
ni v budce strojvedoucího Když
vlak as půl míle západně od
Georgetowa při Muddy Cmku
se nalézal dáno strojvedoucímu
[znamení výstražné a sotva ie vlak
zastavil zahájena třemi zakukle
nými lupiči za účelem postrašení
palba kteráž hned na to policisty
opětována byla Tu teprvé po
znali lupiči že vlezli do pasti a
dali se na útěk byli ale pronásledo
váni a jeden z nich West chycen
a druhému prý rameno rozdrceno
Zatčení uprchlých lupičů jest prý
pduze otázkou času an jména
jejich známa jsou — West za
městnán byl u dráhy po dlouhi
léta a dosud těšil se největší dů
věře a všeobecné vážnosti
John Rogerse již po kolik týdnů
se připravovali Když stoupenci
Rogersovi viděli Že při volbě
úřadnfků klubu nezvítěz! rozhodli
se jednoduše odbývati schůzi
zvláštní a zároveň o rozehnání
schůze pravidelné v "Bricklayers
Halí" odbývané se pokusili Do
„ ?! _ _ J _ _ t
stavu se ao senuze s revolvery v
ruce a sotva že do dveří vstoupili
zahájena střelba s výše udaným
výsledkem Četná zatčení budou
následovati ( _ _j
Vyšetřující"1 komlseíZZD
pokračovala v úterý ve vyŠetřová
ní svém v Bostonu a podané svě
dectví bylo vesměs zdravotnické
mu odboru velice nepříznivým
Jednotliví svědci svědčili o suro
vém s nimi zacházení a o nedo
_ a _ 1 1 S 1 a I t —
siamu ieku a oovazko jeden z
raněných u El Caney kaprál
Wm Kenilds od 7 pluku pěcho
ty kterýž na třech místech raněn
byl svědčil že ponechán byl pod
stromem plné dva dny než do
nemocnice dopraven byl Za
osm dnů na to naložen byl na ne
mocniční loď Olivette a rány jeho
'eprve po příjezdu na Long Island
poprvé obvázány byly
ně panuje bída "větší než kdykoliv
jinde Několik tisíc rodin jest
prý tam úplně beze všech pro
scřfcdků životních a bez příležito
stí k výdělku
Z FILIPÍN
uocnazi zprávy ze část po
vstalcú Aguinaldovi nepřátel
skych zmocnila se města San
Ignacio v provincii Paňgasin na
ostrově Luzon a sice učiněno prý
tak bylo z návodu mnichů španěl
ských
Z Ililo oznamuje se že dome
rodei na ostrovech Visayas založi
li 61 republiku od ostatní skupiny
úplně nezávislou a že následkem
toho mezi republičkami jež na
jednotlivých ostrůvkách rychle
jako houby po dešti povstávají
k nepřátelství doiíti hrozí
Vůdce filipínských povstalců
Aguinaldo požaduje na vládě špa
nělské za mnichy kteréž v zajetí
chová výplatné v obnosu $1500
000 O přemrštěném požadavku
tomto pojednáváno bylo ve stře
deční schůzi španělského mini
sterstva rozhodnutí však neozná
meno
Církev se připravuje
New-orleanský arcibiskup Chap
pelle kterýž před několika dny
jmenován byl apoštolským dele
gátem pro Kubu a Porto Rico
__ _ _ _ V t ě #
navsuvu v utery odbor statni za
účelem ohlášení že pod dozor
jeho i filipínské ostrovy spadati
budou a že papežem mu nařízeno
postarali se o to aby kněžstvo na
Filipínách na změnu správy země
náležitě připraveno bylo
Z náboženského fanatismu
v rvansas iity uznán byl ve
středu vinným žhářství W D C
Pattison z Bostonu kterýž z vy
paieni mormonskeno kostela v
Independence obžalován byl
Pattison byl členem mormonské
církve v Bostonu z níž však byl
Vyloučen a hájil se tím že prý
poslechnul pouze zjevení božího
kteréž vypálení kostela onoho mu
nařizovalo- Porota prohlásila jej
zároveň šíleným '
Společnost lidskosti a tŽ lesný trest
Předseda Illinoisské společno
stí lidskosti lohn G Shortall
prohlásil se ve středu ve schůzi
zástupců různých dobročinných
společností ve prospěch opětného
zavedení výprasku co trestu zá
konitého a dovozoval že bez
téhož více obejiti se nemůžeme
Odporučoval hlavně zavedeni
trestu podobného pro ty kdož
odsouzeni jsou pro bití neb týráni
žen pro tuláky a zločince nepo-
lepšitelné
If ejlepší TVRDÉ a MĚKÉ UHLÍ
Rock Spríngs Ohio Hanna Walnut Block atd
NejlepSÍ Illlnoiské v kusech $550 drobné 5 23 Cherokee drobné ca
1425 nejlepSÍ uhlí na vařeni Naše Beacon Nut uhlí $8 50
Jest velké čisté a dobré Přesvědčte se o tom
COUTANT cVSQUIRES
Telefon 930 Sklad 17 a Masn Plnérna 1402 Frnam St
ném
Z KUBY
Z Havany oznamuje se
Boařllvoi politickou acklxl
odbýval v úterý večer republikán
ský klub 18 wardy v Chicagu
neboť cedník Cha Lattimer na
místi byl v ní nsmrcen % tli jiní
těžce poraněni Byla to schůze
JI podati hodlá odboru stát oí-j výroční k sil ob frakce koro
1 siroky avi aa 1000000 akrů oeia Bene a bývalého radního
že od
stoupením generálního guvernéra
Blaoca a poděkováním se auto-
nomistického kabinetu situace
valně se -zhoršila a projevovány
jsou náhledy že lépe by bývalo
koyoy spojené btaty bývaly se
hned správy ostrova ujaly bez
čekání na vyklizení ostrova do
nového roku Poděkování se
gen Blanca vysvětlováno jest
tím Že dostáti chtěl slibu svému
Že za úřadování jeho vlajka špa
nělská v Havaně stažena býti ne
smi jakož i tím Že obává se vý
tržností vojenských následkem
neustálého zadržování platu Sil
benať posádce tamní před odplu
tím splátka jednoho milionu
dosud však v pokladně k účeli
tomu není ani centu
Z Havany odplul gen Blanco
družinou svou ve středu o 1
hodině ranní Španělským poštov
ním parníkem "Villaverde" Od
jezd byl velice tichým a nápad
ným bylo že mimo hodnostářů
vojenských nikdo při odjezdu
jeho bohem diti mu nepřišel
Vysvětlováno jest to tím že Blan
co oblibě mezi občanstvem bavan
ským se netěšil a že převážná
většina obyvatelstva tamního s
administrací jeho nesouhlasila
V sobotu očekáván jest v Hava
ně příjezd parníků Werra a Fulda
od Severoněmeckého Lloydu jež
vládou španělskou k dopravě voj
ska do Španěl najaty byly
Společnostčerveného kříže po
žádána byla o zaslání potravin a
šatstva do osad Las Vilas San
ctus Spiritus a Trinidad v Santa
Clara provincii kdei prý přítom-
Komise míru
skončila jak minule jsme ozná
mili v Paříži své práce a podrob
né vypracování smlouvy míru
spočfvati bude nyní téměř vý
hradně v rukou tajemníků komise
načež po skončení práce jejich k
formálnímu podepsání smlouvv
přijde Smlouva obsahovati má
celkem třinácte článků a sice:
1) Vzdání se svrchovanosti a
všech nároků na Kubu
a ) Odstoupení Porto Rica a
jiných držav španělských v zá
padní Indii jakož i ostrpvu Guam
v souostroví mariánském
3 ) Odstoupení Filipín
4 ) Podmínky za jakýchž Fili-"
piny vyklizeny býti mají
5) Závazek Spoj Států udržo
vat! tam pořádek do podepsání a
schválení smlouvv
6) Vzájemné propuštění vo-J
jenských zaiatců
j) uusioupeni ostrova lvusac
neboli Strong v souostroví karo
línském
8) Obapolné odvolání všech
nároků na odškodné
9) Náboženská svoboda v Ka
rolínách' bude zajiště a a práva
amerických misionářů tam budou
zajištěna
10) Spojeným Státům zajiště
no bude právo ku zřizováni stanic
telegrafických na územ! Španěl
ském
11) Propuštění politických vě
zňů pro zločiny spáchané na
Kubě a Filipínách
12) Na Filipinách otevřeny
budou přístavy obchodu světové
mu a Španělsku zajištěna bude
výhoda tato nejméně na 12 roků
13) Smlouvy válkou přeruše
né budou obnoveny
Schůze v nichž rokováno bude
o podrobném zněni jednotlivých
Článků odbývány budou nyní
každodenně a očekává se Že k
podepsání smlouvy členy komise
as v polovině tydue příštího do
jde
Zprávy z armády
Hlavní stan druhé divise první
ho armádního sboru kterýž od
počátku srpna v Knoxville Tenn
se nalézal přeložen byl včera do
Macon Ga a pouze dva pluky
ůstaly zpét Byl to 31 pluk
michiganský a 6 pluk uhioský
jež ku službě na Kubě určeny
jsou
Ze San Franciska oznamuje se
že dle zprávy tamního vojenského
hlavního stanu shromážděno tam
bude do I ledna na 5000 mužů
ke službě na Filipinách Vyhléd
nuty jsou prý k tomu 3 4 5
7 13 a 20 pluk pěchoty a sice
nahraditi tam mají pluky dobro
volnické jež rozpuštěny budou
Z Washingtonu se oznamuje
že v nastávajícím zaedá i kon
gresu učiněn bude pokus na zre
organisovánf naší armády kteráž
dle náhledu mnohých nejméně ze
toooco mužů sestávali by měla
Někteří jsou toho náhledu Že pro
Spojené Státy postačovalo by
75 000 mužů a dalších 25000
mužů sestávati by mělo z domo
rodců těch kterých ostrovů na
nichž službu konati budou
Povolení k sBatku vyzvedly
sobě t t následující české pirky: L
Z NAŠEHO _MESTA
Čtenáři naši naleznou na jí
mlstě tohoto listu oznámku
květináře B Haas-a na Vinton ul
On má několik prostorných krá
snými květinami zásobených skle
nlků a není lepšího a lacinějšího
květináře v městě u něhož lze ob-
držeti krásných květin a ozdobných
květných dekorací pro účele jaké
koliv Jsme jisti že kdo zkusí u
něho jednou koupiti jinam po
druhé jistě nepůjde
— Klenotník A B Huberman
jest již na rohu 13 a Douglas ul
usazen po 30 roků a jest obchod
níkem věrohodným On těší se příz
ni obecenstva a má zákazníky až z
New Yorku jelikož v obchodě je
ho slovo jest tak dobréjako zlato
— - Následující dopisy se zdán-
ivě českými jmény se nalézají na
poště — Mužské: Kassal J Ko-
ar J M Meek J Průcha K
Tesnshlídek P A
v Jižní Dskotí 180
akr 6 90 likrů vcriělá-
I Pékná farma
do 1U aicro louky nouze 4 mile od míom řf
Jícího 1600 oby vatelfi čeíii sousedí I ieití ob
chodníci v měst predá se mul laciko aneb
rymíní ta méstsk? majetek Hlaste se u
F J KAŠPAR ftř
1P4 So 13 St Omaha Nibr
linii ním bro" krávu která by mi by-
U VI ola "dporuíena F J Fitle 88
mezi O a P ul 8o Omaha (23-3z
ÍNaprodej lacino
iHstěuky na ínttvo a n kycbyně velká má
tal a Jiné drobné stavby Vodu Jest tu pra
menitá Hlaste se u J M Tobiáše v So Oma
ha na robu IH a N ul T30-4x
Ktlft ffl Pn Josef Wolf z Omahy který
ír 7 l'fed měsícem odjel domněldo
Howard a Valley Co Prosíme o déleni kde
se zdržuje abychom mu dopatl mohli
Vyd Pokroku Západu
Záchvity trvale vyléčeny Záctivaty a ner
vosnost z mzí po lednodonní ii užírání Dr
llne' Great Nerve Bestorer Zaiietn si pro
f ' i _ bvh-buu uuurjGiw ji zaarma
i 'i n oiiua UMÍ VOl ArCO
ra
St
PbliKdelphia
IKTOtf
HOll
Zprávy spolkové
Tábor Columbus číslo 09 WOW
odbývá svou pravidelnou a Čtvrt
letní schůzi dne 13 prosiuce '98 a
poněvač jest výroční schůze a bu
de volba úřadníkú a poněvač před
léhá velmi důležité jednáni proto
jsou bratři žádáni by se co nejčet
ěji zúčastnili
F Svoboda F J Fitle
velící konsul clerk
Praha Lože 828 AOUW
bude odbývati svojí celoroční schů
zi dne 7 prosince a poněvač při
padá volba úfadnlků jsou bratři
žádáni by se všichni dostavili
t F J Fitle taj
Dramatický odbor
Zkouška a "Vesničané" s hud
bou dnes večer (v pátek) určitě v
7:30 Nechť každý se dostaví
Těl Jednota Sokol
bude dne 8 prosince odbývati vý
roční schůzi a jelikož volba úřad
níkú jakož i jiná důležitá jednání
předléhají jest přítomnost všech
členů žádoucna Nepřítomní pod
léhají pokutě dle stanov
B Bartoš taj
ČSDPJ čís 9 t Plne City Minn
Všichni členové spolku číslo 9
ČSDPJ se tímto vyzývají aby
na jisto dostavili se do prosincové
schůze losef Bartoš
tajemník
Sbor Čechle D ořH 161 AOUW
odbývá svou schůzi dne 8 prosin
ce ve 2 hodiny odpoledne v Ná
rodií Síui pana Havlíčka Jeli
kož předléhá volba úřádnic jsou
tímto všechny sestry zvány by se
všechny v určitý čas dostavily
23x2 Ludmila Mlaskač taj
Sbor Vlastislava ěís 29 JČD
bude odbývati příští neděli odpo
ledne ve 2 hodiny výroční schůzi
Jest povinností všech sester by se
schůze zúčastnili poněvač jest
volba úřadnic a jiná důležitá ed
nání na pořádku
Emilie Baodhauer taj
DENNĚ''
a více stálého výtěžku zaru
čujeme každému kdo pře
vezme Jednatelství nailch
nábožen-kych via tt-neckfen
a pod obrazů Nemějte žád
né obavy snad před ztrátou
O S SILBE lMANN
P 2) St HhuI Minnesota
1813 Vinton ul Telefon 776
Prodává lacino věnce a dekoruje slavnostní
sině jakož i pohřební Dopruvule je I mi
niu města poSfu neb po express Jste ví
táni k návátěvě kvetníko t23rl
lyiDiiiaiaiQdiatyiiacaiiaiyaDaoiioíiaiBíMSiaiS sítím
SKVĚLÍ P ES
uspořádá na oslavu svého
Kletého trváni
Sbor Vlastislava
ČÍSLO 29 JČ D
v sobotu 7 ledna Sgg
Már Síni p rHavlíčka
' Zafátuk v 7 hod veřer- j:
VSTIT2ÍÉ:
Pán s dámou
Dalaí dáma
tliO
6O0
Čistí výtěi-k z plesu věnován bu
de ku pořízení st sborové knlnvny
Víechny uctivě zvř
t Tr-T-bor'
Ě~ - ~i
aiBi)ifl tiR3[ř3natř3r3r(i11í) ItOJSJSIrniratraRUJrnij Jfňn ňy[J
$100 Udměay $100
tenáH tohoto ll-tu se zal olé a nutusrí do
čtou že )-t liž Mit-sioB Hrdna ne oo vědou
riřrniutVna muže lift ve vetb alupnich vy
t(en 10 lni ka ar Hal! a Cat irrb Curr
je-t Jrd nim pni'řelk m uroti této nettiorl
nk nyní lékaři maji pitně adž Jeat ka"ar
ncinoui miimiavy mu-i nyti it aoaatvne
l-'-n HalIV 1 Mtarrh Curv w užiré vnhřn
áflnkí pMmi ta krev a alu -é biánv su
atavy elml zutci saklail ein -cl stuiM aenMa-
na smivu z unuvnitn eria temna soutavy
lOiiKite' im t řinalt a ryaotiávartf teji pv n
mwil Majitelé urfioMiléka mají totla davér
ť-nto lea tm iialiiai li klno tc dollarA aa
katrty pHuad inž iy jlinl nrnvinUit vy leten
Ikipltie ro aexnaro vyaZrr'
Admulte: rjCHFNET ACUT LRDOO
Hall'a Kamil v Itlnlky jmtu trt-Jlep!
Na ortalrj u lékárníka cena Jan
KhzIh žena a tívka
MĚLA BY NYNÍ HLEDĚT
držeti své
Nohy v teplpa
a to jediné docflf kdy opatří
si u dhs pár krušných honro
' vých finěrovaccb střevícn s
vlnénnu podá vkou Stievlce
tyto jsou nízkých Bxi1kn a
Jsou nejle il a Dejpoliodlořj-l
ohaví pro rimu Chn-me jn
rychle vyprodati a prot nahí
zfme ie pokud isou na ski dě
$L50
W
N WH1TMEY
107 JI ie ulles
r
IljBBBiuiaTOlalWliilWlaa 4B1&&
fllkůvsddní
Vzdáváme tímto srdečné
díky všem návštěvníkům na
šeho plesu kteréhož se v tak
hojném počtu súčastnilí Dá
le nechť přijmou velý dík i
ti kteří nám jakýmkoliv způ
sobem při tomto našem plesu
vypomáhali
Jménem Sboru Palmové
Dřevo č 7 Kruh Dfevařek
Pořádajtd výbor
i
Drti1 prnfze v Sebrasce
[ (H!Ki!i:!ii)
pojfttováalm se proti ohni a dm c apM
dimU vdy bxM vaaí pHxoé Spoleooat
Uto onraBixováoa pod xikoaem 1873 a od
povlooai obmes-aa aa obooa oremitt Bia
ní llaalflna J vN TLIfa Bhg v O naka
Mhr DalU Jadaatebl Jan:
i POLWa UavaT Ur
" 7 iV1' n fJr Jí
# i KOTIL a Bar— Mak
aaa vlij _ " - — -
" - - v n il ar Esk a
n rmrwl Ks J
H LÁCZ9WKZT