Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, November 29, 1898, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i1
I
í -
l
i
Pokrok Západu
Beal-Weekly Edltioo
Fubliahed by Pokrok Západu Ptg Co
1211 So 13th St- Tel 1008
Subscrtptto ty ull - $20 per yw
Vyčkali fcaida éter pátek
r — 1 -
Vydává Tiskařské Družstvo
Ttokira: 509-511 jiiol 12 nlke
i-' TelcfM 1008
Sftidici redaktor:
J Rosický
Předplatné i
V mlilí dodávkou do domu bez přílohy 1300
Š8 přílohou 3au
Toitoo pro Spojené Štíty a Kanadu be „
% Kolhorny Americká
{ 8 Knihovnou Americkou °
Do Cech bez přílohy WU0
8 přílohou N80
Každý předpl vtltel oprávněn jek premlt
J — —
Ohlalky
Drobné a rftzoé ohláiky tiveřejnujem pou i
in kdyi penízu k objednávce přiloženy Jsou
ámhnl ohlái obvěelné velkostí nepře
sahuji I pslifíitáme 78 centi za třikrát Za
rozua ohlášení blahopřáni Amrtí a Jln eltá
im $100 sh Iři pilce as kafclé uveřejněni
Nechť každý proto při loži objednávce tolik
peněz lak velko lohlálku mi Isi přeje Ceny
£hiáJk na delii dubu oznámí as ochotně na
poddáni _
Jsou BJbexpeCiiřjfii kdy koupi na polti
-Money Order" a Mi nim se
nrh exurvwu "Money
zaile Ťéi v remstrovauéni dopise aneb
zaile Ťéi v iwatrovaueni dopise aneb po
ukázkou bankovní Jst zásilka jista Kdo
chce platili "vbeckeui" oa baak nechť maile
o cen ti více pr to ie tolik musíme platit
banku a kolekci aneb ať koupi směnku
(draft) na Omanu tTilcago neb New York Na
místí drobnýib peněz řiJMme tťil -
i zaslány pod
I to:
Pokrok Západu
Omaha Neb
Omaha Neb 29 II stop 1898
K laskavému povšimnutí!
Prosíme naše čtenáře kteří ne
zaslali neb nezasýlají předplatué
aby si nedělali zbytečnou práci
žádostmi o prémie My prémie
nemažeme rozdávati v právo v
levo nýbrž poskytujem prémie
předplatitelům abychom je po
vzbudili k předplácení za to Se
předplatí a sice tehdy kdyl před
platí Prémie dříve než předpla
tí byť i předplatit hodlali neb
sljbili dávati nemůžeme neboť
to by nám způsobilo marné práce
a vyhledávání v každému případu
předplacení jestli snad již "pré
mie" napřed zaslána nebyla a mi
mo to způsobilo by nám to i vel
kou ztrátu ceboť by se pak hlási
li 6 "prémie" i lidé kteří by ani
předplatiti nehodlali a nepřeďpla
tili Opakujem: Prémie dáváme
jen proto abychom spíše pohnuli
'odběratele k předplácení k zásil
ce peněz které nutně potřebu jem
a jinak by nemělo cíle Přečtěte
si bedlivě náš seznam prémii a
shledáte že nabízíme prémie pěk
né cenné a Časové
Ze v politice jsou mnohdy sliby
—chyby o tom přesvědčil se rev
$tanley L Kubs z Reading Pa
kandidát prohibiční do státního
sněmu Měl písemný slib od
4500 občanů že mu jistojistě
hlas dají ale všeho všude obdržel
ien 1112 hlasů Patrně že méně
než jeden ze tří kdož slíbili též
slib splnili Tak to bývá skoro
vždyl
Úmrtnost ve vojsku francouz -
ském v roce 1895 byla jak násle
duje: Důstojníků zemřelo z 1000
doma 4-Q7 v osadách q8 Z
prostých vojínů doma 608 v AI
-íírsku ia 27 v Tunisu 1114 1
námořnictvu 11 v osadách 4295
v Madagaskaru 103 1 v západním
Sudanu 1071 Takové oběti na
životech vyžádala by též americká
osadní politiká Jsme pohově je
přinášeti?
Komisar pristéhovaleckv Fow-
derly jest jak známo přistěhoval
cožrout a ve své výroční zprávě
štve proti přistěhovalectvu evrop
skému blábole o zdemoralisováni
našich společenských a politic
kých zřízení koruptnímí občany
přistěhovaleckýroi z jiných zemí
Kdyby naznačil zm tu z kteréž
přistěhovalo se sem nejvíce ko
ruptnícb živlů kdyby pověděl že
to jsou jeho zamilovaní Irčané
nenamítali bychom ničeho Ale
to pan Powderly nečiní a ui na
mušce přistěhovalce z pevniny
Kdyby chtěl o nich povědžti pra
vdu musil by doznati že není v
Americe poctivějších lidí než při
stěhovalci z Čech Německa Dán
ska Švédska atd
Al DO KONCE MINULÉHO TÝDNE
otiskl ze všech českých časopisů
▼ Americe jak dalece nám známo
provolání p Anděla "českým
srdcím" jede a sice Slovan Ame
rický jeden Čmuchálek učinil
o něm zmínka Jak nám známo
rcxeslány byly otisky provolání
tc30 tlen časopi- ům a není to
tzlj pouhé přehlédnutí nýbrž
jrljr~slzi ignorování návrba pana
j'Zli Tak daleko jsme tedy
ž dospěli že návrh tak důležitý
vjastenecký a časový je úplné
ignorován šmahem skoro všemi
časopisy! A pak se divíme že
kleoáme hyneme! Divíme se ze
není nikde nadšení pro cokolivěk
národního! Jakž může býti když
není Živeno a spíše ještě ubíjeno
těmi kdož nejdříve a nejvíce by
je pěstovati měli?
Nepromluvíš křivého svědectví!
O tom přikázání asi chicagští Be
nediktini nikdy neslyšeli Onehdy
dopustil se jakýsi Slobodný v
Omaze násilí jaké tresce se ká
znicí Nejen že učinil zákeřnický
útok na řádnou dívku ale učinil
tak v zábavě kterou tím rozrušil
a pokazil Ten vyvrhel byl a je
katolík a také katolík p Franci si
mohl podešve a kramfleky ubrou-
siti po zatčeni onoho noiomxa
aby mu na svobodu pomohl Oba
místní časopisy jsou svobodomy
slné ale žádný z nich nekladl čin
vyvrhele před dvéře jeho souvěr
ců neboť proto že jsou svobodo
myslné jsou snášenlivé a nechtí
křivdu páchati Jinak však bene
diktinský Katolík Ten používá
tohoto zločinu vyvrhele katolíka
hanobení svobodomyslných a
píše: — "Kam vede svobodomysl
nost toho malá nkázka byla vidě
na nedávno na plese omažských
Sokolek že byly svobodomyslný
mi to viděti jest z toho že ples
byl odbýván v sobotu Jakýsi
Slobodný také nějaký svobodný
myslitel uhodil na plese jistou
dívku mosaznými nákotníky do
obličeje povážlivě ji zraniv Na
stala rvačka a několik svobodo
myslných občanů bylo pobodáno"
Jestli pak když nyní poznají
ře dopustili se tak neomalené a
velké křivdy páni benediktini po
kusí se o její napravení? I ucho-
vei! liž napřed můžeme se vší
určitostí tvrditi že budou mlčet
jako jisté zvíře y žitě a nechají
své čtenáře v klamu do něhož je
uvedli A to jsou sluhové boží?
Kde je Kristus s karabáčem!
Hlas varovný v řas
Kdyžminulou zimu počaly 'žlu
té' časopisy skoro vesměs demo
kratické a populistické troubiti k
válce nedal se z počátku president
McKinlev vvrušovati řevem tím a
pouze jen rozvážnému jeho počí
nání a nátlaku máme co děkovati
že nebyly přijaty předlohy jaké
podával senátor Allen a jiní ztře
štěnci jimiž usilováno bylo o za
početí války uznání povstalců
kubských co moci válčící atd
Když "žluté" tyto časopisy zfana-
ti jo valy lid tou měrou že se všech
stran děl se nátlak na presidenta
aby již válku prohlásil ještě pak
neučinil toho a když konečně se k-
tomu odhodlal učinil tak až te
hdykdyž zdálo se mu patrným že
až na malé výminky všechen lid
zdá se souhlasiti s tím aby válka
prohlášena byla a to nejen v zájmu
svobody povstalců kubských ný
hrž i na potrestání Španělska za
domnělé zničení bitevní lodi Maine
V usnesení kteréž kongres vzhle
dem k válce přijal vysloveno bylo
zcela určitě a zřejmě Že Spojené
Státy nehodlají tuto vésti za jakým
koliv účelem výbojným nýbrž že
podnikají ji pouze z účelů huma
nitních a aby učiněn byl konec
nesnesitelným poměrům panují
cím v zemitak blízko s námi sou
sedící
Když kongres usnesení takové
učinil pochybujeme že bylo v ú
myslu kohokoliv pokoušeti se (
rozšíření území této země zabrá
ním jakýchkoliv držav ostrovních
a když s blížícím se koncem války
počaly proskakovati pověsti že
Spojené Státy hodlají přivlastnit!
sobě Porto Rico nedocházely ví
tv Však v brzku na to seznali
jsme Že pověsti ty nebyly bezpod
spatnými neboť když uzavřena
byla smlouva o příměří ejhle
vytknuto v ní že Španělsko má
postoupili nám Porto Rico Ten
krát ovem ozývaly se již jednotli
vé hlasy "žlutých" časopi&učinící
nároky též na Filipíny avšak roz
vážné občanstvo úmysl podobný
dojista neschvalovalo Ze presi
dent tehdy neměl v úmyslu na pro
sté připojení Filipín bylo patrným
již ze znění smlouvy o příměří
Však ale tak jako bouřením "žlu
tých" časopisů dal se konečně do
nutit! k prohlášení války tak po
zději dal šlacha návrhu na připo
jení Porto Rica a konečně i na
připojení ostrovů Filipínských
zaplacení za ně ještě náhrady
Španělsku
Z celého průběhu událostí min
ti měsíců vysvitl ie se president
kf cKinley dal nníleti domnělému
veřejnému mínění proti svéma le-
piíma přesvědčení a ie patrné
obklopen jest rádci kteříž ku smě
ru nyní sledovanému radí a jej
odporoučí
Proto jest nanejvýše včasné že
počínají ozývati se konečně hlasy
výstražné a zahájena byla agitace
proti rozpínavosti této země kte
ráž nemůže nikterak býti jí ku
prospěchu Vítáme s potěšením
zprávu kterouž před týdnem jsme
přinesli o schůzi v Bostonu kte
réž předsedal známý statistik Ed
Atkinson a v kteréž přijato bylo
prohlášení proti přivtělení Filipín
a usneseno sbírání podpisu na pe
tici následujícího znění:
"Presidentu a kongresu Spoje
ných Států severo-amerických: —
odepsaní občané protestují proti
každému rozšíření vrchní moci na
ostrovy Filipínské neb kterouko-
iv jinou cizí zemi bez výslovného
svolení její obyvatelstva z důvo
dů že podobné jednání bylo by
nebezpečným Spojeným Státům
zmenšilo by zdroje příjmů a po
škodilo ústavní zřízení země této a
kon čně že by z toho musila vy
plynout! mravní i fysická škoda
pro lid"
Tvto petice měly by podepiso
vány býti všeobecně a i my Čecho
vé měli bychom osvědčiti že béře
me čilé a vřelé účastenství na osu
dech této země kterouž jsme zvo
lili za vlast svou pro budoucnost
pro sebe i pro potomky své měli
bychom osvědčiti že záleží nám
na tom aby neodebylovala se tato
země od dosavadní zahraničné po
litiky za kteréž nad všechny jiné
země prospívala a kteráž jedině
záruku za další úspěch v budouc
nosti skytá Jest sice pravda Že
včera došlo v Paříži ku dohodnu
tí komise společné jež bude míti
zápětí uzavření smlouvy míru
dle kteréž vyjednáno bude o-po
stoupení Filipín Spojeným Stá
tům Však tím není ještě postou
pení neodvolatelně provedeno
Smlouva tato nežli platnosti na
byde musí dříve schválena býti
dvěmi třetinami senátu a jest ny
ní tedy nanejvýše na čase aby
presidentu í kongresu projeveno
bylo co jest naším přáním Posud
dá se zabránit! osudnému kroku
tomu jestliže v čas protest svůj
podáme
S příštím číslem hodláme zasla-
tí petiční archy všem našim odbě
ratelům a vyzýváme všechny kteří
postřehují nebezpečí jež hrozilo
by nám z politiky rozpínavosti
aby co možno nejvíce podpisů 6e-
beřouce týž na tajemníka ligy
protiannektaČní odeslali
NEBRASKA
— Přední jeden populistický
politikář z okresu Colfax vyjádřil
se onehdy že příštím sněmem
rozhodnut bude osud populistické
strany v Nebrasce Budou-li si
totiž prý republikáni počíoati roz
umně sníží-li vydání státní kde
možným to bude přijmou-li vý
hradně jen takové zákony jichž
skutečně zapotřebí jest a skončí-li
práci svou v 60 dnech tu prý
další vedení osudů státu opětně
rukoum jejich ponecháno bude —
neboť v případu tom prý převážná
čásc populisů opět do řad repub
likánských se vrátí
— Ve Wahoo odbývána bude
v dnech 6 — 10 prosince okresní
drůbežnická výstava a jelikož sluš'
né ceny vypsány jsou zajisté že
hojně obeslána bude
— Ve VVymore přišla k těžké
mu úrazu stařenka pí Burchová
Sklouzla totiž na chodníku a padla
tak nešťastně že levou ruku ve
dvou místech si zlámala
— Pan C A Killian v Morse
Bluffs Neb má na skladě a pro
dává velmi lacino všechny druhy
uhlí kočáry vozíky hospodářské
stroje větrníky pumpy atd tf
— Ve Schuyler spáchal v sobo
tu samovraždu oběšením se v staré
budově na výstavišti okresním J
McSchroder lépts co "Scotty"
známý Týž byl chlastu oddán a
teprve před nedávnem z opatrování
na farmě chudobinské propuštěn
byL
— ve west roint radí mezi
dítkami osypky tou měrou že vy
učování školní zastaveno býti
muselo Do soboty onemocnělo
na 200 dítek
— V Crete přišVI k vážoému
úrazu pří zatloukání hřebíku kra
jan Václav Kubíček Hlavička
hřebíku totiž odlétla a do oka jej
zasáhla spůsobfc poranění takové
ie obava jest ie Kubíček o oko
přijde
— V Arlington zničeno bylo
sobota x rána Fred Ecbtenkampo
vo skladiště hospodářských strojů
a Ikoda $6 500 obnášející spůao-
bena Sotva polovina ztráty jest
pojištěním kryta
— Zajímavý kontest má "na
ruce" W E Chittenden republi
kán zvolený do sněmovny posla
necké v okresu Gage Volba jeho
kontestována je totiž popokratem
W H Ashbym z Beatrice kterýž
jenom as 800 hlasy poražen byl
na tom základě že prý tolitelnym
nebvl an v čase volby jiný úfad
státní zastával — byl totiž v před
cházející volbě zvolen do sněmu a
tudíž v čase volby letošní úřadní
lhůta jeho prošlou dosud nebyla
Jednání soudní v případu tomto
bude velice zajímavým neboř
přijde tak k projednání otázka zda
úřadník státní o znovuivoleni
ucházeti se může aniž by před
uplynutím prvé lhůty své úřadu
svého vzdáti se musel
— Ve Wilber zničen byl v pá
tek z rána požárem pekařský a
cukrářský obchod krajana Josefa
Marka a Skoda 1500 přesahující
mu tím spůsobena Kterak ohefl
povstal jest záhadou neboť po
celou nocaž do vypuknutí požáru
nikdo v budově se nenalézal
t
— Frank Harprech zaměstna
ný ve West Point rozvážením piva
přišel minulého týdne nedaleko
Bancroít o život Když as půl
míle od města se nalézal pobízel
muly ve vůz zapřažené k rychlej
šímu chodu a když nic to nez po
mohlo nahnul se aby opratě ni
Šlehnouti je mohl Při tom ztratil
rovnováhu a spadnul pod vůz tak
nešťastně že hlava pod kola mu
přišla a rozdrcena byla Smrt byla
téměř okamžitou -
— T Duda v Linwood Neb
právě otevřel nový závod s hospo
dářskými stroji vozy kočáry atd
a čeští rodáci učiní dobře když jej
navštíví a přesvědčí se jak u něho
mohou laciněji koupiti nežli kde
kolik jinde (dt 1 1 tf)
— Krajanka losefina Píchová
z beemer uznaná byla minuieno
týdne choromyslnou a poslána do
blázince v Norfolk Nebohá žena
trpí utkvělou myšlenkou že duchy
pronásledována jest a že jich jedi
ně vypálením obydlí svého zbaviti
se může
- V North Bend zatčen byl ve
čtvrtek George Kelly pro ukradení
páru koní a kočáru ve Scribner
— Nedaleko Hastings "vyšidul
se v patek z koleji nasieaitem
roztoupnutí 'se kolejnic smíšený
vlak dráhy B & M při čemž celá
řada vozů nákladních rozbita vůz
osobní šťastnou náhodou zůstal na
trati státi Brzdař Crow při ton
z vlaku shozen byl a ruku sobě na
dvou místech zlámal
— U Maywood přišel v pátek
nešťastnou náhedou o život i8Ietý
Charles Twiss Týž vracel se ve
společnosti několika přátel z lovu
když tu nedaleko Crabtree povoz
s nimi se převratu a on při tom
na místě usmrcen
— Ve Fremont podpisována je
tamními obchodníky houfně reso
luce kterouž vyslovují se proti
pořádání výstavy v Omaze v roce
příštím a kterouž zároveň zavazují
se v případě odbývání výstavy oné
žádné zboží od velkoobchodníků
omažských neodbírati — Podobné
petice kolují 1 v jiných městech
nebrasských
— V Columbus zničen byl
pátek k ránu požárem velký kůr
nik S S McAlistera v němž vý-
hradně jen ušlechtilé druhy drů
bŽe pěstovány byly — Ohefl dle
všeho byl založen
— V Sidney zemřel v neděli
starý osadník nebrasský Geo V
Heist zastávající přítomně úřad
registrátora spolkové úřadovny
pozemkové
— V Broken Bow vrazil v ne
děli z rána nákladní vlak B & M
dráhy do zadního konce vlaku
osobního na Štěstí však při tom k
poranění vážnějšímu nikdo nepři
šel Poslední vůz vlaku osobního
a několik vozů nákladních bylo
při tom roztříštěno
Na&e noré tropické statky
AI vtifcrr záporné otázky t kajíd ae
otrTft Ki lilnkjícb l0'la rózIu&U-Djr
to bet pochyby Daaiaňc velkf (boa ni
val do nove nahylveb 6rmf atrýce
8ama přivé tak aai Jukokrfti rlta pole
Klondiku byla odkryta lak )-t py
taba Télíioy lid' afai Dovolání takého
koliv oni ptmvsK vire na átpéch aé to
bolky nelli bo zdraví A přece bo
batrtrí beza zdraví emá řádné pro ílo-
vékareoy iinet-tleraBtomach uittcn
Jeai potře boa kaldéma Bohatl I cbudí
iteloé tom kaModeaně vtléceai te ti
rpy ílu'natti rtiiivBxMti S zimaic
Nervotpf tenr aioři Drwi vyalleal
Táicbol ti jii pmbdí Bod bezaaaé vil
rkoi měli by Miivatl vttoaaaaé horké
cbiějl 11 byt uzdraveni
Hzin tizizílta spclXfl
Cřetní (obe hod nf) knihy jako Ledff-
a_ -a t a_lft_ 11— A
tri JOank&l omni m iimv
SOUTH OMAHA
t
— Andrew Lawson zatčen byl
v sobotu odpoledne na obžalobu
z malokrádeŽe kteréž dopustil se
tím že dělníkům v ohradách do
bytčích zaměstnaným obědy kradl
Krádeže tyto děly se v poslední
době pravidelně tak Že konečně
ustanoven tam hlídač kterýž na
dlouhoprsťáka pozor dávati měl
Zloděj dopaden hneJ prvého dne
v osobě Lawsona týž však zapři
sáhá se že prý bylo to poprvé co
oběd vypůjčiti si zamýšlel
— Frank lohnson odkázán byl
v sobotu soudu krajskému pod zá
rukou $1000 na obžalobu padělání
a jelikož záruku za sebe složití
nemohl vandrovati musel do vě
zení Tohnson zaměstnán byl je
den den v jatkách Armourových a
vyplacen byl poukázkou na $105
znějící Obnos tento sdál se mu
býti malým a proto jednoduše po
ukázku sobě "opravil' tak že na
$3105 zněla a v hostinci jednow
i proměnil Podvod ovšem vyšel
na jevo a zatčeni Johnsona záhy
následovalo
Uvědomuji tímto mé příznivce
že jsem nyní zaměstnán v lékárně
pana C M Melcher na rohu 24
a ti ulice kde jsem noto v kazae-
ho vždy s ochotou obsloužit
(14011) - Henry Staněk
— Ve čtvrtek k ránu vloupali
se neznámí dosud lupiči do ho
stince jednoho na N ulicí a jak
policii oznámeno kořisť jejich
z as $15 na hotpvosti a z nějaké
kořalky a doutníků sestávala Na
podezření loupeže této zatčena
rána dlouhá řada známých po
budů u všech dohromady však
pouhý jeden desák nalezen
— Pro krádež z hladu prý
spáchanou zatčen byl ve čtvrtek
odpoledne Chas Smith TýŽ
vloupil se totiž do fotografické
dílny jedné na N ulici a ukradnul
odtamtud klobouk kterýž dámou
kteráž fotografovati se přišla prá
vě odložen byl Smith zatčen byl i
při pokusu prodáni klobouku ono
ho a udal Že k činu tomu hladem
dohnán byl: neměl prý již po ně
kolik dnů v ústech a jiné prý cesty
k nasycení svému neviděl
- Korbelová čistá a pravá vína
a koňak má vždy na skladě český
hostinský August Papež 26 a N
ulici 70t£
— V pátek odpoledne odbývá
na byla zvláštní schůze rady měst
ské za účelem úvahy co by na
dráze B & M požadováno býti
mělo: zda zřízeni viaduktu či tu
nelu na křižovatce tratí dráhy té
na 36 mezi H a I ulicemi jakož
za účelem porokování o tom
v jakém poměru náklad na opravu
viaduktu na L ulici mezi město a
dráhy rozdělen býti by měl V
záležitosti poslednější upozorněna
byla rada městská zástupcem spo
lečností železničních že dle záko
na dráhy poviny jsou péčovati
pouze jen o předností v délce 800
stop kdežto příjezdy k viaduktu
onomu dohromady 11 14 stop mě
ří V otázce této nebylo docíleno
žádného dorozumění a to proto
poněvadž páni radní toho náhledu
byli že by dráhy když viadukt po
tolik roků výhradně jen nákladem
městským vydržován byl na něja
kou tu stopu bleděti by neměly
k čemuž však zase zástupce dráh
nikterak rozuměti nechtěl Po
dobně i v druhé otázce nedocíleno
dohodnutí žádného a konečné do
hodnutí do příští schůze ponechá
no — V těchto dnech zahájeno
bude v krajském soudě přelíčení
s Mike Markesonem kterýž z po
kusu na placeni smírčího soudce
Whita obžalován jest a svědkové
byli již všichni obesláni
— Obchod south-omažských
jatek a nakládáren zdárně bůmuje
a zvláště objednávky z ciziny
rvchle se množí V sobotu po
sláno firmou Swiít & Co do Štěti
na Německa pět železničních
nákladů slaniny
— Užší výbor jemuž svěřeno
bylo vyšetřili jaké opravy charte
ru městského nejžádoucnějšími by
byly jest s prací svou již hotov a
výsledek v dnešní schůzi celého
výboru podá Odporučeny opravy
následovní: Všichni úřadníci a
zřízenci městští složití musí záruku
od společooiti zárukové — Ná-
vladní městský budiž volen lidem
a jmenováni členů sboru policej
ního i požárního podléhati bude
schválení rady městské — Vydání
spojené s opatřením záruky pro po
kladníkaneseno budiž městem—
Oprava dlážděných jii ulic rozvr
iena budii aa poplatnictvo všech
no místo dosavadního rozvrhu
na majaiky přiléhající —
DaR pro fond požární zvýšena
IU no A a nrn fond Dolíccjnína
8 mills — Dráhy povinny buďtež
vvdržovati stavětí viaauKty u
ohledu na jich délku
rAn: Panele? Ne to-
mi j j - — r —
ho v Římě nýbrž hostinského v
So Omaze na 26 a N blíže ná
draží! H1IÍ naSaal tait ěttstO t-HfiinOU
různých nemocí které od pouhého
navtydnutí se vyvinou a s kterými vě
da lékařská má co tápasltl Rýma
kašel píchání na pránu a tlřké dýchá
ní Jsou často příčinou iiycn našinu
kň nuk II cunrtlbánv lnou Opatřením
i Irfku ikím iest Brtův ulíoni bal-
áu se však zlým náiledkam předejde
Cena 85 a 60 ctfl láhev Na prodej ve
všech čelnějších lékftrršch v siaiu
aneb u Brt & Chaloupka ve Wilber
Nebranka "
TRŽM ZPRÁYY
Chicago 88 listopadu
Obilní trh Her ae udriovat po veUiou mi
lice llutowd i íllyn a iievnym v pobledni
lýd n ná le nota! ochabovat a oona luoM ho
tového poema e bliíltl ceně prlnvé kte
rál i')U atáie o několik cenit nltál Dnei
prodá á ie páenloe iboíi botové oilmi a íerve
niiis 2 87 at Wc pro prudiieu ! kveten
WH Jarka eí)!a t 07
Ku uřicead II ochahlont a píenlct Zboží
boiové prodává ae ta pro kvéten V
Ovra Je téi teď ceny ochableji! a nlUÍíii
J za ai r7
Žito dni ae v oeni obatolné neboť prodává
aeeiaki&ia&ac
Jeemn tivá skoro beze aminy Je totll ta
ttaiéHH
Lněné aemeno ochablo v ceni a prodává se
nyl taWc
Trh na dohvtek z6tává takmiř netmininf
celkem vlak JetocnableJiíin ntbl pout
kem mhioe Do Jlté míry Jot přiilnoa toho
bojuejil apotřebe ilrtbeie Jko v dy touto do
lou rořní Jateční voly proaiředni al n Jlep
ií prodávali ae po H00 ai 670 Vykrm né
západní voli platí ae po a IU krivy
fuu hz a SO Jalovice 1200 at 4W Voli k eíru
4 uu ai 440
Vepřového dobytka přiváli se velmi hojni a
to it příčinou e iwna téhoi a ále klesá
Prodává m nyní poSllu ai 84b a alce lehký
prodává se levněji nei tiiky
Umu ha 88 listopada
Přívoz dobytka bovíilho I kopového
v druhé polovici tohoto měníce byl auaA
ni meniini nežil z poCátku a io nfelxdkeng
ubývání privou doiiytnn t renít Z to při
vili vepřovéhodobytKa byl znudil hojnějším
Jak viděti I uánledující tabulky:
Hovizt Vepř Skop
Celkem za min týien IUW 4í 4f
Týden koníici lí lUtop 157(17 WV77 I80
Tfdeo koněii-l li ll-tt UMÍ 7U SMM8
Týden kouíicl 5 lUt i Ofl StoMl S32S
Stav trhu na bovtzi dobytek byl pro prodá
vá Ju-i v p clwiiiicb oněch doni uspo ojtvýra
uspokojivějším ncíll dá e na výcnodé To
niutl ulitii vihlndom k flnhvL u iateiní'
mu Krmené voly pěkné si nejtepsi prodá
VhII se do ti & ai 6 10 a urotřl ni 13 Ml ai 4 70
Jiteíní krávy a Jalovice prodávaly se téi
obstojně po K SS ai 400 DoDytka a iiru e
mnoho neprivazoio i len neuiei vaine oao m
IrIIxií nniivln kunui v trhu On v aa mladv
doby ten k iiru placeny S3 li ai
Venřov dobvttk klesl během minulého tf
dne na ncjnlzil ceu na Jaké ne-tál podlou-
nou ooou ceiy nunuij mesic vjniai o:nn
blosti kteréi předcházelo kollssiií poměrné
vlak přece platila se v trh omaiském l-pi
ena ne v trzkib východních Tu vzalo ná
hlý brat v sobotu kdyl přivezena si kár
natoieiifah Mflnt kuHV e-i tet oejvětsi na
čet kdy za Jrden drn do zdej li no trba při v ze
ny a výminkou ai červe cdiwí kov přiveze
no bylo H84 kuso vepřovélKt dobyik To
IjvIo v onoui suchém roce kdv kukuřlre bvla
znlíemt a rolnici spěcha l dobytka se sbavlti
K tomu prliruny ae zprsvy o Kimn ceny na
vfchidě a auoaobeno tuk dnlii klesnuti a sice
prodával se unes vepřový dobytek po OIÍ ai
33ft
Vejce íeratvé stouply na 90 centL
Máslo udriule se n vol v ceně asi stelné O-
byěejné domácí v hroudách po 10 al UácFkné
stolní 14 ai IDo z tuásloven t ai ic
Drfthei tleno drabu lěMia se dobrým cenám
před "ameilcký i posvicenitn vak v posled
niony vaine pome-ia rnxisvs se nyní: sie-
ke civs st moc raonentt s #n asenny a
usv ilvé 8 al 7' sablté g ai 10c krocani 11-
vi 8 ai 0c zabití 10 ai l'2c
Zvěřiny Jest v trhu hojně Kachny prodá
vsjl se poli Wat UStiiwt Prírijui slt-plce
Inoo koroptve UM Velcí zující tlSSOai IM
králíci 00 a 75c
Rramhorv Isnn nvní cen v nevnělii kdvi
přesial iiřívoz zahradníky i blízkého okuli
Prodávají se po 40 ai 48o
Jablka setrvávají drahá VUS ai 3 75 sud
Med pěkný bílý Je za Vi% ai 13c
Seno dobré prodává se za ISJW ai 700 tuna
Ceny kbii udává nám Nebra-ka lllde A
Lealber (Jo 1 Nebraska Ui'-y jak následuje:
Č's1 ČVt
Solené vyleielé kaidé váhy lib 8c 7o
" ' býeiiib 814
" vypáleným mam S4
" " kofiitké velké kus 11 78 ai S
" " " malé ai 175
Cásteíni vyl-elé H a-nut levněji nei vyle
ielé Syrové 1 cent levněji nei vyleielé
St Umis 28 listopadu
1 rD"lW) HJ 'm iniiiuij JU-Il tC"7 PICUII O
cbab é ale tento týien po al s cenou iievněj
II Červená řis t prodává se za 80 ai 19% pro
květen) Tvrdá ěií za síi%
Kukiiřť e te teď zpseceuy ochablejii za 32
pro květen Sťí
0 II BREWEIl CO
pohrobnírl a poJČaratelé kaí
430-421 aev K uU So Omaba Neb
-tf
Telefon cílso I
W G SLOANE & CO
obchodnici a
Dttem déé ranletj
v {(ala 407 4W 411 aev S ulloe
South Omaha
Abh_ Telefon tas
7 boří ae prodává dle libosU buď aa hotové
aeb na splátky 41 if
The Mapc Theatre
příjemná to cábavni a poro tlnnt
niLsUsokt rodáka pana
T K NEVKULE
aa H al I 2512 v S Osutu
Místnosfetato jest elitním útul
kem čech& omažských a south
omažských kdoi přejí pobavit! se
a poseděli při lahodné sklénce pě
nivého Likéry a doutníky má
vidy nejleplí jakých v trba k do
dottáaL ti8ir