Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, November 29, 1898, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    DVOŘÁK Ss PÁYNB
volhnobchodni kJmisionžfsM závod
kupují a prodávají máslo vejcu drůbež zvěřinu telecl maso atd
t cigie 417 jlžnl 11 ulice Telefon 1352 Omaha Nebnwka
TOIIIV BOEKIIOPF
VELKOOBCHODNÍK—
všeho druhu vínem lihovinami a likéry
413-415 jižní 15 ul Omaha Neb Telefon 805
NeJlepM druhy Jaké v trhu k dostání Jbou mám na sklade Prodávám Je na quarty i gallony
The Chicago Lumber Co of Omaha
Jest Jedinou společnosti
kde lze vynodné naoupiti stavební dříví
hranic IPřiToorslc?'
prodávat
14tá a Marcy ulice
OMAHA NEBRASKA
Lee-Clark-Andreesen Hardware Co
prodávají ve velkém s
Tlačené vyrážená a lakované plechové náčiní— Cínovaný plech
tělesný plech a kovové zboží— Ostnatý drát hřebíky nožířské
zboží bicykly střelné zorané náboje a sportovské zboží
l2l9-'223 Harney ulice OMAHA NEBRASKA
South Omaha Brewing Co
B jrBTTBS ladajltel
výtečné pivo obyčejné jakož I zvláštní druh "Pale Export"
Telefon v South Umazo 8
METZUV PIVOVAR
vyrábí yyhláScný a po celém JLI AfTAv Objednávkám věnuje se
nápade za nejlepši uznaný 1T1W V LU f f V&UIYaz
zvláštní pozornost
Omaha Brewing Ass'n Pivovar
vyrábí celém západu rozesýlá výtečný ležák
Předplácejte na
Icdluý čcskjí rolalck časopis v Spojených Štítech"
Předplatná - - Ročně SlGft Čech $150
"Hospodáře"
Rakouská otázka
R 1878 Rakousko dalo se do
vleku Německa aby jeho pomocí
ukojilo svůj zálusk na Bosnu a
Hercegovinu Rakouští politiko
vé na tyto země jen se třásly ony
měly býti první etapou Rakouska
na Balkánském poloostrově Ra
kousko chtělo se drahou spojití s
Egejským mořem otevřití svému
vlivu Albánii Srbsko Rumunsko
Bulharsko Rakouský obchod
již tehdy značný na Východě měl
se rozšířiti na celé asijské Ture
cko Rakouský vliv podporova
ný německým a anglickým měl
převládati i v Cařihradě Někteří
Šli ještě dále a viděli v rakouských
císařích nástupce císařů byzantin-ských
Co zbylo po 20 letech z této
íaty morgany? Vídenská vláda
sama se vzdala obsazení větší čá
stí Novopazaska Trať Mitrovice
Solun více prospívá německému
obchodu než rakouskému Ona
slouží dokonce anglickému dovo
zu do Bosny Srbsko v 1 1880
89 Bulharsko v 1 1887 — 95
byly v obchodní i politické odví-
slosti od Rakouska avšak osvo
bodily se od ní a vzpomínka na ta
leta naplňuje oba národy nenávi
stí k Rakousku Rakouský ob
chod na Východě dožil se úpadku
vliv v Cařihradě sklesl na nulu
Všecky výhody z berlínské smlou
vy dostaly se do rukou Německu
A přece rakouská východní politi
ka byla založena na ubezpečení
že Německo jí nebude překážeti
nýbrž naopak pod pórovatí
Skutečně rozvoj německého ob
chodu ve všech zemích balkán
ských uškodil rakouskému Ture
cké železnice v Evropě přeŠlv v
vynaložit! vše aby tomu zabrá
nili
V Anglii často jsme slýchali od
státníku nejlépe zasvěcených do
evropské politiky že rakouská
otázka přijde na řadu hned jak
bude rozřešena turecká Pozoru
hodno že nejnovější nebezpečí
Rakouska nevychází z Východu
nebo Jihu odkud je tak dlouho
očekávali nýbrž že hrozí Rakoiu
sku se strany toho souseda s
nímž přátelství a spolek považo
ván byl za záruku celistvosti a
bezpečnosti habsburského moc
nářství Myslíme že ani rakouští Slova
né ani samo Rakousko ještě z da
leka nevyčerpali všech obranných
prostředků proti návalu panger
manismu Upřímné přátelství s
Ruskem a upřímná důvěra k ra
kouským Slovanům jest nejlepším
lékem Nár Listy
ZPRÁVY ZÁMOŘSKÉ
JSalkán Kníže rerdmand za
hájil národní sobrání trůnní řečí
ve které zmínil se o sblížení Bul
narska s Černou Morou lim je
potvrzeno že stalo še mezi oběma
slovanskými knížectvími politické
sblížení Význam tohoto fakta je
tím větší že kníže Ferdinand ani
slůvkem nezavadil o Srbsko Ru
ské "Novosti" přinesli o trůnní
řeči balkánské článek ve kterém
reviduií politické položení na
Balkáně Věci bulharské pova
žují za uspokojivé ne tak srbské
Příčinu erbských zmatků spatřují
v berlínském konresse jenž uvedl
Srbsko v situaci takovou že tam
žádné ministerstvo at náleží ku
kterékoli straně nebude s to za
bezpečiti zájmy země Srbsko
Předplácejte na
Knihovnu Americkou
Předplatné obnáší pouze $100 ročně
tafeŽ kaldý předplatitel obdrží 26 velkých seSitú nejlepSích románů každý
eait o 64 btranacu celkem lóM stran Adresa:
Knihovna Americká Omaha Neb
Paroplav Spol Sov-nemeckÉo Lloydu
Po parolodích expresních nejrychlejší jízda přes
moře za 5 dní 15 hod a 10 minut
lfrepla vní ceny zs
Z New Yorku
do Břemen
Z Bremet
do New Yorku
$3850
13660
Po parilodích ťxpresníoh $35 00
" pravidelných $3300
HLAVNÍ ÚŘADOVNA:
OIDUKICKS áZ CO
'2 Bo-wliaagr Grxeezu £Tew "Vorle
HLAVNÍ JEDNATELÉ PRO ZÁPAD '
ClaTJLssenluLs Sc Co
3"3-9S3Doarl3ei3a Stxoet Chicaej H3
Hambursko Ámer akcioví paropí spol
—Přeplavní ceny
ZAKÁZANÁ PODOBIZNA DREYFi SOVA
Tato podobizna Dnyfmova zhotovena policejními drady francouzskými hned po
degradovaní Jeho úřady vojenskými uverelnřnf její bylo v5nk z kázáno a te
prve prea nedávnem poaaruo se lonrivniKemu ra8"pi8U jednomu ji zlsksti
je na celém prostranství mezi Zá
padni Dvínou a Dněprem Za
Dněprem už se neobjevují tam
patrně nemíjí žádného poslání
Každý z nich obchází určitý rajon
Ale místným ohledáváním nikterak
se nespokojují Pozorujete-li je
bedlivě zvláště v ústraní často je
přistihnete oni kreslí a zapisují
néco do svých zápisných knížek
Nejčastěji to bývá při vjezdě do
města při řece nebo jezeře na
lemu lesa a pod Hauzírnictví
Rúsku je cizincům zapovězeno
ale Němcům očividnvm ŠDehou
J ~ l
nům jakoby bylo dovoleno Nikdo
jim nebrání nikdo se jich netáže
proč přišli nikdo nenahlédne do
jejich zápisek aby se podíval kde
bude — příští bojiště
Smutný obraz rakouského parla
mentu líčí polský "Czas ' ze dne
11 listop takovými slovy: "Váž
nost říšské rady byla už dostateč
ně podkopána německou obstruk
cí ale poslední události vyvolané
bchoenererem a Wolfem jsou ten
"coup de gráce"po kterém možno
sice ještě vegetovat ale těžko se
povznésti Není skvrnou sně
movny že v ní zasedají někteří
lidé pro které název ''uličník'
ještě příliš delikátní ale Žé sně
movna nemá dosti energie a dosti
odvahy aby zkrotila takové ne
stoudné křiklouny a při nejmen
šírn udržela je v mezích společen
ské slušnosti to už je důkaz ne
toliko malomoci nýbrž nebezpečné
mravní mdloby Směle možno
tvrditi že není na světě zastupi
telského sboru jenž by trpěl ve
svém lůně zjevných zemězrádcův
veřejně hlásajících v plné schůzi
sněmovní tak daleko sahající pro
tistátní zásady jak to učinil
Schoenerer ve své poslední řeči"
P parolodích expresních nejrychlejší jízda přes moře za 5 dní 21 h
Z New Yorku Z Hsmhurko
do Hamburku: do New Yorku
Po parolodích axpressních $3500 13400
„ pravidelných $3300 $3160
„ Union linie $3800 $3150
„ „ Baltiniorské linie z B il ti more $33 00
Ohledně přeplavu hlaste se
HAMBURG AMERICAN LINE
37 Hradway £S'Jnii Verk I N W -r Randolph LaSalIe Street
Chlraro llllnoU
Koníček miň
vždy byl bude prodávat! nej
lepM kamna vaffef i vytapčci
za ceny nejnlíší Té zássdy
drželi jsme m Již mnoho let a
enáváme žete rypiácí
Ceny krmných a dobrých kamen
RADIANT HOIIE
Jsme tento podzim velice snížili
Máme z Ii7 00 a vj Ie
n if t vii
vSerh wlkmtf prodime ta IlOUO a
lasitor Iaj'itic a Qnict Keal oo
nclové bw min ta tst au a ániH
BECKWITHvl pravé EOUHD Ok%U
Prav Hwkvltfe kamna r IW vydaai spotrehajl mai mtkh
mm
Jtnft m není Jiných frábfm %émU ty
udria I trak dala im4 kaťli kanaa
lalv
Oita' (lot HUm vrUixVi ta
txri Air Tlcht koa ta
JniáihrttmU kanaa ta
Pékná vaKci fcaaiaa la
Mm afaa o kataJac a evajr
1 aHÉijki fcéát
'a "11 iaaa— li ''jjj
tamaa mime za Stí 00 1
kli a k
ciLTcBr:3fní&sc3ť„-
nk 14 Farmasa J
tt
ruce Němců kteříž obdrželi také
moloasijské dráhy Berlínští
bankéři stali se věřiteli všech bal
kánských států Němci jsou doda
vateli tureckého eráru Ano i z
exploatace Bosny jedna německá
banka (Leipziger Bank) ssaje
větší výhody než rakouské banky
Kakouska vyenoani politika v
posledních dvacíti letech dála se
podle receptu Bismarkova jenž
sám radil aby se Cislajtanie opí
rala o íakouské Slovany Z toho
všeho vyplývá že pelítika Bismar
kova zahrnovala ve svůj program
trvání Rakousko-Uherska jako
velmoci a chtěla aby Rakousko
na Balkáně a Východě dělalo
protiváhu Rusku
Nový kurs v Berlíně jest zcela
jinačí Známá řeč císaře
Viléma v Pešti jest úkazem nikdy
nebývalým Vybídnutí Maďarův
aby obnovili staréhistorické svaz
ky království svatoštěpánského s
německým císařstvím bylo učině
no v takové formě jakoby Rakou
ska již nebylo nebo jakoby o jeho
zkáze bylo již rozhodnuto Reč
tato způsobila ve Vídní mocnější
dojem než za hranicemi Rakousko-Uherska
Ve Vídni jako v
Pešti považovali tu řeč za výraz
hlubokého politického záměru
Němečtí nacionálové jsou si vědo
mi ze od té doby pozbyli vši na
děje že ještě někdy budou v Ra
kouska povoláni k vládě neboť
vídenský dvůr naplnil se nedůvě
rou k Německu a německé národnosti
Němečtí nacionálové jdou ještě
dál a domnívají se že obnovení
českého státu jest ui rozhodným
plánem Se stanoviska samostat
nosti Rakouska nelze ovšem najiti
lepšího prostředku' k jejímu za
bezpečení Ale právě proto Něm
ci rakouští 1 němečtí ísou botoví
octlo se na jedné straně v područí
Rakouska na druhé musíodrážeti
bulharskou propagandu v Make
donii a Starém Srbsku Boj na
dva fronty přesahuje jeho síly a
proto Srbsko nemůže dosíci po
koje Ostatní balkánské státy
Řecko černá Hora a Rumunsko
také sní o zlepšení svých podmí
nek Na balkáně ie sice ookoi
ale pokoj z kterého jde strach
Jakmile dojde na západě k nějaké
zápletce Balkánský poloostrov
znova vzkypí Nejlepším pro
středkem proti tomu by bylo aby
velmoci v čas vyřídily makedon
skou otázku Ale 1 tomá své
potíže neboť Turecko pod ochra
nou Německa je silnější než do
nedávná a nedá si vzíti vliv na
další rozvoj věcí balkánských
O NtmcUh v Rusku píše A Vo-
lynec v jistém ruském časopise
Němci přicházejí k nám se všeli
kými posláními Nejprvé přichá
zeli jako kolonisté potom jako
správci dále jako továrníci inže
nýři technikové pedagogové V
posledním čase přicházejí i jako
kapitalisté Avšak dosud nikdo
nepromluvil o Němcích tulácích
kteří rejdí po všech jiho západních
guberniích Vydávají se za po
domní obchodníky Chodí od
města k městu ode vsi ke vsi
všude se do podrobná obezoamují
s místnými poměry podrobně po
zorují cesty a dráhy Všichni jsou
zdraví a nejen vzdělaní nýbrž i
velmi vzdělaní Obchod jejich
rovná se nulle Všichni prodávají
jedno a totéž: obrázky hračky
atd Víc utrácejí než vydělají
Vidno že obchod není účelem je
jich výpravy do Ruska Vytlačili
odtud hauzírníky ze Slovenska
kteff jii do Ruska nedocházejí
Mnozí se převlíkají za dráteníky a
vydávají se za Slováky Potkáte
Z ČESKÝCH VLASTÍ
Kaprál v sukních Mnohé pří
hody divné a jinačí jsou již známy
z ovzduší kasárenského ale málo
kdy přihodilo se něco tak pove
deného jako těchto dnů ve Vodič
kových kasárnách v Hradci Krá
lové Tistý poddůstojník Dřivedl
na večer do místnosti v níž s
ostatním mužstvem nocuje tulač
ku Emilii Fajmanovu pocházející
jisté obce na Chrudimsku Ba
vili se ale ne dlouho V kasár
nách dotýčných je totiž mužstvo
dvou pluků a protože dotyčná
ženština byla všem dobře známou
udali vojíni kteří stáli před kasár
nami že Fajmanova do dvora ve
šla ale zpět se neodebrala Ná
sledkem toho odebrala se do
místnosti vojenská inspekce která
dvakrát hledala podezřelou ženšti
nu marně Teprve při třetí ná
vštěvě byl inspekci nápadným
bezvousý kaprál jenž na dotaz
ohlásil se: "Corporal Fajman!"
když se však měl obrátiti učinil
to nemotorně a v tom vyšlo na
jevo že do vojenských šatů oble
čena byla hledaná tulačka Fajma
nova Udala že jí do šatů po
máhali strojit všichni přítomní
Následkem toho byl dotyčný pod
důstojník okamžitě zatčena Faj
manova byla z Král Hradce do
pravena postrkem do své rodné
obce
" Tři sebevraždy na dráze V okolí
Slaného udály v minulých dnech
tři sebevraždy na železničních
kolejích Jednou z obětí těchto
sebevražd byla 2 2letá dcera po
klasného ze Zákolan (okres smí
chovský) Marie Částková jež
trpěla nezhojitelným neduhem a v
malomyslnosti odhodlala se k
děsnému činu V neděli 6 listo
padu odešla z domu otcovského
zanechavši na stole dopis v němž
se s rodiči a známými tklivě lou
čila a děkovala jim za všecka do
brodiní Nikomu ani nenapadlo
k čemu se nešťastné děvče chystá
až teprve když dopis byl nalezen
počali se ustrašení rodiče sliáněti
po svém dítěti As s večerem
došla je smutná zvěst Zřízenci
nákladního vlaku jedoucího z
Kladna do Zákolan vyprávěli že
v lese nedaleko Kolče (okres Sla
ný) vrhla se na koleje jakási žen
ština již vlak na kusy rozdrtil
Zarmoucený otec jenž neprodleně
se vydal na místo katastrofy po
znal v mrtvole pohřešovanou
dceru Nešťastné děvče bvlo do-
hřbeno na kolečském hřbitově za
velkého účastenství okolního lidu
— Druhý případ sebevražedný
jehož obětí byl 3oletý svobodný
švakr hostinského p Kytky z Kol
če udál se nedaleko Zvolence na
pražsko-duchcovské dráze Mladý
onen muž byl rovněž vlakem na
kusy rozdrcen tak ie ihned smrt
následovala I u toř oto byla po
hnutkou nezhojitelná nemoc nad
níž se nebohý mladý muZ po celý
život nesmírně rmoutil — Trojici
sebevrahů doplnilo neznámé děv
če vrhnuvší se před vlak na kole
je téže dráhy nedaleko Podlešína
Řidiči nezdařilo se již vlak zasta
vili a po odjezdu jeho byly shle
dány již jen kusy z rozdrceného
těla děvčete Hřbitov kolečsktf
jenž i tyto mrtvoly ve své lůno
pojal byl takřka při všech třech
pohřbech přeplněn lidem z okol
ních obcí
Mul se dvlma Senami V Bialé
byl v těchto dnech zatčen kupec
Jan Magerla poněvadž na něho
učiněno bylo trestní oznámení pro
dvojženství Zatčený který bý
val obchodvedoucím u firmy Fran
tišek Seola zanechal před několi
ka lety v Brně svou první ženu s
dvěma dítkami a odjel do Bialé
kdež usadil se jako samostatný
obchodník Za krátký čas sezná
mil se s dívkou z Bílska kterou
také pojal za ženu ačkoliv první
žena jeho v Brně žila Tak žili
nějaký čas až náhodou poměr
tento vyšel na jevo Matka první
choti Magerlovy přijela do Bialé
a tam dověděla se o druhém man
želství svého zetě načež učinila
trestní oznámení
Vytrvalý sebevrah Dne 1 t
m podřezal si 7iletý obuvník
Jan Melichárek z Lišic okres
kutnohorský břitvou žíly na obou
rukou a když se mu' sebevražedný
záměr nepodařil vypálil si z pi
stole do úst náboj broků Vytr
valý sebevrah ani tím si smrt
nepřivodil nýbrž velmi nebez
pečné zranění Přivolaný lékař
ponechal jej vzhledem k tomu že
by dopravu do nemocnice sotva
přestál zatím v domácím ošetřo
vání Zoufalý čin ten spáchal z
omrzelosti života
Sebevražda z neíťastn lásky
prádelně jednoho domu v Krá
sné Lípě okres rumburský byla
nalezena mrtvola muže visící na
šňůře připevněné ke stropu a s
prostřeleným spánkem Zjištěno
bylo že sebevrahem jest ííletý
punčochář H Marschner a že
příčinou sebevraždy byla nešťast
ná láska
Utonul Z Ústí se oznamuje:
U rakouské severozápadní spo
lečnosti ve zdejším místé zaměst
nán byl na řetězovém parníku
jako loďař i81etý Gustav Braun
ling Když parník vracel se v
minulých dnech ze Saska do Čech
spadl tento mladík do Labe přes
palubu a utonul dříve než mohla
mu býti pomoc poskytnuta
Smrt pod koly jedoucího vlaku
Ve čtvrtek 3 listopadu pozoro
vali zřízenci dráhy státní společ
nosti mezi stanicemi Kolínem a
Starým Kolínem na náspu dráhy
severozápadní mrtvolu muže a
upozornili na to v Kolíně na ná
draží přednostu stanice Ihned
vyslána komise která zjistila smrt
následkem vržení se pod vlak na
vysokém náspu jedoucí O ne
šťastníku dle pracovní knížky
kterou u sebe měl seznán kovář
ský dělník Jan Beran z Rynarce
u Pelhřimova jenž v sebevražed
ném úmyslu na cestě ke Starému
Kolínu vrhl se nejspíše v jedoucí
vlak mezí vozy Měl hlavu na
levé straně úplně rozbitou na
krku a na prsou těžké rány
Mrtvola odnesena do nemocnice
kolínské a pohřbena na hřbitov
záiabský
Jistý úkaz záškrtu
Cbraptivost u dítka jež nakloněno
jest záíkrtn jest vidy jistým úkazem
počátku této nemoci Když dítku ta
kovému dáte ihned Cbamberlain'B
Cough Remedy k užívání předejde se
nemoci této Tak umohá matka mají
cí dítky záškrtu náchylné udržuje
stále v domácnosti své láhev léku toho
a zachová tuk rodinu svou před zá
rmutkem ChxmberlHHia Gug!i Re
medy jest lák spolehlivý jKjemnýk
užívání a k dosláni u všech lékárníků
Předplácejte svým přátelům
"Hospodáře" do Čech pouze
Ž150 ročnř
Pijete dobré ri1? mťt 0
Jestli ano zajděte
si na sklenici
výtečného st louiského
ležáku k majiteli
Národní Síně
J Havlíčkovi
na rohu 13 a William ul
Mimo výtečného ležáku nalez
nete u něj vždy hojnou zásobu li
hovin Korbelová vína jemných
doutníků atd
PH ntěrf zákmsek
Každého a úctou zve
Jwef Havlďat