Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, November 29, 1898, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK ZÁPADU
Založen 1871--Itočník i i
OMAHA NEBR V tfTEItí DNE 20 LISTOPADU 1808
DTojtýdenníku: Ročník VII číslo 22
KOVE ZPRÁVY DOMÁCÍ
POLITICKÉ
1 V pátek o 10 hodině večerní
odbýváno bylo zvláštní zasedání
presidentova kabinetu jehož sú
častnili se všichni sekretáři s vý
jimkou Longa kterýž mimo mě
sta se nalézal Schoze kabinetu
svolána byla za účelem poroková
ní o zprávě komise míru kteráž
během dne došla a kteráž tak dá
ležitou byla že odkladu netrpěla
J Missourský senátor Cockrell
jehožto znovuzvolení do senátu
spolkového již po páté zajištěno
jest prohlásil se o prácí příštího
kongresu následovně: "Neoče
kávám přijetí jakýchkoliv důleži
tějších zákonů Rozpočty budou
přijaty a jelikož letos opětně
předloha na úpravu toku řek
přístavů předléhá činěna bude
snaha na její projednání Ne
doufám že by v otázce finanční
čeho učiněno bylo a též co týče
se reorganizace armády nemyslím
že čeho podnikáno bude Za to
projednávány budou zákony pro
území hawaiské Nevím krerak
senát zachová se vůči smlouvě
míru Co mně osobně se týče
jsem proti připojení Filipín Po
litika rozpínavosti o níž tak mno
ho mluve o jest není přáteli svý
mi náležitě objasňována a zdá se
mi že připojení ostrovů tisíce
mil vzdálených přinese sebou
vážné otázky a Že sotva as dobrým
se osvědčí Dle náhledu mého
měli bychom se toho vystříhati
7 President republiky Costa
Rica Inglesias měl v sobotu té
měř dvouhodinovou poradu s pre
sídentem McKinleym kteréž i vy
slanec republiky te caivo se
zúčastnil Jednáno bylo prý té
měř výhradně o kanálu nicaragu
anském
1 leden z předních úřadníkú
odboru' státního vyjádřil se násle
dovně vzhledem k rozšiřované
zprávě Že vláda naše zamýšlí po
nechati přístavy filipínské otevře'
nými pro obchod celého světa
"Fráze 'otevřené dvéře' jest vý
známu velice obmezeného a po
užíváno ji výhradně bylo při drža
vách velmocí evropských na vý'
chodníin pobřeží asijském Pů
vodem jsouc ze smluv vzhledem k
"otevřeným'' přístavům čínským
a japonským rozšířeno bylo slovo
ono významem svým tak že zahr
nuje v sobě nyní i přístavy jež
Čínou velmocím evropským pro
najaty neb odsoupeny byly Frá
ze tato znamená Že velmoc do
tyčná neklade obchodu zemí ji
ných v přístavu onom překážek
žádných a že lodě národů jiných
přivážeti tam mohou zboží za
týchž podmínek a okolností za
jakýchž přívoz ze země dotyčné
se děje Jinými slovy: Země
cizé mající přístavy své na pobře
ží Čínském prohlásily že otevře
ny budou míti přístavy ony za
týchž podmínek za jakýchž vy
držovány jsou Čínou přístavy ku
svobodnému používání všem ná
rodům "Otevřené dvéře" v pří
padu tomto byly politickou nut
ností an opak toho byl by nepřá
telským civilizaci kteráž již po
staletí nitro Číny obchodu světo
vému otevříti se snaží Fráze
"otevřené dvéře" nemá žádného
vztahu na polokouli západní a
obzvláště pak ne na Západní In
dii Spojenými Státy obmezová
na byla doprava pobřežní výhrad
ně jen na lodě americké a podob
ně i vůči Porto Ricu učiněno tak
bude a výhod jakýchž lodě ame
rické v přístavech našich používa
jí může nabýti jedině ta zem
kteráž podobných výhod ve vo
dách svých lodí naším poskytne"
Proti Imperialismu
Prcti imperialistická liga o je
jímž založení a úfelích v minulých
Číslech zprávu jsme přinesli po
dala v pátek prostřednictvím ta
jemníka svého presidentu protest
proti rozšíření svrchovanosti Spo
jených Států na ostrovy filipínské
a na jakékoliv ostrovy jiné bez
svolení lidu tamního President
přijal zástupce ligy velice laskavě
a prohlásil e Že rád slySel by od
ligy nějaké rozřešení otázky oné
při čemž ovšem vrácení ostrovů
oněch španělsko vyloučeno býti
by muselo
Senátor Culloř
nán jest
pilně připravováním žpJvy komi
se kteráž na Hawaii byla vyslána
za účelem vyšetření jakých záko
nů pro území ono kongres přijati
by měl a jak se vyjádřil bude
zpráva prý za v čas hotova tak
Že zároveň s poselstvím presideáta
kongresu podána bude Z odpo
ručení komise dáno na veřejnost
pouze následovní: Senát sestávati
bude z 15 a sněmovna poslanecká
z 30 členů Práva hlasovacího
pro členy sněmovny požívati bude
každý občan (kterýž čisti a psáti
umí při volbě senátorské pak
bude moct jedině ten hlasovati
kdo zároveň majetek v jisté ceně
má Co týče se obchodu hawai
ského platiti proS budou tytéž
zákony celní co pro Spojené Stá
ty Nynější nejvyšŠÍ soud hawai
ský jehožto členové jmenováni
jsou doživotně ponechán bude v
činnosti a totéž platiti bude i o
většině zákonů místních jež po
měrům tamním úplně odpovídají
Přistěhovalecký zákon náš bude i
na Hawaii rozšířen čímž přívozu
laciných japonských a čínských
dělníků konec učiněn bude V
kongresu zastoupeno bude sou
ostroví jedním delegátem kterýž
sice hlasu míti nebude ale týchž
práv co delegáti Arizony New
Mexica a Oklahomy požívati bu
de Guvernér a hlavnější úřadní
ci územní jmenováni budou presi
dentem 1 r
Národní obchodní liga
poslala z Chicaga v sobotu presi
dentovi McKinleymu pamětní
spis v němž žádá o zřízení nové
ho odboru vládního — odboru
obchodu a průmyslu a v němž ja
kožto hlavní důvod rozšíření úze
mí a tím i obchodu našeho uvá
děno jest
KRONIKA UDÁLOSTI
Zemětřesení na jihu
JNa tiinonycn místečtí v jizni a i
jihozápadní Virginii pocítěno bylo
zemětřesení asi o půl Čtvrté v pá
tek odpoledne Škoda žádná ne
ní oznámena Také ve Franklins
ville Se v Kar objevil se týž
úkaz přírodní Země chvěla se
od východu k západu Ve Win-
ston Sev Kar pocítili zemětře
sení ve 3:10 odpoledne a to tak
důkladně že i ty největší budovy
se zachvěly
Ples plavci z Texasu
Plavci a námořní vojáci z bi
tevní lodi Texas počtem několik
set pořádali svůj výroční ples v
pátek večer v Lenox Lyceum v
New Yorku Kapitán Sigsbee z
Texasu a slečna Sigsbee zahájili
velký pochod na němž 400 párů
se podílelo Přítomno bylo mno
ho zajímavých osob ale největší
pozornosti těšili se plavci Dei-
gnan Clausen a ťhillips kteří
vypluli s Hobsonem na Merri
macu Po půlnoci vystrojena
byla bohatá večeře
Proti plvnl dani
Výkonná tělesa státních spolků
sládků z Ohia Indiány IMinoisu
Michigan Wisconsinu a Kentu-
cky sešla se v pátek v Bates
Housts v Indianapolis za účelem
podniknutí společných kroků v
zájmu zrušení válečné daně ti z
každého sudu piva Ve schůzi
přijata byla ve směru rom resolu-
ce jez ouesiana nudě všem šon-
gresníkům ze států na konferenci
zastoupených
Syn pomstil matku
V North Little Rock v pátek
ráno M B Lane dozorce z Že
lezničních tratí vypálil v opilosti
dvě rány z ručnice do obličeje své
ženy a zabil ji na místě Syn
Ženštiny V H Wright uchopil
po té ručnici a rozbil ji o hlavu
otčímovu roztříštiv mu lebku
Laneovi přistěhovali se do Little
Rock z Evansville Ind před
dvěma léty
Velká křidel v Kansasu
V Topeka učiněno bylo překva
pující objevení Ze soukromé
vkladní skřínky ve státní pokladně
byly vyloupeny během posledního
týdne Ve středu večer guv
Leedy chtěl si vyzvednout! Í165
ze své skřínky ale shledal Že je
prázdna V pátek paní Herring
tonová vdova po průvodčím ve
státním domě jenž zemřel ve
Čtvrtek večer Šla si pro peníze
jež manžel její měl uloženy ve své
přihrádce ale nebylo tam ničeho
Herrington svěřil se před nedáv
nem příruíímu pokladníku Willi
amsovi že měl tam uloženo
$500000 W H Barbee mladý
muž přišel o $1 80 Vyšetřová
ním se zjistilo že jedním klíčem
bylo lze otevříti šest neb sedm
různých zámků
Veliký úpadek
Veliké ' překvapení po celém
jihozápadě vyvolal úpadek Grant
C Gilletta z Woodbine Kan
jenž právem zván byl dobytkář
ským králem Gillette kontrolo
val tisíce kusů dobytka na jiho
západních rančích a dluhy jeho
přesahují $1000000 Nyní te
prve vyšlo na jevo že v pondělí
minulého týdne předal veškeren
svůj majetek D W Naillovi a
odejel do Texasu Naill odepřel
však přijati důvěrnictví a tak zá
známy dotyčné nebyly v okresních
knihách vůbec zaneseny Věřite
le uiliettovi sjížděn se nyní v
celých houfech Zástupci 25 ko
misionářských firem v Kansas
City přijeli do Woodbine na
zvláštním vlaku a hned začali
pátrati po Gillettdvě dobytku
kterýž roztroušen je po rančích
ve středním a západoím Kansasu
Oklahomě Indiánském území a
Texasu Počet nikdo neví ale
na farmě ve Woodbine je prý asi
5000 kusů Kariéra Granta C
Gilletta stojí za zmínku Čítá
pouze 31 rok a transakce jeho na
plnily podivením konservativní
dobytkáře Začal na zadlužené
farmě krmiti dobytek pro cizí lidi
ale v krátké době měl v držení
přes 200000 kusů Úvěr jeho
nezdál se míti mezí Kupoval
veliká stáda dobytka v Texasu a
přivážel je na sever na prodej a
ke krmení Mezi svými padáky
sorganisoval kapelu s kterou ně
kdy i do východních měst zajížděl
a všude živou pozornost vzbuzo
val Gillette nedávno prý pojistil
život svůj na $237000 a mimo to
též vzal si pojistku na $20000
pro případ úrazu
Křest bitevní lodi "wisconsln"
V sobotu spuštěna byla na vo
dy Tichého oceánu v zálivu San
Franciska nová bitevní loď Wis
consin zbudovaná firmou Union
Iron Works Pouta jež obrov
ský ten nástroj zhouby vázala k
loděnicím uvolnila stisknutím e
lektrického knoflíku Lucille Ga
geova dceruška nově zvoleného
guvernéra wisconsinského kdežto
skutečný křest vínem vykonala
slečna Elizabeth Stephenson Za
jímavo je že tentokráte roztříště
ny byly o předek nové lodi dvě
láhve šampaňského Jeden pod
nikavý jednatel francouzské vi
nárnické společnosti vnutil totiž]
křestnímu výboru ze státu Wis
consin své zboží což způsobilo
pochopitelný poplach v Kalifornii
kde chtěli ke křtu použiti domá
cího výrobku Aby se předešlo
nepříjemnostem firma Union
Iron Works dodala láhev kali
fornského šampaňského a z Wis
consinu přivezli si francouzské
šampaňské Křestním obřad pří
tomno bylo ohromné množství
obecenstva a jednou ze zajímavo
stí bylo věnování národní vlajky
27 stop dlouhé a čtrnáct stop ši
roké zhotovené 300 dítkami z ve
řejné Školy Itving M Scott
Bllzzard na východž
Sněhová bouře jež ze západu
hnala se na východ dostoupila
tam svého vrchole V New Yorku
napadlo v neděli v noci deset pal
sněhu a závěje byly z rána až po
pás hluboké Vítr dul někdy ry
chlostí až šedesáti mil za hodinu
ve Filadelfii napadlo devět palců
sněhu a celé Novo-anghcko trpě
lo jako nikdy před tím v listopa
du Mnoho lidí pomrzlo a ne
štěstí na moři též byla četná I
stát Kentucky ležící již značně
na jihu postižen byl blizzardem
Nejposlednější zprávy poukazují
že řádění blizzardu na atlanti
ckém pobřeží bylo skutečně straš
livé Pokud známo 70 Životů
lidských bylo zahubeno a osvěd-čí-li
se pravdou Že parník Port
land se strosktal počet obětí do
stoupí 140 Přes 100 plachetnfch
lodí h parníků bylo vichřicí za
hnáno na skalnaté břehy a rozbi
to Mužstvo záchranných stanic
jehož neohroženosti jedině děko-
vati lze že ztráta na životech lid
ských nebyla větší nepamatuje
tak hrozné noci Síla větru byla
désná Veliká plachetní loď Co
lumbia z Bostcnu nalezena byla
na rozbořené chatrči na břehu I
v přístavech kde lodi nalézaly
vždycky bezpečný útulek pano
valo takové vlnobití že četné
srážky se udály V jediném mě
stečku Vineyard Haven MasJ 21
rybářských skůnerů bylo na břeh
vehnáno a rozbito Mezi pobřež
ními městy bylo telegrafní i želez
niční spojení úplně přerušeno
Peněžní ztráta sahá do milionů
Uznání uniových sládkS
Po více než pětiletém b)ji mezi
anglickým syndikátem a pěti ne
odvislými pivovary v St Louisů
nejedné straně a sdruženými pivo
varskými dělníky na stroně druhé
poslednější konečně vymohli si
uznání od jednoho z neodvislých
závodů August Priestersbach
člen národní výkonné rady sla
dovnického sdružení praví že
závod který ochoten jest uznati
unii přijme zpět všecky uniové
dělníky co může zaměstnati a
bude jim platiti uniové ceny
Ostatní pivovary budou prý co
nejdříve následovati
Z KUBY
' Předvoj americké okupační ar
mády přistál na kubánské půdě v
pátek a rozbil stan v Mariano
blíže Havany Oddělení jež
skládalo se ze čtyřech setnin dru
hého pluku dobrovolných inžený
rů defilovalo kolem gen Greenea
a jiných vysokých vojenských
hodnostářů
Gen Wood ustanovil už civil
ního mayora v Santiago Je to
seňor Bacardi starý osadník
Prvním jeho úřadním činem bylo
Že propustil klerky v kanceláři
mayorovč a zaměstnal Kubánce
kteří sloužili ve válce
Venkovany kteří začali vzdělá
vat! pole zásobuje gen Wood
potravinami a bude tak činiti
dokud nesklidí první úrodu
Maršál Blanco o půl jedenácté
v sobotu dopokdne formálně vzdal
se svého úřadu generálního kapi
tána ostrova Kuby ve prospěch
gen Jimineze Uastellanose
Z PORTO RICA
Odbor války obdržel druhou
depeši od generála Brookea ohled
ně domnělých výtržností na Porto
Rico Zní následovně: Zprávy o
výtržnostech v místech jmenova
ných jsou falešné Žádné výtrž
nosti se neudály od 1 listopadu
Pověsti byly vyšetřovány a shle
dány nepravými Jsem plně
zpraven o stávajících poměrech
Zde neb onde někdo je sice za
vražděn následkem osobních há
dek a msty zrovna jako děje se
to ve Spojených Státech nikoli
však ozbrojenými tlupami Vši
chni známí neb domnělí vůdcové
lupičských tlup byli pozatýkáni a
ce nejdříve možno postaveni bu
dou před soud
Z FILIPÍN
Povstalecký vůdce Aguinaldo
zaslal druhý dopis generálmajoru
Otisovi americkému vojenskému
veliteli ohledně Španělských věz
ňů v rukou povstalců Odepřel
propustiti mnichy i laiky ježto
prý dobrovolně proti povstalcům
bojovali Aguinaldo po té odka
zuje gen Utise na mistnl časopisy
vydávané od vypuknutí revoluce
pro nepopiratelný důkaz svého
tvrzení že kněží byli "nejčilejŠÍ a
nejmstivější strůjci obětování ži
votů a cti nevinných domorodců"
Dále cituje Aguinaldo meziná
rodní pravidlo odvety a osobuje
si právo zadržeti vězně v naději
že přinutí Španělsko "osvoboditi
Filipínce a ustátí v trýznění a
střílení domorodců jichž jediným
zločinem byla láska ku Svobodě"
Povstalecký vůdce též tvrdí že
má právo držeti vězně "dokud
Vatikán neuzná výsady filipín
ských duchovních a laiků aneb
dokud nebudou vyměněni"
Americké přepravní lodi Arizo
na a Uhio přistaly v Manile s
další posilou vojenskou
Do San Franciska přijel parník
City of Para s velkým počtem
nemocných Mněných a propuště
ných vojáků x Filipio Když loď
odjížděla poměry v Manile byly
ul o mnoho lepší Vojáci přejí
Nejlepší TVRDÉ aMĚKÉ UHLÍ
Rock Springs Ohio Hanna Walnut Block atd
Nejlepší Illinoiské v kusech $580 drobné #5 25 Cberokee drohné za
1425 nejlepM uhlí na vaíeDl Naše Benoon Nut ublí8350
jest velké čisté a dobré Přesvědčte se o tom
COUTANT
U Telefon 980
Sklad 17 a Mason
si ovšem jiti domů ale o nějaké
nespokojenosti v táborech nelze
mluviti
Den díkůvzdání oslaven byl
také armádou a ostatními Ameri
čany v Manile bydlícími ' Konsul
Williams vystrojil hostinu vyšším
důstojníkům kdežto minnesotský
pluk pohostil celý pluk kaliforn
ský Též na nemocné nebylo
zapomenuto
Zprávy z armády
Patnáctý pěší pluk 1300 mužů
a 41 koní a mezků odejel v pátek
večer po Jižní dráze z Huntsville
Ala do Savannah Ga odkud po
lodi Chester vypluje do Nuevitas
na Kubě
Černoši z třetího pluku alabam
ského ztropili krvavou výtržnost v
Anniston Ala v noci ze Čtvrtka
na pátek Počínali si jako divoši
jimiž ve skutečnosti jsou když se
lacinou kořalou spijí Musela býti
povolána tak zvaná profosova stráž
skládající se z bílých vojáků a ti
nuceni byli do černochů stříleti 2
byli zabiti na místě a tři těžce zra
něni Z bělochů bylo jich asi osm
poraněno
Komise míru
Španilovi přistoupili na americké
podmínky
Španělští komisaři vidouce nez
bytnost přistoupili na všecky ame
rické podmínky a jedině protestují
že ani protokol nedotýkal se
nikterak španělských práv svrcho
vanosti nad Filipínami a že oni
ustupují pouze přesile donuceni
tou okolností Že Španělsko není
schopno dalšího vedení války
Smlouva míru podepsána bude
nejspíše od středy za čtináct dní
Tajemníci Moore a Ojeda začali
už na ní pracovati
Španělsko obdrží ř 2 o 000 000
náhrady a Spojeným Státům při
padnou Filipínské jstrovy Kuba
Porto Rico a Guam ve skupině
Mariánské O Karolínách stanici
podmořského lana a jiných věcech
jednáno bude zvlášť Španělští
komisaři byli porážkou svojí celí
zdrceni Ani nemluvili se svými
americkými kollegy Později však
vyjádřil se jeden z nich sefior
Abarzuza vůči novinářským do
pisovatelům: "My ztrácíme osad
ní říši ale Amerika neví jaké no
vé a obtížné zodpovědnosti pod
stupuje Ostrov Mmdanao samo
ten dá jí dosti práce po několik
roků"
Nejlepší náplasť
Vlněný klacek nmáklý Cbamber-
lain'u Pain Bnltn když přiložíte si na
místa na těle kde bolest jakoukoliv
pociťujete zmírní ji lépe a rychleji
než jakákoliv nlpUsC Máte li bolesti
v zádech ve hrudi aneb boku zkuste
toho a pocítíte okamžitě úlevy Pin
Bítlm éi hojí revmatismus a k dostání
je ve všech lékárníci)
Předplácejte svým přátelům
Hospodáře" do Čech pouze 11 50
na rok
Véčny žití
Neaí díla ktercZ by v romanopise-
ctví tak poptalo všechuy vrstvy Čtená
řů jako Věčny žid Jest to román
světoznámý' který každý řie ie zalíbe
ním Toto velkédíločítaiíci 1216stran
jest nyní k dostání úplné za řl Hešit
na nkázku poile fe ochotně zdarma
každému kdo vň požádá pod adresou
Kttiho' na Americká
Omaha Nebr
mi si r~vr-tr~vp w v v o
Držte peníze v
J J
H o
n
& SQUIRES
Pínártia 1402 Furnam St
't
DROBNÉ ZPRÁVY
V Bostonu ohlásila úpadek
jedna z nejstarších obuvnických
firem Colburn Fuller & Co Dlu
hy obnášejí asi $300000 aktiva
známa nejsou
Velká porota ve Fergus Falls
Minn vznesla obžaloby proti šesti
mužům zatčeným v Moorhead pro
zadržení vlaku Great Northern u
Carlisle před dvěma týdny Též
jsou obžalováni z vyloupení banky
v Battle Lake před třemi týdny
Když velká družina vracela
se ve dvou ručních kárách z plesu
jv Otis Ind vrazil do nich po
štovní rychlík dráhy Lake Shore
William Zabenski a Mill Kempler
byli nu místě zabiti a dvě dcery
Zabenskihove věku 13 a 15 uků
nebezpečně zraněny Ostatní čle
nové družiny se zachránili včas
ným seskokem
Při požáru v hotelu Baldwin
ově v San Francisku zahynulo
pokud známo pět osob Jsou to:
J L White Lewis Meyers J M
Leighthead Tate Pryor J J
Carter
' Námořnická odvodní stanice
v Chicagu obdržela nařízení z
Washingtonu aby co nejdříve na
verbovala šedesát nčedníkůdvacet
vojáků pro službu na lodích a
patnáct námořníků
S novou torpédovou lodicí
Davis zbudovanou firmou Sewick
er & Wolfi v Portland Ore pod
niknuta byla v pátek zkušební
plavba při níž Člun urazil 23 a
půl uzle o jeden uzel více nežli
zněl kontrakt
Seznam hudebnin
K dostání za botové v knihku
pectví Pokrok ť Záp
Česká veselost sbírka původ humo
ristických zpěvů a scén pro dva tři i víc
hlasů s prft voděn piana Sbírku tuto!
ledinou svého druhu můžeme vřele od
poručili ct spolkům zábavním a ochot
nickým neboť obsahuje hojnost přihoc
oých komických výstupů k zábavám be
sedám atd Máue na skladě následující
sešity:
3 Operace komický trojzpěv pro 8
mužské hlasy $100
7 Polka pro merlotiny řili brkařky
hudební žert pro 4 mužské hlasy s prfi
odem piana ri(:
9 TtoznÁSeři kultury komické duetto
pro tenor n bus s nrliv oiana 80c
15 Bubřil a Zrfducha komické duetto
pro nižší a vyšší hlas $100
Besední koncerty sbírka přívodních
skladeb obsahující:
1 Pozdrav do vlaeti píseň na slov-
lol Jablonského pro sejet upravil V
toulá (v Clevelandu O) Cena parti
ury i hlasů 4100
2 Šiimařský trojlístek hudební ?er
n 2 klurinety a luot 5oi
Kinder Tfluvier 8chule Vorubungen
W Schwartz cena 80c
Tjíska Pv5i5vorova: komické dueto pro
2 tentory s prftv piana 125
Král Beludžistánie Ali Kabnl Kanda
har LXXII komická opereta Cena
partitury i textu 185
4 Osudná p'sen (Hudba a pír '"' K
ti-jn")mené řinohíe Elišky Peškovi
ir div her sv 6)
Pp tajemníkům a úřadníkim ct
místních spolku
Na ohlášení schůzí atd jež rá
di a z ochoty uveřejňujem musíme
míti rukopisy v rukou do 4 hodin
odp v den předcházející vyjití
listu Na ohlášení zaslaná aneb
dodaná nám ráno kdy list vy
chází ovšem uemaŽeme ohledu
bráti proto že nemáme ani času
je nasaditi ani místa pro ně Tím
nechť se pp tajemníci laskavě ří
dí Vyd Pokroku Západu
a i w f f f o e v
Ncbrascc -
pojífováním se proti ohni a domicí společ
nosti vidy hodné vaší přízné Společnost
tato torganisována pod zákonem 1873 a od
povědnost obmezt-na na ohno prémie Hla
vní jednatelna je vN YLife Bl-g v Omaha
Njbr DalM jednateli jsou:
C E COXKAD - v Itlae Bili Rek
J FOLHA v Liawewl Nr
W WERTZ ve tfebarlcr K
HOHEK v Rtrew Rek
DATIH - - Te Wil er Rek
au uuunssi - ve nnm