Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, November 25, 1898, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    v ♦
POKŘOK ZÁPADU
Založen 1871--Ročník
OMAHA NEBR V PÁTEK DNE 25 LISTOPADU 1898
Drojtfdennílín: Ročník VII éíslo 21
V
V
KOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
i
POLITICKÉ
I btátnlm odborem popírá se
co nejrozhodněji pravdivost zprá
vv Vídně telegrafované dle
kteréž prý Spojené Státy vyjedná
vají s Anglií o odstoupení ostrova
Socotra ležícího při východním
pobřeží Afriky nedaleko vjezdu do
rudého moře za úíelem zřízení
tam námořní stanice uhelné Vlá
dě naší prý ani nenapadlo zřizo-
vati stanici podobnou v oné části
světa a zpráva ona nejspíše prý
do občhu dána za účelem vyzkou
mání zda vláda na něco podob
ného snad nepomýšlí
' X Bývalá královna Hawaiská
Liliuokalani přijela v pondělí
parníkem "Coptic" do San Fran
ciska a tvrdí se že přijela do
Souštátí za tím jedinkým účelem
aby podala vládě naší formální
žádost "za navrácení jí korunních
pozemka na $6000000 ceně
ných Tvrdí že pozemky korun
ní byly soukromým majetkem ro
diny královské a co taký že kon
fiskaci nepropadají
V South Dakotž
jak jsme již oznámili bylo při
poslední volbě ženské hlasovací
právo poraženo a sice ve 37 okre
sích dle úřadního sčítání odevzdá
no l3559 hlasů profi a 16992
proti Většina tato bude hlasy
ze zbývajících okresů ještě více
zvýšena O tom zda prošel do
datek ústavní jímž by výroba a
prodej nápojů lihových v ruce
státní vkládán byl nelze rozhod
nout! a výsledek teprve po skon
čení sčítání úřadního znám bude
Ve 37 okresích odevzdáno 15948
hlasů pro a 15425 proti a náhle
dy zda hlasy okresů zbývajících
nepatrná tato většina pro dodatek
zvýšena či v menšinu obrácena
bude velice se různí
Kubánská komise
sestávající z generála Garcia gen
Jose Miguel Gomeze kolonela
Jose Ramon Villalona col Anto
nio Gonzalez Lanuzy col Cosme
Terrienta col Car los Martim y
Poey col Enrique Villuendase a
poručíka Richardo Kobyho kteráž
předložití má presidentovi resolu
ci přijatou sněmem kubánským
vzhledem k budoucnosti ostrova
přibyla v pondělí do New Yorku
a po krátkém odpočinku odebéře
se do Washingtonu aby poslání
své tam vyplnila Generál Garcia
jako mluvčí komise vyjádřil se o
poslání svém následovně: "Ku
bánci chovají vůči Američanům
pocit vděčnosti a přátelství Co
mne se týče věřím v okupaci
Kuby Amerikány dokud pořádek
zjednán tam nebude Věřím by
Spojené Státy Kubu si vzaly ne
však pro vždy Jsem pro Kubu
svobodnou a podobného náhledu
json všichni Kubánci Na ostro
vě není nikdo pro připojení ostro
va k Soustátí Všichni Kubánci
mají úplnou důvěru v McKinley
ho Komise v jejíž čele stojím
nejde do Washingtonu se žádným
návrhem Chceme vylíčiti pouze
poměry jaké na ostrov! panují a
požadovat! zlepšení v různých
oborech správy Pro nynějšek
jest okupace Spojenými Státy
nutností ne však pro vždy"
Presidentovo poselství
k příštímu kongresu jest jak z
Washingtonu se oznamuje již
nasázeno a otisky 'téhož nalézají
se zavřeny v pokladně v bílém
domě Poselství čítá prý na 60
000 slov což jest více než které
koliv z poselství předcházejících
awalski konlse
kteráž kongresu odporučití má
zákony ku správě nového území
tohoto potřebné zahájila zasedání
svá ve středu ve Washingtonu a
jelikož zprávu svou hotovou již
má nevezme to již dlouho aby
příslušné předlohy vypracovala
Z tobo co o úmyslech kbmise
známo jest uvésti dlužno na mí
stě prvém Že hodlá odporučit!
zákaz přívozu dělpfka kontrakt
nfch a zavedení téhož zřízení
territoriálního jakýž u všech do
savadních území našich v platno
sti byL Územní sněm volen bude
oprávněnými k tomu voliči při
čemž právo hlasovací na Japonce
rozšířeno nebude „
VDAUtk Sí (
ZimT v Dawso ' y
Ve zprávě 'datované v Dawson
City i října konsul Spoj Států
Cook podává zajímavý obrázek
klondikského města připravujícího
se na zimu Veliké stohy klád
skládány jsou před obchodními
soukromými domy aby sloužily
za palivo a lidé kteří dovezli do
města zásoby skla a olejových
lamp vydělali celé jmění Máslo
prodávalo se po $2 libra a ceny
zhuštěného mléka a jiných potřeb
životních se zdvojnásobily Před
pokládalo se že 5000 osob začne
pracovati v různých potocích od
polovice listopadu ábory na
úbočích horských jimž nyní se
věnuje značná pozornost slibují
větší ještě odměnu nežli zábory v
potocích Konsul praví že nyní
je příhodná doba ku ukládání ka
pitálu do různých podniků ježto
není pochybnosti že země je bo
hatá ale potřeba je peněz ku její
vývinu Cook radí lidem kteří se
do Klondiku odebrati hodlají aby
cestovali skrze průšmyky po je
zerech a konečně po řece Yukonu
do Dawson City
Zločinci z vyšších kruhů
Velká porota ve Filadelfii vznes
la pět obžalob proti spolkovému
senátoru M S Quayovi jeho
synu Richardu R Quayovi a Ben
jaminu J Haywoodovi bývalému
státnímu pokladníku V první
žalobě viněn jest M S Quay ze
spiknutí se Johnem S Hopkin
sem kasirem Peoplťs Bank jenž
spáchal sebevraždu letos v břez
nu Použili prý peněz banky na
zakoupení a prodej jistých korpo
rací ve prospěch MS Quaye V
druhé žalobě viněn- jest M 'S
Quay ze spiknutí se Jwhněm S
Hopkinsem ku nezákonitému na
kupování a prodávání akcií i když
věděl že řečený Hopkins je kasi
rem People's Bank Třetí žaloba
viní Benjamina J Haywooda M
S Quaye a Richarda R"" Quaye ze
spiknutí na přivlastnění si řioo
000 veřejných peněz státu 1 pros
1896 kdy Haywood byl státním
pokladníkem Pennsylvanie Čtvrtá
žaloba viní M S Quaye a Benja
mina J Haywooda ze spiknutí se
Johnem S Hopkinsem Willi
amem Livsevm Williamem B
Hartem Henry K Boyerem J
W Morrisonem Samuelem M
Jacksonem a Charles HMcKeem
28 března 1898 na přivlastnění
si velikých sum veřejných peněz
uložených v People's Bank různý
mi státními pokladníky Z těch
jmenovaných Quay Livsey Hart
Boyer Morrison Jackson a Hay
wood byli státními pokladníky
Pátá a poslední žaloba viní Ben
jamina J Haywooda jako státního
pokladníka z nezákonitého půjčení
% 100000 státních peněz které se
dostaly Richardu R Quayovi a z
přijímání peněžních výhod z ve
řejných peněz uložených v Peop
le's Bank Stát i obžalované za
stupují obratní právníci a tuoče
kávati lze přelíčení velmi zajímavé
Vzpoura na Salvadora
Zvláštní depeše došlá z Pana
my do New Yorku praví: Posled
ní zprávy "ze Salvadoru přes Nica
raguu poukazují že vzpoura je
vážnější než se zprvu myslelo
Je dosti možno že rozšíří se na
všech pět států ve střední Americe
Pravým účelem hnutí je svrženi
federální republiky jeŽ sorganiso
vána byla 1 listopadu v Amapale
Za účelem docílení toho Regala
dos požádal o pomoc Guatemalu
a Costa Ricu jež hned z počátku
pohlížely na spojeni Salvadoru
Nicaraguy a Hondurasu jako na
ohrožení slastní svrchovanosti
Povstalci zmocnili se už viech
departmentů s výjimkou La Union
a Samiguel z nichž poslední je
baštou Horacio Villavincencio
protivníka Regaladosova Ústřed
ní vláda kvapem mobilizuje vojsko
Honduras poslal 4000 Nicaragua
400 a federální distrikt Salvadoru
2000 mužů V La Libertad zří
zena byla ptisna censura v Šech
lanových depeší
Rázný soalcc t
Soudce Gibbons v Chicagu vy
dal v úterý odpoledne prozatímní
zápověď v níž zakazuje městu
Chicagu mayorovi a náčelníku
policie překáleti jistému maškar
níma plesu Výnos ten dopálil
náčelníka Kipleyho a tu postaviv
se před stolec soudcův pravil:
"Byl jsem dosazen tJo svéno úřa
du abych prováděl zákon a za
chovával pokoj v tomto městě a
částí mých povinností jest zame
zovati shromažďování nepořád
ných osob nebo zločinců Mám
li něco říci nedojdu k tomu
Nedovolím jim" — "Prosím
pojďte zpět Mr Kipley" pravil
soudce když náčelník policie od
cházel — Kipley -se obrátil a
soudce dal mu tuto ostrou lekci:
"Chci abyste rozuměl Mr Kipley
že než nějaký vyšší soud je zruší
moje rozhodnutí a zápovědi vyda
né mnou jsou zákonem a pokusi
li se kdo klásti jim odpor třeba
byl by to vysoký policejní úřad
ník ocitne se velmi zkrátka ve
vězení Lídé kteří chtějí jiti na
ten ples půjdou Mr Kipley a až
tam budou a dopustí se něčeho
proti zákonu máte právo vy při
jití a zatknoufi je"
Pro hladové Kubánce
Zásobovatelský odbor vládní
odeslal parník Bratten ze Savan
nah Ga se 700 tunami potra
vin pro hladovící lid na Kubě
Bratten zanechá čásť nákladu v
Havaně a potom popluje do Ma-
tanzas a jiných přístavů
Zmrzli ':--v
George a Ed Cotter ženatí
farmáři nalezeni byli zmrzlí blíže
Ash Grove Mo v úterý V
pondělí jeli na koních do jmeno
vaného městečka a' dali se tam do
nesmírného pití Na zpáteční ce
stě zachváceni byli blizzardem
spadli s koní a zahynuli v závě
Maria Teresa f i
Zdvižený křižák Španělský Ma
ria Teresa spočívá dosud na ska
lách Kočičího ostrova kde Ko
lumbus poprvé přistál a zůstane
prý tam mnoho let Nevědomí
domorodci kteří domnívali se že
Bůh sám poslal jim toto požehná
ní uloupili všecko co se uloupiti
uajo rvuzscKau uoKonce 1 pro
zatímní stavby na palubě Ně
1 1 t i- 1 1
které těžší věci zachráněny byly
místními úřady a odeslány po
plachetnících do Nassau N P
Vrak navštíven byl také britickou
lodí Antilla a druhý důstojník
této Edward Webber vypráví
podivné věci Po příjezdu do
New Yorku výjádřil se vůči zpra
vodajům: "Je to : můj náhled
jakož i všech povolaných znalců
na Kočičím ostrově že pro něja
kou příčinu učiněn byl pokus
mužstvem na Marii Terese poto-
piti ji Všecky postranní otvory
nad vodou zanechány byly ote
vřené ale vzdor tomu byly pouze
tři stopy vody ve trupu když loď
na břeh narazila Já věřím že
mužstvo když ji opustilo přálo
si aby nikdy už jí nespatřilo" V
Norfolku Va zasedá nyní vyše
třovací komise jež zjistiti má pří
činy proč Maria Teresa byla tak
brzy opuštěna důstojníky a muž
stvem jichž péči byla svěřena
Pamětní deska naOlyopil
Výbor ustanovený občany města
Olympia Wash učinil kroky na
zakoupeni pamětní desky pro kři
žák Olympia vlajkovou loď eska
dry admirála Deweyho Deska
vyhlídnutá je pět stop vysoká a 3
stopy široká v nejužším místě a
bude přibita na přední věž mezi
dvěma osmipalcovými děly Vý
kres bude vypracován v mědi a
hlavni figura představovati bude
Pověsť Na praporcích splývají
cích z rukou figury a spadajících
na prsa napsán buďe Deweyho pa
mátný rozkaz u Manily: "Gridley
můžete střílet jste-íi hotov" —
Gridley jak známo byl kapitánem
Olympie a zemřel následkem utr
pení v přední věži během veliké
bitvy
Prérijní poiary
NejhorŠI prérijní požáry jaké
kdy zuřily v Indiánském území
přerušeny byly lijáky které" přišly
neočekávaně na počátku tohoto
týdne Požár vznikl před dvěma
týdny na pozemcích Chickasaw a
Chocraw národů a odhaduje se že
za #250000 majetku zničjl Na
rozloze 75 tisíc akrů hořelo
Vojenská vyšetřováci komise
vyslýchala další svědky ve Fifth
Avenue hotelu V New Yorku Dr
J
G I ves vrchní lékař třetf divi-
se pátého armádního sboru vypo-l
vídal že bylo velmi málo ošetřo
vatélů a povolaných sil v nemoc
nicích On prý sám vždycky byl
proti zaměstnávání žen ku ošetřo
vání raněných a nemocných vojá
ků ale nvní ie úolně "obrácen"
Ženy konaly všude povinnost svoji
obětavě a věrně Slečna Julia
Halstead Chadwick jež konala sa
maritansKou službu v tábore na
Montauk Point pravila že prý
neslyšela stížností ale každý utr
pení mužstva mohl viděti na své
vlastní oči Na otázku jaký poměr
pozorovala mezi důstojníky a muž
stvem odpověděla: "Mezi dů
stojníky a mužstvem pravidelné
armády pozorovala jsem nejkrás
nější a nejšlechetnější oddanost
Jeden důstojník jenž vypadal tak
nemocen jako kterýkoli z jeho
lidí' přišel k našemu kočáru a dě
koval nám za naši laskavost k je
ho mužstvu "Víte" pra vil "my
pravidelní nemáme přátel" Já
odvětila že celý národ jest jejich
přítelem a on vypukl v pláč a od
cházel " New-yorský právník
Parrich jenž několikráte navštívil
tábor Wikoffúv líčil bědné pomě
ry jaké tam panovaly Generál
Beaver tázal se ho zdali nějaké
stížnosti byli podávány 'Pražádné'
odpověděl Parrich "Nebylo ni
kdy člověka trpělivějšího nad ame
rického vojáka Já viděl hanebné
scény ale neslyšel 'stížností Kdy
by še byl president McKinley svě
řil mým rukoum byl bych mu u
kázal věci jež byly by ho ohromi
ly On nic podobného neviděl
Jemu bylo dovoleno učiniti pouze
parádní prohlídku" Slečna Mary
Lowellova jež udala že mluvila
osobně ke každému muži z osmi
pravidelných pluků na Montauk
Point stěžovala si na nedbalost
mnohých zjednaných lékařů a bíd
né řízení ambulančni služby Ně
které nedbalé lékaře jmenovala
Rev Henry B Bryan svědčil že
těla vojáků pohřbívána byla nahá
v rakvích ze hrubých prken ačko
lilepravidel armádních měla bý-
ti bálsatnována a oděna v čisté
uniformy Geo Wallace právník
ze Freeport L I vyprávěl že
syn jeho onemocněl na cestě z
Kuby na lodi Berkshire a že lékař
nařídil pro něho zvláštní stravu
Obdržel ji sice ale za každé jídlo
musel platit 75 centů Na těstí
měl na lodi přítele který peníze
mn půjčil Mr Wallace mluvil
velmi rozhořčeně o takovém jed
nání a pravil bez obalu že 3 sou
druzi syna jeho kteří zemřeli
zahynuli asi ježto neměli peněz
na zvláštní jídla Plukovník Roose
velt vyličoval jaký zmatek pano
val při vsedání v Tampa a opět v
Baiquiri na Kubě Pluk jeho ne
trpěl prý hladu poněvač mu ně
kolikráte nakoupil lepií potraviny
ze své vlastní kapsy A to ještě
musel lháti že to kupuje' pouze
pro důstojníky "Proč byl nedo
statek lékařských potřeb na Ku
bě?" tázaji se Dr Conner Roose
velta — "Nevím Slyšel jsem že
bylo jich dosti na lodích Byl též
bědný nedostatek ambulancí My
slím že mohli jsme býti na tom
lépe s méně lidmi a více prostřed
ky dopravními" — Byly svízele
větší nežli jste očekával?" — "Já
neočekával ničeho Šel jsem bych
přijal všecko jak to -přišlo My
slím že téměř všemu utrpení mo
hlo se předejiti kdyby doprava
byla lépe seřízena"
Památný hotel shořel
V San Francisku shořel ve stře
du časně ráno hotel Baldwinův
po třicet roků jedno z nejzajíma
vějších míst na pobřeží Tichého
oceánu Též divadlo stejného jmé
na kde právě dávána byla známa
hra "Secret Service" bylo zniče
no V hotelu nalézalo se přes 300
hostí z nichž 2 kap J L White
místní kapitalista a Louis Meyers
obchodník ze Skagway Alaska
zahynuli pět osob bylo zraněno a
deset se pohřešuje Škoda obnáší
téměř $1500000 pojištěnf pouze
asi $175000 Hotel i divadlo po
staveny byly známým výstředním
milionářem jenž zván byl všeo
becně "šťastným Baldwinem"
DROBNÉ ZPRÁVY
Alabamský dům zástupců po
volil Í500 na zakoupení čestného
meče pro po'ručíka Hobsona jenž
proslavil se potopením uhelné
lodi Merrimac v ústí přístavu
Hejlepší TVRDÉ a MĚKE UHLÍ
Rock Sprlngs Ohio Hanna Vťainut Block atd
NejlepSÍ IMnolské v kusech $550 drobné f 5 25 Cherokee drobné za
1425 nejlep&íuhlí na vaření NaSe Beacon Nut uhlí $3 50
jest velké čisté a dobré Přesvídčte se o tom
COUTANT & SQUIRES
Telefon 930 Sklad 1 7 a Mason Písárna 1 402 Farnam St
santiagského Očekává se že
senát dotyčnou resoluci schválí
Harvey W Riddle z Dayton
O jenž postřelil ženu svoji a po
kusil se o sebevraždu v neděli
zemřel v pondělí Oběť jeho
umírá Otec Riddleův je vězněn
nyní ve státní trestnici pro vraždu
spáchanou v Sidney před dvěma
roky a ve vazbě zabil už dva lidi
Na obecných školách v Chi
cagu započato s vyučováním šití
(v dívčích třídách
3000 dělníků v bavlnářských
přadlárnách v Augusta Ga za
stavilo práci následkem snížení
mzdy
V Milan Mo vedeno je lí
čení proti Rebecce Lumsdenové
jež to května t r
železnou pali
muže aby se
na život jeho
cí utloukla svého
zmocnila pojištění
obnosu $1000
Je
pro
ženština souzená
Sullivan okresu
V-Marinette Wis dělní
William Menoz střelil ženu svoji
oa niz prea aeisi aooou se oaiou-i
čil do prsou a po té v domnění
že je mrtva spáchal sebevraždu
Menoz se dozvěděl že žena jeho
chce se opětně provdati a to jej
ke zločinu dohnalo
' V Perry la vyhořel téměř
celý obchodní střed města v noci
X
s neděle na pondělek bkoda na
budovách a zboží páčí se na
$275000 Pojištění nekryje ani
dvě třetiny ztráty Bylo prý za
loženo
- 3 '
w 24 pluk pecnoty posádkou
v pevnosti blíže Cheyenne Wyo
vyzván byl aby připravil se co
nejdříve možno ke službě v tropic
kých krajinách "za hranicemi
Spojených Států" Půjde nepo
chybně do Manily
Hrozný výbuch udál se ve
středu v 8 hedin ráno v prachár
nách Hercules blíže Ashburn
Mo Země otřásla se do obvodu
25 mil Šest mužů bylo na místě
usmrceno a asi tolik zraněno Pří
čina výbuchu známa není
Z KUBY
Plukovník Hood americký ve
litel v Gibaře na severním pobře
ží provincie Santiago de Cuba
ustanovil z nařízení gen Wooda
padesát četníků s platem $36 mě
síčně Zdravotní stav mužstva
jeho je znamenitý nemocnice je
úplně prázdnáPřepravní loď ame
rická Reina de Los Angeles při
vezla do Santiaga značný počet
Mauserových ručnic jež co nej
dříve poslány budou do Spoj
Států
Vyklizení Kuby se strany špa
nělské bude snad provedeno dříve
nežli bylo očekáváno Nyní pluje
ze Španělska třicet lodí jež znač
ný počet vojáků odvezou
Ve středu odpoledne tajemník
Španělské vojenské komise dodal
americkým komisařům dvě' noty
První oznamovala ze vojsko v
provincii Pinar del Rio a Havana
vypluje do Španělska z města Ha
vany vojsko v provincii Matanzas
z mésta Matanzas a v banta Clara
z Cienfuegas Druhá nota sdělo
vala že divise Trinidad bude vy
klizena do konce listopadu a divi
se Sancti Spiritus do 3 prosince
Obě tyto ďivise leží v provincii
Santa Clara
Držte peníze v
0L
tpMlIIIHl)
CECOXKAD
i FOLDA -
W WERTZ
J I HOHEK
K D DAT1H
JL L1EEOWSKT
Z Filipín
Madridský dopisovatel londýn
ské Daily Mail sděluje: "Generál'
Rios guvernér ostrovů Filipín
ských telegrafuje z Ilolio že
vzpoura domorodců ve španěl
ském vojsku byla potlačena 97
rebelů postaveno bylo před vojen
ský soud z nichž 25 bylo postří
leno a 69 uvězněno při těžké
práci Povstání v Daoas na
Mindanao bylo potlačeno dle ge
nerála Riose a pokoj panuje na
ostatních ostrovech s výjimkou
Negrosu Gen Rios tvrdí- že
španělská posádka v Ilolio pod
nikla několik výpadů způsobivši
vážné ztráty povstalcům V Soho
pokračují prý rebelové v obléhání
města" ' ''
Gen Otis oznámil že do Ma
nily přijela přeplavní loď Vigilan-
cia s četami F G H a I z první-
to první ho pluku washingtonských dobro
vraždu vlvolníků á bateriemi A a D z
kalifornského těžkého dělostřele-
ctva- uir-rn neuaaio se během
Pvby Žádné
Z PORTO RICA
Přepravní loď Spojených Států
Michigan odejela ve středu ze San
Juanu aby sebrala vojsko z růz
ných vnitrozemských měst Z
dělostřelectva jedou domů baterie
Lemleyho a Thorpova Michigan
doraziti má do New Yorku asi v
deseti dnech Parník Reliéf z ne
mocniční služby vyplul ve středu
k domovu s 253 nemocnými a zo
tavujícími se vojáky Parník Mis
sissippi přijel do San Juanu ve
středu a byl nucen podrobiti se
třídenní karanténě poněvač jeden
z cestujících onemocněl chorobou
velmi podobnou žluté zimnici
Vojenské úřady pokoušejí še vy
máhati nezaplacené daně ale ne
vede se jim valně ve snaze té Že
se obyvatelstvu málo zavděčily
netřeba podotýkati
KOMISE MÍRU
Na žádost španělských komisa
řů žádná schůze nebvla konána
ve středu a ani den pro příští spo
lečné zasedání nebyl určen Oče
kává se však že Spanělové při
stoupí na americké požadavky a že
smlouva míru podepsána bude
Ve vojenských táborech
také oslavovali včera den díků
vzdání Nejlépe měl se sedmý
armádní 6bor kterýž táboří kolem
Savannah Ga Dámy z jmenova
ného města vystrojily vojákům
pravý posvíctnský banket které
hož súčastnil se každý od velitele
generál-majora Lee až do posled
ního rekruta Pro hochy z třetího
pluku nebrasskébo posláno bylo z
rodného státu $300 jež na zvláštní
ještě přilepšení byly vynaloženy
Také v Huntsville Ala a v Knox
ville Teon obvyklé poice vojáků
nahraženy byly různými lahůdka
mi Žádná cvičení nebyla v tá
borech včera konána
Nejlepší náplasť
Vlněný klůcek nasáklý Cbamber
lain's Pain Balm kdyt přiložíte si na
místa na těle kde bolest jakoukoliv
pociťujete zmírní ji lépe a rychleji
nef jakákoliv náplaaf Máte li bolesti
v zádech ve hrudi aneb boka zkoste
toho a pocítíte okamžitě úlevy Pain
Balm též boji revmatifmus a k dostání
je ve viech lékárnách
— Předplácejte svým přátelům
"Hospodáře" do Čech poutě 1150
na rok
Nebrasce
poj Jfovánfm se proti ohni o domicf společ
nosti vidy hodné vail přímí Společnost
Uto sorganizoTána pod tákooem 1973 od
porědooit obmetent na obnos prémie Hla
vní jednatelna Je vNYLife BI g v Omaha
Nebr DalSi jednatelé Jsou:
i
i
i
v Itlne HUL Hek
v Llnwwd
ve Sebarler Kffc
- v RaTCM Hek
- v WU r Rekv J
ve FarweL Sek 1
í
'I
- K
i
i?
I
?:
I"