Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, November 11, 1898, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
dém bločku v každém saloně
nejméně i na každém rohu jeden
stojí a co jich běhá po ulicích to
sám milý bůh ví Hoši si obyčej
ně zastrčí papír totiž povolení
za klobouk jako kokardu aby to
každý viděl a některý si dá místo
povolení jenom papír a taky je to
dobré dokud ho nechytí běhat
opicí Dříve to tu nebylo ta
přísné avSak v poslední době při
šlo tu mnoho vojínů k z?střelení
poranění a nyní musí hoši dělat
dobrotu Co se táboru týče totiž
života myslím že by mě to vzalo
trochu dlouho než hych to vše
dnes vypsal a proto si nechám
trochu na zítra neboť jest již po
zdě a stráž již opakovala devátou
To jest dosti dobré znamení do
postele než přijde prohlídka zda
li každý je ve svém hnízdečku
— Tak si zas trochu musím
přiostřit svoji tužku Jsem po ve
čeři vše je umyto a tu toho trochu
Zas naškráhu abyste měli čím si
lámat hlavu až budete prohlížet
ty kliky háky Vypíšu Vám jak
to asi vypadá ve vojenském ležení
Možná že to víte z novin ale
proto Vám to přeci vylíčím jak to
vypadá u nás Tedy pěkně" od
začátku jako vše na tomto světě
Ráno se probudíme třeba ve tři
hodiny anebfr dřív je ovšem tma
a najednou uslyšíme někde dál
volati: "Číslo jedna tři hodiny 1
V jiné straně uslyšíme jako od
pověď "Číslo a 3 hodiny vše do
bře" Kus dál zas číslo 3 pak 4
a tak dále až to přijde do osm
nebo desíti Desátý volá "Číslo
deset tři hodiny vše dobře!" Pak
první hlas odpoví u hlavního sta
nu "All Well!" (Vše dobře) Pak
je ticho někdy je slyšet tichý
krok kterýž v dáli zanikne Na
jednou je slyšet někde na blízku
"Haiti who is there!" (Stůjl kdo
to je!) Někdo něco na to odpoví
není rozumět stráž na něho
vzkřikne: přistup blíž necb se
poznat! Druhý hlas něco bručí
blíží se na místě aby zůstal stát
jde dále Muž na stráži na něho
volá ale chlapík jde dále a teď je
mu rozumět Mručí si pod nos
"Co mě neznáš? Budeš dělat
hlouposti a křičet místo aby's
hleděl by bylo ticho" Jeli pozdní
příchozí za dobré se stráží do
padne všecko dobře Někdy ta
kový chlapík křičí místo stráže
což má za následek že přiběhne
kaprál nebo seržant někdy taky
přinese čert lajtnanta anebo ka
pitána a pan příchozí za hrozného
křiku a nadávek se dostane do šu
páku kde s ním mají radost něko
lik dní při nucené práci Přijde
pět hodin Najednou je slyšet
trubku někde v dáli bouří spáče
Teď přestala najednou je slyšet tu
samou notu někde jinde v jinou
stranu a nei se nadějem je vidět
běžet tu aneb onde vojáka a hned
le se ozve trubka také v našem tá
boře Za krátko celý tábor hemží
se vojáky ten běží sem druhý
tam všude je živo zvláště když
je chladno Každý běhá aby se
zahřál neboť v 5:40 se ozve na
jednou 12 až 14 trubek v rázném
pochodu Nyní se staví vojíni do
řad před stany po sto mužích
Každý má rukavice karabinu 1
pás s patronami První seržant
vyvolá každého jméno kdežto o
sloveny se ozve nyní stoji u
stanu A ' Najednou spustí banda
muzikanta (a je to "banda" ně
kdy to bych se chtěl nechat na
to věšet- zvláště když se dosta
nou k pivu) Nu teď je po všem
hudba přestala vojáci jcou rozpu
štěni každý ide do stanu Ale
hnedle se vyhrne ven se hřbílkem
a kartáčem Trubač je volá do
řad a teď se vše bne najednou po
čtyřech mužích podle stanů v jed
nu stranu O něco dále jsou ko
ně Každý vojín má přichystaný
pytlík ovsem nakrmí koně a
beze všeho dá se do cídění Žádný
nic neříká a hledí si svého a sku
tečně je to radost vidět tolik lid
stva ano mlčky práci koná Tato
práce trvá půl hodiny a při její u
končeníje slyšet pěknou hudbu
na nějaký plecháč cimbál aneb
cos podobného col vcják nejra
ději slyší neboť to znamená sní
dani A to af je voják sebe lou
davější tentokráte sebou pohne
Každý běží aby byl první kartáč
letí do kouta (není kdy na uklá
dání) vezme si svůj hrnek a co
potřebuje pálí ke kuchyni kte
rou má každá setnina svou vlast
ní Obyčejně "o nás" je to pouhá
plachta natažená přes několik
sloupů strany žádné někde mají
ohefi docela venku Takovou ku
cbyfi si představte kdy i prší
anebo fouká vítr bere popeL
Ale proto strava je dobrá masa
je vidy dost a jídla dostane ka
ždý co chce ale zahodit celý
knic cLkta saní dovoleno s£
to mnohý dělá že si nabere až
dvakrát tolik co může sníst
pak to zahodí Odpadky všeho
druhu jsou házeny do jam osm
stop hlubokých a pokryty hlínou
_ _ _ _ v #
a nenasenym vápnem (tak se
děje se vším) Tak abych se
vrátit zpálky kde jsem odbočil
ro sniaani ma kazay dost po
kdy Někteří se kartáčují a chy
stají ku prohlídce neb na stráž
Některý st jde lehnout jiný čte
noviny tam o něco dále hrají
míč jiní se porážejí jinde sedí
několik starých chlapíků ještě z
oocansKe vaiKy a vypraven si o
všelijakých zkušenostech V ku
cnyni se line otael pomahact a
myjí nádobí nosí vodu a štípají
dříví Starý kaprál kuchař už
šedesátník bez zubů (vlastně
abych nelhal má ještě dva) si
kousá tabák a křičí hned na to
ho a zas na onohb a ačkoli je
maličký ' staví se jako obr A
což když se pustí do křížku s
někým Ondyno si ukusoval kus
tabáku a při tom se chtěl kříž
kovat Mladý voják ho stiskl a
chuďas se dal do křiku: "Pusť
mně čert tě vem až bys mi
všechny zuby vylámal!" A při
tom se rozehnal po milém vojá
ku ale to bylo to nejlepší že
nemá žádných zubů Tak jsem
zas zašel jinam V 10 hodin ie
cvičení ve zbrani na koních
pěšky to je do jedenácti Brzy
na to je oběd pak cvičení od 1
hodiny do půl třetí a to je taky
podívaná na takové cvičení je
den seržant prohání své vojáky
do strhání o něco dále zas jiný
učí rekruty onen něco vojákům
vysvětluje a ještě jiný stojí leda
bylo a vypravuje lecjaké zábavné
kousky ze života V dáli na ro
vině je viděti jak se vojáci na
koních prohání a to se ještě nej
raději voják učí Posléze trubač
všemu udělá konec VŠe se vrátí
zpět jedna tlupa po druhé Brzy
na to přijde napájení koní a po
tom cídění a krmení a pak večeře
Potom je všude veselo Ohně
hoří v kuchyních a vrhají světlo
do dálky Bouda kde prodává
se pivo víno tabák a doutníky je
přeplněná mužstvem sklenice
zvoní vojáci křičí stany jsou
osvětleny svíčkami v některých
hrají karty jinde vrhají kostky
pro zábavu i o peníze a někde
hezky vysoko jinde je ticho
A tam zas čtou noviny dopisy z
domova a od děvčat jiní opět píší
domů anebo známým V jiném
místě je slyšet dechovou harmo
niku jinde tahací zde 1 citeru
onde housle vedle zpěv někde
nábožný jinde světské písně
místech rozpustilý smích tam
klení kus dál sedí pod stromem
několik vojáčků jeden si stěžuje
druhému na svízele a vzpomíná
domova a maminky Takovým je
nejhůře za jedna si představují
skutečnost mnohem horší než je t
potom se svým stěžováním každé
ho omrzí A mezi těmito je též
několik Cechů ačkoli jich je mezi
námi pomalu těch íůukavých
Takový život je do devíti hodin
tu dobu se ozve táhlý smutný
tón trubky několikrát po sobě a
brzy potom se vše změní Kan
týnu zavřou ' světla pohasínají
chvílemi je pozorovat některého
pana vojáka napařeného vrávora
ti ke svým Uhudak sotva se
hrne ale přece je celý blažený že
si Vede do postele opičku Všude
je ticho jako když utne až na
stráž jež chodí odměřeným kro
kem Opakuje volání každé půl
hodiny každé dvě hodiny se vy
střídá s druhou jsoií dvě hodiny
na stráži a čtyři spí což se oby
čejně neděje Ondyno jsem Sel
večer do lesa který se rozkládá
na východ od našeho tábora mě
síc pěkně svítil a tak jsme zašli
hezky daleko s kamarádem Když
jsme přišli zpátky narazili jsme
na strážce šel poraařu každých
pár kroků se zastavil a poslou
chal něco si povídal a zas šel dál
zas poslouchal Můj přítel po
vídá ten je ostražitý poslouchá
nejspíš nás slyší Šli jíme k ně
mu zastavil nás Při tom jsem
se ho optal zdi-li něco slyšel v
ese anebo jestli nás slyšel ale
dali jsme si Obořil se na nás
abych šel po svých z při tom do
dal: "Já mám kdy poslouchat rá
mus v lese anebo kdo jde ne? A
do těch bodia ve městě aby hrom
hodil už poslouchám aipofi půl
hodiny brzo-li budou biti a ono
pořád nic snad tu budu věčně
na té stráži" - To je náš život na
vojně Mimo to co jsem Vám
napsal ještě si představte lid
šeho druha hemžící se mezi ná
mi ťediaci agenti lotogranste
děti větší i menší nabízející na
prodej páje jablka kejky keody
seaaieaá kuřata a via na co ti jen
člověk pomyslí Prát si voják
také nemusí když nechce každý
den přichází černé i bílé pradleny
mezi stany a roznáší prádlo kte
ré dají do pořádku za několik
centů Časem také vyperou ko
sili že z ní nic neostane což se
mně stalo Dal jsem si vyprat
spodní prádlo a také jsem ho více
nespatřil To mělo za následek
že si peru sám Myslím že je už
na čase abych přestal Napsal
jsem toho hezky ale mizerně též
za první jsem špatným písařem
odjakživa a miino to píšu na dně
ze syrové bedny a někdy též na
koleně Buďte s Bohem
Prokop Chládek
Troop G 8th U S Ca v
Camp Wbeeler Huntsville Ala
CESI V AMERICE
1 V Edwardsville 111 24letý
krajan Frant Bayer spadl do
uhelné Šachty 145 stop hluboké
a zůstal na místě mrtev Zane
nechal po sobě manželku a 3 roky
staré dítko
II Slavie nastoupila 38 ročník
svého působení
1 Do La Crosse Wis vrátili
se z Porto Rica následuiící čeští
vojáci: Frant Voves Jan íirá-
eek Josef Bergaus Jan Schleiter
Anton Halík Rudolf Nedvidek
Anton Roubík Matěj Janský a
b rant Bláha Mimo ně nalézají
se na vojně Václav Bláha a Simon
Klíha Jak vidno krajané v La
Crosse přispěli značným orocen-
tem ku armádě Sp Států
1 V New Yorku dvěma ranami
z revolveru zastřelil se 22letý če
ský lékárník Jan Řezáč Nešťast
ná láska dohnala prý jej k zoufal
ství Řezáč pokusil se před tím
několikráte o sebevraždu ale
vždycky mu to někdo zkazil
' V hotelu International v New
Prague Minn otrávil se minulého
úterka večer jistý muž jenž do
knihy cizinců zapsal se jako Ant
Venclík Na mrtvole nebylo ni
čeho nalezeno co by k dalšímu
ztotožnění vedlo Sebevrah po
hřben byl v pátek na hřbitově v
New Prague
1 V Chicagu přejet byl kočár
kem v němž dvě dámy seděly 10
roků starý český hošík Jan Kle
can Dvě žebra byla mu zlomená
a mimo to byl v obličeji pošlapán
kopyty koně Dle vyjádření lé
kaře se pozdraví
1 Dennice Novověku na místě
postavení pomníku Karlu Jonášo
vi v Racině navrhuje zasazení pě
kné umělecky provedené desky
na rodný domek jeho v Malešově
a odhalení její přiměřenou osla
vou Dále pak dává ještě návrh
dodatečný: Z přebytku jenž
bude jistě značný nechť založen
jest Jonášův fond ku podpoře
studia a prací o amerických vě
cech ve vlasti Tedy vlastně ku
podpoře těch kteří by si obrali
studium amerických dějin ameri
cké politiky vědy společenské
náboženských a církevních pomě
rů písemnictví a ' americké vzdě
lanosti vůbec Fond ten mohl
by rozmnožován býti dalšími od
kazy našich mecenášů a slouti na
trvalou paměť Jonášova blaho
dárného působení Fondem Joná
šovým Takový fond byl by lepší
pomník než sebe nákladnější ká
men a odpovídal by docela Joná
šovým intencím Nebude sn"
šíře známo že Jonáš zanášel se
po léta myšlénkou vrátiti se do
Cech a včnovati zbytek života
svého spisováním knih o věcech
amerických hlavně politicko-so-ciálních
Takové spisy prohlou
bily by politické vzdělání v Če
chách jež jest jak každý vzděla
nější politik český ví žalostně
nedostatečné a jednou z hlavních
příčin politických nezdarů Ta
kové spisy vrhly by na příklad
nové světlo na otázku státního
práva a překlenuly by snad pro
past — ač po našem rozumu jen
uměle novinami spůsdbenou —
mezi názory starými historickými
a názorem sociálně smýšlejícího
dělnictva a studentstva
1 V Perry Okla zakládá se
nový řád Západní Česko-Bratrské
Jednoty
m Dobrodružství s lupiči měl v
noci na 3 listopad známý redák
v Oklahoma City pan Jan Hrabě
majitel hostinské místnosti O
půlnoci přišel k němu jistý čer
noch dal si naliti sklenici piva a
platU pětkou Pan Hrabě chtěl
bankovku rozměniti vytáhl tedy
zásuvka penězi avšak v tom
vstoupil do hostiaca běloch něja
ký v obličeji začerněný a vystřelil
s revolveru na hostinského Ten
to raněn na pravém spánku kles
k zemi a jal se volati na svého sy
na kterýž také chvátal ihned otci
na pomoc Lotři zaslechnuvše
blížící se kroky utekli Zraněn
p Hraběte není nebezpečné
1 V jedné z dřevařských ohrad
v Chicagu spadl se stohu prken
20 6top vysokého 55letý krajan
František Petránek a zranil se
bolestně na hlavě a levé noze
1 Bídným dřevěným chodní
kem na 17té ulici v Chicagu pro
padla se za večera kraianka Bo
žena Žitníková a zranila se nebez
pečně Za nedlouho kráčel tam-
tudy 6iletý k rajan Fr Cinert a
zažil podobnou zkušenost Také
n těžce se zranil Ubožáci mo
hou se těšiti aspoB tím že dobře
placeným komisařem 'přes' chod
níky je Čech — známý politický
běboun J G Panoch
H Rozpočet Č S P S za mě
síc listopad 1898 vykazuje úmrtí
třináct bratří a 3 manželek
Z bratří nejstarší měl 63 nejmlad
ší 39 let věku Po vydání rozpo
čtu přijmuto 45 nových členův
1 ' Maria Felicia" a Story of
Bohemian Love (román české lá
sky) je překlad povídky Karoliny
Světlé jejž pořídila slečna Anto
nie Krejsová Vyšla ve sbírce
Tales from Foreígn Lands u A
C McClurga v Chicagu Cena je
$100
Slavnostní iíslo Pokroku Západu
Slavnostní číslo kteréž jsme
za příležitosti českého dne vydali
došlo náležitého ocenění všeobecně
a víme že zavděčili jsme se jím
všem naším čtenářům Nebudeme
je popisovati an jest již všem
známo neboť jsme všem odběra
telům po výtisku rozeslali Při
pomínáme pouze že máme něco
výtisku tohoto čísla posud na
skladě a můžeme posloužiti jím
každému kdo zašle pět centů
třebas v kolkách Skvostné toto
číslo bude upomínkou pro vždv
na slavný český den a víme že
účastníci dne českého na výstavě
zamississippské nemohou se za
vděčiti svým přátelům zde a v Če
chách lépe než když jim zašlou
toto číslo a zdčlí že byli účastníky
oněch slavnostních dnů že sly
šeli' Ony řečníky a viděli ty budo
vy jež v čísle onom jsou vyobra
zeny Zášlete nám pět centů
třeba v kolkách s adresou na kte
rou máme číslo odeslati a my se
ostatní postaráme
iTejlepéi ze véecH'
Po Mdeeita let Mra Wlnilow'i Boothina
8yru matkami podáván Jich dítkám ▼ dow
kdys aoatavsji souoity Jaté vyrušovaní v
dooI a sbavováBl splaku cnuravtrn otelea
kem boleni sub Dlacíeim dítkem? Jestli ano
sallete sl ihned pro láhev "Hra WlnsIow's
BoothlmrHyroD" orodftkv dosti vaJioí soubkv
Cena Jeho jest neodbadoutelni Uleví ubohé
mu trpícímu dítku Ibned Spolehněte ae naD
střeva wfíéfi koliku smekne dásně smírní
matky vytéci pra je in ireguiuie žaludek
VH
sápal a dodá ivelestl celému ústroji "Mra
tl a dodá svéšeetl oelemu Ostrojí M
ikw'a Hoothlnr Byrop" proditky soubl
Avajici jest pří jemní ehutl a lest před]
ledne nelátáních a neJleosIcn ženakv
winilowa Hoothlnr Byrop proditky soubk
lékařek a opatrovalo ve Bpoj Státech Je
na proděl u váeob lékárníka do celém svět
est
uena sse lanev Buffte jisti a poddejte o
Um W Ml rw' Hrtťkthlnír Uifiin "
Idyž potíobujoto
HODINKY
ŘETÍZKY
NÁUŠNICE
JEHLICE
PRSTENY
ODZNAKY
íneb lakékoliv ibožl stříbrné zlaté aneb
platrované dopiSte si pro náé český
cenník jenž odesíláme zdarma na každou
adresu Zaručujeme vám trvanlivější
zboží a od 15 do 80 procent levněji nei
kdekoliv jinde
W J Wíšs a Syn 381 W 18tb St
Chloasrot IUlnola
NeJrěUi a aejstarii hodinářsky sávod v nat
Sattley
pluhy rají eekellr a
Idekollr
jízdaí LUter rá a tá
ží kdeMlr
Sattley
BJHuey aaJ{ pr4cl Mnt
ffekraaba af Jest ida Jakákoliv
Ttite m po nlYk tvých místních
Jednatelů a pakli Je nemají pUle na
Satlliy IE C9 Lh:
žrrrn
tni f M Mm
Neopomeflie při návštěvě do města
našeho tavíUtl k p Ant J Hubičko
ví který via ta peníze neb na výměna
ta vale výrobky dá tboil nejlepií a ta
ceny nejniiif flaMu nejvyUíeeny
ta vejce a aáWlo tlOtat
s::h:ee ní gccds
Předplácejte na Knihovnu Ame
rickou pouze ino ročně
I
1207 Doug-lag ulice
mají na skladě všechny druhy správek
ku kam nám vaHcfm 1 topícím nechť
jsou jakéhokoliv iméia neb výroby
Krajané navštívivší Omahu ne
měli by opomenouti navštíviti
hostinec
roh 6té a Pacific ni
pouze block a pfil východně od
1 nádraží)
řízený P A KŘEČKEM
doutníky atd naleznou tu hosté v hojné
zásobě a mimo toho Jsou v hostinci tomto
ueipecui aotr
NAVŠTÍVÍTE OMAHU ?
Jestl! sno nezapometite §e msUYiti ve ekrost-
oezuřizeném hostinci a hotelu
v Čísle 1232 Jižní 13 ulice
Mimo yýtelni lihoviny a dontnlk) obdržíte tn
telkeré pohodli jako v každém hotelu prvá tří
dy Jídlu připravována json dle zpfitobn ieeikóho
( amerického Hostiím z venkova věnuje se
zvláitnl pozornost a podobného pohodlí jako
Johna" netiairinn nikde
Pijete dobré pivo?
Jestli ano zajděte
si na sklenici
výtečného st louiského
ležáku k majiteli
Národní Síně
J Havlíčkovi
na rohu 13 a William ul
Mimo výťéčného ležáku nalez
nete u něj vždy hojnou zásobu li
hovin Korbelová vína jemných
doutníka atd
Při ruce dobrý zákusek
Každého s úctou zve
Josef Havlíčekv
Zase jeden týden báječné
nízkých cenM7
ZA VEŠKERÉ ZBOŽÍ BUDE OBE
' CENSTVU POSKYTOVÁNO V
Boston Store
Očekávajíce ohromný nával lidu
tento měsíc ze všech končin do
Omahy zásobili jsme se dle mož
nosti nejlepším zbožím všeho dru
hu v takové míře abychom mohli
každého zásobiti a aby každý u
nás kupující odcházel domů s pře
svědčením že Boston Store jest
tím nejlepším a nejlacinějším mí
stem na světě Výhodné prodeje
nádherného zboží jakými hodlá
me příznivce své tento týden pře
kvapit! překonají veškeré dosa
vadní naše snahy Navštivte tento
týden náš závoď a v každém od
boru kamkoliv pohlédnete shle
dáte zboží nejnovějáí a nejlepší
jakosti nabízené za ceny tak níz
ké že zůstanete nad tím až poza
staveni Poukazujeme tentokráte
zejména na naše skvostné
Ženské plášté
zimní obleky
a nové kožešiny
Máme v oboru tomto ten nej-
nádhernější sklad v Omaze Jsou
to New Yorské nej novější mody a
dochází nás každou hodinu nové
zásoby 1 L Brandeis & Sons
mají takých největší sklad v Oma
ze a prodávají je též nejlacíněji
Ženské plášté prodáváme:
Vkusné $750 pouze za #498
I900 kazajky velmi vkusné 6 75
fnoo kazajky z jemné vlněné
Kersey látky salinem podšíva
né za fQ98
$1650 kazajky z velmi jemných
vlněných látek a hedvábnou
podšívkou za $1350
I1875 kazajky z nejjemnějších
vlněných látek černých aneb
barevných z jemných Melton
látek se skvostnými podšívka
mi a dobrými krejčovskými ře
meslníky hotovené za $1500
J L BfaÉis & Sois
16 k Dooglas ul
Předplácejte ca Hospodáře
Svvvoltfw r
ci $10 ia $25
pak -II k 00 piw pritm i tnrir-
(nv mm t§mm M m
řteptoum tadst t}4ě-
tni
vL
9t— Im
0-C4 t'w_j4lLwwi'
I (
1 I
Ě % JI tam
I v-W I t M MUlrlta 011
SÍ I I rrj H KIN tMrfl
kel I ) ar rckoU m srv
{JJ%'jM MM MM wrkt
BhMnai idanam I4SOT asi-
pifforiM D - Geo BicKnell H D
' H1ll— „
zkušení lékaři všech chorob
ZRAKU a SLUCHU
TEL 739 1
DT84 m
1404 Farním ul
OMAHA NEBB
Or GalbraiM Lord
provádí prakci ranhojiískou
a ličl ienski nemoct
OFFICE: r Faxton Block na rohu 16 a
Farnam ni Omaha Neb
Jsou též k nalezeni ka2dndenn£ v Rt Tnannk
nemocnici hlO dtriiMm
Dr E HolOYtchinsr
český lékař
Oflice 11a rohu 15 a Howard ul Shef
ly's Block ě dveří 210
Telefon 1438
V plsarní k nalezen od 10 do 12 hodin ráno
xi 2 do 4 odpoledne a od 7 do 8 večer
Obydlí r ěťíle 1619 Center ulice
Taleton 1674
nA-ivnojičKA
a vyrabitelka íeské kořen né a by
linné masti (ítyH droby) k vvbojent
každé rány a bolesti na těle
P: 1940 jižai 16 ul
Velkí krabiíka (5 unci) této vy
teCné masti stojí 60 ct6 Na venkov
zasýlaji se nejméně dvě krablíky
za fl10 poston
Chas Kaufmatu
pojišťující jednatel n
' a veřejný notář °
ZastU')úio
eJIepSi pojUfujic! společnosti
Drodáváa kunule maletek
ořeplavni lístky z Evropy a do t v ropy atd
nemovitý vydává
nífnw iwmze na nemovitý majetek
Pisama Sevzáp roli 13 aDoaglas ni
O D Kiplinger
a rohu 13té a Farnam
mánoJvítSí výbír
doutníků tabáku
' a vlbec všech potřeb kuráckých ve městě
Hodiny lacino!
Pan J Flblarer nyní prodá každéV
mu $6 00 hodiny za $400 Jdou osm dní
bijí hodiny i půlky a opatřeny Isou bu
díčkem Edo ml harmoniku která potře
buje správku nechť ji přinese pan Jan?
Pluháček druhdy v Norfolk lest hoto
vým umělcem a spraví každou dtStf
nesa EisiEPsoiaEisEiaifflBrBEia!
iiíonarcii
"BICYKLY"
nejlepší na svété za
$35 az $60
na mírné splátky
u klenotníka
AJ
I na 13té a Dooglas ul
Jí
'Money Ordry" do Čech
HeJbezpeíníJM nejlevněilt a aejlepil tub
sob k sasylaní penía Společnost tato nioóa
třeni ka vypláceni "money on Ji vysil
vených vlade v Čechách kde pi naléti
kam moino penize saslatl t fbl6aám
Ne pře I 5CO
„ " 1000
" S0-0Í
NepřestmM I2o
" " 4oo iňe
" " M00 llo
" " 100 soc
Se
8c
íoo
Na zamluissippské mecinárod
nl výstavě v Omaze Dbdriel
v odboru pivním
CABINET BEER
ZLATOU MEDAILII
na zAladi Jeho řlstoty a Jebo osv
lujícioh a posílí a Jících vlastnosti
Objednejte sl bednička od
Frel Kror Brewlnf Co
1007 JsvolMon St
TcuroaT iM
Dva skvostné vlaky
PO DRAZE
uwioy PACIFIft
iemnt rrrflÁoy do Denver a jiných
m&t Coloradskcb Jaoui
The Colorado Fast MoU
Vyjfidí t Omahy v 485 odpoladat
a přijíždí do Denver riiH ráno
Tkt Cobr+U SýeeiJÍ
OpovSti Omakn v 11 S8 vrr apH
Jlidi do Denver v tH odpoledne
Vlechny vUky tyto jedo nej
čelnějLmi městy dalekého tápmiň
Pfsárao t prodava£ cestovok!i
V-Aků drihy této naJexaetx t lily
t joi aa Ttntsx tl it-