Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, November 11, 1898, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok ZApadu
3
VELKOOBCHODNÍK "
všeho druhu vinom lihovinami a likéry
413415 jižní 15 ul Omaha Neb Telefon 805
Jiejleyíl druhy jaké v trhu k dostáni Jon mim na sklade Prodávám Je na quarty I gallony
The Chicago Lumber Co of Omaha
jest Jedlaou společnosti
Frank řnooafsle
prodávat
Lee-Clark-Andreesen Hardware Co
—prodávají ve velkém : —
Tlačené vyrážené a lakované plechové náčiní— Cínovaný plech
železný plech a kovové zboží— Ostnatý drát hřebíky nožířské
' ZboZÍ bicykly atřelné zbraně náboje a aportovké RboŽÍ
l2t-'223 Harney ulice - - - - OMAHA NIBRASKA
South Omaha Brewing Co
'::: v'1
výtečné pivo obyčejné jakož I zvláštní druh "P&le Export"
Telefon v South O maze 8
METZUV e PIVOVAR
♦yrábí vyhlášený a po celém Maf7AV ái4 ]t Objednávkám věnuje se
cápadé za nejlepíí uznán 1"C Ixll T ICavdlVazvláStní pozornost
Omaha Brewing Assfn Pivovar
vyrábí celém západu rozesylá výtečný ležák
BRTOVY
nalézají stale větéí oblibu pone
yadž jsou spolehlivé a léčivé
Brtovs aralková kouzttaá kwsthojl rány čer
stvé I zastarale vyráiky na těle i obličeji
svěděni Uieje opary apálonlny Cena ÍBo
Brtív atfcaí bale proti kalil pícháni na
pnou zádute zallemovánl a prsaim kře
čím Cena 26 a Mc
KrvoČIltltel Jes potřebný kaádému obivláíť
Jarní dobou Rrtovkrvečtatitfll jasni barvu
tváře dodává lilu sila a avéieiitl léčí vy
rážky na těle láv ta ť a rUI Cena II láhev
Brtív babám pro Játra "ledviny vidy ppm6
te boleatem v řádech a v krizi flčioknjfc
na ledviny Léči obtiíné močeni řesavku
mořeni krve pisku a zaražení moce Cena
obnáii10U
Brtovv CaKartl pilulky (íervené) Jsou nejspo
lehlivěji! ve viech případech zácpy -vrati
jaurnim chorobám nechuti k Jíd
lu jsou cia' Dyiinue uen zoo
DnNn Vrlnnm v annlnhllvnat našich
dle předpisů lékařských které ae nejlépe osvědčily NeJou to tádné víe léčící vy
nálezy ale léky které pro rozličné ned-ihy jsou spolehlivé a přltravované z nej
lep&ícn lálek bylinných Jaké jsou v trhu k dostání
Krajané přející si lék naíe kde nejsou k dostání t lékárně zaslem vyplacené
na poíádání když cena léku jest přiložena Adresujte: l79r
BRT & CHALOUPKA VILBER NEBR
' Trápí-H Vás &cpa máte-w Mají-li děti Vaše zácrm ®
ilutoa pleť kola pod očima sláb- nebo chcete-li samí jemného lékn
nete-li příjemné chuti berte
Severflv Životní Balsám Severfiv Laxoton g
Vás nzdravf dodá Vám nové ii- Účinek pravidelný jako hodiny A
votníafly 75ct 25ct
Bolesti hlavy jso často Prudká bolesť v míh ča- &
tak prudké le aemfiiete ani pra- často přijde nenadání
""Severovy Prášky Severovi Hojivá náplasť y
' proti BotMtMt hlavy pomohou th Váa bolesti rychle a trvale Y
'vidy 26ct 25 ct
ř PrÚ]em Íl mnoho UM usmrtil ZállČt OČÍ nechť jest zpflso- 3
&'&£í!:rOh0t"e ben čímkoli odstraní é
sEYERův Severova Zlitá Masť na oči Y
lik proti ebolefe a trfysa MjicpHočtiíiAna svčté x
mi rychl a jiaí fičineV 25 a 60c 25 ct A
Doláky idf hnisavé rány Sviab (praiivina čili chrást) V
čerstvé t saataralé řezy spáleniny tm luto jediným natřením O
k a opařenijiy zhojí nejlépe A
sbvbrova Severovoa Mastí x
[ Masť ta riayatdáiy proti yab i vyriiiEái Y
aSct Dobrá na lúVje a vyráiky BOct
CerVy poaobt ditem mnoho S0UCÍ10tÍnyf lánčt plic a aá- X
obtlH dsxhpo8naj! nastuzením a kaBem Y
Severfr Červciai Stverfv Ealsáo pro plíce é
' vypudí červy z tčla aeslll a upraví „ X
taiiracf sousta va aiívá-h se ho včaa vyléčí kald
85 ct ' kalcL 25 a 50 c A
Severovi RSiová Nasť Severova Pcsáda ca vlasý S
udril plef čistou a jasnou 25 ct fini je hebkými a lesklými 25ct
Zvlí5tc( líky 2i $300
4 fVN J '-WVfMtCv t%V
tttgicžltž ta
kú3 lze TfDodni nakoupitl stavební dílní
létá a Marty ulice
OMAHA NEBRASKA
LEKY
Revnatlsm dna a bostec mhle Mtl vyléčen
uáivánlm Brtova léku který je připravo
ván ole lékař předpisu Cena 1100 láhev
Brtflv lili lloimeat jest od dávna oblíben a
u díván proti auobému lámáni otekli nám
phhátií na praoo a v kříži Netlepii pro
Btředek při revmatlukýcb případech Cena
85aWceota
Boleni hlavy pocházející od zácpy bdíni pll
lliného plil horkosti neb nervo-noml vy
léčí se rychle užíváním Bitových kapsufl
Cena H centl
Brtflv lék proti choleře a projmu Jest oplní spo
lehlivý ve viecb případech letních nemoci
zápalu střev žaludečním křečem krvavé
mu ileori kolice a průjmu Cena 26 a 60
cent6 láhev
Brtflv cervokat jert pravým hubl tělem těchto
trapltelfi maličkých Jeat příjemný k uii-
ditky přimetl bo uiivst Cena 25 centů
vanl tax te matky neman zaane neanaze
léku neb Isou ponejvíce připravovány
fcílíte ll tojls nenocl
"Haspnrirfře"
ZPRÁVY ZÁMOŘSKÉ
Rakousko-Uhersko
V Krajin! zasazují se Slovinci
s největším důrazem o zřízení slo
vinské university v Lublani Jest
to důsledek loňských prosinco
vých bouří na universitách vídeň
ské a Styrskohradecké Požada
vek slovinské university není sice
nový ani neoprávněný když však
slovinští studující byli týráni nu
ceni přednášek se zdržovati a vy
dáni násilnostem německého stu
denstva stala se otázka vlastní
university palčivou Jednomyslně
Žádá se od té chvíle za splnění
dávného požadavku slovinského
Obecní zastupitelstvo lublaňské
obnovilo 19 října tuto žádost a
vyzývá poslance za město Lublaň
na říšské radě aby pro případ za
mítnutí vstoupil do oposice
Z Chorvatska Záhřebský 'Ob
zor' vyslovuje srdečné potěšení že
se Slovinci prohlásili pro jednotu
s Chorvaty sice netoliko pro
jednotu kulturní kterou hlásal už
před půl stolrtím Stanko Vraz
nýbrž í pro jednotu politickou
Prohlášení na sjezdu sušáckém
jest mu tím vzácnějším že se
nyní i klerikální strana připojila
k myšlence kterou mezi Slovinci
ode dávna už hlásali liberálové
Tayčar a Iv Hribar "Nyní—
píše dále "Obz"— kdy Slovinci
hledají oporu v zemi chorvatské
čímž mluví ze srdce Chorvatům
jsou tito zavázáni svému citu
svým tužbám a svým zásadám
aby národní požadavky svých
siovinsicycn Dram co nejživěji
podporovali a sjednotili se v prá
ci za společným cílem spojenéhi
národa a za jeho svobodu Slo
vinci svým zápasem s němectven
máti
SITUACE VE
jjj
Zdráva že ve Francií vyvolána byla opětná knse ministerská není ničím novým
ueoot poaoDa se ze s rancie Dez zrisi ani onstati ny nemohla V relé nového
ministerstva postaven Dupcy jak dlouho vsak v křesle tom se udrží jest otáz
kou nebot výtržnosti vyvolané sfférou Dreyfusovou dosud jsou na denním
pořádku
udivili celý slovanský svět Nečet
ní vydáni tolikerým nesnázím a
zkouškám odolali německému
příboji a jako chrabrá stráž ochrá
nili před ním ostatní jižní Slovan
stvo Avšak 1 oni ve svém zápase
s němectven) i my v boji se svý
mi odpůrci nabyli jsme přesvěd
čení že jen v sjednocení kolem
chorvatské mateře nalezneme
ochranu před nepřítelem a dodě
láme se pokroku a svobody Nej
větŠÍ význam má však slovinské
prohlášení proto že se stalo za
nynějších zmatků v říši za té po
hnuté doby ve které žijeme Vše
co je chorvatské a slovinské
nechť se spojí v jednu státní
samostatnou skupinu Než
však nastane den kdy se sjedno
tíme politicky buďme za jedno
kulturou srdcem snahami prací
tedy jedním slovem buďme za
jedno duchem!"
Z Cech Jako nástupce zemře
lého poslance Vašatého byl při
volbě za píseckou skupinu ven
kovských obcí zvolen za říšského
poslance p Rataj kandidát rolni
cké strany kdežto oficielní kandi
dát strany tnladočeské nedostal se
ani do užší volby Tento volební
okres venkovský již při posled
ních všeobecných volbách do řiš
ské tady v březnu r 1897 kona
ných postavil se rozhodně proti
oficielnímu kandidátu mladočeské
mu Toho roku v lednu měl dr
Vašatý tuhý spor a klubem po
slanců mladoíeských byl tehdy
posl Slámou í na souboj vyzván
Následek toho pak byl že dr Va
šatý ze strany vyloučen a při ná
sledujících na to v březnu volbách
stranou více nekandidován Ale
dr Vašatý vystoupil jako samo
statný kaadidít a byl rvolen 245
íhrj k delto oficielní kandidát
mladočeský p Kovářík obdržel
jen 133 hlasů a p Rataj jako kan
didát strany rolnické 76 hlasů
Jaké stanovisko nástupce dra Va
šatčho p Rataj zaujme vůči klubu
českých poslanců na říšské radě
nemožno ještě určitě říci na jeho
straně není však závady aby stal
se jeho členem neboť důvěrníci
voličů když jej za svého kandi
dáta k této volbě přijali ponecha
li mu v příčině té úplnou volnost
Pan Rataj nebudou-li se podmín
ky klubu příčiti jeho zásadám do
klubu bezpochyby vstoupí a tím
by volba ač při ní oficielní kan
didát mladočeský propadl zname
nala vlastně posilnění klubu jeli
kož dřívější říšský poslanec píse
cké skupiny venkovských obcí
stál mimo klub
Prusio-rvský konflikt pohra
ničný V lesích pruské koruně
náležejících u Dziadů při hranici
prusko-ruské lovili ruští důstoj
níci a nedbali vyzvání dvou lesní
ků pruských ' by jim zbraně vy
dali Lesníci po tom střelili a
poranili jednoho důstojníka Tito
uchýlili se na to na ruské území
ale vrátili se brzy opět s pohrani
čními vojáky a veleli těmto — z
ruského již území — stříleti na
pruské lesníky Vojáci poslechli
ale neerefili nikoho '
Z ČESKÝCH VLASTÍ
Pro Ihdřstvi odsouzený trúba! ha
sitského sboru — Obyvatelstvo
Německé Huzové na Moravě bylo
letošního roku v neustálém roz
čilení A nebylo divu Během
několika dní vypukly v měsíci srp
nu tohoto roku v Německé Huzo
vé dva požáry které zničily celou
aft
FRANCII
řadu stodol a hospodářských u-
sedlostí Bylo zjevno že oba
ohně byly rukou zlomyslnou zalo
ženy a že tudíž co chvíli čekati
lze nové požáry lak obvčeině
tak 1 v tomto případu byl blas
směrodatným a vedl k zatčení
trubače od hasičů 26 roků staré
ho svobodného tkalce Karla Lan
gra Bylo totiž nápadno že K
Langer byl vždy prvním na požá-
řišti a oheS takořka předem sie-
nalisoval Zvláště při požáru dne
28I10 srpna stal se svým chová
ním nápadným Byv krátce po
vypuknutí požáru zastižen poblíž
hořících objektů neměl ni jediné
ho slova pro své ospravedlnění
Od té doby co Langer stal se
trubačem místního ' hasičského
sboru vypukl co chvíle požár
tak Ze občané počali Langra sto
povat! a všeobecně mluvilo se že
Langer snad proto aby jako tru
bač obrátil na sebe pozornost
ohně zúmyslně zakládá Byl
zatčen a dodán k soudu Při
přelíčení před porotou v Olomou
cí dne aoho října zapíral Různé
okolnosti svědčily pro jeho vinu a
to bylo také příčinou že porotco
vé vzdor nepřiznání se obžalova
ného zodpověděli předložené jím
otázky ohledně jeho vinny klad
ně Na základě výroku poroty
uznáš byl Langer vinným zločinu
Žhářství a vyměřen mu trest těž
kého žaláře v trvání 20 roků Je
zajímavo že teprve po prohlášení
rozsudku přiznal se Langei stát
nímu návladnímu Že nejen zmí
něné ohně ale ještě jiné dva za
ložil
Syn travtfem — Ku konci srp
na udil se v Hluchově o Prostě
jova záhadný případ který se
nyní bedlivé vyšetřuje Domkář
Tom il Vjrcbodil polil dat ajho
srpna večer se ženou Františkou
a syny Jakubem a Čeňkem polév
ku načež všichni kromě syna Ja
kuba za stejných příznaků one
mocněli a Františka Vychodilova
druhého dne skcnala Jelikož
lékař prohlásil že zemřela sešlo
stí věkem byla mrtvola její po
hřbena bez pytvy Tomáš Vy-
cnoaii a syn jeno cenek se po
několika dnech zotavili avšak ru
ce a nohy zůstaly jim ochromeny
Starší ze synů 'Jakub opustit záhy
po smrti matky otcovský dům a
vstoupil jako čeledín do služby ve
Smržicích Hned po smrti Vy
chodilové šířila se v sousedstvu
pověsť že otrávena byla nejstar
ším svým synem Jakubem o
němž vypravováno že jest suro
vý Že prostopášně žil a doma se
s každým stále hádal Otce mat
ku a bratra chtěl prý otráviti by
jediný stal se majetníkem hospo
dářství O pověstech těchto se
dovědělo četnictvo které když
Tomáš Vychodil prohlásil Že syn
jeho Jakub jest schopen dopustiti
se zločinu z něhož jest obviňo
ván tohoto zatklo a dopravilo k
okresnímu soudu v Konici přes
to že vinu rozhodně popírá Jeho
matka bude z hrobu vykopána a
pytvána
Bouřlivé výjevy při kontrolním
shromáždění na Královských Vi
nohradech Dne 19 října byli
při kontrolním shromáždění zá
ložníků a dovolenců v sále Orfea
na Královských Vinohradech za
tčeni redaktor pan V Klofáč me
dik pan Janča a právník pan Ka
lík poněvadž hlásili ?e českým
slůvkem "zde" a nikoliv jak si
nadporučík 28 pěšího pluku Dan-
zer přál německy Vyzvání dů
stojníkovo způsobilo mezi zálož
níky trpkost která při kontrolním
shromáždění které se opět dne
21 října konalo vypukla v pra
vou bouři odporu Již před bu
dovou Orfea pozoroval se po 8
hodině mezi shromážděnými do
volenci zvláštní ruch který se
zvýšil při příchodu nadporučíka
Danzera Důstojník před kon
trolou opět prohlásil že civilisté
po čas kontrolního shromáždění
podléhají vojenské právomoci a
že musejí se hlásiti německy a to
slovem "hier" Prohlášení lo
provázeno bylo odporem ve shro
máždění Mnozí z plané bázně
poslechli jiní neodpovídali ůbec
mlčky šli si pro své knížky a
konečně přišel občan který rázně
přihlásil se slovem "zde!" Nad
poručík Danzer zamračil se a vy
zval "smělce" aby přihlásil se
ještě jednou A když opět ozvalo
se "zde" dal dotyčného zadržeti
Tak se stalo že zadržen byl opět
žurnalista pan Karel Sejk účetní
an V Tajovský medik pan V
amánek syn to známého po
slance na radě říšské a medik pan
Ladislav Souček Všichni čtyři
byli stranou odvedeni a ponechá
ni až do konce v místnosti Pak
dal si je nadporučík Danzer opět
předvésti a když se opět hlásili
česky prohlásil že jim pasy
(knížky) odejímá a že je odevzdá
okresnímu doplňovacímu velitel
ství zatknouti je však nedal Roz
hodnutí důstojníkovo bylo příči
nou k nové bouři při níž shro
máždění provolávali hlasitě: han
ba! Výjevy ty záhy přenesly se i
do Palackého třídy zejména když
Danzer opouštěl místnost v prů
vodu úředníka pana Čermáka a
několika četníků kteří jej nasaze
nými na puškách bodáky chránili
V této eskortě provázen výkřiky
odporu se strany záložníků a pak
i sbčhšího se obecenstva doveden
byl Danzer až ku kostelu svaté
Ludmily kde Vskočil do vozu
elektrické dráhy Rozhorlení ú
častnici vešli však za nim 1 sem a
když se mu společnost stala ne
příjemnou pan nadporučík s vo
zu zase seskočil a vsednuv do
drožky která opodál se nalézala
ujel
Mnoho -li vynesou dan! v Čechách t
Batovcův "Politický kalendář"
přináší mezi jiným Článek který
zajisté všeobecný zájem vzbudí
neboť vypočítáno zde zevrubně
na základě úřední statistiky že
přímé daně v království českém
roku 1896 vynesly 29637828
zlatých nepřímé pak 119369634
zlatých Od těchto do státní po
kladny odvedených 149007462
zlatých zůstane Rakousku po o-
dečtení přímých výloh při vybírá
ní daní spojených v sumě 23810-
296 zlatých a částky 19466744
zlatých na potřeby království če
ského tomuto zpět vrácených —
čistých 105730422 zlatých! Ce-
choslované v království kteří tvo
ří dvě třetiny obyvatelstva této
země odvádějí tedy poněvadž
suna nepřímých daní rosJtodtjc
— výnos železnic v to nepočíta
jíc — nejméně 71 milionů zlatých
říši která za to jak známo o jich
národohospodářské a národní
prospěchy ne právě otcovsky se
stará
Ohni na venkov! — Z Kolomě
řic v okresu vltavotýnském se
sděluje: Dne 5I0 října o páté
hodině ranní vypukl v stájích při
mlýně č 23 pana Josefa Hanzlov
ského v dědince "na Bilíně" po
žár který zničil celý vršek budo
vy kdež uloženy byly veškeré
zásoby obilí píce a sena jakož i
hospodářské nářadí 1 Dolejšek do
mu zůstal zachován poněvadž
opatřen byl silnou klenbou K
požáru dostavil se mimo obyvate
lů dědiny ještě sbor dobrovolných
hasičů z Chrኝan se stříkačkou
jichž společnému úsilí podařilo se
požár obmeziti Pohořelý utrpěl
škody přes 1100 zlatých a jest u
banky "Slavie" na 450 zlatých
pojištěn — O posvícení v neděli
dne 1 6ho října v Bezně kdy ze
všech statků hrnula se mládež i
dospělí do hospod k zábavě vy
pukl oheň ve statku p Antonína
Projsy Přičiněním ochotných
hasičů obmezen zůstal požár na
sýpky kde shořelo mnoho obilí a
sena Sotva z leknutí lid se tro
chu vzpamatoval bylo troubeno
k novému požáru a sice v hodinu
vzdálených Všelisích kde shořel
stoh rolníka pana Fr Havla Jak
se praví příčinou obéhd ohně jest
zlomyslné založení
Co tomu říkáte?
Hv nabízíme ledna to dolarů ndmftnv
každý případ kataru který nemaže být vy
léčen lekem Hall's Catarrh Oure
F J Cheney & Co majitelé Toledo O —
y nizepsanf jsme znali p F J Cbeney po 15
iki a uznáváme Jej za poctivého a spolehli
sho ve viech letao obchodních transaknloh
finančně schopného k provedeni jakéhokoliv
obchodního závazku Jez firma učiní
WEST TRPAX
velkoobchodní lékárnici Toledo O
WALDING KINNAN MARVIN
velkoobch lékárnici Toledo O
Halťa Catarrh flure ae nfAví vnitřní Afin
kulic Dřímo na krev a slizni brán v Doavgd-
íen zaklánu zdarma Na prodej u viech lé
kárníka Cena 76c láhev
TeL 1597 Tel 1597
L- E LUCHS
2815 severní 16 ulice
má na prodej
liejlepši druhy iihli
Naíe "MAPLE WOOD" meké uhlí jest
pro domácí potřeba nejlepSím v mésté
a na základe Jeho dobroty i nejlaeinij
iim neboť prodáváme je za t550 tunu
Ulí kaidemu zaručujeme důkladně
přečištěné a dopravujeme Je bez odkla-
lmS du do viech částí města
Tel 1597
Tel 1597
Antona Ptáčka
Zvláštní prodej zboží
za zvláštní ceny t
listopadu a prosinci
Tyto ceny platí pouze jen pro ty
to měsíce a proto zboží jest
již nyní v zásobě
Čtěte a žasněte
120 celovlněnýeh mužských zimníků a
vlněnou podšívkou vatfrovaných a
prošívaných křížem ceny 800 kde
kolivěk u mne nyní za f 3 67
87 avrchníkfi zcela podobných pro ho
chy a mladíky po $3 25
Celovlněné mužské šerkové obleky
kteréž nejsou k roztrhání Kabáty
a vesty s vlněnou podšívkou kalbo
ty a muslinovou stojí za 17 00 mi
cena je poloviční $350
Celovlněné modré deky váží čtyry a
půl libry kaidá Toto zboří prodává
se po 1100 libra moje cena pouze
250 Pamatujte eelovlněué
Celovlněné ženské látky Šedé nejlep
íí ta ty penfre ze všech kdy nabíze
nýcb ceny 1500 prodám za 1260
Ostatní zásoby zboží pozůstávající
mužských jlnosakých a dětských
svrebníkn mužských hoiovskýeb mla
dických a dětských obleků kteréž pro
množství oelze vypoěftávatibudou vy
prodávány v zmíněném ěase za ceny
velkoobchodní Vyprodám na dobro
všechno toto zboží proto přijďte brzy
a vybtřte a! pokud jest zásoba a vý
běr úplný a boJete uspokojeni s cena
nl Pamatujte já mám nejvěUÍ a
nejúplněji! zásobu zboží želerlřekébo
I kucbyOakýcb a zahřívacích kamen
šicí stmje nejlepší výroby buď a
pevně umístěným avríkem aneb spou
ítěcím jakož I ktbinetní za ceny
kteréž Vás uspokojí Flotový drát
polévané železné a plechové nádobí
std atd
Vás vždy k obchodu ochotný
Anton Ptáčeti
BRUNO NEBR
Cřetaí (obchodní) knihy jako Ledár
en Joaraala draní kafry a Jiti
Vje avktera a Patstoka M-sTs