Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, October 18, 1898, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    FOKKOK ZÁPADU
Prodáváme vVhraijnéy
Máme obé nejlepšl Jakosti a za ceny aeJaA±i Ž4dná jiná firma
nemf že vám nabídnout! tak dobrddruby za cenu levuřjSI než my Mimo
to obdržíte oi nás ochotné a okamžité obsluhy a plnou váhu ať objednáte
již led neb uhlí vše v stavu nejčistžím NaSi vozkové jsou úslužní ku kaž
dému x našich příznivců Objednejte led i uhlí u nás a budete uspokojeni
South Omaha lee & Coal Co
Telefon usy 1601 Famam St T"ftna7S
Z NAŠEHO MĚSTA
— Rodiče kteréž neodevzdaly
minulý pátek lístky na nichž pro
jeviti mají zdali jsou pro stavbu
jedné nákladné vyšší Školy aneb
dvou levnějších mají ještě čas tak
učiniti Školní rada odloží roz
hodnutí do příštího týdne a příští
pátek bude se odbývati schůze ob
čanů v místnostech kommerciel
ního klubu v pátém poschodí bu
dovy obchodní komory v kteréž
se bude pojednávati o prospěšno
sti neb neprospěšnosti obou návr
hů Občané by se měli této schů
ze hojně zúčastniti a vůli svou
projeviti neboť školní rada bude
se říditi pouze jen přáním občan
stva — Gen Shafter odjel v sobotu
do Chicaga kde zúčastní se slav
ností míru odbývaných tento
týden
— Nové zásoby zimního prádla
za ceny nejlevnější k dostání u
Chas Steigra na 16té a William
ulici 7x8
— V sobotu večer odbývala se
republikánská konvence městská
za účelem navržení kandidátů pro
školní radu a ta dopadla pro jižní
stranu města velice smutně Ačko
liv z první wardy zvolena byla
delegace Jordánova kterýž jest
uznáván za člena schopného a
druhé wardy jednohlasně delegace
Kiewitova kterýž sice ničím přátel
ství vůči nám Cechům neosvědčil
ale jinak byl členem šetrným a
opatrným nedostalo se jižní stra
ně žádného zostoupení Severní
a západní strana se totiž spikly
proti nám Původně bylo učině
no dohodnutí zástupců ze čtvrté
páté šesté osmé a deváté wardy
dle něhož ucházeči z oněch ward
měli dostati plný hlas zástupců z
týchž což ovšem postačovalo k
zvolení Později spiklence napa
dlo že by to bylo jednání přece
až příliš neomalenékdyž by první
druhá třetí a sedmá warda tvoří
cí celou jižní polovici města měly
zůstati úplně bez zastoupení a
proto aby se aspoň měli nač vy
mlouvat! zrušeno slovo dané zá
stupcům z páté wardy a učiněno
dohodnutí se zástupci ze sedmé
wardy tak aby mohli poukazovati
k tomu že není jižní polovice
úplně zanedbána To ovšem nám
je málo platné neboť sedmá war
da se k jižní části města nepočítá
a pravdou tedy jest a zůstává že
náš konec města zůstane skoro
nezastoupený Budeť zasedati ve
školní radě z jižní části města ze
tří ward pouze jeden jediný zá
stupce a sice krajan náš pan F
W Bandhauer kdežto ostatních
Šest ward bude mít i čtrnáct zá
stupců a šestá warda samojediná
bude míti čtyry členy ve školní
radě Poznávají naši čtenáři co
to znamená? To znamená že
školství v našem konci města bude
zanedbáváno neboť to přece leží
na bfledni že každý zná nejlépe
potřeby svého nejbližšího okolí a
proto také o jich uhražení horlí
Jestli jsme byli až dosud zanedbá
váni až běda jestli na naše potře
by nebylo aí dosud bráno dosta
teční ohledu pak můžeme očeká
vat! nyní Ze budem zanedbáváni
úplni Jak malého ohledu bylo
bráno na naše přáni a české po
platníky vůbec vysvítá již z toho
že z více než 300 učitelek měli
jame pouze jednu jedinou Češku a
když e loni v lete dvě nove při
hlisilv nedostalo se žádné z nich
j w
trvalého místa ani loni ani letos
Takového povzbuzení dostávalo
se rodičům českým aby nechali
vé dítky nabýti vyššího vzdělání!
Navríenci republikánští pro škol
ní rada jsou: G G lrey ze čtvrté
wardy Dr Fred E Teal ze Šesté
(ta iest iil čtvrtý radní kteréhož
lešti warda míti mi!) Chas S
Hanrard ze sedmé Chas E
Black z osmé a Arthur M Cowie
deváté wardv českých hlasů
tf ALUUT DLCCI
Zm „1 r-m liter m wmhi 9 OS "OT1b kaakolt mimi K4rt ik asi abli n
li
TJHLI
a vůbec hlasů z jižní části města
tito páni si ť: nepřejí a ne-
potřebují a voličové z jižní
části budou věru bláhovými aby
jim je sypali Voličové jižní části
města mají ty samé příčiny jaké
měli zakladatelé této republiky k
revoluci Těch heslo bylo též:
"Žádné daně bez zastoupení"
Tak by mělo býti heslem také
všech občanů jižní strany města
vůči republikánské tiketě školní
"Žádné hlasy bez zastoupení"
— Populisté odbývali minulou
sobotu večer též svou konvenci za
účelem navržení kandidátů pro
školní radu Demokratický ústřed
výbor již dříve lístek sestavil a sice
ustanovil demokraty J C Whin
nery John B Ware a Charles
Wiíson dále pak stříbrařské repu
blikány Dr Towne a W C Tur
ner Na populisty při tom úplně
zapoměli Tito však vzdor tomu
spolkli hořkou pilulku a schválili
lístek demokraty již připravený
V zájmu pravdy doznati dlužno
že lístek tento jest neobyčejně do
brý a sestává z občanů vážených
— V Hagenbeckově zvěřint
na výstavišti potrhána byla krc
titelka Madame Canniac "krot
kým levhartem značně na rame
ně a plecích
— Během měsíce září přijato
bylo na zdejší poště o $7106 více
nežli loni totiž $30364
— Nic na plat Zvonečková mou
ka jest přece jen ze viech ncjlepM
Tento úsudek pronáU kaldd hospo
dyň! et proto jest k dostáni viude tf
-— Kontraktoři Grant a Murphy
rozhodli mezi sebou losem který
z nich obdržeti má smlouvu na
dláždění Mason ulice od 31" na
33 Nabídka jejich byla totiž
úplně stejnou a jelikož komise
obecních prací také si nechtěla
žádného z nich rozliti ocet pone
chala jim aby se srovnali což oni
tím spúsobem učinili
— Asi půl tuctu nadějných ho
chú v stáří od 8 do 13 let ukra
dli v pátek na tratích z nákladní
ho vozu soudek Schlitzova piva
kterýž si do úkrytu Ďlíže tratí od
valili a pak si připíjeli jako staří
Když počali lidé z okolí přicháze
ti s pejlkama vzbudilo to pozor
nost a hoši byli zatčeni avšak jak
obyčejně sudí Gordon je propu
stil aby šli a kradli zas
- Kamaráde tohle Franclovo
pivko to je věru pravý malvaz to
má chuť a říznost jako křen a př
požití zdá se jako by v člověku
dušička přímo okřála Buď jest
to snad proto Že ten jeho Schlitz
ův ležák jest tak zvláštní dobroty
anebo ten čtverák Franta drží na
těch svých sudech barometr a ví
akorát při jakém stupni pivo ža
ludku nejlépe lahodí Nu tu jsme
pojď-vrazíme tam na jednu tf
— Zkoste tnnn našeho uhlí
Wanhed Kot je za 1350 Hald
& Rice 506 So 16 Str Telefon
1238 (4-tas
— Co se v našem policejním
soudu děje to není možné nikde
jinde na světě ani v Kocourkově
Minulý pátek při předběžném vy
šetřování zavedeném se třemi da
rebáky John Delbridgem John
Suttonem a Carrie Hartovou ob
viněnými z oloupení Johna Mel
cherta a Roberta Thompsona
došlo ku rvačce při kteréž by
bylo málem došlo ku rvanici vše
obecné Obviněný darebák De!
bridge totiž dopálen jsa svědec
tvím jednoho ze svědků vrhnu
se na téhož když ten ze stolice
sestoupil aniž by útok tušil aneb
očekával a počal jej mlátiti Poli
cista přiskočil napadenému k 1
braní v tom však ale již by
vzhůru-tlupa darebáků soudruhů
lupiče chtíc jej vyrvati a nepo
chybně vy svobod i ti Na rychto
přispěchavší od spodu tlupě po
licistů podařilo se útočníky skro
titi a mimo dřívějšího vězně ještě
UHLlH gSř
drah atkéfco
II
dva z hlavních útočníků jménem
arks a 0'Brien zavřití Soudce
dal oba z lupičstvl obviněné dare-
áky pod záruku {2000 každého
odkázav jejich případ ku krajské
mu soudu kdežto spoluvinnici je-
ch Carrie Hartovou propustil
na svobodu ačkoliv jest tak málo
pochybnosti o její vině jako o
druhých dvou Aniž jest to po
prvé co tato co spoluvinnice
označena byla Jestiť to ta samá
enština špatné pověsti kteráž
zatčena byla spolu s těmi lupiči
jenž před několika týdny několik
českých občanů po 14 ulici olou
pili v' sobotu opět vězeň s nímž
odbývalo se předběžné přelíčení
se pěkně sebral a vytratil z poli
cejního soudu jakoby nic Byl
to jakýsi James Griffen kterýž
byl obžalován že zpronevěřil $50
ennie Vinardové vdově kteráž
mu
peníze " odevzdala aby jimi
dluh zaplatil Takové věci jsou
možné pouze jen za policejního
soudce Gordona dříve byly vždy
cky neslýchány
— Kdo chce mít zuby bez bo
lešti vytržené neb dobře vyplněné
ten jde k A P Johnstonu zubní
mu lékaři 1402 Farnam tel 1561
— Na Leavenworth ulici blíže
oté přejet byl a usmrcen elektri
ckou károu čtyřletý itálský hošík
Ignazzio Rosso Porota korone-
rova uznala Že řidič stroje nemá
žádné viny neboť hošík an kára
obyčejnou rychlostí ujížděla roz
běh nul se před ní aby ulici pře
běhl a bylo úplně nemožno jí 1
čas zastaviti a neštěstí zameziti
— V minulých dnech odbývala
se zde porada státního popuusti
ckého výboru a ejhle odbývána
místnostech demokratického
Jacksonova" klubu Proč vlastně
byla založena strana popuustická?
Byl účel její vytahovati pro de
mokraty kaštany z ohně? Vždyť
přece předstírala býti stranou re
formy kterouž bylo potřeba zalo
žiti proto že obě dvě staré strany
nevyhovovaly a nedostačovaly
Však nyní nalézá populistický be
ránek pohodlného místa v žaludku
demokratického vlka a při tom an
nemuká
- Tenhle hostinec Havelkův
vedle Creightonova divadla je čím
dále tím větším magnetem Teď
Rudolf čepuje též pravé importo
vané plzeňské jako malvaz To
je krása to je rozkoš ta pěkná
bílá čepička! A což ta chuťi Ja
ko křenl Když jste "v městě"
neopomeňte zajít na 'jednu' plzeň
ského třeba tu velkou a oč že se
budete cítit jako doma 99-tf
— V pátek zemřel Otto Home
dale z Boone la konduktor jí
delního vozu kterýž srážkou blíže
nádraží Missouri Pacific minulý
týden těžce zraněn byl
- Union Pacific dráha poŽá
dala již o povolení ku stavbě
předloživši plány nového budou
čího pádraží Dle udání jejího
má stavba státi 1300000 však
lze předpokládati že nežli bude
hotovo přijde mnohem dráže
neboť jest obyčejem stavby pod
cenovati při žádosti o povolení
vůli úspoře poplatku za vydání
povolení
- Naše Jupiter Lamo ohlí
za $550 jest nejlep&ím pro ra
ření 1 topeni Telefon 1238
uaiu x íuce ow o to s u
— Budoucí týden bude týdnem
velmi levného dovozu do Omahy
Iowské dráhy se již na tom shod
nuly že počínaje dnem 35 října
budou prodávati lístky ze všech
míst při Mississippi řece pro jízdu
sem a nazpět za I500 ze Cedar
Rapids Iowa City a míst podobně
vzdálených za l3-50z Des Moines
f 250 a tak podobně z jiných míst
Nepochybně že ze západu budou
ceny rovněž laciné -
— V prvních dnech po nastou
pení nového policejního cheía
Martina White a rázného zakroče
ní proti darebákům všeho druhu
ustály jakoby rázem zprávy
četných loupežích a krádežích jež
byly za dřívější správy na denním
pořádku Jak se podobá dare
báci se však nyní znovu osmělili
aneb do města navrátil' aneb jiní
sem se nastěhovali neboť koncem
týdne spácháno bylo nčkoli
drzých a smělýth krádeží a loupe
ží V pátek večer odneseny byly
od Gentlemanovy groceřie na 16 té
a Cass olici dva 100 Iibernf pytli
cukru z masného krámu na 13té
a Chicago ulice ukradeno za Jti
masa z groceřie 3802 Sherman
Ave ukradeno 90 centů "v hoto
vosti komissionáři W E Rid
děloví ukradeny dra Škopky má
tla do Čísla 319 jižní 15ti ulice
dostali se lupiči a odnesli slečně
Halířoví citeru iju a JtoV
hotovosti Podobně vloupali se
do příbytku Joseph Boyda 1621
Manderson ulice a ukradu mu
$450 z kapsy
— Proti Cadahy Packing Co
podal Žalobu W W Livingstone
v zájmu svého synovce devítile
tého Richarda Livingstona a sice
Žádá pro něho {25000 náhradu
za to že týž v řezacím stroji v na-
kládárně v Sioux City přišel o ruku
— Povolení k sňatku vyzvedl
sobě Jan Krejčí s Lizzie Špitální
kovou
— - J W Lawrence kterýž po
střelil se v úmyslu samovražedném
minulý pátek večer v hotelu State
podlehl svým ranám v sobotu
Těžkého zdali ne smrtelné
ho poranění utrpěl I VV Carnicle
ze Cedar Rapids la Týž přijel
sem na výstavu jsa hostem zetě
svého Georee Westa městského
jednatele North Western dráhy
ři vystupování z pouliční káry
na 24té a Ohio St uklouzl a pa
dnul a sice tak nešťastně že utr
pěl otřesení mozku a musel byt v
bezvědomí odvezen do dómu zetě
svého
— V oděvním závodě čís 1415
Douglas ulice již po několikráte
pozerovali že se jim ztrácí obleky
v neděli ráno podařilo se policii
dopadnouti lupiče přičinu Jsou
to tři mladíci policii již z dřívěj
ška dobře známí a sice Sam Maza
Fred Schneiderwind a Edward
Knottz Do krámu lezli oknem
nalézajícím se asi deset střevíců
od země avšak otvírajícím se na
venkovní schody Dva z nich
vlezli do vnitř a padli tu čekají
cím policistům do drápů Třetí
uprchl avšak bvl brzy na to
zatčen Zatčení doznali že vlou
pau se do téhož obchodu jiz po
desáté a odnesli značně zboží
— Známý krajan p FPelant
musil minulý týden sáhnouti hezky
hluboko do kapsy aniž by za to
co měl než jen trochu nesnází a
starostí Před nějakým časem
sloužila v něho služka Mary Divi
šova která jednou z večera v době
odnořinku spadla s pavlače ve
dvoře a pádem vyrazila si obě
ruce v zápěstí Byl ovšem hned
povolán lékař který ruce spravil
a zraněné dostalo se v rodině p
Pelanta všemožného ošetření
Minulý týden obdržel pozváníČko
od právníka Piattiho aby se
němu dostavil k nějaké důvěrné
poradě a tu zvěděl že bývalá
služka jeho si zjednala právníka
Piattiho aby ií vymohl soudně
nějakou náhradu za utrpěné pá
dem bolesti Pelantovi se to valně
nelíbilo a zdráhal se takto dosti
ale konečně než míti soudní ople
tání nabídnul advokátu 1 100 00
na vyrovnání v dobrotě na co týž
i jeho klientka přistoupili a — pan
Pelant je o stovku chudší Je ten
svět kulatý jako hrábě Jestli
člověk nic nemá je zle a má-li
něco je také zle! To uŽ aby člo
věk se světa utekl
— Josef Zadina má v naší pí
sárně dopis od F Zadiny od 21
pluku pěchoty z Kutné Hory
— V sobotu večer po osmé ho
dině bylo velice živo na 16té a
Capitol ave k čemuž přispěla
valní střelba paní C W Bisho
pové Tato byla žárlivá na hez
kou kasírku v obchodě manžela
svého restaurantu 1503 a 1517
Capitol Avenue a následkem žár
livosti se manželé rozešli Od té
doby jak se zdá hledala paní Bi
shopová příležitost žárlivost svo
jí ukojiti a konečně u večer v so
bota si na kasírku Iola A Child-
sovou počínala na zmíněném rohu
a vvoálila na ní pět ran První
ranou střelila jí do hlavy a Child
sová klesla na chodník načež po
ní paní Bishopová vystřelila další
čtyry rány avšak z tčeb žádná
netrefila za to ale byly dva lidé
v davu postřeleni Cbildsová jak
se zdá vyvázne Životem ntboť
hustý vlas a Četné jehlice vlasové
oslabily sílu kule tak že lékaři
mají ta to že při životu zůstane
Paní Bishopová byla zatčena
doznává že úmyslem jejím bylo
Childsovu zastřelili a lituje pou
ze že se tak nestala
— Samovraždu zastřelením spá
chala paní Hattie Steelova v ne
děli k večeru Táž byla manžel
kou syna hlavního podílníka býv
zdejší velkoobchodní firmy Steel
Smith Grocery Co Firma tato
byla považována za jeden z nej
bezpečnějších závodů toho druhu
zde a mladý Smith byl v něm za
městnán V zlých letech kteréž
nastaly po zvolení Clevelanda
klesla firma a tím pozbyl i mladý
Smith práci Rodiče jeho v krát
kosti aa to zemřeli a Smith větši
nu času zahálel Konečně min
z-a ocjeu maozeiaa jeno na
Střožto so pfed
Po dobu této výstavy městc naše je takřka přeplněno
všelikými šejdířskými závody Prodeje licitačnf pro
deje úpadkové a ty nejrozmanitější jiné šejdířské pro
deje — a každý z těchto závodů má své prohnané
hádhončí a tlampače rozeslané po nádražích a na při
jíždějících vlacích po chodníkách a v hotelích Vy
střihejte se před takými šálivými ústavy Nedejte ta
kým nádhonČím a trhanům sluchu neboť vás jisti
eíáli byť by i sebe hladčejších slov užívali a na pohled
poctivými se zdáli Vždy učiníte dobře když zavítáte
do závodu spolehlivého který nemá nádhonČÍ rozeslané
ale který po mnoho let těší se dobré pověsti u obecen
stva a takým shledáte obchod náš Jsme po 14 let
již v Omaze prodáváme obleky spolehlivé a zaručené
dobroty a vzdy jsme připraveni každému peníze vrátiti
když by se zbožím jež u nás koupil spokojen nebyl
O
o
o
Přijďte si závod náš a zboží problédnouti neboř jsme na
FAMAM A 15 ULICI
DEPAETEMENT O-
llara ni čisté a dobré každá tona nl'm ler
a nikde nedostanete lpiiho uhlí Moji aovižeíj Jsou Čeil a ochotni
rodikdm poalouií Objednejte sl tvrdé uhlt pokud jest laolnd a (dtl03tf)
J X+iJ V g JEZO VIS J 13 TTLXCE
1
gaemmie více
i H—
stálého výdčlku zaručujeme každému kdo převezme Jednatelství
na&ich náboženských vlasteneckých a pid obrazů Nemějte žád
né obavy snad pred ztrátou Přihlaste se hned u
0 k S 8ILBERMANS (I st PAUL MINNESOTA
návštěvu ke své sestře na západ
do Montany Když přijela v
březnu nazpět byl muž její posud
nezaměstnán a paní Steelová ote
vřela restaurant však k muži se
nehlásila Později jí muž občas
navštěvoval k vůli dítkám Ko
nečně se dohodli manželé že se
rozejdou nadobro a v neděli na
vštívil Steele manželku aby sí
odnesl některé rodinné památky
Nežli se rozešli střelila se paní
Steelová do spánku spftsobivši si
smrtelnou ránu
— Zdejší dělnický časopis
West Laborer píše o kandidatuře
Pbil E Winter pro okresního
zástupce: "Má dělnictvo nějakého
zájmu v úřadě kterýž musí býti
obsazen právníkem? Máme za to
že ano Dělnické hlasy by měly
býti vrhány vždy opatrně a s
rozvahou o -všech věcech všech
otázkách a vůči každému občanu
kterýž přichází před lid žádaje o
jeho podporu Však zvláště jest
toho zapotřeby v případu úřadu
obecného zástupce Tu jest
zapotřeby aby úřad ten zastával
muž kterýž pocítil a ví a nezapo
měl naučení jež lze' nabýti v té
velké škole lidstva zkušeností v
denním životě a přičiněním těch
kdož pracují Co především jest
zapotřeby v tom úřadě je rovné
právo všem čtyřleté působení
pana Wintera co výpomocného
okresního zástupce jest v tom
ohledu dostatečnou zárukou Ač
koliv se může vykázati bez vý
minky se zdarem v usvědčování
zúmyslných zlosynů přece vyka
zuje svědomité a liberální jednání
vůči nešťastníkům kteříž nejsou
přestupníky z obyčeje a s úmy
slem U něho nalezli všichni lidé
stejného uvítání a slyšení a jestliže
úřad obecný mimo vyžadování
schopného muže přináší též pro
spěch tomu kdož zvolen byl
popřejme tohoto pospěchu co
důkazu našeho unání panu
Winterovi neb jeho život práce a
snahy učiní jej hodným toho ze
stanoviska dělnického Život jeho
byl stráven mezi námi On jest
jedním z nás Neměl z počátku
žádné pomoci než obecné školy a
přece si proklestil cestu v koleji a
právnickou íakultou do povolání
učeného kteréž zdobí a mezi tím
podržuje dobrou vůli všech tříd
mezi kterýmiž působil když k té
muž se připravoval
— Neobyčejně silná vánice po
stihla Omanu včera a ne jen Oma-
hu ale celé poříčí Missourské
Vánice ovsem prisia ze severu z
Dakoty a zasáhla východní Ne
brasku a Kansas západní Iowu a
Missourj Dále k východu byla
plískanice dešťová která v Chi
cagu pokazila první den slavnosti
míru V Omaze sypal se sníh
již před rozedněním ale padal
vlhký a tál na dlažbž a chodní
kách Po celý den držel se teplo
měr nad bodem mrazu ač ovšera
'nepříjemný proto le neobvyklý
chlad -pronikal "Tepnrt odřele
ťOlC Zip OCt 1B
nádhoncími [
dne zůstával sníh ležeti do rána
však na dlažbě roztál Není pa
mětníka takové nepříjemné vánice
touto dobou roční Ve vnitru
Nebrasky nebyla vánice tak zlá a
nesáhala dále než na 100 mil od
Omahy na západ Také oozděii
se tam dostavila jako ku příkladu
ve Schuyler až k desáté hodině
tak že přijelo množství lidí na vý
stavu a návštěva výstaviště byla
14922 osob
— Krajané nejlépe pochodíte
když koupíte své zásoby -uhlí u J
Leviho On jest mezi Čechy v
Omaha znám již po 30 let co řá
dný spravedlivý a poctivý obchod
ník a každý jest přesvědčen že
lepší uhlí v celém městě za ty sa
mé ceny nedostane jako u něho
Co pak váhy se dotýče ví každý
že nikde nedostane tak vrchovatou
a poctivou váhu jako u Leviho
Kdo však by se domníval že ne
dostane 2000 liber na každou tunu
uhlí pan Levi jest vždy volný na
požádání každému nechat uhlí vá
žit na váhách městských bez
zvláštního poplatku kupujícího
— Práce spojené s propouště
ním ze služby druhého pluku ne
pokračuje tak rychle jak by si
vojíni přáli Očekávalo se že
vojínové pojedou domu již dne
2obo ale teď soudí se že nebude
to dříve až 24
— Při včerejší bouři událo se
několik ohnů Na Center ulici
mezi 13tou a 14tou poškozen
ohněm asi kol sedmé hodiny ve
čer prázdný barák náležející Jos
Gallagherovi V domě F D
Fostera 1612 Lathrop Street
chytlo se od hořáku plynového
který neopatrně příliš blízko stě
ny byl pošinut Za obydlím čís
31 16 Woolworth ave shořela ma
Štal v které hoši kouřili Škoda
obnáší as liooo
— Výbor pro německý den od
býval včera večer schůzi v které
bylo navrhováno aby vůči nečasu
byla slavnost odložena ale ko
nečně usneseno provésti pro
gram dle původního programu
— Minulou neděli byl sorgani
zován řeský pěvecký sbor kterýž
za cvičitele zjednal proíesora
Ed Dvořáka Cvičení konati se
budou v místnosti p Bartoše kte
rýž s nevšední ochotou místnost i
piano sboru zdarma nabídl Sbor
hodlá pilní cvičiti a v době vánoč
ní svůj první koncert pořádatL
Příští schůze ▼ níž budou přijí
mání členové a projednány další
potřebné záležitosti konati se bude
v místnosti p Bartoše ve Čtvrtek
dne 20 října v 8 hodin večer Již
při první schůzi přihlásil se slušný
počet jak činných tak i přispíva
jících Členů tak že možno očeká
vat! skvělou organizaci kteráž
bude sloužili ku cti české národno
sti Omaze Očekává se že tento
nový spolek bude se těžiti vše
stranné přízni českého obecenstva
Předplácejte na Knihovnu Ame
rickou pouze lioo na tok
v