Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, October 18, 1898, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
ZPRÁVY ZAHRANIČNĚ
Telegrafické
Parník s cestujícími se potopil
BritickýQparník Mohegan od At
lantic Transport Líne pod vele
ním kajútána Griffithse strosko
tal se v pátek večer naproti
Lizard mezi Manoclés a nížinami
blíže břehů anglických Narazil
na skaliska a ve dvaceti minutách
klesl do hlubin z nichž pouze ko
mín a přední stěžeň vyčnívají
Cestující byli většinou Američané
z výletu v Evropě do vlasti se vra
cející Po úiilovném pátrání po
tělech utonulých paroplavební
společnost vydala následující bul
letin y neděli večer:
"Z cestujících jedenáct bylo
zachráněno deset těl nalezeno a
33 §e jich pohřešuje
"Z mužstva a dobytkářů 39
bylo jich zachráněno čtrnáct těl
nalezeno a 51 se jich pohřešuje"
f Dle toho vyžádala si katastrofa
1 18 obětí
V neděli do půlnoci 51 mrtvol
bylo shledáno Některé nalézaly
se až pět mil daleko Jedenáct
těl cestujících bylo ztotožněno
Čím neštěstí bylo zaviněno není
dosud zjištěno Nikdo nemůže
vysvčtliti jak se to stalo že par
ník zbloudil 6 až 7 mil na sever ze
své dráhy Vítr nebyl prý přece
tak mocný aby kormidlo pře
mohl Připomíná se že kompas
mohl býti polámán ale na to se
namítá že byl ještě den když par
ník minul maják Eddystonský Ta
okolnost že nebylo vidčti světlo z
Lizard měla býti výstrahou kapitánovi-
a ostatním důstojníkům
říkají plavci Stěžně Moheganu
které jsou nad vodou dokazují
že zadek obrácen je k pevnině
Tím vzniká theorie že kapitán
shledav že nalézá se v zálivu
honem obrátil na širé moře Dva
strojřídiČi kteří byli zachráněni
praví však že nikdy neobdrželi
rozkazů ku zmírnění rychlosti
Kapitán nemůže podati vysvětle
ní poněvadž zahynul Dva z
cestujících Smith a Bloomingda
lez New Yorku praví že vypadal
nemocen po celý den
George Maul z New Yorku líčí
katastrofu následovně:
"Vyjeli jsme z Londýna ve
čtvrtek a všecko šlo dobře až do 7
hodin v pátek večer kdy cestující
nalézali se z většího dílu u večeře
Parník plul plnou rychlostí a ná
hle zaslechli isme třeskot iako
kdybychom se srazili s jinou lodí
Když však vyběhli jsme na palu
bu shledali jsme že Mohegan
spočívá na skále
"Byly ihned vydány rozkazy
na spuštění člunů a mužstvo
parníku Moheganu chovalo se jako
hrdinové Kapitán stál na můstku
a nejlepší pořádek vládl mezi dů
stojníky i plavci
"Parník začal klesati po přídě
Dva čluny byly spuštěny avšak
nevím zda-li dostaly se ke břehu
Já uvázal si ochranný pás a sko
čil do vody spolu s vrchním dů
stojníkem Moheganu Mr Cou
shem On též přinutil mne abych
svlékl kabát a zul boty Brzy
jsme se oddělili Když opouštěl
jsem loď dívka jedna zoufale mne
prosila abych ji zachránil že ne
chce zemříti ještě tak mladá Já
ji nemohl pomoci Konečně chytil
jsem se prkna na vodě plovoucího
a držel se po dvě hodiny Po u
plynutí této doby zachráněn byl
jsem vlečnou lodicí Nebyl bych
vydržel už dlouho
"Nemohu vysvčtliti jak neště
stí se událo Celá ta věc není mí
jasna"
O vzácném hrdinství slečny No
bleové z Baltimore vypravuje
skladník Frank Nichlin: "Pomá
hal jsem jí obléci pás avšak ona
nechtěla vstoupiti do záchranného
člunu až ostatní budou zachráně
ní Za dvě hodiny nalezena byla
držíc se prkna na vodě plovoucí
ho A i potom ještě pomáhala v
zachtafiovánL Kormidelník člunu
vyjádřil se ie byla to oejstateČ
nějšf žena jakou kdy viděl"
O truchlivé scéně vypráví sklad
ník Gray Když vyběhl na' scho
dy vrchní skladník fekl mu aby
obstaral pásy pro ženské Přinesl
tři Na cestě potkal muže žen
štinu a malého chlapce Ženština
zapřísahala jej aby zachránil její
dítě Uvázal pís kolem něho a
obalil hocha dekou otvory pro
ruce Zaslechl kapitána jak vo
lal: "Tadyhle dámy" Brzy po
té loď sebou trhlá a klesla Více
nespatřil chlapce ani otce ani
matky
Některé celé rodiny zahynuly
T W Kiog zámožný mul
Nantuckct litu jeho fena
matka této paní Waikerová a
děti jeho Rufus Mletý a Anthony
7letý všichni nalezli hrob ve vl
nách Zbyl pouze sluha Joseph
0'Rourke Těla paní Kingové a
paní Walkerové byla už nalezena
a 0'Rourke dal těla jejich balsá
movati Ti kdož životem vyvázli jsou
z větší části hrozně potlučeni sty
kem 8 ostrými skalisky a plovou
cími prkny
Rakouský předseda ministerstva
hrabě Thun jenž je zároveň mi
nistrem vnitra vydal nařízení na
jehož základě mají být vypovězeni
všichni cizinci kteří se podílejí na
politické agitaci! Toto nařízení
je prý namířeno hlavně proti ně-mecko-nacionálnf
agitaci v Če
chách V Paříži objeveno bylo vojen
ské spiknutí proti vládě Časo
pisy Rappel Auroře a Petite Re
publique Francais přinášejí téměř
stejné zprávy o předmětu tom
Spiknutí bylo prý odhaleno gene
rálem zaujímajícím důležité místo
K činu mělo dojiti v sobotu v ne
přítomnosti ministra války gen
Chanoinea Když zpráva podána
byla vládě ministři nebyli překva
peni ježto s jiné strany obdrželi
pokyn o nastávajícím spiknutí
Matin praví že nebylo obmýšleno
prohlásiti za krále jednoho z ná
padníků francouzského trůnu o
němž v poslední době mnoho se
mluvilo nýbrž pouze zmčniti ně
které hodnostáře vlády bez dot
knutí se presidenta Předseda
ministerstva Brisson slibuje Že
podnikne rázné kroky v této váž
né záležitosti Vládní úřadníci
nechtějí podati - Žádných zpráv
ohlsdně odhalení spiknutí ale
proslýchá se že vynikající úlohu
hrál v něm princ Louise Bona
part kterýž je plukovníkem rus
kých kopinníků a v jehož pro
spěch starší bratr jeho Viktor
Bonoparte vzdal se vůdcovství
strany imperialistů Vládě dodá
ny byly též listiny jimiž kompro
mitováni jsou jistí vojenští hodno
stáři Pařížský Malin přináší následu
jící prohlášení Maximo Gomeze:
"Mám úplnou důvěru ve slavné
smlouvy učiněné kongresem ve
Washingtoně Nemám pochyb
nosti o založení kubánské neodvi
slosti Ovšem dlouhé odklady
musí minouti nežli sen náš stane
se skutečnostíale my musíme býti
trpěliví až vojenská okupace se
strany Ameriky nutná pro při
pravení a urychlení vyklizení
skončí Během okupace neodvi
slá vláda se organisuje My ne
jsme zodpovčdni za ztrátu životů
žen a dětí mezi rekonsentrády"
Gen Merritt s celým štábem
svým odejel včera z Paříže do
Londýna kde zdrží se deset dní
za soukromými záležitostmi
Anglicko -francoutski zápletka
má dnes následující tvářnost:
Odepře-lř Francie odvolati majora
Marshanda z Fašody bude obklí
čen a zajat bez násilí možno-li a
i se svými důstojníky odeslán do
Kahýry a tam propuštěn Bude-li
na to Francie pohlížet! jako na
započetí války má na vůli Jisto
je že nebude ničeho podniknuto
dokud francouzský zahraniční
úřad neobdrží zprávu od majora
Marshanda
Nímecký císař na své cestě do
svaté země dorazil včera se svojí
yachtou Hohenzalorn do Darda
nel kdež uvítán byl vyslanci sul
tánovými Turecký sultán přijal s obvyklý
mi obřady nového vyslance Spoj
Států Oscara S Strause
Krétiký vojenský guvernér Isa
mail Bej oznámil admirálům ci
zích bitevních lodí že sultán na
řídil již vyklizení Kréty tureckým
vojskem v souhlase se žádostí
Velké Britanie Ruska a Francie
V AlexunJrii v Egyptě policie
zatkla devět italských anarchistů
a tak prý zmařila spiknutí proti
životu císaře Viléma jenž nyní
na cestě do svaté země se nalézá
První zatčen byl jistý kavárnfk
známý anarchista v jehož domě
policie našla dv£ drátem obtočené
bomby veliké síly - plné kulí
Zatčení táto provedeno bylo na
pokyn generálního konsula ital
ského v Kahýře jenž oznámil
úřadům že dra anarchisté odtam
tud odcestovali do Port Said Po
licie zjistila že zatčený kavárnfk
podplatil skladníka na parníku
jenl vyplul v pátek t Alexandrie
do Port Said a Sýrie aby vzal
s sebou bedna bomb Dle všeho
anarchisté chtěli použiti tčehto
"hraček" v paláci Abidioském V
Kahýře al císař Vilém a Khediv
byli by pfóoaai r 4 j
Na výstavišti
— Jubilejní slavnost kteráž
trvala po celý týden byla v kaž
dém ohledu zdařilour tak hojnou
návštěvou jako nadšením jež vzbu
dila Jest to zřídka že které
město chová tolik vzácných hostů
jako chovala minulý týden Omaha
Slavnostní nálada s jakou občan
stvo oslavovalo návrat míru byla
patrným důkazem že míněno jest
co upřímně a do opravdy
— Návštěva výstavy minulý
týden předstihla ovšem každý 1
týdnů předcházejících ba možno
říci ž předstihla i očekávání
Navštíviloť výstavu v tom týdní
313307 osob což pro dny všední
znamenalo návštěvu průměrnou
přes 50000 každodenně' Do kon
ce minulého týdne dospěla návště
va počtu 2182292 a není o tom
pochybnosti že přestoupí počet
návštěvníků než se výstava skon
čí dva a půl milionu
— Tak jako po týdny předchá
zející i tento týden různé dny
jsou určeny pro různé slavnosti
Včera byl den Old Fellows a sev
Dakoty však ale sněhová vánice
kteráž od samého rána řádila
překazila jakoukoliv oslavu Dnes
má býti dea německý den Staro
bylých Dělníků a den státu Ten
nessee Zajímavo bude že české
lože jednoty Starobylých Dělníků
budou dnes společně s Němci sla
viti Středa bude dnem státu
Nebrasky a následkem levných
cen dopravy levnější pro lístek
sem a domu nežli jindy stojí lístek
pouze sem bude nepochybně ná
vštěva toho dne asi největší
Čtvrtek bude dnem denverským
Utahským a Jednoty Eastern
Star Pátek bude dnem jablko
vým — - Akcionáři výstavní kteříž
poskytli prvních peněz k uvedení
výstavy do běhu hledí s uspoko
jením vstříc stavu pokladny Kon
cem týdne minutého nalézala se
hotovost v rukou pokladníka
$300000 Očekává se že běžné
výlohy za měsíc říjen vyplacení
prémií vypsaných na dobytek a
jiné nutné výlohy správní během
tohoto měsíce obnáŠeti budou as
$160000 tak že by z nynější ho
tovosti jistě zbývalo asi $140000
nepočítaje příjem za těch čtvrnáct
dnů po kterýchž bude výstava
ještě otevřena Jestli po nynější
vánici se počasí ustálí a setrváli
dobré do konce tohoto měsíce
mělo by výstavu navštíviti ještě
hodně více než 300000 lidí a mělo
by tedy při její uzavření byti v po
kladně kol $300000 Z toho pak
avšem musí se pak ještě krýti bý
lohy za odstranění výstavních bu
dov a staveb a uvedení výstaviště
do původního stavu Mimo toho
naleznou se ještě pak asi jiné růz
né "myší díry" kterými budou
peníze ubíhat však akcionáři by
měli obdržeti zpět přec aspoň po
lovici peněz na výstavu oběto
vaných — Naší němečtí spoluobčané
chystali se všemožjě aby zastíni
li slávu dne českého bojíme se
ale že i kdyby nebylo včerejší
vánice kteráž na vše mrazivě pů
sobila t pak sotva by toho docíli
li a jsme jisti že český den zůsta
ne zaznamenán v dějinách výsta
vy co den nejlepšího průvodu a
mimo týdne jubitejního též den
největšího ' nadšenf Německé
spolky mají ku dnešnímu dnu při
praveno asi deset allegorických
vozů z nichž dva vypraveny byly
společným výborem Na jednom
z týchž zobrazen je pokrok ně
meckého národa od nejstarších
dob aŽ do nynější doby Vůz ten
bude v čele průvodu Na druhém
voze bude Germania a Kolumbií
Landweráci budou míti vůz se
čtyřmi vynikajícími postavami z
novodobých dějin Německa totiž
císaře Viléma Bismarcka Von
Moltke a Roon Vůz tento pro
vázeti bude 40 kyrysníků v pru
ském stejnokrojů Turnéři budou
míti vůz představující četu St
Louiských turnerů kteřf v době
války občanské byli prvními jenž
přihlásili se do řad dobrovolní
ckých Průvod uspořádán bude
u turnerské síně v deset hodin a
hne se v jedenáct hodin a sice po
Harney na 16 na Howard na
15 na Farnamna 13 na Douglas
a' po Douglas na 16 a pak k vý
stavišti Odpolední slavnost v
auditoriu započne ve tři hodiny
Slavnostním řečníkem bude reda
ktor chicagského Staats-Zeitungu
William Rapp a anglickým řeční
kem pan Edward Rosewater
— Na výstavišti konány byly
zkoušky a ocelovými tratěmi pro
obyčejné vozy Jak jsme jii
dělili zřízena byla dráha na
akáxkm jak by mohly spraveny
: ' - - -i- i ir
býti cesty totiž položením širo
kých ocelových kolejí do vyce
mentované dráhy Tři těžké vozy
na nichž bylo skoro sto lidí utá
hne po této dráze snadno jediný
kůň Dráhu takovou lze prý po
ložití za $3000 až $3500 míli To
je všechno hezké avšak když se
uváží že jsou cesty kol každé
sekce a že by každá čtvrt musela
nésti výlohu na půl míle trati ta
kové pak počínáme pochybovati
o praktičnosti stavby takových
dráh
— Dříve neŽ za dva týdny již
skončí výstava Posledním dnem
bude pondělek od včerejška za 2
týdny '
HOVORNA
Pouze dotazy plným jménem tazatele opatřené
dojdou povil 111 nu ti a odpovědi Dopisy
nepodupMané n anonymní naleznou
pohodlného mUta v koSi
NEW" YORK Před českým
dnem na výstavě zamississippské
jste psali že se z Texasu chystá
na ten český den 50 — 100 českých
občanů pod vůdcovstvím tamního
ex-soudce pana A Haiduška "V
referátu o té slavnosti aniž kdy
později jste se ani slovem nezmí
nili o Texasaúech vyjma syna pá
ně Haiduškova Prosím nemohli
byste mi v Hovorně sděliti mno-ho-li
těch Čechů [nebo Moravců
jak si tam říkají] se toho vašeho
českého dne zúčastnilo? Já co bý
valý Texasan bych rád věděl jak
to dopadlo Jos Bufiata
Odp: Výlet krajanů texasských
na omažskou výstavu se neusku
tečnil jelikož dráhy nechtěly po
skytnouti přiměřeně levné ceny
dopravní
Zprávy osobni
— Minulý týden navštívil nás
na okamžik pan E Folda bankéř
z Linwood Stěžoval že banky
nyní mají starost o to komu
z hojnosti půjčovati an panují
lepší časy ale proto přece jsou
lidé kteří novinářům poctivě a
perně zaslouženou mzdu dluhují
— Starý přítel náš pan F Va
něk z Hamilton County byl v
Omaze minulý týden a sice ten
kráte s manželkou v kteréž red
t 1 k svému potěšení seznal sta
rou známou z dob dávných Pan
Vaněk ač bydlí obklopen samými
Američany zůstává stále ryzím
Čechem
J L Braois &
1G & Douglas ul
Boston Store
nyní podniknul ten největ
šf a nejrozsáhlejší
úpadkový
výprodej
i jaký Omažané a jiní hosté
z daleka kdy uzřeli Jest to
celý ohromný sklad jedno
ho z nejrozsáhlejších závo
dů z Broadway ulice z New
Yorku pozůstávající z
nejkrásnéjších obleků
mužského prádla
čepic klobouků
střevíců obuTi
kaučukové atd
Celý sklad má ceny více než
za 100000 dollarů
Vyprodávali budeme ohromné
zásoby tyto za ceny poloviční jich
původní ceny kupní Peněžní
hotovost kupní jakou jsme za
zboží toto složili jest ta největší
jakou kdy který závod západně od
New Yorku podniknouti mohl A
následkem toho jest nám možno
ty nejkrásnější krejčovské obleky
prodávati za ceny poloviční závo
dů jiných
J L CHAt£EI3 A SYK3YÉ
saejstnld
Charles Kenn z druhého plu
ku missourských dobrovolníků
vrátil se z vojny do svého domova
v St Louisů a shledal že manžel
ka jeho žije s černochem jménem
Russellem Zastřelil chlapa na
místě a kóroner sprostil jej viny
A J Rohleder jeden z prv
ních pionýrů z Deadwood Jižní
Dak usmrcen byl vlakem blíže
Sheridan Wyo
1O1 A AtjSi jgy-A SlS
Blahopřání k sňatku
vzdávají nííepsanl
novomanželům
JANU KREJČÍMU
LIZZIE ŠPITÁLNÍKOVÉ
ktefl svřtbu svou odbývali minu-
lou Bobotu dne 15 Hj'98
jj Dohrál Jsi— dohrál— Jeníčku naS J
J opona spadla— teď ženuSku máš— i
6 Tož BťttKtnl buďte oba dva Bpolu í
j dohra života buď bez strasti— bolft f
To Vám přejí Y
§ Josef Kolář a manielka j?1
4 Fr Krejíl a manielka g
Anysy www wirv "qp—
Pánům úřadníkfim spolků
Účetnf (obchodní) knihy jako Ledg
ers Journals denní knihy a jiné od
i&c nahoru u Pokroku Západu
US a rríía 80 akr6 vzdělaného pozem
llrt JjrUUCJ ku6'4mileodOmahya3H
mile od Councll Bluf fa la Pozemek tento je
prvé třídy rovný ohrada z ostnatého drátu
kolem celého nová budova pro zůstávání 1
maítal Polovici botově a ostatní na splátku
Iiopiňte o dalěí na MAT WENCL
tlO-lí) COUNOIL BLUFPS IA
ZEMSKÉ
r v v
PLASTE A
prodávány buflou tento týden u
roli 1© a
za ceny mimořádné snížené
Ženské čtyřknoflíkové beaver-kazajky satinem podšívané Rhadame
s malými rukávy za $3 48
Krásné krejčovsky důkladně a vkusně zhotovené kazajky o čtyřech
knoflíkách z astrachánu aneb z krouzlované vlny s hedvábnou
podšívkou a s vysokým ochranným límcem za $598
Ženské krásné kazajky z krouzlované vlny všech barev hnědé zele
né modré a plavé a jiné límce vykládané sametem jemné sati
nové á hedvábné podšívky krásně prošívané za $898
"~ — — — j - — r — —
né s podšívkou z těžkého satinu pouze za % 1000
Ženské beaver pláštíky kožeŠinkami vroubené pouze za $198
Ženské pláštíky z jemné krouzlované vlny s vysokým límcem kože
Šinkami vroubeným za $375
Ženské Kersey a Astrakhan pláštíky se satinovým serge podšívané
a lemované tibetovými kožešinkami za I5 00
Ženské plyšové pláštíky za $ 2 48
Ženské pláštíky z hedvábného plyše krásně vyšívané s hedvábnou
podšívkou za Í498
350 vzorkových pláštíků zhotovených z hedvábného plyše aneb
z jemného vlněného astrachánu všechny jsou až 32 coulů dlou
hé mají hedvábnou podšívku a prodáme je po Í798
V oboru zboží módního a šporkovního
naleznete u nás nyní nejbohatšía nej novější výběr
V oboru klobouku a ozdob
na klobouky___c=r
naleznete u nás nejnovější a nejvkusnčjší výtvory londýnské
berlínské vídeňské i pařížské Přijďte a přesvědčte se
HAYDBN o BROS
Moik lt tlmní teleel lotrovaci treW
MaCk4 frmné "Vnnrrrm" intl rmrí Mfi-rk I pxl ůHr KM btbI KM
Muiaké ~AaUa" telecí iotrovaci aeb "Uonirrcm" Umrica posad nyai Ujo
£eak Jeasa Don rol koilakoTi fUO ttrevtee lofrovad I taploaci gjja
£ak Jwinn TM knaiaknW ní roraei taplaaei tUO (UaTica aedribafml arrlkyjli M
IHrfi Jetaatfkoln! IlJOatrerfca velikosti od l4oH ayiri i M
etfcírloa pro ikoiákf v rosarfrsek od éo II Inírorací dHra tlJB teato tfdea fte
roli ÍO o Dotoo ial
Záchvaty trval vyléčeny Záchvaty a ner
vosnost imizl po Jednodenním užíváni Dr
Kllne'a O rout Nerve Uestorer" Zaileta il pro
? 1200 láhev na zkouiku Obdržíte jl zdarma
ir K Kline Ltd 881 Arch Ht Phlladelphla
Pa HDTK78U
Ttsihwťř obchodní majetek s mčulCnlml
MiVUl J příjmy od 176 až KM) zde v Omaze
prodám aneb vyměním za Ghlcairský majetek
Tažte se u Jci Michal r piaárne Pokroku
Západu tf
Pékná farma
no 10 akru louky pouze 4 mile od města číta
jícího l00 obyvatelů íeňtí sousedé 1 teiú ob
chodnici v městě prodá se vblhi lacino aneb
vymění za městský majetek Hlaste se u
F 3 KAŠPAR (tf
1434 So 13 st Omaha Nibb
Vawma o lw akrech na prodej lacino
JT arillil Jest Jen lKmíleodPraKueNeb
vzdálena a dobře s příslulnýml stavbami opa
třena Dobrý pozemek a Fastva s živou vo
dou Podmínky výhodné Dalíi vysvětlí
96-tř A KAŠPaR Prague Neb
TELEPHONE 431
rasy
lil FAUNÁM ST
ProůáyámB ty nejlepší druliy
tvrdého
i makého uhlí
pro domácí potřeby a za ceny
vždy nejlevnější
Zaručujeme Vám poctivou plnou
váhu a bezodkladnou zásilku Zkuste ob
jedoati si uhlí u nás a jsme jisti že jinde
nebudete kupovati než-li u
Nebraska Fuel Co
1414 FABXAM ULICE
8m6 aneb na Jackson a 7 ulic
ooooooooo
OBLEKY
IDod-čce "ul
Hayden Bros
— nové druhy-
PODZDÍ - OBUVI
SoTotis" ttfevfce Jsoo ty DejlepU
nejpobodlnřjií prorhfizi po rfsUTiiti
1 £ Italy ! poad 1000 prodírat! Je
budeme tento týden po %3M
MHO ai r 00 nyai t