Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, October 18, 1898, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i'
ZÁPAD
SNTBftBD AT THB řOflT OPFICB AT OMAHA NEB AS SXCOND-CXASS 1IATTBK
Založen 1S71 -Ročník XXVIII
OMAHA NEBR V ÚTERÝ DNE 18 ŇÍJříA 1898
Drojtýdenníku: Roéník VH číslo 10
U
1 '
NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
POLITICKÉ
Z Washingtonu
Komise vyšetřující stížnosti
ohledně vedení a zásobování vo
jínů v minulé válce pokračuje po
nenáhlu ve 9vých výslechách Ve
čtvrtek vyslýchán byl Dr ' Hoff
vrchní lékař v táboře Camp Tho
mas Týž svědčil že počet lékařů
byl nedostačitelný a služby od
nich požadované někdy přesaho
valy jejich síly Nemoce se počaly
rozšiřovat! tak rychle že se i mí
sta pro nemocné nedostávalo Po
několik týdnů byl též i nedosta
tek léků ač pro nutnou potřebu
se jich dostávalo — Dr Connor
popíral že by byly oprávněny
stížnosti guvernéra arkansaského
že dobrovolníci z jeho státu byli
zanedbáváni Dostalo se jim téhož
ošetření a pozornosti jako jiným
Neví o žádném případě že by
musili nemocní vojínové ležeti na
zemí Soudí že nemůže být prav
da že by byl jen jeden ošetřova
tel noční dobou pro 40 nemocných-
-Též Dr Hoff svědčil že
nemohlo býtir jak guvernér kan
saský v dopise stěžuje V táboře
byli lékaři z jihu i ze severu —
V pátek vyslýchán byl Dr Louis
S Sieman Týž stěžoval že zá
soby potravní poskytované vojsku
v PortoRicu byly nepřiměřeny
tamějšímu podnebí a zvláště ne
vhodný pro používání v nemocni
cích Pravil dále Že ošetřoval
200 pozdravujících se kteříž po
sláni po parníku Obdam domu
nemohl obdržeti na parníku při
měřené zásoby z vládních skladů
Svědčil že nikdy nebyl ve vojsku
až v této válce v pluku v kterémž
sloužil se udály pouze dvě úmrtí
Léků nebylo nikdy nedostatek
Potravin bylo sice dost avšak ne
takové jakých by bylo žádoucno
pro nemocné Pokud byl v Porto
Ricu byly špitály přeplněny z
10000 mužů " bylo 3000 až 4000
nemocných Na některé otázky
odpíral Sieman odpovědi dovo
zuje že směřují otázky k torru
aby kritizoval své představené
Čímž by se dopustil porušení pra
videl vojenských Tak dalece co
ví že v oboru lékařském nebylo
co k vytýkání a jestli byly někde
vady byly to v fíných oborech
Poručík 1 1 til z válečné lodi Iowa
svědčil že lodě vezoucí vojsko
na Kubu neměly žádných příprav
k vykládání vojska a válečné loď
stvo musilo k tomu cíli propůjčiti
11 lodic a 52 člunů Bez pomoci
námořnictva by bylo nemohlo voj
sko vystoupiti na břeh
Vyšetřovací výbor v pondělí na
vštívil tábor v okolí Jacksonville a
po prohlídce pravil gen Dodge
"Shledáváme že pouze z jednoho
pluku - podány stížnosti a siee
pluk' Jones z Jižní Caroliny činí
námitky proti podnebí Viděli
j3me důstojníky i mužstvo zdravé
i nemocné a dali jsme příležitost
slyšení všem tázajíce se vojínů v
nepřítomnosti důstojníků zda-li
mají jaké stížnosti Zítra započne
vyšetřování osob pod přísahou a
jsou-li jaké nedostatky doufáme
je vyšetřitL Shledáváme nemocné
dobře ošetřeny a musíme gratulo
vali lékařům k výtečným opatře
ním jež učinili" — Též plukovník
Bryaa byl navštíven a shledán
pilným v připravování seznamů
vojínů které hodlá propustiti
Dle aařízení z Washingtonu totiž"
bude změněn Jpočet set n in na 80
mužů
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Shafter odpovídá kritik lat '
- Generál W R Shafter upo
zorněn byv r Chicagu na kritiku
známého spisovatele Richard
Harding Davise jenž jako dopi
sovatel prodělal kampaS kubán
skou že vysadili měl vojsko v
Aguadores odpověděl: "Každý
velící generál jenž vysadil by
vojsko v Aguadores na místě v
Baíquiri měl by býti postaven
před vojenský soud a zastřelen
pro neschopnost To nebyl dobrý
břeh pro přistání Půda byla hu
stě pokryta popínavými rostlina
mi nebezpečnějÍKÍ nežli náš o
travný břečťan Skrze tyto naši
▼ojici byli by se musili prosekatL
Bod ten byl silnS bájen nebylo
vody tsxú Jtuisfu % SxsUt£=a
Kdybych byl přistál v Aguadores
a oblehl Santiago Španělům zbyla
by cesta po které mohli couvnou
ti z města kdyby si byli přáli
Moje armáda přešla však hory a
zamezila španělský ústup"
Plattova banka zavřena
Charles G Dawes kontrolor
měny telegrafoval kasírovi Tioga
National Bank v Oswego N Y
jejíž předsedou je senátor T C
Platt aby zavřel dvéře toho ústa
vu nepřijímal Žádných vkladů
nevedl žádného dalšího obchodu a
odevzdal banku vládnímu inspek
toru C E Van Brocklynovi
Jmenovaný úřadník shledal totiž
v knihách velké zpronevěření za
viněné Eli W Stonem příručím
kasírem banky jenž náhle zemřel
V Oswego mluví se všeobecně íe
spáchal sebevraždu Kradl pole-
houčku dlouhou dobu a celkem
zpronevěřil asi $42000
Pokrok Apačů
Ve Washingtonu zastavil se ka
pitán J A Gaston z osmého
pluku jízdy z Fort Sill Okla
Jede do Huntsville Ala kam
pluk jeho byl odeslán Hlavní
povinností oddílu kapitána Gasto-
na bylo hlídání pochytaných Apa
čů kteří sídleli v okolí Fort Sill
po několik roků Kap Gaston
mluví s pochvalou o Apačích a
praví že jsou nyní blíže civilizace
nežli mnohé kmeny oněžpečova
la vláda ale nikoli armáda Je
diným účelem udržování posádky
ve Fort Sill je hlídání těchto In
diánů Je to vtlmi nezdravé mí
sto o čemž četné hroby vojáků
podávají nejvýmluvnější svědectví
Více než třicet mužů z čety kapi
tána Gastona bylo jednou nemoc
no a pouze nejbedlivější péče za
chránila jich životy Nebýti prý
schopnosti a svědomitosti lékaře
úmrtnost byla by se vyrovnala
oné v jiných táborech odkud
stesky docházely Kapitán Ga
ston myslí že vojska bude třeba v
Oklahomě aby zabránilo srážce
mezi KomanČi a Kiowy Indiáni
až do nynějška dostávali od vlády
výroční podporu ta však nyní
přestala a oni nemají prostředků
k výživě Až pocítí hlad lze o
čekávati loupežné vpády do do
bytčích ohrad bělochů
Mclntyre uznán vinným
Odbor námořnictva sdělil veřej
nosti nález a rozsudek vojenského
soudu v případě kaplana Mclnty
rea Reverend jak známo tvrdil
ve svém kázání v Denver že ad
mirál Sampson při vzdání se Co
lonu v bitvě u Santiaga hlásil se
ve vzdálenosti čtyř mil ačkoli ve
skutečnosti byl osm mil daleko
jenom aby obdržel svoji čásť ko
řisti (10 tisíc dolarů) obvinil ka
pitána Evanse že se svojí Iowou
utíkal z boje a posměšně zmiňoval
se o něm jako o "Fighting Bobu"
a konečně prohlásil že majitelé
východních loděnic mají "pull" u
vlády a že Oregon je jedinou lodí
poctivě zbudovanou Kaplan u-
znán byl vinným ze všech od
stávců žaloby a odsouzen ku pro
puštěni z loďstva Spojen Států
UdDor námořnictva zabývá se
nyní přehlížením celého případu
Reverend Mclntyre trpí ve svém
domově v Denver rozrušením ne
rvů a lékař nechce k němu nikoho
připustiti
Po čtyřiceti létech
Minulý týden klerk Keerl v
Mason City Iowa vydal snubní
listinu Hiramu Burtovi a Minnie
S Koowlesové Párek tento
spojen byl v manželství před ob
čanskou válkou Mr Buřt jako
věrný americký občan chopil se
zbraně a přidal se k armádě unie
Po nějakou dobu dopisoval si se
voji mladou Ženou ale potom
ořestal a ona neslvšela o něm ni
čeho až když došla z Washingto
nu zpráva že zabit byl v jedné z
nejkrvavějších bitev mezi Seve
rem a Jihem Zarmouceni žena
Činila všemožné dotazy po tvém
manželi ale nemohla se dozvěděli
nic dalšího Během času však
zapomněla zamilovala se do jiné
ho mužského a aby byla úplně ji
sta vymohla si rozvod od svého
manžela a se svým novým druhem
odebrala se na východ Po válce
Mr Buřt jenž vyvázl bez úrazu
stíhal s po své leně ale ani stopy
po ní nenalezl Vymohl si tedy
též rozvod 1 oženil se Se tvoji
drahou Icaou LI Kastmi aa zápa
dě až do smrti její Po té odejel
na východ a tam náhodou sešel se
s dětmi svými z prvního manžel
ství Ty mu sdělily kde matka
bydlí a zároveS že druhý muž její
zemřel Oba vrátili se do Mason
City slavili druhou svatbu i
nyní po čtyřiceti létech tráví dru
hé líbánky
Chicagské jubileum míru
Jubilejní slavnosti v Chicagu
započaly ohrom noč schůzí v Aur
ditoriu v neděli večer President
přítomen byl so svojí manželkou
tajemníky a některými členy ka
binetu a jich ženami neb dcera
mi Den ztrávil u svého příbuz
ného kapitána McWilliamse kdež
je ubytován Ráno do kostela
nešel a pouze odpoledne na krát
ko si vyjel Schůze v Auditoriu
byla náboženského rázu a byla
zajímavá hlavně tím že řečnili
židovský rabbi řfmsko-katolický
kněz presbyteriánský kazatel a
Booker T Washington známý
vynikající černoch Každá zmín
ka o hrdinech z poslední války
a presidentovi pozdravena byla o
hlušujícím jásotem přítomných 12
tisíc osob ( Katolický kněz Dr
Hodnett vyvolal také velké nad
šení když ke konci rázně a bez
obalu mluvil o "rostoucím vlivu
monopolů a moci nespravedlivých
korporací"
Organisovaní zloději
Úřadníci v okresích Monroe a
Arkansas ve státě Arkansasu při
šli na stopu nejnebezpečnější rotě
zlodějů jaká kdy operovala v o
kolí tom Tlupa uloupila tisíce
kusů dobytka a posílala je po ká
rách do KansasCity a jiných trhů
Juno Aldridge bydlící blíže hra
niční čáry následoval některé
členy bandy s dvěma kárami do
bytka do Kansas City a zadržel
je drive nez mohli lup prodati
To vedlo k odhalení zlodějské
organisace sDva chlapi vězněni
jsou v Clarendon a mnoho jiných
pozatýkáno bylo v okresu Arkan
sas '' Úřadníci praví že přes sto
mužů mělo účastenství na kráde
žích Indiáni
kmene Pillagerú kteří vyšli min
týdnem na "'válečnou stezku''
jsou hotovi vzdáti se Komisař
Jones projednává s nimi podmín
ky kapitulace
Krveproliti ve Vir jen
Porota koronerova ve Virden
111 vyšetřuje hrozné krveproliti
jež událo se ve městečku tom mi
nulou středu Zajímavý je vý
slech pochopů uhelných společ
ností _ Všichni zapírají že stříleli
a tu snad povraždění havíři "si to
udělali sami" Havíře zastupuje
právník Mooney uhelné barony
advokát Patton Týž kasá se že
prý guvernéra Tannera požene
zodpovědnosti za krvavé bouře
minulé středy lak to hodlá
udělati nepovídá Úhelné společ
nosti a železnice počínají si s bez
příkladnou zrovna bezcitností
Černochy kteří byli z Virden vy-
nnani zavezu do M Louisů a
tam je nechaly na krku městu
Pomřeli by snad hlady kdyby
úřady se jich nebyly ujaly Cer
noši chtějí se vrátiti na jih ale
nemají na lístky Major St Loui
ský Ziegenhein prohlašuje že
přinutí dráhu Chicago St Louis
&
Peoria aby Černochy z města
opětně odvezla — Virgil Bishop
uniový havíř odpřísáhl zatýkač
v němž obviříuje řiditely Cbicago-
Virden Coal Company Lukense
Louckse Yorkea a jiné z vraždy
I KUBY
Kubánští generálové Mayia Ro-
driguez a Nodaves odejeli do Santa
Cruz del Sur přes Batabano aby
vyhověli naléhavým rozkazům ku
bánské revoluční vlády ' Důstoj
níkům těmto svěřena prý byla re
organisace armády ve východních
provinciích
Proslýchá se že gen Maximo
Gomez povstalecký aáČelník při
jede tento týden do Havany aby
se poradil 9 vojenskými komisaři
Tél promluví gen Perico Dio-
zem kubánským vojenským veli
telem v provincii Pinar del Ria
Gomez byl prý ui zvolen presiden
tem kubánské vlády ale nebude
to veřejně ohlášeno až do příjezdu
jeho do Santa Cruz del Sur 20
íjna Dříve sice odmítl nominaci
ala očekává se ie přijme ji ayní
SeBor Bartolomé Masso dopro
vázen dvěma členy svého štábu
přijel ve čtvrtek ráno do Manza
nillo Navštívil ihned plukovníka
Raye kterýž přijal jej zdvořile a
vyjádřil naději že gen Masso při
činí se o rozpuštění Kubánců blíže
Manzanillo Radil též co nejdů
tkjivěji presidentovi aby rozpustil
ozbrojené mužstvo v krajinách jež
jsou v držení Spojených Států
tak aby zemi dostalo pilných ru
kou potřebných ku vzkříšení
"perly Antil" ze spousty a hrůz
válečných
Seflor Masso ochotně přislíbil
že vyhoví žádosti plukovníka
Raye a pravil že vydá bez odkla
nu rozkazy gen Riosovi ku roz
puštění mužstva jeho Pravil že
lituje spustošení statků v Rigney
a jinde ale myslí prý že plenění
provedli Španělové a nikoli Ku
bánci Seňor Masso úplně se sho
duje s návrhem plkovníka Raye
aby kubánští vojáci zaměstnáni
byli na plantážích v provincii
Santiago de Cuba
Cosmo de la Torriente poboč
ník a sekretář gen Calixto Garcii
popírá že starý bojovník kubán
ský přijal placený úřad od ameri
cké vlády a že nyní jezdí po ostro
vě odporoučeje rozpuštění povsta
leckého vojska Garcia uznává
nyní ve všech otázkách autority
jedině vrchního velitele kubánské
armády Vládě sám upírá záko
nitost poněvadž nemá ani dosta
tečný ústavní počet členů Uzná
vá také "přechodnou vládu Spoj
Států jako následek zakročení"
Lékaři Lane a 0'Reilly odpo-
ručují bezodkladné zřízení ameri
cké nemocnice v Havaně pro pa
cienty trpící zimnicí Plukovník
Waring shledal Havanu mnohem
špinavější než byl očekával Bude
prý třeba otevřití ulice a položití
odvodflovací roury a stoky
Ze stav Kubánců není tak zou
falý jak je líčen mimo tu skuteč
nost že nemají právě nadbytek
potravin potvrzováno plukovní
kem Rowanem a poručíkem Park-
erem kteří po procestováni ostro
va a navštívení každého povsta-
leckého tábora oznamují že pa
nuje v těchto dobrý „ pořádek
zdravotní stav vojska je velmi
uspokojivý a velitelé jsou vesměs
muži vysokého stupně inteligence
a vzdělání Od mužů těchto kteří
zápasili a trpěli po dlouhá tři léta
pro svůj ideál svobody jest se
obávati odporu bude-li jim něco
jiného nabídnuto kromě neodvi-
slosti kubánské
Španělští komisaři podali svým
americkým kollegům notu v níž
sdělují jim počet a jména španěl
ských přepravních lodí nalézajících
se nyní na cestě na Kubu Je prý
jich 27
Z PORTO MCA
Ostroj Porto Rico stal se dneš
ním dnem majetkem Spoj Států
Všecko šlo velmi hladce V sobo
tu odplulo 300 španělských vojá
ků v neděli pak odejel generální
guvernér Macias s 1500 vojáky a
většinou svého štábu Ti co zbý
vají odebéřou se do vlasti jak
mile lodi pro ně přijedou B ri
gidnímu generálovi Fred D Grant
oví svěřeno bylo velení nad di
striktem San Juanským zau jíma
jícím Arecibo Bayamo Humacia
a okolní krajinu Gen Henrymu
dáno bylo veleni nad ostatními
částmi Porto Rica
Z FILIPÍN
Povstalci v Lagaspi zabránili
americkému parníku Hermanos
skládati i nakládati z toho důvo
du že prý Španělové na něm se
nalézali Rovněž nechtějí dovo
liti jednomu důstojníků z ameri
ckého křižáka Raleigh vystoupiti
na břeh bez svoleni generála
Aguinalda
Od 10 do 15 října událo se
mezi naším vojskem v Manile pět
úmrtí Mezi zesnulými nalézá se
také A H Bird z prvního pluku
nebrasského jehož domov byl
v Nelson
KOMISE MÍRU
Ve včerejší schůzi americko
španělské komise míru američtí
komisaři rozhodně odepřeli přijati
zodpovědnost za kubánský dluh
jak jménem Spojených' Států tak
jménem Kuby Španělská odpo
věď se nyní očekává Není se prý
co obávati roztržky ježto Španě
lové poznavše rozhodnost Ameri
čanů spustí od tvého požadavku
Nejlepší TVEDE a MEZE UHLÍ
Rock Spings Ohio Hanna Walnut Block atd
Nejlep&í Illinoiské v kusech $550 drobné f 525 Cherokee drobné za
$400 nejlepší uhlí na valení Naše Beacon Nut uhlí $3 50
jest velké Čisté a dobré Přesvědčte se o tom
COUTANT
Telefon 930
Zvláštní depeše londýnského Daily
Mail však praví: Doslýchám se
že rozluštění španělsko-americké-ho
problému míru bylo neb bude
brzy docíleno Amerika převezme
zodpovědnost za 6 procentní ku
bánskou půjčku z r 1886 Tato
půjčka byla učiněna výhradně pro
kubánské účele Není ale jisto že
5 procentní půjčka z r 1890 bude
převzata Ve včerejší schůzi ame
ričtí komisaři naposled a co nej
rozhodněji popřeli že Spoj Státy
osobují si svrchovanost nad ostro
vem Kuba
DROBNÉ ZPRÁVY
Mezinárodní typografická u-
nie na svém sjezdu v Syracuse
N: Y konaném povolila $1000 ve
prospěch stávkujících sazečů na
Buffalo Express
V St Louisů vězněn jest O
Creely a policie v St Charles Mo
střeží W W Leea kteří 20 pro
since 1897 v Big Bay Ark za
vraždili dva neznámé muže a těla
jejich spálili Šerif z Arkansasu
jede už si pro oba lotry
Blíže Cincinnati O nalezena
byla mrtvola jednoho z Roosevel
tových "drsných jezdců" Koroner
nemůže zjistiti zdali jedná se o
vraždu neb sebevraždu Na ob
čanském listu kterýž vyzvednut
byl v Sev Dakotě udáno je jméno
John F Sinclair a dřívější bydliště
Kanada
George H Jacks dříve poli
cejní náčelník v Muskegon Mích
a John Druggan oba usvědčení
vrazi oběšeni byli na téže šibenici
v okresním věžení v Chicagu v pá
tek odpoledne -
V okresním ústavu v Clěar
Laké la nalézá se černoch který
čítá 108 roků Byl otrokem 72 let
a 62 roků pracoval v rodině jed
noho plantážníka
President McKinley omilost
nu seržanta lames c xounga z
20 pluku kansasských dobrovol
níků jenž odsouzen byl na rok do
spolkového vězení ve Fort Leaven
worth pro zpronevěření peněz set
niny Občanstvo z Aberdeen Jižní
Dak pošle vánoční dárky setnině
F jež nyní s dakotskými dobro
volníky v Manile se nalézá
Chicagská universita založe
ná Johnem D Rockefellerem ob
myslila presidenta McKinleyho ti
tulem "doktora veškerých práv"
V Newarku N J při chytá
ní raků utonuli dva mladí muži
William Lourie a John Welch
jménem
Z New Yorku dochází zprá
va Že hawaiská princezna Kaiula
ni zasnoubila se s 3oletým Ameri
čanem Andrew Adamsem jenž
pracoval jako zpravodaj u Provi
ďence [R I] Journal a posledně
na Hawaiian Star v Honolulu
— Spolek sv Anežky uspořádá
v úterý dne 8 listopadu zástěrko
vý ples v síni Metzově Výborná
hudba řízená p Ed Havlíčkem
bude účinkovati Zábavy spolku
sv Anežky těší se vždy zvláštní
přízni obecenstva a zajisté i ten
kráte se zábava spolku sv Anežky
s žádoucím úspěchem setká —
Vstupné pro osobu 25 centů
Rad Palatký li 1 ZČBJ
bude odbývati pravidelnou schůzi
příští úterý 18 t m jelikož za
příčinou příchodu presidenta byla
minulý úterý odložena
Vác Bureš taj
Tiber Celanbas 69 WOW
Všichni členové jsou žádání by
se súšastnili schůze dnes večer dne
18 října Schůzi budou přítomni
vrchní úřadníci nechť se tudíž
dostaví všichni Fr Svoboda
předseda
Boj ftiTotml jest dosti krušný pro
kaidého ale dvojnásobní pro tobo
kdo jeat nemocen a neví si rady Dra
Petra iloboko donava naděje nemoc
nému—po užíván! jednodenním Neoí
lékem a lékárny Adretojte: Dr
Peter rahrney 111—114 80 Hoyra
A v Cy£9 EL
& SQUIRES
Sklad 17 a Mason Pisám a 1402 Farnam St
V St Louisů Alex Charitou
šel v neděli navštívit ženu svoji s
níž před třemi léty byl rozveden a
kteráž k vůli obživě vydržovala
strávní dům Žárlil na Johna M
Edwardse jednoho ze strávníků
Brzo také dostal se s ním do hád
ky a konečně do rvačky během
níž byl zastřelen Edwards je sy
nem plukovníka D Edwardse vy
nikajícího vyrabitele patentních lé
ků jenž v Minneapolis roku 1890
zemřel
TRŽNÍ ZPRÁVY
Chicago 17 října
V posledních dnech zavládla v trzích lepSi
davem ve vySSi ceny pro budoucnost Tomu
napomáhá jednak vědomi že vzdor hojné le
tošní svčtové sklizni pSenlce nejvžtsí co by
la kdykollvěk větší než oné v roce 1894 kte
ráž měla za následek neobyčejně nízké ceny
nebude přebytek přílišný jelikož zásoby bvíy
následkem loBské neúrody skoro nadobro vy
čerpány Též hrozivá situace v Evropě vsak
k pevnosti cen přispívá koneční také hojný
vývoz do Evropy pftsobi pevnost cen
Pšenice prodávala se dnes čís i zboží ho
tové za 67 pro prosinec 65W květen 66tó
Jarka čís 8 64rfc
Kukuřice se též v ceně zlepSlla Je za 31 pro
prosinec 31% a květen 335í
Oves stoupá také čís 3 prodává se již za
23 bílý U až Sto
Žito vystoupilo Již na 49 až 49V4
Ječmen Je ceny pevnější a prodává se za 32
až 45c
Lněné semeno též sdílí pevnost ceny ostat
ních plodin a prodává se za 91 až 92
Hovězí dobytek byl počátkem měsíce ceny
ochablé ale v minulém týdní zlepiil se valně
a prodává se ny ! opět za ceny jako koncem
měsíce minuiého Pěkné tučné krmené ja
teční voli prodávají se po $540 až 680 pro
střední až pěkné $420 až 550 voli ze západních
pastvin $375 až 455 krávy a jalovice 1200 až
460 texaské voli 1335 až 370 voli k žíru (315
až 446
Vepřový dobytek jest ceny téměř každým
dnem kolísající V prvním týdnu t m byly
ceny ochablé vSak teď se zase cena trochu
pozvedla Většinou prodává se po Í3Í0 až 387
zvláitě pěkný lehký a ne příliš tučný až za
J385
Omaha 17 října
Během minulého týdne ustoupila dřívějS! o
cbablost a ceny hovězího dobytka se valně
zlepšily Přívoz hovězího dobytka v prvním
týdnu tohoto měsíce dostoupil nejvysíího bo
dn totiž za ten týden přivezeno bylo více než
v který Jiný týden Minulý týden přiveženo
méně hovězího skoro tolik vepřového eo před
týdnem a hojněji skopového jak viděti z ni
siedujicí tabulny :
Hovězí
Vepř Skop
35000 ' 36568
85973 30 906
411( 8 15439
34403 24367
Oelkera za tento týden 29582
Celkem za minulý týden 33979
Celkem za před min týd 27991
Týden končící 24 záři -24213
Hovězí dobytek v minulém týdni se v ceně
zlepšil a ceny nabyly pevnosti a výše co měly
minulý měsíc Jatečních vola krmených při
váži se stále nedostatečně a proto pěkné voli
Jateční z astvy dochází též dobrého odbytu
Voli k žíru kupuji se též hojně farmery a pro
to také v ceně stoupají Ceny Jsou jak násle
duje: Nejlepší Jat voli 1400 až 1500 lb (475 až 535
Pěkné Jateč voli 900 až 1300 lb 460 až 625
Prostředni jateční voli 400 až 460
Pěkné až nejlepší jalovice 860 až 460
Pěkné až nejlepší krávy 360 až 400
Prostřední krávy 300 až 365
Těžké voli k žíru 825 až 400
Pěkné lehké 700 až 900 lb 300 až 460
Kočky k chovu 875 až 500
Pěkné až nejiepší západní voli 375 až 440
Pěkné až nejepši záp krávy 260 až 875
Pěkné až nejlepší zp jalovice 325 až 890
Vepřový dobytek který počátkem měsíce
klesal v ceně teď se zane zlepšil Dnes prodá
val Be po 1360 až 375 většinou C167H až 3724
Vejce vystouply během min týdne a prodá
vají se nyní za 16c
Máslo domácí je ceny skoro ceny nezměně
né: obrčelné 10 až 12c i máslnven ta rrn
pevnější a vyšší 80 až 22c
Drůbež lest cen v nchablniSí: 1rn( lnnlrn
6H až 7c staré slenioe M až 6c staří kohouti
4c kachny 6 až 6c
Zvěřiny není valně v trhu ale onnv 1nnn tmi
změny Prairní slenlce mladé tičů Hturé
360 kachny 1160 až 225
Seno dobré prodává se za 1600 až 650 tuna
Brambory jsou teď levnější 30 až 40c
Cibule je letos laciná 25 až Wc buši
Jablka Isou oenv značně vvanké tása mí
300 sud
Med prodává se za 134c lib
OenV kfiží Udává nám Nahnulr nu A
Leatber Oo i Nebraaka City jak následuje:
8olené vyleželé každé váhy 11b % J
oyct uo 74
" a vypáleným mam 7U
" " koíské velké ku S175 až 395
Mm M1Z a M _ t -r
Částečně vyleíelé H centu levněji než vyle
želé Syrové 1 cent levněji než vyleželé
St Louis 17 října
Pšenic během minulého trl
▼ oen však tď Je pouěkud ochablejší Zboží
botové oalmka červená lim 1 nnviává m
70 až 71c pro prosinec 6tHk a květen 68
Tvrdé tis S ta 66 až 16
KukuHca lest téi eenV vrSSi čís !_ i80K
pro prosinec 30(4 a květen
Úplný seznam knih k dostání
zdarma v knihkupectví Pokroku
Západu (
la 9atkii svého milého syna
JANA KREJČÍHO
— slečnou—
LIZZIE ŠPITÁLNÍK0V0U
odbývanému v sobota
dne 15 HJoa 1ti
Zlaté slánko nechť w třpytl
Po celé Taio Živobytí
KKBf ani uráčck tradnosU
Vám Bealcalí cit svornosti
Ar stal badVi dokonale
T lioee Msti aeanUlr
Skládají rodiče
imtt a Kateftaa KrvjVÍ
i'v"
Jí
i 'V
r
ř
í
ř 1
r ?
i í
i
n
í: í
i
h