Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, October 14, 1898, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ía
X
Y"
POKROK
PAD'
XNTSKKD AT TH8 P08T OFPICR AT OMAHA NKB AS 8BCOND-CLASS MATTKK
Založen 1871-Bočník XXVHX
OMAHA NEBB V PÁTEK DNE 14 ŘÍJNA 1898
DYojtfdcnníku: Ročník VH číslo 9
Za
U
HOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Rodinný román
Generální návladnf státu Iowa
obdržel zprávu že Cora Smith-
ova jinak Cora McCamly jež i
matkou odbývala si doživotní 2a
lář v trestnici v Anamose pro za
vraždění svého otce spáchala se
bevraždu požitím pavouků Velký
počet mrtvých pavouka nalezen
byl v její šátku a vyšetřováním se
zjistilo že skonala následkem po
žívání těchto odporných tvorů
Před smrtí napsala dopis Milton
Remleymu generálnímu návlad
nímu Iowy v němž praví mezi ji
ným: "Napíši Vám těchto něko
lik řádek ježto chci aby všecko
bylo jasno Litovala jsem všech
hříchů svých a zdá se mi jako by
mi bylo odpuštěno Zdraví mé
prchá tak rychle že cítím blížící
se souchotiný Chci říci pravdu
o případě své matky ježto přijde
před Vás Ellen Scoville a já
otrávily jsme mého nevlastního
otce Michaela Smitha Ellen
udělala broskvový koláč a dala do
něho myší jed rovněž do jeho
kávy a toho večera já namíchala
myší jed do sklenice vody a on ji
vypil" V dalším ještě několi
kráte opakuje že matka její ne
měla -nej menšího podílu na zloči
nu a praví že srdce jí puká když
I vidí jak docela nevinně trpí
Výtríní vojáci
Jeden voják byl zabit dva
smrtelně zraněni a dva povážlivě
zraněni v táboře Wheelerově v
Huntsville Ala Brzy po příjez
du devátého pluku jízdy jeden z
členů byl zatčen stráží pro nepo
řádné chování a jeho soudruzi u
činili pokus vyprostiti jej Jeden
byl postřelen načež černoši ve
vlaku uchopili se zbraní a střelba
stala se všeobecnou Tři vojáci
z devátého pluku byli zraněni
jeden i nich smrtelně Ve strá
ži zastřelen byl desátník Mc
Laugblin a prostí vojáci Miles
a Larkin zraněni — V Lexingto
nu Ky zastřelen byl stráží
prostý voják Douset z dvanácté
ho pluku new-yorského když
před zatčením prchal
NeJvyŠŠÍ hora v Sev Americe
Zemčznalecká družina Eldrid
geova jež vrátila se právě do
Seattle Wash z krajiny kolem
Cooťs Inlet tvrdí že objevila
nejvyšší horu v Severní Americe
Vrch kterýž ční daleko nad horu
svatého Eliáše nalézá se v Alasce
na právo od řeky Sushitha a měří
20000 stop Byl pojmenován
Bullshae kteréžto slovo vyklouz
lo ze rtů indiánskému průvodčí
mu když poprvé nebetyčnou tu
horu spatřil Dle náhledu druži
ny vyšplhání se na vrch Bullshae
je holou nemožností Pak příkré
jsou stěny jeho
Železniční lupiči
Před trestním soudem v Saint
JosephMo William Hathaway a
James Hathaway přiznali se že
oloupili osobní vlak dráhy Burl
ingtonské blíže zmíněného města
li srpna Rozsudek dosud ne
byl vynesen Tří spojenci bratří
Hathawayových tvrdí že jsou ne
vinni a podrobí se procesu — G
Moore jeden t banditů kteří
oloupili vlak na dráze Santa Fé
shledán byl vinným ve Fort
Worth Tex a odsouzen na do
životí Porota radila se celý tý
den Obhájci obžalovaného o
známili že se odvolají k vyššímu
soudu Dave Burlington jeden
z Mooreových soudruhů jenž
osvědčen byl minulý týden z té
hož zločinu poslán byl na Šibe
nici Dva jiní chlapi z téže
tlupy očekávají soud
Jessc James ml zatéci
Jesse James ml 21 roků starý
syn pověstného bandity Jesse
Jamese pionýrského Železničního
lupiče missourského byl odveden
policií od svého doutníkářského
krámku v radnici v Kansas City
Mo a uvězněn Dva jiní muži
o nichž policie ničeho nechce říci
byli rovněž vzati do vazby Jesse
James mladší byl pod dohlídkou
policie od poslední z mnohých že
lezničních loupeží jež spáchány
byly vesměs za hranicemi Kansas
City Mladý James telil ae dosud
dobré pověsti le nyní lpí na něm
podezření ie a účastnil se oloupe
ní expressního vlaku Missouri
Pacific dráhy blíže Leeds 24ho
září Mladý James na základě
"habeas corpus" propuštěn byl
ve středu obvodním soudcem
Henrym jenž ostře káral policii
že provedla zatčení bez zatykače
Bývalý guvernér Crittenden kte
rýŽ nalézal se v soudní síni vyjá
dřil se s rozhořčením že "zatčení
to bylo horší než oloupení vla
ku" James odešel ze soudní sí
ně sotva však ocitl se na ulici
zatčen byl znova na státní zaty
kač Později propuštěn byl pod
zárukou $2500
Indiánské nepokoje
Generál Bacon telegraficky na
řídil plukcvuíkovi Sturgisovi aby
bez odkladu vyslal všecky zdra
vé a schopné voiákv z třetího
pluku pěchoty ve Fort Snelling
meškající na místo indiánských
bouří Zbylo tam pouze asi 25
muíů a ti odesláni byli ve stře
du do Walker Velitelé čtvrtého
pluku pěchoty ve Fort SLeridan
blíže Chicaga a sedmnáctého plu
ku pěchoty v Columbus Ohio
obdrželi rozkazy abv měli své
mužstvo pohotově ku okamžité
mu nastoupení služby Dle ná
hledu jejich generál Bacon chce
předejiti velikému krveprolití a
proto přeje si míti značnou pře
silu nad rudochy Douíá Že se
zaleknou Zvláštní depeše z Be
midja Minnesota praví: Joseph
Gould dříve indiánský kupec a
nyní farmář zavražděn byl v so
botu večer blíže hráze v Leech
Lake Zločin spáchán byl asi
vzbouřenými Indiány kteří ne
měli rádi Goulda
Vražednice G L Saxtona
Paní Georgeová jež obviněna
je že zastřelila bratra paní Mc
Kinley-ové v Canton O odkázá
na byla po ukončení předběžného
výslechu k soudu 'common pleas'
příští velká porota bude vvše-
třovati případ její Žaloba zní
pro vraždu v prvním stupni a tu
nesmí býti připuštěna k záruce
Doly zahálejí
Pokus s černými skéby z jihu v
uhelných dolech v Pana Illinois
kde bílí havíři prohlásili stávku
se nezdaru Černoši odepřeli v
pondělí po výplatě dále praco
vali Následkem toho všecky
uhlodoly zahálejí Starostlivý gu
vernér Tanner poslal do města
několik čet miličáků i s děly ale
stávkáři kteří se vzorně chovají
nezavdali jim dosud příčiny ku
zakročení Uřadyjako obyčejně
stojí na straně nesvědomitých
vyděračných uhelných baronů
Iowa a Oregon odpluly
Bitevní lodě Iowa a Oregon od
pluly z newyorského přístavu se
zapečetěnými rozkazy Mnoho se
přemýšlelo o tom jaký je cíl jejich
plavby Zprvu se říkalo že poje
dou přímo do Manily ale nyní
více půdy nabyla domněnka Že
první zastávkou jejich bude Hono
lulu na ostrovech Hawajských a
odtamtud teprvé že poplují k Fi
lipínám aby sesílily eskádru ad
mirála Deweyho Kapitán A S
Baker je velitelem Oregonu a ka
pitán Silas Terry velí Iowě
Výbuch v nhlodole
Čtyři muži byli okamžitě usmr
ceni a asi tucet jiných více méně
nebezpečně poraněno výbuchem
plynu v šachtě čís 8 Lehigh Coal
& Navieation Co v Coaldale
blíže Tomaga Pa včera odpo
ledne Mrtví jsou: Thomas
Smith požární dozorce William
Reese Mattis 0'Larley z Coal
dale William Cook Jan Konička
Lansíord
Sbíi v Chicara
Celou hodinu včera večer padal
Chicagu sníh Bylo to první
této sézony a nejrannějŠÍ v 20 le
tech Divoká vichřice též se vzte
kala a tu plavba po jezeře byla
velmi obtížná Nehody však po
kud známo neudily se žádné
Nový trust se organisme Co
nejdříve spojí se prý všecky ná
bytkářské továrny na sever o-západě
'
V Kansas City sešli se zá
stupci všech eipressních společ
ností a dohodli se na společné
akci proti železničním lupičům
St louisský major prohlásil
pátek (daelek) kdy president Mc-
Kinley do mil ta přijede za svátek
Z KUBY
Nad městem Manzanillo vlaje
už americký prapor a lid aspoQ
na oko jeví proH nadšení Ci
vilní úřady měly instrukce aby
neodevzdávaly své kanceláře Ame
ričanům leč pod protestem a u
přítomnosti konsula a notáře -V
úřadovně jednoho výběrčího byla
nalezena telegrafická depeše od
Seňora Montéra v němž bylo vý
běrčímu sdělováno že vojenské
obsazení města netýká se civilní
administrace která dosud je pod
autonomní vládou a zároveň naři
zováno aby všecky peníze zasílal
pravidelně po spolehlivém poslu
do Havany Major čili alcalde
měl podobné instrukce od mini
stra spravedlnosti ' Avšak plu
kovník Ray vojenský veliteL v
Manzanillo není mužem který
snesl by podobného nesmyslu
Okamžitě suspendoval protestující
úřadníky a dočasně ustanovil jiné
V pokladně nebylo nalezeno ani
centu
Plukovník Ray obdržel depeši
od SeSora Massa presidenta pov
stalecké vlády v níž táže se týž
zdali mohl by učiniti neúřadní
návštěvu v Manzanillo aniž by
se musel obávati že bude
s ním nezdvořile zacházeno se
strany Američanů Plukovník Ray
odpověděl že bude mu potěšením
uvítati seňora Masso Návštěva
kubánského presidenta v Manza
nillo zjednoduší důležitou otázku
odzbrojení povstalců v okolí tom
Američtí komisaři oznámili špa
nělským úřadům v Havaně že
Spojené Státy ujmou se vojenské
i civilní vlády na Kubě 1 prosin
ce Totéž stane se na Porto Ricu
18 října Španělské vojsko ne
bude snad ještě všecko odstěhová
no ale po dni tom jak vyjádřil se
sekretář Alger stanou se Ameri
čané hostiteli a Španělové hosty
Madridská vláda oznamuje že
bude vydržovati silnou posádku
na Kubě dokud smlouva míru se
Spojenými Státy nebude definiti
vně podepsána
Generálmajor Wade poslal od
boru války následující - depeši:
Spojené Státy mohou vysazovati
beze cla zásoby pro nuzné v pří
stavech Bahia Honda Caibaireu
a Matanzas
Generál Lawton vojenský gu
vernér departmentu Santiaga ode-
béře se v několika dnech do Spo
jených Států na tříměsíční dovole
nou jež byla mu udělena násled
kem chatrného zdraví Jeho po
vinnosti bude vykonávati generál
Leonard Wood guvernér města
Santiaga
Americká zvláštní komise jež
pověřena byla úkolem vyhledati
tábory pro vojsko jež nejdříve
posláno bude na Kubu navštívila
Guanajay Mariel a jiná místa v
provincii Pinar del Rio Rozho
dla se umístiti tábor na horách
okolí Guanajay a proslýchá se že
první americké vojsko dorazí tam
kolem 10 listopadu
T_L 1 1 JE t
iuDausKy Kongres sejae se v
Santa Cruz 20 října
v mest na severu provincie
Santiago de Cuba došly zprávy
hrozné bídě a gen Wood poslal
tam bez odkladu zásoby potravin
V Santiagu nadále vydávány budou
potraviny pouze ženám a dětem
Muži nechtějí pracovati dokud se
nají zadarmo
Z FILIPÍN
Americký censor velmi přísně
"opravuje" veškeré depeše zasílá
_ 1
ne novinarsnymi dopisovateli Z
Manily ale za to španělským ča
sopisům ponechávána je nyní fipl
ná volnost Tak na příklad Ocea
nia Espafiola ve Článku nadepsa
ném "Chaos" bezohledně kritizuje
pořádek či vlastně nepořádek
jaký američtí úřadníci ve městě
zavedli Praví že propustili vše
chny úřadníky I chudé dělníky
městské ale že nenapadlo jim
aby lidem těmto zaplatili za služ
by před vzdáním se města vyko
nané Mnohé z ubožáků kteří
zaměstnávali se Čistěním ulic neb
podobnými nádennickými práce
mi dollar zachránil by před vy
hladověním ale všecky do
lary pokladně byly zabaveny
Američany praví Oceania Espo
fiola Tisíce lidí bylo prý ochotno
přivítati Američany jako osvobo
ditele ale zatím shledali Ie do
stalo se jim svobody zahynou ti
hlady 'al do dalšího vyjednávání'
Článek končí: "Generál Merri
am byl dosti rychlý zmocniti se
celnice a zaměstnati tam svůj
Šiáb poněvadž celní poplatky
mohou býti tak bohatě dojeny
jako dobrá švýcarská kráva Ale
přihlížení ku potřebám chudého
obyvatelstva nepřináší odměnu a
tu on nejenom je zanedbává ale
brání jiným aby se o ně starali
jako dříve"
Z HAWAIE
Naše vojsko v Honolulu necho
vá se zrovna vzorně aspoň dle
poštovních zpráv jež do San
Franciska došly V noci 3 října
pornčík Arrian z pravidelné armá
dy a poručík Wheelock z new
yorských dobrovolníků prohlásili
stav obležení a pomocí jízdních
hlídek honili každého z ulic i
chodníků Teprve v 1 hodinu
v noci vzbudili rozhořčení občané
generála Kinga a ten řádění jejich
učinil přítrž Budou postaveni
před vojenský soud Hlouposti
své dopustili se v opici V Ho
nolulu zastavila se také přeplavní
loď Pennsylvania s nemocnými
vojáky z Manily Také učinila
návštěvu v Guan na Ladronských
ostrovech kam odvedla jednoho
španělského lékaře kterého kři
žák po "dobytí" ostrovů nedopa
třením odvezl Dostalo se jí krá
lovského přivítání Domorodci
poštvaní španělskými kněžími
dvakráte už strhli vlajku Spoje
ných Států ale na zakročení mí
stní policie byla vždycky opětně
vztyčená Krveprolití nestalo se
žádné Vládu Spojených Států
vykonává v Guanu jistý mladý
plavec jenž utekl z velrybářské
lodi v přístavu tamním kotvivší
Jsou v něm shrnuty všecky hod
nosti od guvernéra až do výběrčí
ho daní Výběrčí cla je Spaněl
ale oddaný nové vládě
KOMISE MÍRU
V úterním společném zasedání
americko-španělské komise míru
Španělové předložili odpověď své
vlády na odepření Spojených Stá
tů přijati na se nějakou zodpověd
nost za kubánský dluh Citovali
předchozí podobné události zvlá
ště postoupení Elsaska a Lotrin
ska a dle všeho chtěli dostati ze
svých kollegů nějaký pokyn jaká
bude budoucí vláda na Kubě
Američané ve směru tom neučinili
žádné výpovědi ale pravili že
rozhodnutí washingtonské vlády
ohledně dluhu je neodvolatelné
Španělové žádali pak odložení
otázky té až o ostatních bodech
projednávané smlouvy bude roz
hodnuto Na to Američané opětně
nepřistoupili a konečně vyhověli
žádosti Spanělů aby schůze odro
čena byla na pátek Řekli však
jim že odklady tyto budou bez
výsledné Američtí komisaři nej
spíše vyhradí si právo prozatímní
vlády Spojených Států na Kubě
Něco takového bude Špančlům
milejšínežli kubánská neodvislost
Temps má depeši z Madridu
jež praví že komise zabývaly se
výhradně kubánskou otázkou ale
nedohodly se doposud ohledně vy
stěhování španělského vojska o
devzdání válečného materiálu neb
kubánského dluhu Španělsko je
prý ochotno odevzdati válečný
materiál prodlouží-lř Američané
dobu k vyklizení "Dohodnutí o
dluhové otázce" pokračuje depe
še "je obtížnější ježto Američa
né tvrdí žeotázka ta je nepřístoj
ná poněvač Spojené Státy nepři
vtčlují Kubu Američané dále pra
ví že většina kubánského dluhu
byla nahromaděna před občanskou
válkou z r 1896 a že celý dluh
nadělán byl zabraSováním kubán
ské neodvislosti Nedojde-li k do
hodnutí mezí komisemi záležitost
ta svěřena bude arbitraci" špa
nělský kabinet rozhodl se propu
stit! všecky kubánské vězně v Bi
sk ajských vězeních a dovoliti jim
návrat na ostrov
V Zéland Mich lupiči ni
troglycerinem roztříštili pokladnu
v bance Jacoba Denherdera a uko
řistili asi #3000 Zmizeli beze
stopy
Městský maršál Patrick Gun-
ning v Kirkwood předměstí St
Louis zastřelen byl Černochem
Georgem Ba tesem když pokoušel
e jej zatknoutL Vrah otekl a po
bouřené občanstvo mluví mnoho
o lynčování bode-li dopaden
ITejlepší TVRDÉ a MĚKE UHLÍ
Rock Sprinřs Ohio Hanna Walnut Block atd
t NejlepSÍ Illinolské v kusech 1550 drobné $585 Cherokee drobné za
♦40O nejlepší uhlí na vařeni Naíe Beacon Nut uhlí $3 50
jest velké čisté a dobré Přesvědčte se o tom
COUTANT & SQUIRES
Telefon 930 Sklad 17 a Mason Pisám a 1402 Fa niam St
Dělnická válka
Člrnáct mrtvých a veliký polet ra
nlných V tichém jindy městečku Virden
111 odehrály se ve středu scény
na něž obyvatelstvo tamní nikdy
nezapomene Rudá krev lidská
zbarvili ulice a mrtvých a raně
ných bylo jako po bitvě Krvepro
lití zavinili uhelní baroni kteří
černochy z jihu dovážejí aby zau
jali místa stávkujících bílých ha
vířů Když zvláštní vlak s nákla
dem asi 200 černých skébů přijel
ve 12:40 po poledni do Virden byl
uvítán střelbou se strany uhloko
pů na níž ovšem příručí šerifové
pochopové společnosti a i černoši
ihned odpověděli V 10 hodin ve
čer zjištěn následující seznam 0
bětí: Mrtví :Ed Welsh Springfield
Frank Bilien Springfield Albert
Smith Mount Olivě Ernest Kit
terner Mount Olivě D H Kiley
detektiv dráhy Chicago & Alton
AS Brinsman Girard EdGreen
Mount Olivě
Ranění: Ant Ankl Mount
Olivě Gustav Weyslip Mount
Olivě Ed Upton Springfield
Thomas Jennings Springfield J
Haines Girard střelen do nohy
Joe Runk Girard střelen do ža-i
ludku William Herman Girard
střelen do ruky J Baston Mount
Olivě střelen do žaludku Joe
Sprim Mount Olivě střelen do
ruky Bart Tigar strojřídič Chi
cago & Alton střelen do ruky J
F Eyster správce krámu uhelné
společnosti postřelen a zbit J
Long Mount Olivě
Tito jsou téměř samí bílí havíři
V ohradě kde černoši jsou sklá
dáni a ubytováni a jež hlídána je
asi 35 pochopy společnosti zjiště
ny tyto nehody
Mrtví: A W Morgan Chicago
Ranění:
H Gritgesell střeleni" ttK UU U ffl V " '
O J Snyder střelenlee °a f dřívf
J J I nt N1 rvi ( r- X n l„Jl J _
do ramena
do obličeje a nohou Jas Sickles
Chicago střelen do nohy Frank
Wilder Chicago střelen do ruky
Thomas McCutee Chicago střelen
do nohy J W Moonan St
Louis lehce zraněn P J Hahan
lehce zraněn James Smith Chi
cago lehce zraněn
Na vlaku zraněno bylo pět pří-
ručích šerifů a jeden černý skéb
William W Carroll příručí šerif
zemřel v městské nemocnici ve
Springfieldu kamž ranění z větší
ho dílu přivezeni
Očití svědkové vypravují že
mrtví havíři byli postříleni až když
vlak s černochy opustil ohradu a
odejel na rozkaz řiďitele společno
sti s celým nákladem do Spring
fieldu Hlídači vylezli si do věží
které stojí v každém ze čtyř rohů
dvanáct stop vysoké ohrady a od
tamtud pálili z ručnic do havířů
Je to pouhé opakování hazleton
ské vraždy s tím pouze rozdílem
že také vrazi měli své ztráty
Guvernér Tanner poslal kapitá
na Craiga velitele baterie B a
jednu četu Synů veteránů z Pana
do Virden Rovněž nařídil plu
kovníku Hamiltonovi veliteli plu
ku Synů veteránů aby čtyři setni
ny svého mužstva svolal okamžitě
do Springfieldu Guvernér požá
dal též odbor války aby dal mu k
disposici pátý pluk illinoisské mi
lice
Guvernér Tanner vyjádřil se
vůči zástupcům tisku: "Dám roz
kazy kap Craigovi jenž veleti bu
de vojsku ve Virden aby zastavil
vzpouru chránil život a majetek a
nedovolil aby cizí dělníci skládá
ni byli v tom místě neboť majite
lé dolů ponoukáni lakotou a zi
skuchtivostí provedli svou výhrůž
ku že způsobí vzpouru a krvepro
lití Nedovolím aby nadále rušili
klid státu Majitelé dolů a jejich
řiditelé jsou zodpovědní a vinni
vraždou přivoděnou tímto sporem
a měli by býti obžalováni velkou
porotou pro vraždu jakož dou
fám Ze budou"
Hrozné krveprolití zavinili ne
pochybně pochopové zjednaní u
helnými společnostmi Jací jsou
to surovci dokazuje ta okolnost
že J M Huntera z Pontiac před
sedu illinoisského distriktu Sdru
žených havířů Ameriky shodili s
ujíždějícího vlaku poněvač s dvě
ma černochy rozmlouval Hunter
se těžce zranil
Dle nejposlednějších zpráv stře
deční krveprolití vyžádalo si 14
obětí Mimo dříve uvedené ze
mřeli na rány: William Harmon
havíř William Blue havíř ze
Springfieldu Ernest Kemler ha
víř z Mount Olivě Ernest Long
havíř z Mount Olivě Thomas
Preston hlídač v ohradě zastřelen
byl ve středu večer
Raněných je asi dvacet a z těch
někteří nalézají se v kritickém
stavu ' Stávkáři konali včera
schůzi v níž předseda John Bel
gar prohlásil že ani jediný z Pin
kertonových a Thielových dete
ktivů v ohradě nebyl zapřísáhnut
jako příručí šerifa a že proto mo
hou býti žalováni pro vraždu Ve
Virden je ticho neboť městečko
obsazeno je vojskem Rozčilení
zavládlo jedině když rozlétla se
zvěsť že vlak s černými skéby se
opět vrací Zastavil sice blíže
ohrady avšak kapitán Fevier ro
zestavil vojáky po stranách a ne
dovolil aby byli černoši vysazeni
Když důlní řiditel Lukens se
znal že všecky domluvy jeho jsou
mamy poslal vlak na jih "Ge
nerál" Bradley zajímavá figurka
mezi havíři a vůdce 6očlenné de'
legace z~-Mount Olivě 'vrátil se
včera domů s mrtvolami svých
soudruhů Pravil před odjezdem:
"Myslím že toto byl jeden z nej
ďábelštějších zločinů spáchaných
na dělném lidu Naši lidé byli
postříleni jako psi Oni měli
rozkazy aby pohovořili o sporu
oa r n ' JAl_f yvi 1
mů s károu mrtvých Neoieká
vám více bouří ve Virden pro ny
nější dobu ale nemohu odpoví
dali za budoucnost neboť blíží se
den účtování kdy dělníkovi dán
bude chléb na místě olova
TRŽNÍ ZPRÁYY
Chicago 18 fijna
Přenice setrvává ceny pevná a stoupá jak
zde tak 1 Evropě Červená oilmka íís 2
prodává se nvní za 66 ai 67 pro prosinec 67X a
pro květen 66 Jarka čís 4 jest za63tf aí 65
Kukuřice jest téi ceny pevnžjíi a stoupá
zároveB s plenici Zboží hotové jest za 30
pro prosinec 30 a pro květen 32X
Oves má taká cenu pevnijSi íís t za 8314
bilý23až26K '
Žito udržuje se t cení v&čl IpSenici dosti
vysoké prodává se nyní číslo 2 za
Ječmen jest té ceny pevné za 33 až 48c
Lněné semeno jest také nyní opět cen v do
nekud ustáleněji! ta SO
Dobvtek hovězí mi nvní nnít lanll Mnn
NejlepSÍ jateční voly dospěli opět na vf 81 na
jakez byli asi před dvěmi týdny Prodávají
věUtnou do 1500 aí K6K k zvlMtí n£irn2
nyii asi prea dveml týdny Prodávají se
roaí&80 Několik stád prostrednfjen do
broty ze západu prodáno po tt00 ai 450 Voly
k žíru jsou nyní značně levnějšími než byli
do nedávná a prodávají se po (300 al 460
krávy a jalovice po i7& ai 4 SS
Venřnvv dnhvtok: Iam rwn nanmai -
COI
líni ač ovsem nepatrně téměř každým dnem
Prodává se nyní větěinoa pe 1346 ai 880 a
tviáíti pěkný ažd do I3W w '
Omaha 13 října
Holnf tlMvfM dnhvtka hovZcíhn a41a mmAm-
hc
iuJe ale z velké větiínv (Mt tn ttáu dnhrtk
ětiiny jest to stále dobvtek
z renčí Krmených rola Jen skrovně ze dová
li oaiocoi voiy ar Krmen aneD a oastvr
nalézají odbyt dobrý sa cen v usDokolivá
Voly k žíru téi dobřa aa nrrwIávKli 1n
nyní opět ceny nevnělM I vvfii Krmené vnl
prodávány byly dnes po Ml&d& 16 Krávy í
Jalovice jsou ceny nezměněné vsak v dneš
ním trnu nehvlv žádné avlást ntkné nmrii
vany po wamostb voly k Uru platí i
uru platí se po
Veořovv dobvtek r nnlnvIH ttňnm valní
klesnul dnes vsak jest ceny opět trocha pe
vněji! Prodával ae dnes Donufi3ss f
zvláště pěkná stáda lehké ván dostounlla ra
ný ai ti 70
Vejce stoupnuly nyní na 16 cent
Máslo domácf le cen v nezměněné- naflonii
stolní za 16 až 17c obyčejné 10 až 12c a mi
sloven za 1 ai 11c
Drůbež lest oenv nchahleltí ftlantoa
Jsou po 7 až 7Ke staré ( ai4c~ stár! knhnnti
4c_ kachny tažte
Zvěřina prodává se ta seny dřivCJli mladé
irértjni slepice jaoa za U0 tu staré fZM
achnytlWaiiua
Brambory jsoa zase ceny ochablejší S al 40
Ktže Jhoo stále cen v auniněné- mnwA
ai 7c solené 7 al S teltcf 7 ai to
Bt Louis n FUna
Plenice lest ceny sevněilH a rrMí hni
osisaka tía t prodává ae za 70 až 71 pro ftro
atnec M květen tvrdá iim 1 6#7
Kukuřice Jest ceav téi vvMIdi 1 i
pro proaiaec JPH a pro krětea 10
Ke Orleans IJ října
Bavlna Ječeny ochablé a aiiii prostředni
a4UICcenta
Předplácejte na Knihovnu Ame
rickou pont f too ročně
t
I-
ir
! l- í i
'-
i i