Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, October 11, 1898, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    - ' " - #'( "- 11
w
„ iiMaMjii mmmuSMmummmimw ili'n ťr r um "m '„ -' ' ''---Ví-- ' ' '" '' '' '"' llu f '
POKROK ZÁPADU
SMTKKBD AT THS řOST OFFIC8 AT OMAHA MBB AS SECOND-CLASS lfATTBR
Založen 1871-Ročnít XXVIII ' V fri OMAHA NEBR V ÚTEBÝ DNE 11 ŘÍJNA 1898
DYojtfdenníku: Ročník VII číslo 8
NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
POLITICKÉ
' - Z Washingtonu
Výbor vyšetřující správu vo
jenskou za doby války pokračova
v minulém týdni ve svém vySetřa
vání Vrchní lékař gen Sternberg
předbžil písemní zprávu ohledně
jeho odboru v kteréž upozorňuje
že počet lékařů povolených v ar
mádě je v době míru nepostačitel
ným a tím nedostačitelnějším byl
ovšem v době války!: Obnáší totiž
iga a pro armádu v poli zbývalo
pouze 97 Proto bylo zapotřeby
zjednati 650 zvláštních lékařů
nichž většina jsou dobrými a zku
šenými lékaři však při velkém
spěchu za kterého se armáda zři
zovala bylo nemožno podrobiti
všechny patřičným zkouškám V
pátém armádním sboru u Santiaga
byli čtyři lékaři na každých tisíc
mužů a další lékařská pomoc při
šla po lodi Reliéf Odbor lékař
ský neočekával že' může každý
vojín který test poraněn v tom
okamžiku obďržeti obsluhu lékaře
Žádná armáda nečiní opatření pro
tak velký počet lékařů jaký by to
vyžadovalo Však sbory ošetřo
vatelské jsou připraveny poskyt
nouti první a nejnutnější pomoc a
nepatrné procento těch jež zemře
li následkem poranění svědčí c
tom že poskytovaly pomoc vydat
nou — - Gen Fitz-Hugh Lee bý
valý konsul havanský a generál z
jižní armády ve válce občanské
svědčil že ohledně zásob nemá co
stěžovat V červnu když se vá
léčné sbory vypravovaly stalo se
někdy částečné zdržení avšak to
bylo přirozeno a od té doby při
cLázely zásoby pravidelně To se
rozumí že byly některé stížnosti
Vojínové jsou jako hoši stěžují
někdy když není příčina k stížno
sti Podle jeho přesvědčení záso
by vojenské byly dostačitelné
přiměřené Zdravotní stav vojínů
pod jeho velením byl dobrým
pouze a procenta nemocných Ně
kdy se stalo že některé potraviny
přišly zkaženy a ty ovšem byly
zavrženy a zničeny Někteří
důstojníků ustanovení z občanstva
chápali své povinnosti dosti ry-
chle jiní přilil zvolna a někteří je
vůbec nepochopili avšak většina
ano V závěrce pravil že neví o
žádném případě strádání neb smr
ti kteréž by byli zaviněny nedba
lostí aneb neschopností důstojní
ků Ob sám že nemá žádnou
spravedlivou stížnost proti odboru
válečnému aniž ví o kom jenž by
měl — - V pátek byli vyslýcháni
tři svědkové a sice gen Greene
kterýž se zúčastnil bitvy u Manily
plukovník Lee hlavní ubytovatel
v táboře Thomas a Major Hersey
kterýž po nějaký čas velel jezdcům
Rooseveltovým Všichni tři při
pouštěli možnost jednotlivých pří
padů nepohodlí a utrpení avšak
velká věišina stížností jest přehá
něním a bezpodstatným Generál
Greene soudil že nynější pravidla
vojenská nejsou postačitelná pro
případy války Tábořiště v San
Francisco bylo velmi chatrným
Mluvě ze zkušenosti může říci Že
viděl v turecké armádě za rusko
turecké vilky více utrpení za den
nežli v daší armádě za celý mě
síc Jednou dobou bylo v oné vál
ce 6000 ruských vojínů nemocno
tyíusem — Maj Hersey připisoval
většinu nemocí v Kubě podnebí a
nesnázím válečným Do tábora
Wikoíf jel na lodi Miami kteráž
byla považována za jednu z nej
horŠích dopravních lodí avšak
cestou nemusel trpěti žádné zvlášt
ní nepohodlí Tábor Wikoíf byl
tím nejdokonalejším jaký kdy vi
děL Plukovník Lee svědčil 2e
jeho žádosti o zásoby došly vždy
takřka bezodkladného vyřízení
To se rozumíže zásobování armá
dy 56000 mužů kteří očekávali
že potřeba jen kohoutkem zatočit
aby obdrželi vše co chtf v tom
okamžiku působilo nesnáze Ně
kterých věcf nebylo lze dostati
vidy zásobu jako ku příkladu
vojenských kalhot Salony v
Chattanooga a prodávání pájft a
kejků mělo podle jeho náhledu
mnohem více co dělat a nemocemi
nežli cokoliv jiného — V sobotu
byli vyslýcháni Dr Griffin kterýž
spravoval nemocnici ▼ táboře
Thomas Chicamaoga Park Geor
gia a setník Baldrige brigádaí zá-
sobovatel v táboře Cuba Lil v
Jacksonville Dr Griffin svědčil
že nemocnice byly přeplněnykdyž
je vzal ve správu Většina ne
mocných trpěla tyíusem a veneri
ckými nemocemi poslednějších
bylo as 20 procent Dnem 1
srpna byla nemocnice dána v jeho
správu a když jí zřídil byl v ní
vrchním lékařem Až do 6 t m
bylotam n 27 nemocných léčeno
á 6f jich zemřelo Podle jeho
náhledu stížnosti na nedostatek
potravin byly úplně bezpodstatné
a vznikly následkem toho že ne
mocným jenž z tyíusu se pozdra
vovali nemohlo se poskytovati
potravin co by si byli tito přáli
jako se děje vždy v případech ta
kových Mnohé případy úmrtí
těch nemocných na tyfus kteří
pozdravujíce se byli posláni do
mu na dovolenou lze připisovati
tomu že po příchodu domu se
přecpávali což obyčejně má v zá
pětí smrt Setník Baldridge při
šel do tábora Cuba Libře dne 2
srpna a shledal že kuchyně ne
byly náležitě spravovány což se
však napravilo Potravin bylo
hojně Nemoce se Šířily což při
pisoval jednak nezvyklosti podne
bí jednak shluknutí tak velkého
počtu lidu a přílišnému požívání
ovoce a piva Ohledně stížnosti
druhého pluku new jerseyského
pravil žc vyšetřováním bylo zji
štěno Že mnoho zavinila nezkuše
nost důstojníků
Nový senátor v Oregonu
V sobotu byl zvolen státním
sněmem oregonským nový senátor
na místo kteréž již před dvěmi
lety bylo uprázdněno Minulý
sněm nemohl se shodnout na
žádném kandidátu Guvernér
ustanovil za senátora H W Cor
betta avšak senát jej nepřipustil
Nový sněm zvolený v červnu t
roku zasednul minulý týden a
zprvu nemohli se členové republi
kánští též shodnouti kdo by zvo
len býti měl Až teprve v sobotu
došlo k dohodnutí a zvolen Joseph
bimon-z- Jortlandu Týž test
Israelitou kterýž se narodil roku
185 1 v Německu a přijel s rodiči
do Ameriky co roční nemluvně i
o 5 roků později přesídlily se ro
diče s ním do Portlandu Povo
láním jest ovšem právník a byl
v dřívějších letech zaměstnáván
v úřadovně právnické firmy Mit-
chell & Dolth kteříž oba byli své
ho času senátory Simmon jest
ovšem republikán
- Volta v Georrll
Minulou středu odbývala se vol
ba v Georgu a skončila ohromným
vítězstvím demokratů A D
Candler zvolen byl většinou obná
šející přes 70000 guvernérem
Pošty vyplácl cnecky
Z nařízení vrchního poštmistra
oprávněni jsou poštovští vyměno-
vati vysloužilcům checky za vý
služné hotovými Cbecky tyto
jsou vystavovány jak známo na
banky v nichž vládní peníze jsou
uloženy a jelikož banky vždy po
čítají na checkách srážku ztráceli
vysloužilci značnou částku při
každé čtvrtletní výplatě Nyní
budou moci vyměniti sobě hotové
na všech poštách kde se vrdávají
poštovní poukázky Poštovští bu
dou moci tyto checky zasílati na
místo hotových peněz na pošty
kde hotovost odvádějí
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Vclkoilodíjl"
James R Wicker a John C
Gentry majitelé pily v So Parku
Coloradu a Benjamin Wolf a
Matt Dolphín ' byli ' uvězněni na
zatykač vydaný distriktním sou
dem Spoj Států kterým viněni
jsou z krádeže 500000 stop dříví
z vládni lesů v So Parku John
L Russell vládní inspektor od
přísáhl zatykač
Úaos al ftřiili roauitlcký
V okresu Salině v Arkansasu
A J McKinney mladý farmář
doprovázen bratrem svým a jed
ním přítelem unesl dceru Charlese
Taylora jiného farmáře Družina
vsedla do vozu a nastoupila vese
lou cestu do Redfield Ve vzdá
lenosti asi pěti mil od jmenované
ho místa dohonil je Taylor a vy
pálil oba náboje z ručnice do vozu
▼ němí broky zranily dva - mladé
mule McKinney odpověděl na
oheS revolverem a zabil Taylora
na místě Tělo bylo zanecháno
na cestě kdežto společnost ujíž
děla dále do Redfield a tam milen
ci oddáni Po obřadech všichni
čtyři vzdali policii
Liliuokalani chce náhradu
Do San Franciska přijela pře
pravní loď Spojených Států Valen'
cia z Manily a Honolulu Hawai
ský dopisovatel Spojeného tisku
poslal následující depeši: Z do
brých pramenů se proslýchá že
dřívější královna Liliuokalani od
jede do Washingtonu asi v polo
vici listopadu aby kongresu před
ložila své nároky na náhradu zá
ztrátu trůnu a důchody z korunních
pozemků Dle její náhledu Spoj
Státy měly by jí uděliti nějaké pe
něžní odbytné
Dvojí sklízeli brambor
T G Housman bydlící blíže
Laurel la vypěstoval dvojí sklizefi
brambor v tomto období Prvně
nasázel brambory 20 dubna
v 36 dnech měl je na stole pěkné
a zralé Asi v polovici července
osázel znova pole a ke konci srpna
sklízel opět Vypěstoval tedy
mezi 20 dubnem a koncem srpna
dvojí úrodu výtečných brambor
Případ Nancy Guilfordové
Guvernér Cook z Connecticut
podepsal listiny v nichž požaduje
se vydání Dr Nancy Guilfordové
kteráž držena je nyní v Londýně
jako vražednice Emmy Gillové
jejíž rozřezané tělo nalezeno bylo
v rybníce blíže Bndgeport Conn
Velká porota ve zmíněném městě
vznesla žaloby pro vraždu v dru
hém stupni proti Eudoře Guilfor
dové Harry Guilfordovi a Albertu
Oxleymu pro účastenství na zabití
Emmy Gillové a zároveS obžalo
vala Rosannu Draytonovu černoš
skou služku Nancy Guilfordové
pro podíl na témže zločinu
Požáry v Černých Vrších
Kdo neviděl spoustu podél Iron
Creeku nemůže si představiti jak
řádily - lesní - požáry v -' Černých
Vrších v minulých deseti dnech
Krásné lesy dvanáct mil západně
od Deadwood jsou zničeny Mno
ho zvěře zahynulo ale Životy lid
ské nepadly žádné ža oběť roz
poutanému živlu Lidé v Dead
wood' Lead a okolních táborech
nespali několik nocí a s úzkostí
pohlíželi na krvavou záplavu na
obloze Městečka a tábory byly
vesměs ušetřeny ale mnohá osa
mělá obydlí a havířské chatrče
lehly popelem Krajina vyhořelá
je asi dvacet mil dlouhá a patnáct
mil široká
Chicagské jubileum míru
Výbor na pozvání a řečníky pro
jubileum míru dokončil už přípra
vy pro uvítací schůzi Bude ko
nána v Auditorium o půl jedenácté
v úterý dopoledne 18 října Geo
R Peck bude předsedati a mayor
Harrison uvítá shromáždění Arci
biskup Ireland ze St Paulu přijal
pozvání zastupovati sever a soud
ce Emory Speer z Georgie bude
zastupovati jih Rev- Dr Frank
W Gunsaulus bude kaplanem při
té příležitosti Hlavní lidové
schůze budou konány v šesti růz
ných síních odpoledne téhož dne
Následující řečníci přijali pozvání
osloviti shromáždění vo schůzích
těch: Arcibiskup Ireland Booker
T Washington soudce Emory
Speer gen J H Wilson senátor
W B Allison Clark Howell se
kretář zemědělství Wilson John
G Carlisle W Bourke Cockran
Samuel Gompers gea Henry M
Duffield a gen A R Chaffee
'' Žlatá zlmilcc ' '
Obavy před Všeobecným rozší
řením žluté zimnice na jihu stále
vzrůstají V Mississipi není místa
kam obávaná nákaza nebyla by
vnikla Tři mezistátní dráhy za
stavily dopravu a jiné místní že
leznice donuceny budou rovněž ke
kroku takovému následkem nedo
statku zásilek a cestujících Dva
cet tisíc osob uprchlo ve chvatu ze
státu do severních měst kde oče
kávají chladnější počasí V Jack
son hlavním městě Mississippina
každých 100 yardů připadá jeden
případ žluté zimnice Od 37 září
vyskytlo se tam 44 případů z
nichž 24 bylo mezi černochy
Alabamské některé okresy vyhlási
ly karanténu proti Mississippi a
Louisaně -
Patrola západo-lndických vod
Kapitán C F Shoemaker jenž
pod správou svojí má službu dú
Chodových parníčků vyslán byl na
rozkaz odboru pokladny na Kubu
a Porto Rico kdež prozkoumati
má poměry tamní s ohledem zaří
zení náležité celní patroly ve vo
dách těch ostrovů
Soud s kaplanem Mclntyrem
Po vyslechnutí vývodního svě'
dectví v případě rev Josepha Mc
Intyrea kaplana z bitevní lodi
Oregon právníci na obou stra
nách přednesli své závěrečné řeči
Nič sensaČního se nepřihodilo
Vojenský soud vzal po té případ v
úvahu a až dospěje k rozhodnutí
pošle veškeré záznamy odboru
války ve Washingtoně Tam te
prve nález sdělen bude veřejnosti
Vojenský tribunál dospěl včera 1
rozhodnutí a kapitán Laucheimer
zástupce žaloby nastoupil s ve
škerými listinami cestu do Wash
ingtonu
Bratr pf MčKlnleyovč zavražděn
i canton u rozsmia se sen-
sační zvěsť že zastřelen byl tam
V6:io v pátek večer bratr manžel
ky presidentovy Geo D Saxton
rozvedenou : ženou Sample C
George Ona sice ve vězení kde
je držána nepřiznala se k činu
svému ale není pochybnosti že
vypálila osudné rány Slyšet by
lo pět výstřelů a dle zjištění léka
řú tři kule zasáhly oběť Celá u
dálost je vůbec velmi špinavým
prádlem a dokazuje opětně jaká
zkaženost panuje pod farisejským
pláštěm tak zvané lepší společno
stí — Před časem Sample C
George jenž měl v obchodním
domě Saxtonově závod šití žen
ských šatů žaloval svého domácí
ho pro odlojdění lásky pí George
ové Požadoval $20000 náhrady
ale spokojil se když mu Saxton
zaplatil % 1825 ZároveS vymohl
si rozvod od své ženy Saxton na
bažil se však paní Georgeové a
začal navštěvovat! bohatou a vá
ženou vdovu Althousovou Před
jejím prahem byl též zavražděn a
poněyač Georgeová často se vyjá
dřilo že nevěrníka zabije nepře-
stane-n enoem za vaovou lpi na
ní podezření že zločin spáchala
— President a paní McKinleyová
na niz sděleni o smrti bratrové
působilo zdrcujícím dojmem při
jeli do Canton ve 4:20 y neděli
odpoledne a súčastnili se pohřbu
kterýž ve 2 hodiny včera odpole
dne z domu George Barbera
švakra presidentova byl konán
Paní Georgeová předvedena byla
včera soudci Reignarovi a na do
tyčnou otázku odpověděla že je
nevinna zločinem jí přičítaným
Předběžný výslech po té určen
byl na 4 hod dnes odp Žalobu
vede návladní Poměřené obhajo
bu právníci John C Welty mayor
James A Rice a James A Sterl-
íng Obžalovaná byla úplně
klidná ale vazba začíná už na ní
jeviti účinky Právníci Georgové
budou dokazovati "alibi jeií
tvrditi že zločin spáchal muž v
ženské šaty oblečený Mayor
Rice obdržel poštovní lístek dato
vaný ve Spnngheld O 8 října
se slovy: "Já zabil Saxtona a ne
lituji toho chyťte mne může-te-lL"
KOMISE MÍRO
: Amerícko-španělská komise mí
ru konala v pátek společnou schů
zi paaesat minut trvavsi co se
o jednání v časopisech píše jsou
z většího dílu smyšlénky poně
vadŽ obě strany zachovávají pří
sné mlčení vůči veřejnosti Pro
niklo pouze Že o Filipínách se
dosud ničeho nejednalo a že v
otázce Kuby a Porto Rica došly
komisaři ku dorozumění Obě
komise podaly zprávu o jednání
svým vládám a příští společná
schůze konána bude dnes dopo
ledne Tajemník španělské ko
mise Ojeda zaujal už své místo a
tak kolem oválovitého stolu zase
dá nyní třináct osob Mezi všemi
panuje nejlepší shoda a aspoň ze
vní přátelstvL
Pozdější zpráva sděluje že
španělští zástupci rádi by svalili
aspofi ji3tou čásť dluhu kubánské
ho a beder tvé vlasti ale na pod
mínku takovou američtí komisaři
nemají dovoleno přistoupili
SUromodni iaty hwoboovtti avšak
Uloi staroeoodni léky nemohou na
hradit] CbaaberlaiMvy léky proti ko
llee enolefa projat Na prodej
viaak Kkinfkt
I Uejlepší TVRDÉ a MĚKE mí
Vlliv uouuo TTaiUUl DlUvR BIU
Nejlepší Illlnoiiké v kusech $550 drobné 1535 Cherokee drobné zs
$400 nejlepší uhlí na vařeni NaSe Beacon Nut uhlí 83 50
jest velké čisté s dobré Přesvědčte se o tom
COUTANT
Telefon 93%
Z KUBY
Málem bylo by ještě došlo ke
krvavé srážce mezi americkým a
španělským vojskem ' Sběhlo se
to následovně :%
V pátek ráno v souhlase s roz
kazy gen Lawtona přitrhl plu
kovník Ray s praporem pěchoty
do Manzanillo aby jménem Spo
jených Států obsadil město Pro
šel sice branou ale když seřadil
své vojsko na náměstí svoláno
vojsko španělské do zbraně Šel
se zeptat plukovníka Parrona ve
litele španělské posádky co to
znamená a ten mu řekl že jeho
rozkazy zní aby vydal město te
prve 10 října Mezi oběma dů
stojníky došlo ku bouřlivé rozmlu
vě během níž španělský pluko
vník pohrozil násilím neodtáh-nou-li
Američané Na to odpo
věděl plukovník Ray že ačkoliv
nenávidí zbytečné prolévání krve
připraven je k boji Konečně se
oba důstojníci dohodli že Ameri
čané prozatím ubytují se v kasár
nách a ubírali se na náměstí
Dorazili tam zrovna v čas aby
zabránili srážce kterou byl by
vyvolal podřízený důstojník špa
nělský poroučením Američanům
aby se klidili Na rozkaz gen
Wadea člena americké komise
Havaně sečkal plukovník Ray
v kasárnách až do pondělka kdy
Spaněiové odtáhli
V neděli američtí komisaři vy
strojili svým španělským kolle-
gům hostinu v hotelu Trocha del
Evado při níž všichni dobře se
bavili Rozmluvy o politice í
nedávné válce byly úplně vylou
čeny
Z PORTO RICA
Parník Alicante odplul v pátek
ze ban Juanu s 250 nemocnými
španělskými vojáky
V úterý kapitán Artegni od bez'
pečnostní stráže v Bayano pobo
dán byl od neznámých pachatelů
a nejspíše zemře JtJyl velmi ne
náviděn ostrovany Policie zatkla
několik osob mezi nimi vynikají
cího lékaře H Halla nepřítele
kapitánova na podezření že mají
vědomost o zločinu Případ tento
pobouřil Spaněly ve městech by
dlící do té míry že požádali gen
Brookea za ochranu před mstivý
mi domorodci Americký velitel
odpověděl že prozatím ještě mu
sejí se obraceti ve věcech tako
vých k úřadům španělským
V Rio Pedras co nejdříve zalo
žen bude poštovní úřad Spojených
Států Zbytek brigády gen Erne
sta šestnáctý pennsylvanský a
třetí wisconsinský nyní v Cayey
obdržel rozkaz aby odebral se do
Ponce odkud nastoupí plavbu do
Spoj Států Brigáda gen Granta
vypluje z Ponce asi 16 října
Generální kapitán Macias ienž
sloužil Španělsku dlouho a věrně
a nedoznal nikdy porážky ani po
drobení odjede před formálním
odevzdáním ostrova Američanům
Americké vojsko obsadilo mě
sta Carolina a Conavapos 5 října
a Caguas následujícího dne Nyní
pouze San Juan de Porto Rico
R10 Pedras a Bamo zůstáván v
drženf Španělů Nad celými de
víti desetinami ostrova jsou pány
Američané Kdy však Španělsko
pošle lodi pro svůj majetek a
3500 vojáků a jiných osob které
do vlasti vrátiti se chtějí známo
dosud není Američtí komisaři
naléhají na zástupce vlády Španěl
ské aby pospíšili si a vyklizením
ostrova Jsou obavy před násil
nými skutky mstivých domorodců
nedojde-li k tomu brzy
Z armády a tofstYa
Generální rozkazy byly vydány
neděli na stěhování sedmého
armádního sboru z Jacksonville
Fla do 1 Savannah Ga Pluky
pohybovati se budou ▼ následují
cím pořádku: : Devátý illinoisský
Druhý z filní Karoliny Čtvrtý
& SQUIRES
Sklad 1 7 á Masoni físárna 1 402 Farnam St
"" i 1 [ " "
illinoisský První texasský Druhý
louisianský Třetí nebrasský (pluk
W J Bryana) 161 indiánský
Druhý illinoisský První ze Sev
Karoliny 49 iowský Čtvrtý z
Virginie a Šestý missourský Ne
mocní zanecháni budou v Jack
sonville Sedmý sbor rozdělen
bude v nové brigády ale pořad a
velitelé jejich nebudou ohlášeni až
po návratu generálmajora Lee
z Washingtonu Očekává se že
mužstvo odpluje ze Savannah na
Kubu jakmile dostatečný počet
přepravních lodí bude zaopatřen
Sedmdesát plavců zabitých a
67 raněných byla ztráta utrpěná
loďstvem Spojených Států v po
slední válce Číslice právě byly
sestaveny odborem námořnictva
V Deweyho velikém zápase v ma
nilském zálivu ani jediný muž ne
byl usmrcen a každý z devíti ra
něných vrátil se ke službě V bit
vě 3 července u Santiaga byl je
den muž zabit a jedenáct raně
ných tito poslední všichni vrátili
se k povinnosti Při útoku na
pevnosti při ústí přístavu Santia
ga 22 června jeden plavec byl
zabit a jedenáct raněno z nichž
pouze sedm bylo způsobilých dal
ší služby Největší ztráty utrpělo
námořnictvo naše v Guantanamo
V zápase tom 100 hodin trvavším
šest námořních vojáků bylo zabito
a z 16 raněných pouze 9 bylo
schopno další služby V bitvě
s pevnostmi a dělovými lodicemi
v Cienfuegos bylo jedenáct raně
ných a dva mrtví Jeden z
prvních je dosud léčen Na tor
pédové lodici Wioslow před Car
denas bylo pět zabitých ranění
vrátili se později do služby " Při
bombardování San Juanu bylo
sedm raněných a jeden zabitý
Z raněných jeden navždy byl
zmrzačen kdežto šest vrátilo se
ke službě Ve čtyřech menších
šarvátkách událo se tolikéž nehod
Z 67 mužů raněných ve válce 54
vrátilo se ke službě jeden zemřel
na rány šest bylo trvale zmrzače
no a šest dosud je v lékařském
ošetřování
Na rozkaz odboru války všecko
vojsko v táboře Wikoffově na
Montauk Point odebralo se do
různých stanic ve vnitrozemí
Zbyl tam pouze malý oddíl inže
nýrů pod velením plukovníka
Younga
Dr Tábor lékař z osmého plu
ku pravidelné pěchoty o jehož
obvinění že zavinil smrt prostého
vojáka Parretta v táboře na Mon
tauk zmínili jsme se obšírně ve
zprávách česko-ametických v čís
ze dne 4 října propuštěn byl
z armády na odporučení vrchního
lékaře Sternberga Vyšetřovací
komise zjistila že Dr Tábor pře
depsal léky pro nemocného vojá
ka a že ošetřoval jej dvakráte v
den smrti jeho čímž vyvráceno
jest hlavní obvinění proti lékaři
Ještě patnáct minut před smrtí
mluvil Dr Tábor s Parrettem
kterýž trpěl akutním zápalem plic
zaviněným koupelí v moři Je
den z lékařů (nikoli Dr Tábor)
nařídil vojákovi aby se vykoupal
v teplé vodě Parrett požádal o ni
kuchaře a když jí neobdržel skočil
do vody : v moři V těle
jeho : oslabeném zimnicí a
jinými ' nemocemi vyvinul se
akutní zápal plic kteříž za
krátko přivodil smrt Svědectvím
bylo sice zjištěno že Dr Tábor
odbyl zhurta Porretta ale to dá
se vysvětliti tím že lékař sám byl
rozrušen a téměř nemocen násled
kem těžké zrovna hrdinské práce
kterou u Santiaga a během plavby
Kuby konal Zástupce žaloby
Lieber sám ve své zprávě ku se- ~
kretáři války prohlašuje že dle
svědectví obvinění proti Dru Tá
boroví nebylo by lze dokázati
avšk vrchní !5keř Sternberg je
muž ctil ilc byla odkázána roz
hodl že za stávajících okolaostí
bude nejlépe kdyi Dr Tábor
opustí armáda