Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, October 07, 1898, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tsmac
POKROK
ZÁPADU
BNTERBD AT THB POST OFFICeJaT OMAHA NEB AS 8ECOND-CLASS MATTSR
f i
Založen 1871
-Ročník XXVIII 0 '
OMAHA NEBIL V PÁTEK DNE 7 ŘÍJNA 1898
4 DVojtfdenníku: Ročník VII číslo 7
NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
POLITICKÉ
Z Washingtonu
% Komise kteráž vyšetřuje sprá
vu vojenskou během minulé války
započala s prací v úterý Prvním
svědkem byl gen major : Joseph
Wheeler kterýž svědčil o stavu'
v jakémž se vojsko nalézalo u
Santiago a v táboře Wikoff Ohled
ně prvnějšího svědčil že ovšem
vojsko muselo zakoušeti dost ob
zvláště když leželo v zákopech
avšak velící jenerál činil seč byl
Důstojníci snášeli s prostými vo
jíny stejně veškeré nesnáze Zá
sob bylo dostatečně vyjma v ně
kolika málo případech a to trval
n4nfn1r lan rtr A tlrn f Cl ca
týče nemocných a raněných po
chybuje zdali bývalo by lze lepší
ho zařízení docíliti než bylo
Stalo se ovšem též žo byl nedo
statek lékařů však to bylo když
lékaři ' sami onemocněli' Co se
týče táboru v Tampa pravil že
nebylo tam ničeho nač vojín by
mohl právem stěžovat Ohledně
tábora Wikoff jehož byl velitelem
praví že obdržel nařízení od pre
sidenta aby nešetřil žádné snahy
ani žádné výlohy aby zjednal co
možno pohodlí vojínům a tento
příkaz byl mu vodítkem Pravil
Že žádná armáda na zemi nebyla
nikdy tak dobře zásobena potře
bami a lahůdkami jako tato
Ohledně smrti vojína Hugh Par
reta skrze něhož dán byl Dr
Tábor ve vyšetřování pravil
Wheeler: "Vyšetřováním zjistil
jsem že Dr Tábor jest k vojínům
trochu úsečným však zároveň jest
zjištěno že v poli konal služby
výborné a že mužstvo bylo mu
oddáno a proto jsem podal žádost
aby byl podržen v armádě" Jest
pravda že vojínové byli sesláblí a
padali v ulicích však to bylo ná
sledkem toho Že si zárodek ne
mocí přinesli z Kuby Předpoví
dání dra Senná že vypukne v tá
boře Wikoff tyfus se jak známo
nesplnilo Voda byla zkoušena
a shledána byla zdravá Ve středu
skončil svědectví své gen Wheeler
a předsevzato svědectví gen H
V Boyntona z tábora Thomas
Tam bylo shromážděno 56000
vojska Krajina ta jest zdravá a
podle výkazu censu ve dvou ta
mnějších okresích pouze ia pří
padů tyfu se tam událo v roce
1890 Bylo tam dost vody pra
menité i říční a proto zvolen park
Chicamauga za tábořiště Tábor
nebyl přeplněn měl ulice 30 stře
víců široké a nemoci panovaly
pouze jen mezi dobrovolníky Řa
doví vojíni byli zdraví Ze 246a
případů nemocí pouze 276 bylo
tyfusu Má zo to že týž zavlečen
byl do tábora z okolí V táboře
bylo prodáno 372 železničních
nákladů Diva O potraviny nebyla
-
nouze a všechny byly tak dobré
jaké se obyčejně kupují Podle
jeho náhledu zbylo tam víc potra
vin každodenně nežli měla armá
da Cumberlandská během celé
kampaně Chattanoogské Pravil:
"Žádni armáda nikdy nebyla tak
hojně zásobena jako naše a jestliže
vojínové nedovedli si dobře uva
řit nebyl dojista za to zodpověd
ným ani sekretář Alger ani presi
dent McKinley aniž kdo jiný ve
Washingtonu"
% Odbor válečný rozhodl se vy
slati více vojska na Porto Rico
Nařízení bylo již vydáno aby se
připravili pátý pluk jízdy naléza
jící se nyní v Huntsville Šestý řa
dový pluk pěchoty nyní v Chica
mauga a 47 newyorský nyní ve
Fort Adams -
X Dr David J Hill z Rochester
byl ustanoven za výpomocného
sekretáře zahraničného na místě
J tí Moora D Hill jest před
sedou Rochester University a vý
borným znalcem mezinárodního
práva
X Sekrecář války se vyjádřil že
hodlá válečnou hotovost ponechati
v táborech ve státech jižních přes
zimu kdež mohou býti ve stanech
X Z Manily došla zpráva o
úmrtích jež se udály ve vojsku
za minulého čtvrt roku a sice:
V červenci 4 důstojníci a 38 mužů
t srpnu a důstojnicí a 50 mužů
z nich 1 důstojník a 16 mulů bylo
zabito r boji a 7 zemřelo na rány
V září zemřelo %% tnuiů
Nedbají o prohlbici
Z Kanady se sděluje že sotva
jedna čtvrtina voličů hlasovala
minulý týden o otázce prohibice a
následkem toho vláda nehodlá vý
sledku včnovati žádnou pozornost
kč pro prohibici odevzdáno bylo
více hlasů než proti
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Podivná návštěva v Kansas
Několik hodin před západem
slunce v pondělí pravé mračno
kobylek vos sršBů motýlů a di
vokých včel přehnalo se přes mě
sto Wichita Kan Vosy a sršni
letěli tak nízko že na střechách
vyšších budov v celých hejnech
usedali Vzalo to více hodin
nežli okřídlenci ti přeletěli Ježto
provázel je čpavý kouřavý zápach
myslí se že prchali před požáry v
lesích coloraďských řádícími
Zlato z Klondlko
Parník Fastnet přijel ze Skag
way do Vancouveru B C s
$500000 ve zlatém prášku a se
zprávou že další milion čekal na
břehu když Fastnet odejel Z
Dawson City přijede pouze jedna
loď Columbia a ta přiveze veliké
bohatství Hlavními majiteli zlata
na Fastnetu jsou H M Kersey
ředitel Yukon Steamship Comp
$50000 v zrnech J B Rhodes
z Portlandu $60000 v prášku
W Caldwell z Portlandu 8o
000 v prášku Edward Lacron
$100000 J Sinclair z Vancou
ver $25000 Antoin Leontoad
$100000 v prášku a asi $50000
rozděleno bylo mezi cestující H
Tenant jednatel francouzské vlá
dy jenž prohlížel si Klondike
podá o něm příznivou zprávu
Vyjednával s přeplavními společ
nostmi zdali mohli by dopraviti
3000 Francouzů tuto sézonu do
země zlata Řiditel Kersey od
Yukon Steamship Co vyjádřil se
že v lednu roooo lidí opustí
Yukonskou krajinu s několika
miliony dollarů ve-zlatě" Parní
kůner Discovery přijel o půlnoci
z Alasky s 100 cestujícími a asi
$50000 ve zlatě Poklad vlast
něn je několika muži A Heil
worth přivezl prý $15000 Goe
McCord $10000 Dan McDonald
$10000
Na stopí bankovních lupičB
O lupičích kteří vyloupili ban
ku v Belle Fourche před rokem v
Červnu je opět slyšet a dle po
sledních zpráv provozují dosud
své řemeslo Tři muži kteří
unikli z okresního vězení v Dead
wood S D udali svá jména jako
bratři Jone90vé a ti 8 Georgem
Currym tvoří nyní tlupu- George
Waterburry poštovní inspektor
denverské divise je na stopě chla
píků a ujíždí za nimi do Montany
Vláda samotná vypsala na každé
ho $1500 odměny Bandité vy
loupili totiž čtyři poštovní úřady
v posledních několika měsících 'a
v Fowderville Wyo postřelili
dokonce poštmistra Sešli se sice
několikráte se šerifovými zřízenci
ale pokaždé vyšli vítězni Nynf
nalézají se prý v jihovýchodní
Montaně asi 75 mil od Dead
wood '
Svítový monopol
Z Clevelandu se sděluje: Jeden
z nejobromnějŠích projektů na
sdružení kapitálu v historii země
projednáván je v tomto městě
Není to nic menšího nežli pokus
spojiti všecky světové závody kde
budovány jsou bitevní lodi zhoto
vovány pancéíe a lita děla v jeden
obrovský syndikát jehož dílny
by byly blíže Clevelandu Muži
mezinárodní pověsti ve finančním
a továrním světě účastní se toho
podniku Celé léto cizinci veli
kého bohatství a titulů potichu
navštěvovali Cleveland Podni
katelé tvrdí že sehnati mohou
kapitál $200000000 Jedním z
jejich zamilovaných snů který
může a nemusí se státi skutečno
stí je prý docíleni průplavu z ve
likých jezer do moře skrze území
Spojených Států Loděnice pro
budování bitevních lodí mohly by
potom býti umístěny na jezerech
Na hnutí podílí se až dosud tito
ocelářští a železářští magnáti ame
ričtí: Andrew Carnegie Robert
Wallace Myron T Herrick vy
nálezci děl Gatling a Armstrong
Murrav A Werner a jiní Robert
Wallace 1 některými cizinci me
šká na západě a zastaví se též v
San Francisku aby firmu Union
Iron Works jež zbudovala bitevní
loď Oregon hleděl dostati do
trustu
Oloupen o životni úspory
Joseph Stoertsbach 72letý sta
řec ve Stevens Point Wis olou
pen byl o $15000 Obnos tento
pozůstávající ze $7000 v dluhopi
sech městečka Stevens Point
$2000 ve vládních dluhopisech
$3000 ve zlatě a $3000 v papi-:
rových penězích měl zakopaný v
plechové krabici ve své kolně
Někdo o tom patrně věděl a za
nepřítomnosti starcovy krabici
spolu se seznámen čísel dluhopi
sů ukradl Stoersbach vydělal
peníze své na farmě a pozemko
vými Spekulacemi
Senátor zatčen
Ve Filadelfii vydány byly zaty
kače minulý pondělek na senáto
ra Quaye jeho syna bývalého
státního pokladníka B J Hay
wooda a Chas H McKee spole
čníka náměstka guvernéra Lyona
Jsou obviněni že byli ve spiknutí
s bývalým kasírem People's Ban
ky ve Filadelfii a používali obec
ných peněz pro vlastní potřebu
Kasír Hopkins zastřelil se v bře
znu krátce před tím než banka
ohlásila úpadek Ve středu po
staven byl Quay a syn jeho i Mc
Kee před soud a vyšetřování trva-
lo tři hodiny Svědectví pozů
stávalo v dopisech a telegramech
mezi senátorem Cjuayem kasírem
Hopkinsem státním pokladníkem
Haywoodem a soukromných zá
piskách kasíra Hopkinse - Quay
a ostatní obvinění dovozují Že
jest to pouhá politická msta však
státní zástupce tvrdí že dokáže
že vlivem senátora Quaye a ostat
ních zatčených stalo se že státní
pokladník uložil v t anku přes
$500000 z čehož Quayovi bylo
půjčeno $200000 jeho synovi
$100000 a že McKee dostával z
vkladů těch část úroku Bývalý
pokladník Haywood byl zatčen v
Omaze a jako ostatní obvinění
tvrdí že celá žaloba jest jen poli
tický tah ' Pravdou prý je že v
onom banku peníze ukládal a měl
tam přes půl milionu když bank
padnul ale teď prý jest vše spla
ceno Pinrree prohrál
Michiganský guvernér Pingree
nepochodil ve své snaze přinutiti
dráhu Michigan Central ku prodá
vání mílových rodinných knížek
po dvou centech za míli Nej
vyššf soud státní rozhodl že
zvláštní výsadní listinou společ
nost Michigan Central dráhy
oprávněna jest stanovití si své
sazby cen dopravních a že je to
trvalé právo které nemůže býti
zrušeno státem bez patřičné ná
hrady Soud zárovefi rozhodl že
zákon přijatý legislaturou r 1891
stanovící cenu mílových knížek
na 2 centy na míli netýká se Mi
chigan Central dráhy a že změna
po které guvernér touží může
býti docílena jedině dodatkem zá
konodárným ku výsadní listině
jmenované společnosti avšak
potom železnici musf býti vypla
cena náhrada za Škodu utrpěnou
Soud započat byl guvernérem
Pingreem když jednatel Michi
gan Central dráhy v Detroit ode
přel prodati jemu a rodině jeho
mílovou knížku po 2 centech za
míli v souhlase se zákonem přija
tým r 1891 Když se guvernér
dozvěděl o rozhodnutí soudním
pravil pouze Že není překvapen
Michigan Central dráha těší prý
se obzvláštní oblibě k soudu
Vzorná Ženuška
V appelačním soudu v Saint
Louisů soudce Bland zrušil roz
vod povolený nedávno ve Spring
field Mo paní Isabelle Camp
bélové od manžela jejího Williama
C Campbella Zjištěno bylo
totiž že rozvod povolen byl na
oko pro opuštění ale ve skuteč
nosti jediným přečinem Campbel
lovým bylo že byl chůd kdežto
žena jeho měla $10000 jmění a
$50 stálého měsíčního příjmu
Soudce ostře pokáral žalobnici a
prohlásil Že dle zákona chudoba
není příčinou u rozvode
Karneval v Denver
Čtvná výroční "'slavnost bor a
planin" (Festival of Mountain
and Plaio) pořádaná v Denver
Colo setkala te letos s ohrom
ným úspěchem Odhaduje se že
50000 cizinců nalézalo se ve mě
stě Parády trvaly tři dny a
súčastnilo se jich 15000 lidí a
2000 koní Zvláště pěkný byl
průvod zvaný úřadně "oslava
amerického pokroku" v němž
jelo 26 allegorických vozů mno
ho skvostně ozdobených kočárů a
29 kapel obstarávalo hudbu
Nová osada otevřena
Depeše ze dne 5 října oznamu
je z Crookston Minn : Dnes
367000 akrů půdy na Red Snake
reservaci bylo otevřeno ku osazo
vání dle Nelsonova zákona kterýž
vyžaduje pětiletý pobyt a zaplace
ní $125 za akr po skončení této
lhůty Nadějní osadníci čekali
celou noc v řadě před pozemko
vou kanceláří ale nebyl náběh
tak velký jako za dřívějších po
dobných příležitostí Pozemek
je téměř celý zalesněn a někde
jsou veliké stromy Mnozí osad
níci zaujali své zábory a započali
se zvelebováním majíce v úmyslu
přihlásiti se k zápisu v kanceláři
vládní v devadesáti dnech jak zá
kon vyžaduje
5 Křest Illinoisu
i Za krásné povětrnosti a přítom
nosti tisíců nadšených diváků
nová válečná loď Illinois snesla se
majestátně na vodu ve 12:32 v
úterý po poledni Když slečna
Nancy Leiterova z Chicaga kmo
tra nové lodi rozbila křišťálovou
láhev šampaňského o bok ohrom
ného kolosu ozvalo se jásání jež
za zvuků parních píšťal vzrostlo
v pravou bouři Slavnosti súčast
nilo se mnoho vynikajících osob
ností jimž Newport News Ship
building Company vystrojila
skvostný banket v blízkém roz
košném místě Old Point Večer
byl ples Popis lodi přinášíme
na 3 strans t 1
Dísná spousta po bouři
Do Savannah Ga ponenáhlu
docházejí určité zprávy o řádění
poslední bouře na pobřeží a je do
sti možno že 100 životů lidských
bylo utraceno Po lodi došla zvěst'
že padesát osob utonulo ve Fer
nandina Z Campbell Island 0
bývaného asi čtyřiceti černochy se
oznamuje že všichni mimo tři za
hynuli V Brunswick čtyři lidé
přišli o život a v Jessup deset mil
od pobřeží muž jeden usmrcen
byl v budově která vichřicí byla
rozbořena Škoda vichřicí způ
sobená je ohromná f
Soud s kaplanem Mclntyrem
Ti kdož v rev Mclntyreovi
kaplanu z bitevní lodi Oregon vi
děli nějakého hrdinu neohrožené
ho kritika potírajícího zlořády dle
zásluhy byli nepříjemně zklamá
ni Před vojenským soudem v
Denver je prostořeký ten sluha pá
ně samá pokora zapírání a snad
také lhaní Povolán byv svědčiti
ve svém vlastním zájmu rev Mc
Intyre vyprávěl o památné plavbě
Oregonu kolem Cape Horn na níž
projeli tropickými vedry 1 konči
nami kde rtuť v teploměru klesla
na 42 stupně pod nulou Měnivá
povčtrnost tato a konečně neustálé
rozčilení že srazí se s nepřítelem
měly zhoubný vliv na zdraví jeho
tak že po bitvě n Santiaga klesl
d palubu a musel býti odnesen
V New Yorku shledali lékaři že
trpí nervovým rozrušením Když
přijel do Denver nechtěl nikde
kázati ale konečně svolil aby po
mohl finančně spolku křesťanských
mladých mladých mužů V posled
ní chvíli však shledal že síly ho
opouštějí v hlavě mu víří a tu v
zoufalství vzal dávku chininu a vy
pil ještě větší dávku "brandy" Ne
ví prý co mluvil 8 srpna Před
soudem prohlásil: "Nemohu na
jiti slov abych vyjádřil hrůzu s
jakou četl jsem zprávu o mé před
nášce v Rocky Mountain News"
Novinářské interviewy byly prý z
Části falešné z části uděleay byly
v duševní nepříčetnosti
Z KUBY
Parník Alicante vyplul do Špa
nělska s 976 důstojníky a vojáky
Z Holguinu dochází zpráva že
hotovost Calito Gardová ignoru
je příměří a nechce připustiti žád
né potraviny do města
Anglický kapitál založil v Ha
vaně pět velikých doutníkářských
Z f~L—w Plnrn Wlat Tm
kaz v němí nařizuje aby rodiny
d&atojnfkft odejely 22 října
ITejlepší TVRDÉ a MĚKE UHLÍ
Rock Sprlngs Ohio Hanna Walnut Blockatd
NejlepSÍ Illiooiské v kusech 550 drobné 15 25 Cberokee drobné za
$400 nejlepší uhlí na vařeni Maše Beacon Nut uhlí 9350
jest velké čisté a dobré Přesvědčte se o tom
COUTANT V SQUIRES
Telefon 030
Sklad 17 a Mason
1l
Americká a španělská "vyklí
zecí" komise konaly společnou
schůzi v úterý dopoledne O jed
nání mnoho se na veřejnost nedo
stalo ježto nikdo nesměl se na
celý čtverec přiblížiti k budově kde
tělesa zasedala Obchodníci ta
bákem předložili před zvláštního
komisaře Spoj Států Portera růz
né důvody proč obmýšlená celní
sazba "měla by býti poopravena
Až dosud dovoz tabáku byl úplně
zakázán Nyní však se navrhuje
aby dovoz byl povolen s poplatkem
$150 za libru tabáku sdrhnutého
a $1 za libru nesdrhnutého tabáku
Na doutníky navrhuje se clo $360
na íooo Obchodníci tvrdí že
různé horší druhy tabáku hlavně
obalů dostafy by se na ostrov a tak
dobrá pověsť zboží havanského
byla by zničena na trhu světovém
Gen Blanco vydal dekret kte
rým povoluje dobrovolníkům ze
Střední a Jižní Ameriky jich pro
puštění ze služby po měsíční pro
hlídce a návrat do vlasti na vládní
útraty opustí-li ostrov bez odkla
du Též vydán byl dekret kterým
se zakazuje zabavování dobytka
armádou i vojskem nepravidel
ným Dobrovolníci v Cardenas
odevzdali své zbraně vojenskému
guvernéru 30 září Hlavní stan
povstalecké vlády kubánské bude
prý přeložen do Varadro přímoř
ského místa blíže Cardenas
New York Herald oznamuje ze
Santiago de Cuba: Z dobrých
pramenů se sděluje že gen Calito
Garcia přijal místo u americké
administrace zdejší jak bylo před
povídáno" Obdrží $500 měsíčně
a všecky výlohy jako komisař
projede ostrovem a bude vyjedná
vati o rozpuštění kubánské armá
dy" Cestu nastoupí v několika
dnech a zdrží se na ní asi tři neb
čtyři týdny Bude doprovázen
svým synem plukovníkem Carlo
sem Garciou a několika ze svých
důstojníků Po návratu odebéře
se do Washingtonu s g Woodem
aby radil se s úřady tamními
' V poslední schůzi ameiické
špančlské komise vytasili se Špa
nělové s námitkou že není jim
možno bezodkladně ostrov vykli
diti Američané odpověděli že
mají instrukce aby usilovali o vy
klizení ostrová bez všelikých prů
tahů Obě tělesa tázala se svých
domácích vlád o radu
Časopisy na ostravě předpoví
dají zvolení následujícího lístku
na sjezdu kubánské strany v Santa
Cruz Del Sur 10 října: President
Maximo Gomezjnístopresident
Bartolome MassóTsekretář sahra
BŠčaých věcí Domingo Mendea
Capote sekretář financí Benjamin
Guerra sekretář spravedlnosti
Jose Lanuza sekretář války Ca
lito Garcia
Z FILIPÍN
Americké úřady vyzvaly učitele
aby započali s vyučováním svých
třiď Školy zavřeny byly od vzdá
ni se Manily Američanům
Během posledních dvou dnů vy
skytlo se čtrnáct případů neštovic
a šest úmrtí na nemoc tu mezi
americkým vojskem v Manile
Mrtvi jsou: H M Powers první
californský pluk Harry Wheeler
druhý oregonský Henry Culver
čtrnáctý pluk pravidelné pěchoty
Joseph Doly George Cooty a Fr
Warwick z třináctého minnesot
ského pluku Osm úmrtí na tyfus
též je zaznamenáno Dělostřelec
Roach zastřelen byl ve středu v
noci stráží v Tando
Staromodnf žaty lzeobnoviti avšak
iálné aUromodní léky nemohou na
hradili Cbamberlainovy léky proti ko
lice choleře a průjmu Na prodej u
všech lékárníků
Do HBniiessr Okia a okolí
Tímto upozorfiujeme naše tam
ní odběratelé že pan J V Čulek
přijal jednatelství našich listů a
jest oprávněn v obchodních zále
žitostech nás zastupovat
Vjd Pokroku Zit-áu
Písárna 1402 Furnani St
Zprávy osobni
Pan V Svoboda chvalně známý
dlouholetý zdejší rodák který '
dříve míval masný krám na Willi
am ulici loučil se včera s četnými
přátely a známými ubíraje se do
Cheyenne Wyoming kdež se hod
lá usaditi jestli po seznání pomě
rů tamějších uzná za prospěšno
Jej předešel již všeobecně známý
rodák a oblíbený ochotník pan
Václav Bláha Jak se podobá za
kládá se v Cheyenne nějaká česko
omažská osada Ač neradi ztrácí
me z Omahy muže takové jakými
jsou pánové Svoboda Bláha a
ostatní kteří je předešli přece
musíme jim přáti ze srdce aby
nalezli co si přejí a očekávají
Ve středu překvapili nás neoče
kávanou návštěvou vzácní hosté z
daleka Přijel totiž p Jos Mareš
jeden z čelných obchodníků v He
leně Montana as ním zároveň p
Toman též občan montanský
kterýž však minulé dva roky zdr
žoval se v Klondiku kdež s bra
trem svým a panem Fergusonem
manželem dopisovatelky do Sla
vie zanášeli se rýžováním a hle
dáním zlata Jak čtenářům' bude
známo z dopisů paní Fergusonové
z nichž některé jsme otiskli byla
práce jejich korunována zdarem a
za dvouleté nesmírné namáhání
nesnáze a strádání může vykázati
se každý z nich velmi slušným
jměním 1 Pan Toman jest nyní _
na cestě do Čech k návštěvě vla
sti a rodičů Doufáme že než
odjede podá nám o svých zkuše
nostech a příhodách a o tom zla
tonosném Klondiku ještě bližších
zpráv jež bychom se čtenáři sdě
liti mohli
— Někteří chicagští návštěvní
ci výstavy nespokojili se s Oma
hou a znajíce pověst našaho malé
ho sice ale proslaveného Wilberu
udělali si tam z Omahy výlet
Byli to zejména pánové Novák
Pregler Kandlík Kostner a J
Geringer s chotí Čtyři nejdříve
zmínění vrátili se po denním ' po
bytu nadšeni naším slavným Wil
berkem Všechno se jim tam
líbí jak krajina tak město ob
chody spůsob života tamnějších
krajanů a ovšem také jejich poho
stinost kterouž je Wilber proslu
lým Ve středu odjížděli všichni
domů vlakem večerním obmýšle
jíce se stavěti ještě cestou v
Cedar Rapids
— Starý a dávný přítel pan F
Vaněk z Hamilton County Neb
jeden ze starých českých osadní
ků zavítal na výstavu se svou
manleikoulento týden
Venkovské výlety a zábavy často
jsou provázený občasným nárazem
aneb uskřípnutím Všeobecně zná
mým v podobném pádu hojivým
lékem jest St Jacob's Oil a kdo
ten mi po ruce snadno ihned po
dobné bolesti zhojí
Knihkupectví Pokroku Západu
Máme na akladS velké mnoístrí spi
sů zábavných a poučných ze víečh
možných oborů Divadelní apiay má
me víechny jei jsou k dostání v růj
ných sbírkách PiSte si o seznam a
obdrZfte jej edaraa Adresujte jedno
duíe Pokrok Z pádu
' Omaká fléfe
Vyslovení soustrasti
X Sesterskou souitraaf projevu-
lmo 8bor Vlastislava C 29
J Č D ipolusestře
pí Neiberkofé
nad dmrtím jejího mileného
dítka doufáme ie řas i prulná
Ítnysl Její dovedou ji vpravit! v
neodvratný osua a ui ozne
oáhla tmlroi ial nad ztrátou
tak nes ah ředitelnou
Za bor Vlaathlava L 89 JČD
iauAltM JSm Baékamor
pMsedka taJemaJca