Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, September 27, 1898, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    pokrok Západu
ENTSRED AT TH ř08T OFFICkJ AT OMAHA NEB AS SECOND-CLASS MATTBK
# 1
Založen 1871-
OMAHA NEBIL V ÚTERÝ DNE 27 ZÁŘÍ 1898
Dvojtydenníku: Ročník VII číslo 4
-ssxvm
NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ V
POLITICKÉ
Z Washingtonu
Komise
kteráž vyšetřovati rpá
vedení
řízení války se Španěf-
skem byla konečně sestavena a
pozůstává z následujících Gen
major Dodge z Iowy kterýž jest
předsedou Richard Weightman
sekretářem major S C Mills z
pravidelné armády zápisníkem
Další členové jsou S J Sexton z
Illinois setník E P Howell z
Georgia gen major J W Wilson
Charles Denny z Indiány bývalý
vyslanec v Číně bývalý guvernér
Vermontu Orbin A Woodbury
bývalý guvernér Pennsylvanie J
A Beaver gener major na odpo
činku H McD McCook a Dr
Phíneas C Connor Komise od
bývala v pátek poradu v Bílém
Domě s presidentem a vymněěny
náhledy o tom do jaké míry vyše
třování podniknuto býti má Pre
sident sdělil členům že komise
ustanovena byla ku výslovnému
přání sekretáře Algera a přečetl
dopis kterýmž tento o vyšetření
stížností rozšiřovaných žádá Pre
sident své vlastní náhledy sepsal
a plečetl je dříve než přikročeno
bylo k ústní výměně náhledů V
písemním svém sdělení praví Že
byly stížnosti hlavně na odbor lé
kařský ubytovatelský 'a zásobo
vatelský a proto požaduje aby
jednání těchto odborů bylo po
drobeno důkladnému vyšetření ze
strany komise K tomu připoju
je že si přeje aby celá vojenská
organizace jestli bude jeviti se
zapotřeby podrobena byla vyše
tření a dodává že si přeje dále
aby vyšetření bylo důkladné a
všestranné ve všech případech a
aby komise v prácích svých po
kračovala bez obavy a bez nadr
žování komukoliv Pravili "Je
stliže bude mít komise jaké ne
snáze nabýti potřebných svědků
anet přístupu k listinám jez po
važovány budou za potřebné k
provedení její prací doufám že
budu na to upozorněn a učiním
vše co bude v mé moci abych
překonal takové nesnáze Chci
aby komise měla volnou ruku a
učiním vše co jest možného aby
tak bylo" Dopis od Algera
kterýž president přečetl obsahu
je žádost aby zevrubně vyšetře
no bylo vedení války zvláště pak
stížnosti jež uveřejňovány byly
v časopisech Praví že toto ob
vi&ování nabylo takového rozsa
hu že by nebyl spokojen aby
vůči němu ničeho se nestalo a
Že proto požaduje aby vše vy
šetřeno bylo muži čelnými v ži
votě vojenském i občanském
Komise se zorganisovala jak s
vrchu uvedeno a tento týden za
počne vyšetřování Komise tato
skládá se z civilistů i vojínů
demokratů i republikánů a lze se
od ní právem nadití nestranného
i důkladného vyšetření
Guvernér přeběhnul
Guvernér montanský Robert B
Smith kterýž až do roku 1894 byl
demokratem pak ale přeběhnul k
populistům a zvolen tehdy na
společné tiketě guvernérem v mi
nulé konvencí kteráž se odbývala
dne 22ho září opustil stranu po
pulislickou a přihlásil se opět k de
mokratům Tito navrhnuli zvlášt
ní tiketu pro sebe a sice W I
Pemberton z Butte a W T Pig
got z Great Falls za členy vrch
ního soudu A J Campbell z
Butte za poslance do kongresu a
Henry C Ricker za klerka vrch
ního soudu Populisté a stříbra ř-
ští republikáné navrhli tiketu
společnou a sice T C Brantley a
Henry Miller z Anaconda za
členy vrchního soudu Charles £
Hartmana z Bozeman za poslance
do kongresu a Oliver Holmes z
Great Falls za klerka vrchního
soudu
Úřední zpráva f averaéra Oklahony
Ouvernér Oklahomy dovozuje
ve zprávě své Že Čím dále tím
více zrůstá v territorii oné poža
davek aby prohlášena byla za
stát Zpráva vykazuje rjchlý
zrůst obyvatelstva a prospívání
celé krajiny Národní banky vy
kazují o 50 procent více vkladů o
125 procent více půjček a o 80
procent více hotové zálohy oel
před rokem Territorie tni 1600
íkol a 30 procent veškerých Ikol-
chod dofřitoi 'neděl--rnér
odpWoučí aby
OSi
v území tak zvaném
ha" bylo dovoleno Jza-
'bez'
ujmouti víc než 160 akrů každý a
to proto že se krajina ta nehodí
pro rolničení nýbrž pouze jen pro
dobytkářství a k tomu cíli 160
akrů nedostačuje
Republikáne v New Jersey
Minulý čtvrtek odbývala se re
publikánská konvence státní v
Trenton N J a Foster M Voor
hees byl navržen za guvernéra
Týž jest státním senátorem z
Union County a předsedou senátu
a co takový zastával nyní místo
guvernéra od té doby co John W
Griggs byl povolán do kabinetu
presidentova
Arizona chce býti státem
Guvernér Arizony v úřední
zprávě své dovozuje že v území
onom jest ne méně než 100000
obyvatelů a odporoučí' aby Arizo
na byla přijata za stát aby veške
ré obecné pozemky byly státu po
stoupeny aby vojanská stanice
Whipple byla znovu zřízena aby
povolena byla přiměřená částka
ku vrtání artézských studní na
zkoušku aby ustanovena byla
zvláštní komise ke konání ethno
logických a archaologických bádá
ní v territorii aby soudcům vlád
ním bylo služné zvýšeno jakož i
členům territoriálního sněmu
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Anglický šlechtic zavraždžn
Do Seattle Wash došla z Van
couveru B C zvláštní depeše
jež praví: "Brindley Mills a P
G Grant dva členové klondikské-
ho syndikátu z Montrealu dorazili
sem když byli ztrávili Čtyři měsí
ce v marném namanani aostati se
po stezce Acberoft do zlatonosné
krajiny ' Ve Quesnalu potkali
Sira Arthura Curtise anglického
barona a družinu jeho a rovněž
sešli se snimi na Mud River kde
Sir Arthur tajemně zmizel a nikdy
nebyl viděn žádným bělochem
Mr Mills praví že oni s Indiány
pátrali po těle a že tito nejenom
vědí všecko o smrti šlechticově
ale i kde mrtvola se nalézá Žá
dají $10000 za její přinesení z le
sů Není pochybnosti že Sir
Arthur byl zavražděn Mills a
družina jeho ' byli' ztraceni čtyři
dny bez potravy Uposlechli ra
dy zrádného indiánského průvod-
cino a ZDiouaui padesát mu ze
své cesty Byla to hrozná zkuše
nost Prohlašují s rozhodností
Že celá ta stezka je podvodem a
že na sta ubožáků tam zmírá nyní
hlady Jsou usazeni 150 mil od
sebe bez potravin a bez naděje
Mills a Grant nastoupili cestu s
58 koňmi a ztratili jich třicet O
své zásoby také přišli a když do
razili ku Telegraph Creek neměli
peněz a zdraví jejich bylo podryto
Neštěstí na řece
Pět mužů utonulo v sobotu na
St Mary'8 řece blíže Sault Ste
Marie Mich následkem strosko
tání se nákladní lodice Monitor
Jsou to: Joseph Piar William
Carbier John Robare Emanuel
Robare a John Foley Monitor
tažen byl vlečnou lodicí Bruče a
potopil se při ostré zatáčce ku
Point Aux Pine když téměř z
nenadání obrovské vlny zdvižené
prudkou vichřicí se přihnaly
Vichřice v Ohio
Hrozná vichřice přihnala se do
Lima Ohio v neděli odpoledne
Strhla celé hořejší poschodí vyšší
školy a rozbořila asi půl tuctu
soukromých obydlí Několik osob
bylo poraněno ale pokud známo
nikdo smrtelně Bouře přišla od
severovýchodu Nejdříve srovnala
se zemí stodolu Jacoba Boozea a
zasypala více lidí v troskách Dva
byli vážně zranění Podobně řá
dila na jiných místech a 61etý sy
náček Sydney Wathleyho jenž
hrál si na dvorku byl odnesen di
vokým větrem a dosud nenalezen
Ve Van West a Bellefontaine O
a v Hagerstown Ind též bouře
hrozně řádila a mimo to silným
deštěm provázena byla
Ohavný zlocii
Někdy během noci pátku na
sobotu učiněn byl pokus zavraždit
Petra Leonarda starého badráře a
ženu jeho kteří bydlí v bídné
chatrči na Delaware řece blíže
Chetter Pa Starý párek nebyl
nalezen až v neděli odpoledne
kdy soused jeden do domku při
šel Shledal dvéře otevřené a
uvnitř naskytlo se mu strašné di
vadlo Na podlaze ležel Leonard
pokryt krví od paty k hlavě kdež
to na posteli ležela žena jeho v
témže stavu Stařena byla na
před znásilněna Ve světnici kde
zločin byl spáchán vypadalo to
jako v jatkách Neznámí lotři
tloukli ubožáky nohou od stolu
ulomenou Oba posláni byli do
nemocnice kde Leonardová už
zemřela a smrt manžela jejího
očekává se každým okamžikem
Leonardovi nikdy neměli značněj
ší částku peněz ve svém domově a
proto pohnutka hrozného zločinu
je nevysvětlitelná
Vysvítlení tajemného zločinu
Náčelník policie v Bridgeport
Conn vydal prohlášení v němž
oznamuje úplné odhalení "tajem
ství z rybníka Yellow River" kde
nalezena byla rozřezaná mrtvola
dívčí Dr Nancy Guilfordova
zavinila prý smrt děvčete zločin
nou operací tělo rozřezáno bylo
v její bytě a za stav dívky Emmy
Gillové zodpověděn je mladý
rmuž Harry Oxley Týž přidržen
bude k zodpovědnosti jako účast
ník zločinu a sice z té příčiny Že
ku zločinné operaci svolil
Vlak oloupen
Expresní vlak Colorado & Coí
feyville na Missouri Pacific dráze
kterýž opustil Kansas City v 9:15
v pátek večer zadržen byl lupiči
blíže Leeds předměstské to stani
ce asi šest mil od nádraží Union
Chlapi jichž bylo sedm odepjali
lokomotivu a zavazadlovou káru a
odejeli s nimi po kolejích směrem
ku Dodson Po té dynamitem
rozbili expresní vůz společnosti
Pacific a oloupili pokladnu Dle
vyjádření úřadníků mnoho neuko
Hstili Chlapi použili tolik dyna
mitu že nejenom rozbili celou
expresní káru ale zničili i obsah
pokladny Kořisť jejich však přece
prý byla mezi $10000 a $20000
V St Joseph zatčeni byli tři muži
John Ryan James Mclleer a John
Morgan na podezření Že podíleli
se na oloupení vlaku Bylo u
nich nalezeno $670
Z Kuby
Poručíku Hobsonovi a jehodru
žině podařilo se opětně spustiti na
vodu vlajkovou loď admirála Cer
very Marii Teresu jež v památné
bitvě 3 července byla našimi stře
lami potopena Vzácná tato kořisť
s hvězdnatou vlajkou na stěžni
dotažena byla do zálivu v Guanta
namo kdež dosud kotví Hobson
dobyl tím velikého triumfu neboť
i někteří představení jeho pochy
bovali že se mu podaří zachrániti
Marii Teresu pro naše loďstvo Je
to aspoS náhrada za Maine
Co 'nejdříve parníky španělské
Přesatlantické společnosti začnou
s převážením nemocných vojáků a
válečných potřeb z Manzanillo a
Cienfuegos do Španělska
V neděli byla v Havaně posled
ní slavnost na počest královské
rodiny V překrásném kostele
otců Paulánských sloužil biskup
velikou mši které súčastnilo se
přes 2000 členů aristokratické a
vznešené společnosti tamní Mno
zí místní Spančlové se slzami v
očích připomínali si že ty dny
nádhery a pompy královské na
dobro minou
Vražda na yachti
Kapitán Brooks z yachty Chispa
jež zakotvena byla v řece proti
Sausalito Cal zavražděn byl v
1:45 v neděli ráno dvěma' piráty
Chlapi vedrali se na loď v domně
ní že zanechána byla bez hlídače
Vyplenily všecky zásuvky a chtěli
odraziti ku břehu v malém Člunu
když kapitán Brooks a plavčík
Nelson s nímž v kajutě spal se
probudili a vyšli na palubu Hro
zný zápas se rozvinul během ně
hož kapitán Brooks usmrcen a
Nelson zraněn Vrazi po té prchli
na přeh Kapitán Brooks znám
byl po celém pobřeží jako komo-
dor yachtového klubu v Sausalito
a pojišťovací jednatel Po vrazích
zahájeno bylo Čilé pátrání jež
však až dosud nemělo výsledku
Sebevražda na paniko
Muž jenž zapsal své jméno ja
ko M Pulze cestující v první ka
jutě na parníku La Gascogue z
Havru nalezen byl mrtev ve své
větnici ráno 18 září Spáchal
sebevraždu oběšením Byl asi 35
letý a nezanechal ničeho čím to
tožnost jeho mohla by býti zji
štěna Kazatel travičem
Sensační proces vedei jest ve
Vernon Tex kde rev G C
Morrison z Panhandle City žalo
ván je pro otrávení své ženy loni
v říjnu Morrison byl pastorem
methodistického kostela v Pan
handle City Jedné noci žena
jeho nalezena byla v křečích a
náhle zemřela Smrt její byla
podezřelá a úřady zahájily pátrání
kterým se zjistilo že usmrcena
byla strychninem Morrison byl
zatím zatčen v Topeka Kan za
držen 48 hodin a propuštěn ježto
zákony Kansasu nedovolují delší
ho zadržení bez dostatečných dů
vodů Morrison odejel z Topeky
ale byl stopován Illinoisem Ne
braskou Kansasem Coloradem a
konečně zatčen 1 dubna tohoto
roku v Los Angeles Cal Vy
světlilo se že ničema zasnouben
byl se slečnou Annie Whittllesey
ovou z Topeka Dopis zaslaný jí
Morrisonem několik dní před
smrtí jeho ženy čten byl před
soudem Jmenuje ji tam nejslad
šími výrazy Případ budí zájem
nejenom v Texasu ale po celém
západě
DROBNÉ ZPRÁVY
Ve Fleischmanově vinopalně
v LoDg Island City udál se z ne
známých příčin výbuch při němž
tři dělníci byli zraněni a jeden
usmrcen'
V ohradách Union Pacific
dráhy v Cheyenne Wyo srazil se
parostroj s nákladním vlakem
Obě lokomotivy byly roztříštěny a
topič Carlson z Denver poraněn
Jubileum míru v Chicagu
oslaveno bude ve dnech 17 a 18
října velkolepou hostinou pod
širým nebem (barbecue) ve veřej
ných parcích Na sta ku3ň do
bytka přislíbeno bylo k oslavě ma
jiteli velikých jatečných závodů
chicagských
Školy iowské oslaví den La
fayettův 19 října případnými
obřady Památka velikého bo
jovníka za svobodu této země sla
vena bude po celých Spojených
Státech a vyzískané peníze věno
vány budou na postavení pomní
ku kterýž odhalen býti má v Pa
říži 4 července 1900
V Iowa City zemřel prof
Charles A Shaeffer předseda
státní university iowské u věku 55
roků Pohřben byl v neděli
Polynesian Steamship Co
zřídí pravidelné paroplavební spo
jení mezi San Francisco Honolu
lu a Manilou
Do Ann Arbor viátil se Dr
James B Angell předseda uni
versity michiganské jenž ztrávil
rok v Cařihradě jako vyslanec
Spoj Států u dvora sultánova
Při práci na železničním mo
stě přes řeku Cedar v Cedar
Rapids la spadl do vody 24letý
George Hull z Antigo Wis a
utonul
Zprávy spolkové
Pěvecký sbor "Lýra"
Členové jsou tímto upozorněni
aby se jistě dostavili zítra večer v
7:30 do Sokolské budovy ku mi
mořádnému cvičení Pánové sbo
ru téhož zejména nechť si tohoto
upozornění povšimnou Další cvi
čení bude příští neděli odp ve 2
hod Nechť všichni členové se do
staví J F Přibyl cviČitel
Řád Palacký ěís I ZČBJ
Všichni bratři kteří nezaplatili
ještě své příspěvky nechť tak uči
ní do 28 t m neb s nimi bude
naloženo dle stanov
Š F Rokusek
účetník
fcský stavební a vpomocný upolek
My nížepodepsaní spolupodfl
níci vyžíváme tímto veškeré spo
lučleny dílce mající a nebo na díl
ce dluhující aby dostavili se ku
společné poradě příští neděli 2
fíjna ve 3 hod odpoledne do míst
nosti Josefa Krejčího č 1240 jižní
13 ul Jest to velmi důležité pro
každého tedy nechť každý se do
d ostaví - J Krejčí
Vic Píchá Vojt Hofman
Nejlepší TVRDÉ a MEKE UHLÍ
Rock Sprlngs Ohio Hanna Walnut Block atd
Nejlepsí IUinoiské v kusech $550 drobné $5 25 Cherokee drobné za
$400 nejlepší uhlí na vaření Na5e Beacon Nutuhlíí3 50
jeet velké čisté a dobré Přesvědčte se o tom
COUTANT
Telefon 930
ZPRÁVY ZAHRANIČNĚ
Telegrafické j
Z Prahy se sděluje Že Monsi
gnore Rahl bývalý zpovědník
císařovny Marie Anny manželky
císaře Ferdinanda I jenž zemřela
2 května 1884 spáchal sebevraž
du Vrhl se s okna svého bytu
na dláždění
Z Vídni dochází zpráva že A
meričan John Renner který v
Karlových Varech v léčení se na
lézal připravil tamní filiálku Če
ské eskomptní banky a bankovní
dům Bratří Benediktů pomocí
padělaných čekú o 4000 zlatých
Svindléř zmizel a dosud nebyl do
paden V uherské sněmovně podán byl
návrh na zřízení pomníku králov
ně uherské (císařovně rakouské)
Alžbětě Předloha odkázána byla
výboru
V tclém Rakousku-Uhersku zahá
jena byla čilá protianarchistická
agitace Všickni policii známí
anarchisté v Budapešti byli poza
týkáni a z města vyvedeni Ve
Vídni zatčeno bylo přes 40 osob a
všecky anarchistické spolky roz
puštěny V Praze v Terstu a
jinde policie stejným způsobem si
počíná
Americká komise míru senátoři
Davis Gray Fřye Whitelaw
Reid a W L Day připlula do
Liverpoolu nav parníku Campania
v sobotu ráno a ihned po zvlášt
ním vlaku odejela do Londýna
kdež ubytovala se v hotelu Cecil
Vykonala návštěvu u londýnského
lordmayora kterýž tutéž v nedělí
oplatil Během plavby komisaři
často se radili a dříve než zaháje
no bude formální zasedání s ko
misí španělskou konati budou
společnou předběžnou konferenci
Po krátkém odpočinku nastoupila
komise další cestu a včera v 7:20
ráno dorazila do Paříže Za půl
hodiny později přijeli do téhož
nádraží tři členové španělské ko
mise Z IVei Hei Wei v Číně dochází
zpráva že britické loďstvo pod
velením místoadmirála Sira Ed
warda H Seymoura vyplulo z
tamního přístavu Cílem jeho ce
sty prý je Ta Ku při ústí řeky ve
doucí do Tien Tsin přístavu pe
kingského za tfčelem uspořádání
námořní demenstrace proti Čině
Činský císař dle jedné zprávy
je nebezpečně nemocen dle jiné
už zemřel Otěže vlády spočívají
úplně v rukou vdovy po starém
panovníku a tu zdá se pravděpo
dobnější že císař násilně byl z
cesty odklizen Nepřátelé vdovy
císařské jsou všude zatýkáni a ně
kteří byli dokonce k smrti odsou
zeni Britičtí konsulové chrání
některé ale Rusko nabídlo císa
řovně vdově 10000 vojáků z
Port Arthur k udržování pořádku
Ze Suakimu došla zpráva že po
slední sorganisovaný pluk Chaliío
vy armády byl poražen a jeho
bašta dobyta 22 září po tříhodin
ném boji kdy oddělení egyptské
čítající 1300 mužů za velení plu
kovníka Parsonse porazilo 3000
dervišů z nichž 300 bylo usmrce
no Tři britičtí důstojníci byli
zraněni a 37 egyptských vojáků
zabito a 59 zraněno Generál
Kitchener velitel anglo-egyptské
výpravy vrátil se do Omdurmanu
když byl založil vojenské stanice
ve Fashodě a na řece Sobat Voj
sko nemělo žádných bojů leč s
derviŠským parníkem kterýž plul
na jih a byl po krátkém odporu
zajat
Šfanřlsiý parník Carthagena
jenž plul z Aviles do Barcelony
srazil se 22 září s anglickým par
níkem Roubina proti mysu Lisa
bonskému Poslednější se potopil
á posádka s výjimkou jednoho
námořníka a kapitána utonula
Ve Francii odhaduje se úroda
pšenice na 123000000 hektolitrů
& SQUIRES
Sklad 1 V a Mason Pisám a 1 403 Fa mam St
největší to od roku 1874 kdy skli
zeň dosáhla 136000000 hektoli
trů Francie bude úplně neodvi
slá od cizího dovozu
Francouzské ministerstvo v ne-
obyčejně bouřlivé schůzi rozhodlo
se povoliti revisi Dreyfusava pro
cesu Všecky listiny předloženy
budou nyní kasačnímu soudu a
ten teprve rozhodne zda-li nové
líčení bude předsevzato
Zprávy osobni
-— Páni bratří Houfkové oba
bývalí osadníci omažští avšak
nyní zdařile prospívající rolníci
colfaxští zavítali do Omahy v tyto
dny za příležitosti sjezdu generál
ního zástupců I Katolické Ústřed
ní Jednoty a bylo nám potěšením
s nimi se setkati a seznati že se
jim daří lépe nežli mohli očeká
vati že by dařilo se jim kdyby
byli zůstali v O maze
— Paní Čapková manželka
chvalně známého právníka new
yorského pána Tomáše Čapka a
dcera v nejširších vrstvách zná
mého rodáka pana Jaroslava Vo
strovského z Kalifornie překvapi
la nás návštěvou neočekávaně v
pondělí ráno Vracela se do New
Yorku ze čtyřměsíční návštěvy ro
dičů svých v slunné Kalifornii
Nezdržela se ani aby si prohlédla
naší výstavu ač myslíme že by se
jí byla dojista líbila
— Pan Lhotka mladý ale již
valně zkušený mladý muž před
stavil se nám včera co cestovatel
pro chvalně známou tabáčníckou
a doutníkářskou firmu L J Palda
v Elgin Iowa Pan Lhotka jest
v této zemi pouze asi tři leta
však před tím byl asi taktéž dlou
ho v Londýně Cestuje pro zmí
něnou firmu po západě na místě
mladého K Paldy o němž jsme
svého času sdělili že vážně ba
nebezpečně ochuravěl a musil se
tedy dalšího cestování vzdáti
Jsme přesvědčeni že si p Lhotka
získá rázem oblibu u všech s nimiž
do styku přijde a gratulujeme fir
mě jeho k tomu že jej pro obchod
svůj získala Nemáme též po
chybnosti že bude se p Lhotkovi
na cestách dobře dařiti neboť vý
robky firmy LJ Palda těší se tak
výtečné pověsti že jest snadno
odbytu jim zjednati
— Pan Jos Jelínek z Mason
Nebr byl zde s jeho paní v minu
lých dnech aby se podíval na
výstavu kdež neopomenuli naši
pisárnu navštíviti i bylo nám milo
s nimi se setkati
t— Pan J L Kudrna dávno
letý přítel náš z Wahoo navštívil
nás v pondělí a zdrží se zde po
celý týden co zástupce ve sjezdu
I Katolické Ústřední Jednoty
— Pan Anton Semenec z Hele
na Montana kterýž byl v minulých
dnech návštěvou u bratra svého
v Saunders County vrátil se vče
ra ráuo a k svému milému pře
kvapení seznal že mezi tím druhý
bratr Josef kterýž v minulých
měsících dlel v Novém Mexiku
právě též nazpět přijel a tak se
neočekávaně bratří zde setkali
— Paní Štěpánková z Dunlap
Iowa přijela do Omahy a po po
dívání se na výstavu hodlá navští
viti ještě Wilber
— Pánové Fiala z Brainard a
Polák ze Saunders Co přijeli sem
v pondělí s manželkami na návště
vu Omahy a výstavy a nejdříve za
vítali do našeho závodu kdež si
vše důkladně prohlédli
Často cítíte v žaludku nevolnost
a přec pokračujete v hojném poží
váni pokrmů což nezáživnost spfi
sobuje Užijte Dr Aug Koenig
Hamburger Tropfen ty žaludek
uvedou do pořádku a nezáživnost
vyléčí
Páoftm úřadníkftm spcIkD
Účetní (obchodní) knihy jako Leda:
ers JoarnaU denní Itniny a jiné
75c oaJtorB Pbkmk Závado
£ "
A: "
i :
i I
i
5 r -
r k
i
: 5
' 5
Jí -
$
'i
i
-
if 'i
1
sjet "'
I r:
: -
1
1 vři
1 1 v-
s