Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, September 23, 1898, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ršfiwmm&mmmv " r mmm ™" f
8
Pokrok ZApadu
#
1
1 ' i
asaaLED UHLI
Máme jjbé neJlepSÍ jakosti s za zany 3aeJnA±ai Ž4dná jiná firma
oemtže rám uabfduoutl tak dobré druby za cenu levníj&l než my Mimo
to obdržfte oi nrts ochotné a okamilté obsluhy a plnou vahu af objednáte
jii led neb ubit vše t stavu nejciatším Naíi vozkové jsou úslužní ku kaž
dému z našich příznivců Objednejte led i ublí u nás a budete uspokojeni
South Omaha Icc tt Coal Co
1001 Famaia St Telefon 378
2 NAŠEHO MĚSTA
— Minulým týdnem otevřel no
vý český hostinec pan Šafář na 9
a Davenport Str - "%
-— V minulé schůzi Školní rady
odbývané v pondělí zvýšeno bylo
služné vrchní učitelky hudby o
$40 totiž na $150 měsíčně a vrchní
učitelky kreslenío $2onaSi3omě
síčně Též pro učitele technického
Wigmana kterýž co truhlář byl
rád když vydělával $250 denně
požadováno bylo zvýšení mzdy
z $130 na $140 měsíčně což však
přijato nebylo Však ani to zvý
šení jež přijato bylo nelze omlu
vili vzhledem ku stavu v jakém
se školní pokladna nalézá Neke
popírati že si naše školní rada
počíná příliš marnotratně a to jest
příčinou proč se nachází v nesná
zích Návrh aby mezi předměty
vyučovací vřaděna byla též špa
nělština byl zamítnut Předseda
Jordán předložil svou výroční
zprávu z kteréž vysvítá že v mi
nulém ' roce navštěvovalo školu o
1103 žáků více než v roce před
cházejícím následkem čehož bylo
též vydání o 135000 vyšší Mimo
toho byla různá zvláštní vydání a
sice $ 12000 na opravu školy
Kellom a $14625 na koupi sta
venišť při školách Walnut Hill
Dupont a Cass Veškeré vydání
školní rady za rok min obnášelo
J42469803 proti $36169459
předešle Ve zprávě své dovozuje
že k udržovácí škol musí býti ulo
žena pro budoucí rok vyšší dafi
neboť nejen že mí školní rada
velký dluh který se vleče již po
kolik roků a zrůstá nýbrž jest za
potřeby též rozšíření škol Před
seda odporoučí zaměstnávání uni
ového dělnictva chválí učitelstvo
odporoučí dětské zahrádky vyučo
vání hudbě kreslení technickým
prácím i cvičení vojenské V zá
věrce upozorňuje že zřízení fondu
pojišťovacího bylo výhodným e-
likož jeví se prospěch ze zařízení
toho v obnosu $10500 Podle
: zprávy pokladníka bylo počátkem
měsíce srpn a v poklad ně $18-
62625 přijato bylo $1738023
vyplaceno bylo $1140405 tak že
zbývalo $2460244 avšak nevy
placených poukázek vystaveno
jest v obnosu $3388827 tak že
vlastně dluží školní rada o $9000
více než co má v pokladně a má
před sebou ještě jednu třetinu ro
ku v kteréž musí ovšem žiti na
dluh Ve schůzi této bylo přijato
též usnesení požádati městskou
radu aby vrátila $145032 jež
Školní rada zaplatila co zvláštní
daň uloženou na staveniště školní
rady na 6 a Hickory za svežení
Hickory ulice od šešté ku páté
které však se nikdy neuskutečnilo
Školníkům povolen plat za úplný
měsíc září ačkoliv škola zahájena
aby teprve dne 19
— Tenhle hostinec Havelkův
vedle Creightonova divadla je čím
dále tím větším magnetem Teď
Rudolf čepuje též pravé importo
vané plzeňské jako malvaz To
je krása to je rozkoš ta pěkná
bili čepička! A což ta chuť! Ja
ko křen! Když jste "v místě"
neopomeňte zajít na 'jednu' plzeň
ského třeba tu velkou a oč že se
budete cítit jako doma 99-tí
— V městské radě' jedni se
nyní opět o zřízení tržiště a sice
- zajímá se orně hlavní radní Bur
mester který navrhl předložití k
odhlasování v příští volbě povolení
$200000 na stavbu tržišti a za
koupení potřebného k němu místa
Podle jeho náhledu mílo by se
vystavěti tržišti o dvou poscho-
- dích v jehož dolejším poschodí
by byly krámky jež by se prona
jímaly a v hořejším poschodí velká
siS pro schůze Dle náhledů rad
níbo Burmestera a inspektora Mc
' Viítie by se budova taková dobře
- vyplatila' neboť by přináíela do
statečný příjem ku krytí viech vý
ki a úroků a jeítě by vybývalo
f — — -
f f vktflaécM4oft ahetý rfnmm $mWB tmmw~~H t
i % e _ _ _m T7tb4i bWa taaat ftn aa a m
— - - -— r -— -s r-— f r
_k V JV — —
dosti k umořování dluhu Nyní
jak známo nemáme řádné tržiště
nýbrž zahradníci shromážďují se
na místo vykázané na Howard
ulici mezi desátou a dvanáctou
kdež musí platiti za stání na ulici
Po jedné straně bylo by k přání
aby k zřízení tržiště bylo nyní při
kročeno neboť můžeme právem
míti za to že dalo by se nyní sta
veniště pro tržiště koupiti levněji
než po čase Jinak ale dlužno
doznati že město má již dluhů
dost a není právě žádoucným jich
přidělávati
— Povolení k sňatku vyzvedli
sobě John Vlastník a Ida Randová
z Niobrara Nebr
— loaejsu nonci a zejména
holič v čísle 1515 Farnam ulice
provádí své zlodějské řemeslo bez
překážky dále Jak jsme již sdě
lili byl v městské radě podán ná
vrh ordinance kterouž by ustano
veno bylo jakou neivyšší cenu
holiči za práci svou požadovati
smí Této příležitosti chtěli vy
užitkovati holiči k tomu aby po
tlačili zdejší tak zvanou "školu
holičkou" kde se "umění" bradýř-
skému vyučuje a čítá se za holení
pouze 5 centů a za stříhání 10
centů Proto docílili toho že
navržená ordinance opravena v
ten smysl že ustanoveny jak ma
ximální tak minimální ceny totiž
ku příkladu ne méně než 10 centů
a ne více než 15 centů za holení a
ostatní v témž poměru Proti
tomu ovšem namítá zmíněná ško
la že ordinance mířena jest proti
ní a v té tahanici mezi holiči ne
pochybně ordinance neprojde a
zlodějští holiči budou okrádati ci
zince nadále k hanbě města Po
vinností městské rady dojista je
chrániti přibylé sem hosty před
odíráním ale jinak neplesti ze do
sporu který holiči mezi sebou
mají Jestliže městská rada ne
přijme přiměřenou ordinanci a to
co nejdříve nevykoná svou po
vinnost
— - Paulině Koobetsbeck výteč
ná zubní lékařka v čísle 1416
William ulice nabízí své služby
všem kdož pomoci v oboru tomto
zapotřebí mají dt843m
— Krajan Frank Rozmajzl o
němž jsme před několika měsíci
přinesli zprávu že přišel k těžké
mu úrazu že mu totiž noha byla
rozdrcena v zdejším obilním ele
vatoru podal žalobu proti dotyčné
společnosti o náhradu na $10000
V žalobě Nudává že neopatrností
pomahače byla mu noha při vyklá
dání obilí rozdrcena a musela mu
býti odejmuta a proto drží společ
nost zodpovědnou
— Společnost pouličních dráh
vyzvedla si povolení k stavbě no
vé budovy pro káry nákladem
$22000 a sice na 24 a Ames ave
— '"Dle nej novějších zpráv z
Washingtonu president McKinley
nehodlá se na své cestě do Omaby
nikde zastavovat! a zdržovati ný-1
brž pojede přímo bez zastivky V
Omaze bude dne 12 řijna Posud
nepřijal pozvání z různých západ
ních měst ač jest velmi pravdě
podobným že ntkteré z nich na
vštíví neboť slíbil býti v Chicagu i
při slavnosti míru dne 17 tedy o i
pít dnů později nežli v Omaze
— Nic na ptat Zvonefltova mou
ka jest přete je te tíech nej Upil
Tento úsudek pronáll kaldá hospo
dyní a proto jest k dostáni tludt tf
— Známý hodinář pan Joseí
Barborka z Iowa City nalézá se v
místi našem a započal se zřizová
ním velkých věžních hodin na
zdejší nové poštovní budově Ho
diny mají stiti #276000 a mají
býti dohotoveny do ta listopadu
Budou míti čtyry ciferníky po
jednom na každé stráni věže z
nichž každý miřiti bude 12 st 10
pal Ciferníky osvětlovaný budou
automaticky a sice zvláštním zaří
zením kteréž samo plyn otevře a
rozsvítí a večer a opit zhasne rá-
-J! tam Vk4
T_ T"t "
i ti V"- lt
no Zvon váží 2000 liber á bude
tlouci hodiny i půlhodiny Hodi
ny zaručeny budou na dobu pěti
roků a musí udržovat! dobrý' čas a
neuchylovati se o více než deset
vteřin za měsíc Číslice ná cifer
níku budou zlaté a ciferník sám
bude ze skla matně broušeného
Hodiny umístěny budou ve výšce
sedmého poschodí a zvon ve výšce
osmého
— V úterý odpoledne odbývala
se v budově knihovní schůze ři
ditelů knihovny zástupců ženské
ho klubu a spolku pro povzbuzo
vání umění za účelem porady
jakých kroků bylo by třeba učinili
k položení základu k zřízení mu
seum Uznává se všeobecně že
jest nyní dobrá příležitost ku kro
ku takovému neboť lze nabyti od
vystavovatelů mnohých předmětů
pro zajímavé západní museum Po
delší poradě bylo usneseno půso
bili mezi vystavovately na výstavě
aby přispěli do sbírky kteráž pro
zatímně umístěna bude v knihovní
budově různými nerosty sbírka
mi dříví zkamenělin atd
— Kdo chce mít zuby bez bo
lesti vytržené neb dobře vyplněné
ten jde k A P Johnstonu zubní
mu lékaři 1402 Farnam tel 1561
— Z ohledů bezpečnostních u
znáno bylo zapotřeby snésti zdi
budovy v kteréž byla Reesova ti
skárna a při práci té událo se ve
středu neštěstí Sřítilo se totiž
lešení na kterémž tří dělníci pra
covali a jeden z nich J Stamfern
bydlící na 16 a Burt ulici' byl
pádem těžce jestli ne smrtelně
poraněn
— Ve středu byl na výstavišti
den iowský a do města našeho při
jelo v ten den více cizinců nežli
kdykoli dříve Mimo dne iowské
ho'byl to též den odběratelů Bee
a proto sjely se zde nesmírné zá
stupy lidu z východu i ze západu
Všechny pravidelné vlaky vypra
veny byly ve dvou částích a každá
část měla patnáct až dvacet osob
ních vozů a mimo to vypraveny
byly četné vlaky zvláštní Společ
nost pouličních dráh měla kde ja
ký vůz ve službě avšak vzdor to
mu že tyto byly až po stupátka
obsazeny sotva stačila návalu Na
výstavišti bylo více lidu než v
kterýkoliv jiný den výjma 4 čer
vence a sice navštívilo výstavu v
ten den 39094 osob Včerejším
dnem dostoupila návštěva výstavy
již 1000000 # v"
— Kamaráde tohle Franclovo
pivko to je věru pravý malvaz to
má chuť a říznost jako křen a při
požití zdá se jako by v člověku
dušička přímo okřála Buď jest
to snad proto že ten jeho Schlitz
ův ležák jest tak zvláštní dobroty
anebo ten čtverák Franta drží na
těch svých sudech barometr a ví
akorát při jakém stupni pivo Ža
ludku nejlépe lahodí Nu tu jsme
pojď vrazíme tam na jednu tf
— Příští neděli dne 2500 září
sehrány budou v Šimánkově pavi
loně na 13 ulici řízením p Bob
Ludvíka dví frašky za spoluúčin
kovánf ochotníků a sice "Vražda
na uhelném trhu" a pak "Který
je blázen" Pan Ludvík připoví
dá tentokráte všem velmi zdařilou
zábavu kterouž lze právem oče
kávati — Počátkem týdne otevřeny
byly školy obecné návštiví školní
Dle zpráv učitelek přihlásilo se k
zápisu 14400 žáků což jest o
750 více než před rokem Ve vyšší
škole přihlásilo se 1037 žáků pro
ti 925 loni
— V mistské radí byla podána
předloha kterouž povoleno býti
mi společnosti vlastnící most přes
Missouri v East Omaze položení
tratí železničních ze 14 a Burt uL
na 8 a Capitol Ave K čemu se
toto povolení židi není známo
Mi se ovšem za to že to mi býti
pro některou z onicb drán o nichž
koluje pověsť že chtí trati své
do Omahy prodloužili vsak urči
tého není známo nic
— V místnostech kom inerciál
ního kluba odbývali minulý úterek
poradu někteří čelnliŠÍ dobvtkáři
ze státu a založili spolek dobytka-
řů nazvavše jej Transmississippi
Feeders Cattle AssociaUoo kterýž
pečovati mi o zájmy dobytkářů a
působili k tomu aby nebylí zkra
cováni dráhama komissionařema
a t d
— Občané pité wardv na se
verní straní místa odbývali ve
středa večer schůzi a usnesli se
pracovati k torna aby budova v
_ OW a m a
uiz se naieza vyscavaa spojených
Stitd viaována byla po výstavě
místo Dovozaií le kostra bu
dovy jest stavěna d Skladní a ie
by tedy ponurni skrovaoo výlo
kov čil se tito budova přemaid
ve stavbu trvalou kteráž by nejen
sloužila za okrasu severní Části
místa nýbrž mohla by sloužili za
upomínku : na výstavu a při tom
rozmanitým jiným účelům jako
hromadným velkým schůzím prfi
myslným výstavkám atd
— "Dlouhý" a "krátký" oba
lupiči kteří v neděli přepadli ně
kolik občanů na 14 ulici nalézají
se za mřížemi Při předběžném
vyšetřování byla jejich totožnost
úplně zjištěna Darebáci tito jsou
v naší Praze dobře známí neboť
zde vyrostli a byli členy tak zva
ného "gangu" z třinácté ulice o
němž jsme nejednou učili zmínku
že jeho členové svým časem přive
dou to asi tam Že nebudou moci
pro trám nahoru a pro provaz do
lů Naše předpovědění se tedy
splňuje neboť oba tito nadějní
kandidáti' káznice jsou na cestě
k šibenici a mají svobodný byt na
několik let již zajištěný Mimo
oloupených Fra icla Šípa Har-
nngtona a Rooaeyho dostavili se
k předběžnému vyšetřování též
bratří Brownové kamarádi a známí
obou lupičů a svědčili že tentýž
večer byli od oněch darebáků pře
padeni na Center ul Když byli
obráni tedy vítr odfouknul šátek
kterýmž Cook měl obličej zastřený
a tu jej hoši Brownovi poznali a
počali mu činiti výčitky proč je
staré známé napadnul a oloupil
Cook i McDonald se omlouvali a
lup jim navrátivše prosili aby hoši
je neprozradili Starší z hochů
svěřil se s tím staršímu bratrovi a
ten jej přiměl k tomu aby se k
výslechu dostavili a svědectví po
dali Též grocerista Sam Newman
z 10 a Center ulice poznal Cooka
co menšího z lupičů jenž u něho
uloupili asi za $1000 skvostů
Proti každému z darebáků vzneše
ný byly Čtyry obžaloby a pro kaž
dou z nich uloženo jim po $1000
záruky kterouž ale sebnati ne
mohli a proto jsou pěkně za mři
žemL Jest velice pravdě podobno
že byli to tito dva lupiči kteříž
jižní stranu města znepokojovali
neboř od neaeie cent slyšen o
žádných loupežích více
— Smělá loupež provedena by
la v úterý ráno v čelném zdejším
hotelu Paxton V jedné z ložnic
na druhém poschodí ubytován byl
C H Peckham z Chicaga s man
želkou Zmíněné ráno Peckham
vstal a sešel dolů kdežto manžel
ka jebo ještě dřímala Probudivši
se seznala k svému překvapení
že se lupič přehrabává v prádelní
ku Statečná žena neschovala se
pod přikrývku nýbrž vyskočivši
chopila se lupiče a počala volati o
pomoc Lupič se nezalekl nýbrž
se smíchem zápasil s paní Peck-
hamovou až koneční ji odstrčil a
pěkní klidni vyšel na chodbu
Tam jej očekával jebo soudruh a
oba ubírali se zcela klidně chod
bou ke schodišti a po něm dolů
Paní Peckham o vá ovšem byla jen
v nočním úboru a ostýchala se
proto za lupiči vyběhnouti avšak
neustávala křičeti a volati o po
moc Na schodišti potkali lupiči
klerka hotelu který se ubíral na
horu aby seznal proč ten křik a
pravili mu zcela chladní že v do
tyčné ložnici je pomatená ženská
čemuž tento ovšem věřil slyše
neustálý její křik Pak vyšli lupiči
pěkní klidni až na ulici kdežto
zmizeli Patrni že byli ve svém
oboru dokonale obeznámeni a zku
šeni — NivŠtíva včerejšího dne na
výstavi předstihla všechny ostat
ní i na 4 července Dostoupila
totiž počtu 52723 osob Byli to
jednak hosté z Iowy a jednak Čle
nové spolku Novodobých Dřeva
řů jimiž zásluha o to náleží
— Jako každoroční i letos bude
pořádána velki slavnost rytířů
Ak-Sar-Benových totiž nádherné
průvody místem při zvláštním
osvětlení Kdo se kdykoliv súčast-
nil tich slavností dojista Že byl
uspokojen a tak bude i letos
Slavnosti tyto budou se odbývati
v prvním týdnu v říjnu od 4ho do
6bo října
— Zlodijský holič Ike Martin
z čísla 1515 Farnham ulice byl
před policejním soudem na obža
loba cizince Tbeo Ericksona z
la že mu ukradl $1250 za oho
lení ale policejní soudce zloděje
propustil jelikož jebo pomocníci
svědčili v jebo prospěch
— Vozka Pacific expresní spo
lečnosti Archibald který din byl
v obžaloba že sim ukradl balíček
obsahující #3000 o nímž praví
le se mu z vozu ztratily míl vče
ra a předevčírem předběžné vyše
třovaní Bylo ta svídků proti
imn povoláno vlak žádný z
nich nemokl svidčiti nic určitého
Soudce dnes vynese svůj rozso-
tt ' :: ---!
CaVWW
Yezmete sebou
také svoji manželku?
Až pojedete do Omahy na výstavu vezmete sebou též
svoji manželku? Kde se ubytujete? Budete se stravo
vati? Pronajmete sobě světnici a budete jisti dle vůle
jinde? Ať učiníte cokoliv měli byste si zaslati o jednu
z našich "Accomodation Cards" jež Vás oprávní ke všem
výhodám skytaným naším imformačním bureau umývár
ně hovorně světnici v níž budou vaše vaky čekovány
atd vůbec ke všemu pohodlí jež pro zákazníky naše bě
hem výstavy jsme opatřili' Lístky tyto zhotoveny jsou
výhradně k vůli pohodlí našich příznivců a jich přátel
Zašlou se pouze poštou a jsou úplně zdarma DopiŠte si
o jeden pod adresou — —
DEPAETEME1TT O
' Pi H KROENERT
1 dlouholetá pí Hynkové
X MODISTKAn
vykoupila od tóto míntnostl celý obchod
Mám si M 1 W MŘ tflia M ?222 liber
a nikde nedostanete lepíího uhlí Mojí clovižečl Jou čell a ochotni
rodikbm poslouží Objednejte ni tvrdé ubli pokud Jeat laciné u I dtl(Btf)
J XÍE3T7TrECO 715 JY 13 TJIjICE
Bráťo cák to máš za rohlík? — -I
keč tě JoŠko to Kunclova jitrni
ca Kůpil isem iich mim domá-
#
cím k večeři jsou jeŠče teplé a
víš se zelím — to pochůtka bratře
— Na poště nalézají se dopisy
na jména zdánlivě česká jak níže
uvedeno Kdo se po nich na
poště táže nechť řekne Že byly
uveřejněny včera Mužské: Mi
lek J T
— Vychází nyní na jevo že v
minulých měsících byly ponenáhlu
kupovány staveniště v 'bločkách
mezi it a 13 od Davenport ku
California ulici a má se za to že
to je pro nádraží nové dráhv aneb
dráh jež se zde očekávají Dle
vseřio by nádraží toto zřízeno by
lo na 1 3 mezi Davenport a Cass
a tratě byly by mezi 11 a 12 od
Davenport ke California ':
— V okresním soudě dán bvl
pod záruku řícoo hostinský Mike
Markeson ze South Omahy na ob
vinění že chtěl podplatiti tamněj
šího smírčího 60udce Whitea aby
"nepřekážel" držitelům heren Dat
prý zmíněnému soudci {1500 a
slíbil platiti tolik pravidelně každý
týden Kučitelem jeho je radní
Kelly
— Na výstavišti bude v pondělí
vypuštěn poprvé balon který po
užíván byl u Santiago k pozoro
váni nepřátel Bude vypuštín do
výše 2500 stop
— Známý zdejší boháč z milo
sti papežské "hrabě" John D
Creighton je žalován svou neteří
Mary B Shelby na vyrovnání
Udává v žalobě že když otec její
Toseoh Creiřhton zemřel nrrv
dal administrátor pozůstalosti ce-J
lou dobytkářskou renči ve Wyo-
mingu se 70000 kusů koní a do
O F f"—
bytka Creiehtonovi za $7{ooo
Shelbyovi židi nyníabv Creiehton
donucen byl soudni k doplacení
ceny jakou tehdy skuteční maje
tek tn mil
Zprávy spolkové
Teikavýbor 1 1 D
Příští schůze bude se odbývati
v nedili dne -25 září určití v 8
hod večer v síni pana Havlíčka
Všechny zastupitelky jsou židinv
aby se sňčastoily
Emilie Bandhauerovi'
velkotajemnice
feaký sen
Zástupci jsou žádání abv se
dostavili do schůze příští nedili
dne 25 září do síni Havlíčkovy
ve dví hodiny odpoledne
v Výbor
Odvolíiní:
Enid O T 16 září 1898
li níže podepsaný tímto veřejní
odvolávám co jsem řekl proti Jas
Volínovi jelikož se to nezakládá
na právej Karel &?tkl
É
i
-nig
a Jest nyní připrave
na ponlouiiti íi"ikým
di" vfatům a uaniCkám
klobouky uujnovřj!
mody a za ceny vždy j"
nUSi než Jinile by Je g
mohly koupiti Polít- "
kem záh dostane iN K
Yorku velký vyMr "
podzimních kkbouao %
nejnověji! mody r
TRŽNÍ ZPRÁVY
m t r Chicago 2S záři
Trh píenlfní sctrviví pevným a ceny Jnou
vyl Ozlmka červená 1 1 prodává ae za
pro proBineoOltt kvéten Jarka tis
Kukuřice Jest ceny ochablé za 30 ai 30% pro
prosinec £ kveten 32c
t9Tř l" ceuy yMi sio a za až asu
Žito JritA stoupa a prodává se nynf cislo 2-
ZMBo
Ječmen Jest ceny levnili! za 33 ai 42c
Lněné semeno prodává se nyní ouet dráže
za KIJ4 af íttc
Dobytek Dovézt drž! se v cení obtttojné Pík
ne tučné krmené voli prodávají se po Uí až
585 voli k žíru HOO až 460 krévy a Jalovice
$275 až 460
Vepřový dobytek snovu v cení opadnul
prodává se vitílnou po I3SO ai8B5 zvláitě
píkní aždoSiuu
Omaba Z&iiK
Vzdor boj nému přívozu udržuji se ve zdej
lim trhu ceny dobytka dosti dobré zejména
za dobytek krmení který prodává se dráže
než kdykoliv před tím neboř aí léhat přiváži
se vice ni před časem přece ne dostatek k
vyhověni poptávky Onen prodávali se ptkné
krmené voli od U75 ai doSS40 VéUIna krme
ných vola přinesla přes 1600 Krávy a Jalovi
ce Jsou po lalftaž 3 64 a voli k iíru 340 až 440
Kdežto ze vSeen trhS yýohodnicb dochází
zprávy o klekáni ceny dobytka vepřového zde
wMUd se drti dosti dobře Hlavni příílnou
JestlepHviu Jepomérné slab Prodává se
po Uao ai IS0 véulnou po t 73%
Vejce íeintvé prodávají se po 14c tucet
Máxlo z venkova prodává se stále po 10 ai 12
s máxloven stouplo na 1 až Sto
Zvířlnapocinánehojníjipřlvižetl kaohny
íSfí yJ1-60 tuee prérijní slepice
IÍN) ai S3ÍO i
Drobei Jest ceny náleduj!cl:8leplcéíctaři
kohouti 4c Jarní kuřata 7 kachny 6 až 6c
Brambory následkem skrovné sklizně pod
zlmnien brambora vystoupily m prodávají se
za docenta
ai B00 J°U let0 inbil pílln4 "ad W-7Í
MeďpřknýbflJezaKHc
Kuie Jsou ceny nezmíněné čerstvé at 7c
solené 7% ai telecl 7 ai So
Bt toul n záH
Plenice Je ceny pevné a tvláltí smlouvy pro
budoucnost Jsou za cenu vyJM Červená íiilo
t zboii hotové Je za 7uo pro prosinec WK
kvítea07!i tvrdá fis j za te
If ll b n ti bAA l IL J li 1 _
ny ovbabté a kleaajlct teďse trochu v ceně
iinovntl I IIQ i iun - I -
30
Dr Galbraíth Lord
a
provádí prakci ranhojtfskou
a Učl lenski nemoce
OFFICEi r ťaxtoa Bloek na raliu 16 a
Farnam oL Omaha Nf b
Jsou též k nalezeni každodenně v Bt Joseph
nemocnici 1 hlO dtAMm
HOTEL PRAHA
na rohu j a William ul
V ČESKÉ PRAZE
Pokoje pro návlUvnlky Jsou vtlm pohodlím
opatřeny Vftecna ieská kuchyň
Yác Řonka majitel
1 mmtmmmmmmmímmMK
Z VcliKnrRfinr
ZÁBAVU
1
i uapofadá
Ster Hííiíi Ctít U]
4 v sobotu dne S října 'gi
v sísl rxci Jata Erccbj
I Vrt"1 PanadtoMn
I TiáE JedooUlvádáma
Ue
2
Viecbny priinlve ptkna a vsor
ni uapořádatM! líbary v úct sv
C létal (obchodaO kaihy jako Leda--era
Jovruala deaol knihy m UmLÍA
7fc txLsm ria ÍÍLi
Pokrok Bept 21
s
' T T -'--
'i
- o