Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, September 23, 1898, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    6
Pokrok Západu
Z ČESKÝCH VLASTÍ
Tajemni vizeň v pralském hotelu
V nádiažním kaleidoskopu při
oříiezdu vlaku upoutal k sobě
před několika dny všeobecnou po
zornost zvláštní cizinec Byl vy
soké imposantní postavy a říza
duchovního která při chůzi se
odhrnuje na svoji podlože ukazo
vala fialovou barvu kanovníků
velký kříž na prsou který oslňo
val svými zlatými blesky a modli
tební kniha kterou cizinec nesl v
ruce zjednávaly mu vážnost a dů
stojnost Byl to muž ještě mla
dý as 2 5letý Avšak pevné rysy
obličeje prozrazovaly určitý ustá
lený názor o životě Prošel váž
ně vestibulem a vystoupiv z ná
draží odmítl nabídky fiakristů a
drožkářů i vešel do hotelu "Mo
nopol" Šat jímž cizinec byl o
děn zjednal mu největší úctu
Pokojský přijal příchozího s hlu
bokou poklonou a dle přání vyká
zal mu výhodný pokoj Do kni
hy cizinců se cestující zapsal: Dr
A Edler von Walďhard praepo-
sitas de curid scholarum piarum
' in Ariente paepstlicher Geheim
rath Byl to muž 'vyškolených
mravů jenž se uměl ve světě po-
hybovat s důstojností gentlemana
Byl nepřístupny v hotelu se s ni
kým nestýkal a všechno služebni
ctvo i zřízenci zaujati tajemným
cizincem a jeho jednáním které
tak imponovalo chovalo se k ně
mu s největší Šetrností a pozorno
stí Zář slaveného muže vznáše
la se v plném lesku kolem tajem
ného cizince až do soboty Tu
bylo slušností a pořádkem aby
zaplatil svůj řád když se k tomu
neměl tu pokojnýve své duši těž
ký ukončiv boj mezi zdravým so
bectvím a básní aby učence v
kněžském oděvu neurazil koneč
ně vítězně ve svém nitru překonal
všechny ohledy a rdě se rozpaky
stydlivě prozradil pánu ve fialo
vém taláru že sobota jest pro něj
dnem Páně kdy se účty vyrovná
vají Zahanben odešel pak z po
koje Host důstojně sáhl do ná
prsní kapsy a vytáhnuv tobolku
vyňal z ní papír a dodal: "Tu
jest chek na moji banku v Praze
Dnes nebo zítra peníze na3 vy
zvednu a zaplatím Vám Buďte
bez obavy synu milý!" Také to
ho dne přišly k cizinci návštěvy
Roucha kněžská prozrazovala že
ho navštívili hodnostáři církevní
A jako ve dnech dřívějších i v so
botu tajemný host hotelu "Mono
pol" se v pozdním odpoledne vy
dal na návštěvy sám Sobotě od
zvonilo klekání a pak také neděle
zhasla v soumraku večerním A
pokojský byl stále bez peněz
Host prvního pokoje v hotelu
ještě stále neměl účet zaplacený
Pokojského počaly trápiti těžké
sny a ze strachu dostával horečku
A v pondělí když host šel na pro
cházku tak puzen jsa zvědavostí
zda jde udat svůj chek bázlivě se
plížil za ním Vážný muž a za
ním jeho nohsleda z hotelu pro
putovali celou Prahu Byli na
Vinohradech řidiči vozů elektri
cké dráhy upozorňovali je na uli
ce kudy koleje vedou stáli na
novém pilotovém mostě patříce
jak řada bledých dělníků v ušpi
něných šatech vylézá z caisonů
aa Smíchově nebyli vpuštěni do
Kinského zahrady viděli v Karli
ně staré jatky a na Žižkově se
toulali kolem příštího kostela a
rellky Všude byli jen ne na
pražské třídě bankovní která jest
ještě známější svojí večerní pro
menádou Na Příkopě nebyli
ani v Ovocné ulici nevkročili ani
do Živnostenské ani Kolínské
banky a nezavadili ani o kliku
banky Union Jen v Celetné ulici
se bcst zastavil u jistého brašná
fe pak krejčího a zlatníka Ježto
pak se u nich cheky nevyplácejí
koupil si u jednoho prsten a a
druhého dal dělat nový kabát cí
sařského střihu Konečně se ci
zinec zastavil ještě a jakéhosi
Kobnra na Havlíčkově náměstí a
"jsa v okamžitých nesnázích než
li mu peníze přijdou" si vypůjčil
od něho desítka Pak s radostí
aa důstojné tváři se vracel do ho
telu pokojský s výrazem bolu v
obličeji zase za ním jako stín V
botela krátce na to se pak odehrál
dramatický výstup Pokojský stůj
co stůj chtěl - své peníze cizinec
vzdychaje vytasil se konečně s
pravdou Ze nemá a že dát nemů
le Na srážku svého dluhu v ho
teJa který činil kolem 100 zlat
podál velkomyslně 10 zlat které
pří rě před chvílí na dobré slovo
ti vypftjčiL Pokojský skromně
r—'_z-ú ie to jest málo a Že
_j vilený pán dovolí jej před
' A j-ctjxísn tfadaa Teata
mu že telegrafoval do "Samporu"
v Rusku svému otci Waldhardto
vi 'který jest tam velkým statká
řem o 200 rublů Depeše byla
odeslána a vděčný pokojský jevil
nyní o svého hosta péči největší
Byl o něho tak starostliv aby se
mu neztratil že jej ani z hotelu
pustiti nechtěl Cizinec dostal
jíst a pít avšak z hotelu nesměl
Byl intemován měl domácí věze
uí Zřízenci poštovního úřadu
míhali se kolem hotelu mnozí
přicházeli i dovnitř s listy pro ce
stující pro "šlechtice" z 'Vald
hardtu nepřišlo však ničeho Ani
peníze ani odpověď A tu pokoj
ský stal se z Pavla Šavlem Uči
nil oznámení na bezpečnostním
oddělení policejního řiditelství a
za krátko jeden zřízenec odváděl
hladkého pána do temné budovy
na Františku a druhý věnoval
péči jeho "pozůstalosti" v hotelu
A tu našli modlitební knihu velký
mosazný kříž jenž oslepoval zra
ky "zlatými blesky'1 a výběr na
vštívenek jež také zněly na jména
z Ehrwuerden dr A von Steb
nitz dvorní kaplan a také: dr
von Areadicz Snad v prosté síti
uvízla ryba dlouho hledaná Po
licie nyní zjišťuje totožnost do
brodruha jenž inČI tolik jmen a
titulů a tak málo peněz Jest po
dezření že na potulné cestě tu
uvízl bludný rytíř světového pod
vodu prohnaný světoběžník a vy-
děrač již mají drzé Čelo a otevře
ný svět Byl dodán ku zemské
mu trestnímu soudu
Sebevražda vojína Z Hradce
Králové se píše: V sobotu dne
27 minulého měsíce střelil se ve
zdejších kasárjnách vojín Jan
FHouk z pušky do levé strany pr
sou Kule prošla nad srdcem
projela plíce a lopatkou vyšla ven
Těžce raněný dopraven byl do
vojenské nemocnice kde však ve
středu večer zemřel Ffiouk slou
žil u 18 pěšího pluku v 5 setni
ně Příčina sebevraždy není zná
ma
Ohni na venkov! O 9 hodině
večer dne 1 t m vypukl — za
ložen dle všech známek — ve sto
dole pana MynaFíčka v Žambere
cké ulici v Rychnově nad Kněžnou
požár kterému jak tato stodola s
celou letošní sklizní téměř tak i
stodola sousední Munkova v niž
obilí své nemlácené dosud slože
né měl pan Hašler za oběť padly
Pohořelých ztráta odhaduje se té
měř na 5000 zlatých Pojištěn
byl pouze pan Mynaříček K ohni
dostavily se dobrovolné hasičské
sbory i z dálného okolí z Rovně
Javorníce Lukavice Dlouhé Vsi
Lípovky Merklovic Německé
Rybné sKrásiny Solnic Vamber
ka Peklva Panské Habrové Při
požáru poprvé působila nová fir
mou p Smékalovou na bmicbove
dodaná (dříve na výstavě archi
tektů a inženýrů vystavená) stří
kačka jejíž lehký chod a přesný
výkon každého překvapoval Po
žár podařilo se účinné práci hasi
čů které příznivým bezvětřím
podporovány byly na stodoly
obmeziti 1
Z Chrudimi (Oběť babských
klepů) Dne 29 srpna zemřela
zde mladá učitelka slečna Kaut
ská poživši jedu Sleč Kautská
přijela sem na prázdniny ku rodi
čům u kterých dlel rovněž mno
hem mladší bratranec jejíž Vídně
se kterým jako příbuzným a inteli
gentnějším člověkem častěji hovo
řila To ovšem zavdalo klepavým
lidem podnět k pobožnému krou
cení očima a různým kombinacím
vykládajícím poměr tento spůso
bem nejhorším a nějaká dobrodi
telka napsala o tom matce studen
tově do Vídně patrně hodně říz
nou zprávu Matka nemeškala
přijela sem a nešťastnou zasypala
spoustami urážek a výčitek že jí
kazí syna Slečna ve své citlivo
sti myslila Že nemožno jí takovou
pohanu ani přežít a volila raději
smrt
Polár v pralském okolí Dne 1
září o 3 hodině odpolední vypukl
nezjištěným spůsobem požár na
půdě -statku číslo 10 v Malých
Kuchařích (okres smíchovský) a
strávil střechu obytného stavení
jakož í stodolu s celou letošní
sklizní Majitel pan Antonín Rů
žička utrpěl škody 2000 zlatých
Mimo to byli ohněm poškozeni
Růžičkovi nájemníci Josef Bartoš]
Josef Mach a Anna Šídloví jimž
shořelo množství předmětů jako
potraviny dříví Šatstvo a pod
Bartošovi uhořela též koza a 1 2
hus Škoda jim spůsobeni obná
ší přes 400 zlatých — Od bořící
ho stavení upálen byl sousední
barák Josefa Pokorného jenl
vli tz-Jtzi btsičských sborů a
Tícict-n o TnlzOzo Újerii tt
záhy uhašen Pokorný utrpěl
rnenší škodu na níž byl pojištěn
Z Tábora (Vzácný věk) V
blízké obci Náchodě Žije na vý
měnku u svého syna Jana Smetá
ny kováře stařičká jeho potřetí
již provdaná matka M Novotná
rozená roku 1794 Při 104 letech
věku svého jest dosud velice čilá
sama si opatruje domácnost a není
nijak patrna na ní tíha let
' Z Pisku (Dvě děti uhořely)
V Čimelicích událo se minulé dny
žalostné neštěstí Na usedlosti
rolníka Součka vznítil se záhad
ným spůsobem stoh slámy a sho
řel úplně Jen velkému úsilí po
dařilo se požár obmeziti a uhasiti
Teprve když se tak bylo stalo po
hřešeny byly dvě malé dítky Sou
čkovy Děsnou předtuchou jati
rozhrabali lidé shořelou slámu a
nalezli zuhelnatělé mrtvoly obou
dětí Nebožátka zalezla a jak se
za to má z nerozumu sama slámu
zapálila
ZAJÍMAVOSTI
Milostné dobrodružství starého
pána Blíží se půlnoc Lampáři
ve Vídni zhášejí lampy poslední
tramwaye hrčí do reraiss Na rohu
Korutanské třídy a Korutanského
náměstí sfojí celá řada tramwayí
Naproti nim sedí na lavičce na
cestě promenádní starý břichatý
páo se šedivými vlasy s mladou
černovlasou dámou Šeptá k ní
milostná slova a ona chvílemi od
vrací se od něho a zívá Baví ji
patrně jeho cukrování Ale neod
chází Jest už pozdě a tu dobrý
pro ni starý Šosák s plnou tobol
kou K lavičce přiblíží se policejní
strážník Osloví dámu Starý pán
jest nepříjemně vyrušen Vstane
rychle jak mu dovolí kulaté bří
ško a sesláblé nohy a pustí se do
strážníka Ten ho napomíná ale
starý pán se nedá "Jsem "Bezirk
sausschuss" — jsem okresní výbor
a vy mi nemáte co poroučet" To
opakuje strážníku několikráte
Slovo dá slovo diváci se smějí
strážník vytahuje zápisník opět
napomíná pana "okresního výbo
ra" ale ten je čím dále tím více
v ohni On "okresní výbor" a
strážník ho vyruší z milostného
cukrování s černovlasou dívčinou
Starému pánu rozkolíbalo se srdce
v prsou ohněm lásky jenž u pří
tomností "staré paní" jeví se snad
už úplně vyhaslý Snad má starou
paní v lázních nebo na letním
bytě a on se těšil na milostná do
brodružství A strážník mu přijde
do toho není divu že starý pán
byl dopálen A když tak v sobotu
k půlnoci byl starý pán ve sporu
se strážníkem přiblížil se k osiřelé
dívčině nějaký Švihák zašeptal
několik slov a už je tramway od
nášela starému pánu zrovna před
nosem Neocitl-li se starý pán
místo u černovlasé dívčiny na po
licejní strážnici bude míti co dě
kovati pouze dobré mysli strážní
kově jenž zajisté jako člověk do
vedl oceniti milostné city starého
pána — okresního výbora
Zalidnní zemi pili se té doby na
1200 000 00 osob a skládá se asi
z poloviny mužů a poloviny žen
lidé ti mluví 3064 jazyky a přizná
vají se asi k 100 různých nábožen
stvím Ročně umírá okolo 3 proč
t j 35214000 lidí čili 98848
osob denně 4020 za hodinu a 77
za minutu Naproti tomu rodí se
přes 3 proč lidí ročně t j 36
792000 osob čili 100800 denně
4200 za hodinu a 70 za minutu
V každé minutě rodí se dle tobo
průměrně o 3 osoby více než
v téže době umírá roční přírost
lidnatosti obnáší 1578000 Prů
měrný věk člověka nepřekročí 38
let Okolo 35 proč všech lidi
umírá před ukončením 17 roky
6 — 7 proč dočká se 60 a toliko
1 proc 100 let Jest zjiště10 ie
lidé ženatí žijí poměrně déle než
neženatí pracující než nečinní
náležející do tříd vzdělanějších
než ti kteří dosud jsou na nízkém
stupni duševního rozvoje Lidé
narození na jaře jsou silnější než
ti kteří narozeni jsou v jiných čá
stech roku Ženy do 50 let mají
větší naději ře přečkají muže po
50 letech však se poměr ten mění
Toliko čtvrtina mužů jest tak vy
vinuta že může plniti vojenské
povinnosti a na 1000 neženatých
a bezdětných mužů připadá toliko
73 ženatých a majících děti
O vystupováni Severního moře
Jeden anglický časopis píše: Po
dobá se ie Severní Čili Německé
moře jeví tutéž snahu dobývati a
zaujímati území jako stejnojmenný
národ v tom ohledu nachází dosti
kořisti na východním pobřeží An
glie Moře toto potopilo Goodwi
novy pí-iiny a postupuje neustále
dále neboť vystupuje mezi West
gatem a Margatem jak v jednom
shromáždění inžinýrů dokázáno
bylo ročně o 70 cm V Nouíolku
a Suffolku zmizely osady přímořní
a nebo musí se stále ustupovat!
zpět do pevniny kdež se lidem
jimž vlny mořské všechno pohltily
postaví nová obydlí Místo Cro
mer za dob římských dosti vzdá
leno od břehu jest nynější dobou
v moři 15 km od břehu vzdáleno
středověký Cromer byl jak jest
udáno v Domesday book vnitro
zemním městem bylo to vlastně
předměstí většího města Shijsde
nu Toto město nestává více
zříceniny jeho chrámů byly před
sto lety při nízké vodě viditelný
nyní po nich ani stopy Tentýž
postup mořský pozorován jest v
Kentu a Sussexu Z Reculveru
lze pouze ještě viděti mořem zbo
řenou kostelní věž a městu Dealu
hrozí nebezpečí že skály na nichž
stojí budou vodou podryty Na
jiných místech možno však pozo
rovali opačný účinek mořských
vod Tak na příklad Sandwich
jeden z "pěti přístavů" leží nyní
se svým močálovým přístavem
sedm kilometrů od pobřeží vzdá
len Však moře toto spůsobilo
také na evropské pevnině dosti
značných změn
Poralený Amerikán Kapitán
Hopkins Američan jenž jako vý
tečný střelec dává představení ve
vídeňské zoologické zahradě vy
zná se ve všech odvětvích sportu
zejména pak v "boxování" (bití
pěstí nejraději do očí) a v zápase
křížkovém Dne 22 srpna chtěl
Hopkins zkusiti sílu a obratnost
svou na africkém athletoví Mor
moru Falovi jenž se také v zoolo
gické zahradě produkuje proto jej
vyzval k zápasu Při zápasu tomto
možno použiti všemožných lstí
A zápas ten vzal netušený konec
neboť napínavý Američan byl po
ražen Všichni přítomní jásali
nad tím že Afrika porazila' Ame
riku Zápas tento nabyl obliby
a bude se nyní v oné místnosti ča
stěji opakovati neboť několik
athletů se přihlásilo že budou ta
ková představení pořádati
Adresář spolků
Česko-Slov Dělnické Podpor Jednoty
pro severozápadu! státy:
Minnesota Iowa Wisconsin Nebrá
nila a obž Dakoty
Marní Jednota v MontKomery Mina
odbvvá nvé nohfize každou 4 sobotu v m čnící v
sfnlF V Buňku o 8 h veíer Velkopředseda
vj řacior ventotaiemniK rr Mixa vel
koúčetnik Joa K Sokol VelkopokladnSlc Jo
MaruSka
Č I v Montgomerr Minu
odbývá tvé scbfise kaftloa itvrtou neděli t
meaici rreaseaa rr tv staneu Tajem mu
Fr Mixa Úíetník Joa B Sokol Pokladník
Tomii LI 11 ve L
tis II Mladoěech v Le Sucur Center
Minnesota
jábfvi sv schftj kaldou 1 neděli v mfsic!
siní pana i Peroutky Předseda Jan Bicek
tajemník V 6t£pan Vexínaum MinnWetaík
Vic Kráva pokladník Jak Peroutka
í III v St Paul Minu
odbývá ar i achfixe kafdon 2 středu v mfcucl
Předseda Jan ltednár utemník V 1 Pavleí
kaSfi7Canton Bi6fetofk l Bílka 3M Col
born st St Paul Mina
Č IV f Mlnaeapollg
odbfrš vé sebsse kaidoa 4 aedSU v wbticí v
síni l m Washington Hall Cedar So ave
Předseda Fr Jindra taj Jan Bteinbauer 2SH
w ave eo snoneapoiia sunn
Č Y v Né Praxe Miag
odbývá své schose kaidoa 4 nedf II v ro£aicl
Předseda Vojta Chalupský taj V J Kovot-
oý očetnik Jan Jeiinvk pokladatk Jakubovo-
Mda New rragae Nina
KHsWttký ě VI v Hayward
odbývá svá scb&ie I nedíll r mMei Pfeds
Mat£l Benet místoDledseda Fr avelkorský
doaorca V se Vaník U) Vojt Pacovský
Gleovllle Mlnn Úíetalk J Plevka pokladník
Joa řunfár
Karel Yeliký í VII v No TřtMl
v Hianmtě
odbývá svá sch tma kaidoa 4 nedéll t mfeúrl
PTedseda Jan Klein pokladník Franttáek tu
rek aeetnik Jan Killpek tajemník i Jlnc
KUkeney Le Hueur Co- Mlnn
í TUL K4TMt Owataaa Mlaa
odbývá svá scbUe kasdoa 1 nedíll v mMcl v
siní C 8 r 8 Předseda Josef A Stránský
tajemník V Martinek v Owatonna Mlnn a
eetaík frank Kašpar pokladník A Borák
I II Čeaki Koraaa ilatýeh Ml
v PUe City HUarsat
Předseda Antoa Pivek místopředseda Jaa
W LovCík tajemník Jus Bartoš b et litr roun
Min efetnik Leopold Habermaa pokladník
ťrant Pávek
t X ČMháwtoTU v OllTla Mlnn
Předseda Josef Lepek a místopředseda Mat
Petrldka tajemník Frant W Kvtch box 7
Ollvla Mlnn ttctaík BedMcb Kotek poklad
ník Vácalav W Flovbart
čerkle í XL S Omaká 5th
Odbývá srfaase ksldý drahý ftvrtek v mM
cl v esa bodla veíer v síni i KoatakýnoPfed
seda Váe Saajar tajemník Jsa Ko jtakf SQ
a W aU étetnik Jaa Hajný pukl J KotrC
Pojedete
do Kalifornie Mexika Nového
Mexika Arizony neb Texasu?
Jestli ano dopište na E L Palmer
Passenger Agt Santa Fe Routě
De Moinet Iowa o nejniiší ce
ny jízdní jedné cesty neb sem i
Um a plné podrobností lístku §m
týkaiíd jvtf
Divohó sny
a vyrušovaný spánek
řJw? NEZÁŽIVNOSTI
ÍK St0 iveoi-itj-í: K TÍILXJ
'
r Oba tyto příznaky prozrazuji nezdrav stav tílcsný Přejete-li si
brzkého pozdravení zaíofte užívali
Dr Aug
!&siM!I©s
Ony jistě povzbudí chuť k jídlu
SATTLEY pluhy orají cokoliv a kdekoliv
SATTLEY jízdní Lister orá a sází kdekoliv
SATTLEY sazečky kukuřice konají prá ci
dobrou a dokonalou v půdě jakékoliv
Tažte se po nich u svých místních jednatelů a pak-li jich
na skladě nemají pište laskavě na: '
Sattley MTg Co„ 908 Leavenvorth St„
iont Omaha UToToraslsisi
HSEIVD W
řJatel ScvriEd
INEW YfiPK nrnrr
339 BROADvVAV
Jedno natřeni řasto doatafí
aby vypuzeny byly bolestí t kaž
dé Části tčla vezme-li ae k tomu
SEVERŮV
OLEJ Sv COTHARDA
60ct
KftČÍ-11 dltó celé noci doatá-vá-K
zoubky a má-fi horkost
SEVERŮV
TIŠITĚL DĚTÍ
jentiSt aapi a rjé8
' 25ctfi
SEVEROVY
PILULKY
pro játra opraví
Vám stolici zbaví
Vát nadýmání ob
tOísTftrůxabrání vzniká mnobch
nemocí
ssetm
SEVERŮV BALSAM
PRO PLÍCE
zůstává posad nejleplfm
Kkem proti nastození
chřipce chrapota a bole
stem v krku'
Vylcci každý kaiel
23
o
o
6
o
o
o
o
o
o
o
o
Máte-Il Obtíže B mořením re-
zavkn bolesti t zádech ilnton
SEVERŮV
SILITEL LEDYIN A JATER
Váa rychle rjUČÍ
75ctft a $125
Vypadáváni Vlasů jeatrnnn
tfm boloa hlavn nejná nikdo rád
i SEVERŮV SILITEL VLASŮ
t půaoU Vám bájný vzrůst vlasů a
acinf jejemnmi
50ctůa$LOO
Zvliild Uky a $300
O V
v-
i 'V
v
r s
KoenigV
o tropte
Múmt £§
Jste-li StiŽenl revmatumem
SEVERŮV
LÉKPRCT' REYMATISMU
-yhle Vám pomůže
$100
Ztratili jste chuť k jídlu?
Jate slabými nevrlými?
SEVEROVA
ŽALUDEČNÍ HOŘKÁ
Vám chuť k jídlo vrátí dodá Vám
fly a veselé mysli 60c a $100
Ý
I
Y
?
V
Y
V7
9
V
Kdo trpí sla
bosti nervů vysi
leností třesavkou
torna pomůže Jen
SEVERŮV
NERYOTON
Dámy po porodu
míly by bo vždy
ožívatL $100
60 cta
Nečistá krev jest přfiinoo rit-
líny nemocí Máte-li vyrážky
na tele boláky Třídy jste-li
ospalí mrzatí
SEVElůVKRYEČISTITa
Vás nzdravL $100
Vaée žena nebo dcera často
trpí různými chorobami ienský
ml" SEVERŮV
REGULÁTOR ŽERSXYCH
NEMOCÍ
nčínf je zdravými kvctoorlmi
krásnými $100
b
v
SJ
v
v
v
ú
i)
i)
$
počižle ll tes etsid
—
_
N Nsí "