Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, September 23, 1898, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok nápadu
5
NEBRASKA
— Republikácé v Lancaster
County navrhnuli za krajského
soudce Lincoln Frpsta
— V Aida blíže Grand Island
udála se v úterý srážka dvou ná
kladních vlaků Jely totiž - dva
nákladní vlaky za sebou aneb lépe
řečeno jel nákladní vlak ve dvou
odděleních Předtfí oddčlení vy
jíždělo na vedlejSÍ trať aby tu
vyčkalo minutí vlaku osobního
však konduktor zadního oddělení
nepozoroval to a vrazil svým vla
kem do přednějšího Šest želez
ničních vozů a parostroj byly po
rouchány a strojvedoucí zadního
vlaku byl těžce zraněn
— Populisté 'jsou jak známo
přátely rolníků a pečují o zájmy
hospodářské Z té příčiny snad
a ze žádné jiné objednává se pro
ústav pro choromyslné v Hastings
každým měsícem tisíc liber butte
rinu z Kansas City A to vzdor
tomu že rolníci z Nebrasky musí
máslo prodávati v trzích východ-
°ích
— Kuřte Pospíšilovy Porto Ri
co doutníky z Wilber Neb 97tí
— Mladý krajan jménem Kom
post bydlící mezi Crete a Wilber
přišel nešťastnou náhodou o život
ve středu Při mlácení spadl to
tiž do cylindru mlátičky kterýž
mu levou stranu těla úplně roze
dral tak že v zápětí na to ducha
vypustil Zemřelý byl Členem
Západní Česko-Bratrské Jednoty
V republikánské konvenci v
Saunders County navržen byl za
poslance do státního sněmu chvat
ně známý rodák pan Frank Polák
z Prague Za druhého poslance
navržen H Gustafson z Mead
Za okresního zástupce navržen
Marion Newman z Wahoo a za
okresního komisaře druhého di
striktu Peter Rymers z Malmo
Jelikož pan Polák jest znám co
schopný snaživý a poctivý muž
lze očekávati že se mu dostane
nerozdílné podpory Českých voličů
v Saunders County a že bude zvo
len velkou většinou
— V republikánské konvenci
odbývané ve Wilber navržen byl
J R Doane sloužící nyní nedo
končenou lhůtu za bývalého šerifa
Dorwarta pro úřad ten Navržení
to nestalo se však bez zápasu
neboť bylo hlasováno 58krát
— Krajany v Boyd County
Neb a Gregory County S D
upozorňujeme že A Křikač v
Butte Boyd Co Neb má na
skladě úplnou zásobu hospodář
ských strojů které prodává za
nízké ceny a krajany vždy v obo
ru tomto co nejlépe obslouží
Přesvědčte se u něho nežli koupí
te jinde 25 — 3m
— U Weston přišel málem o
Život Roy Odell sloužící na farmě
blíže města Oral jízdním více
radličným pluhem a když cosi při
pluhu opravoval jsa mezi pluhem
a kofíma tyto se náhle splašily
Odell padnul a pluh přejel přes
něho zlomiv mu jednu ruku a zra
niv jej na prsou i jinak velmi těž
ce tak že byl nalezen bez sebe
Lékař přivedl jej k vědomí a dou
fá že jej vyléčí
— Chvatně známí obchodníci
Mallat & Matlat ve Willber pro
dávají importované z Čech nádobí
vyobrazením wilberské radnice
a budovy pro vyšší školu Jelikož
každý občan salinský si přeje něco
tak pěkného na památku mají na
zboží toto velký odbyt
— Před nějakým časem podala
panf Dan Henry pohledávku proti
městečku Swanton v obnosu $5
200 kteréž požadovala co náhradu
za poškození tělesné jež utrpěla
pádem na chatrném chodníku
Nynf si však dala říci a přiala
Ji 50 na úplné vyrovnání své po
hledávky a sice $50 za účet lékař
ský a lioo bolestného
Mají iMkamioi davárm Helena
Mont 16 řerveoce 1897 Dr P Falir
ney Chicago III - Ctěný pane: Moji
při bu tni jakož I já uma máme v
vál Iťk neobmezenou dovřru Ks
Jaře jaem onemocněla a musela tl po
slat pro lékaře Zakouiela jsem děsné
bolesti sádech a ódech ano cítila
jsem bolesti po celém tele takie jaem
ani aedíti ani leietl nemohla Lékař
narval to chřipkou a dal mi několik
práska Zdál: se ie ml ulevily bo
letlj ale tanechali mne alabon a ibf
dnéloo Nemohla jsem jfatl praničebo
Obličej ml eiloutiiol jakoi I bělmo
oéL Kaidf pravil ie mám žloutenku
Nezavolala Jem tentokráte lékaře
ala užívala Jsem att týden Hoboko
které mna úplně vyléčilo
Taft upřímná LIsmU Vir bal
Cfetní (ohcbodnO knihy Jako fdtr
era JuarmU deant kniny a jiaé w
Tíc Hk Ptekmka Zásad
ČEŠI V AMERICE
1 5 jetému chicagskému kraja
nu krejčímu Josefu Martínkovi
bylo v sobotu večer horko a proto
usedl do otevřeného okna Brzy
usnul spadl do hloubky 25 stop
a utrpěl velmi těžkých poranění
X Chicagská krajanka Marie
Novákoyá o jejíž popálení ná
slcdkem vybuchnuvšího gasolinu
minule zprávu jsme přinesli ze
mřela v sobotu
1 Řád Lincoln Č S B P J
odhalil minulou neděli v Chicagu
za obvyklé nádhery a pompy při
podobných příležitostech svůj
spolkový prapor
1! V New Yorku zemřel vynika
jící člen C S P S Jan Tříska
člen řádu New York
K V Chicagu musí se krajanům
opravdu dobře dařiti Po nesčet
ných výletech oznamují tam na
jednou čtyři výstavy
- 1 Telegrafické zprávy ze Santi
aga na Kubě oznamují že tam
zemřel J J Nikodém od 1 pluku
illinoisských dobrovolníků Mladý
Nikodém byl synem chvalně zná
mého chicagského občana p Jiří'
ho Nikodéma Poslednější mešká
již dva týdny v N Yorku kam jel
syna hledat neboť mu bylo tele
grafováno že byl poslán po někte
ré transportní lodi do N Yorku
Zprávy ty podle všeho nebyly
pravdivý
li Známý český pimprlář a bři
chomluvec Frant Betlach jenž
ve vězení v St Paul čekal na líče
ní před spolkovým soudem pro
padělání peněz poslán byl na
rozkaz ministerstev vnitra a spra
vedlnosti do blázince ve Wash
ington D C Betlach po delší
dobu jevil známky šílenství
1 Na východním břehu řeky
proti St George ul v St Louisů
Mo utonul minulou neděli odp
22letý EJ Zedníček který bydlel
se svojí matkou v č 2027 Con
gress ul Mladý muž ten ve spo
lečnosti dvou soudruhů chtěl
skočiti na převozní loď která
právě odjížděla ale chybiv se
spadl do vody a ač byla pomoc
hned pohotově utonul více se
neobjeviv
1 V Cedar Rapidsích založen
byl klub českých hostinských
1 Český toletý hošík manželů
Josefa a Barbory Šerých z Chica
ga zabodl si zrezavělý hřebík do
nohy a zemřel na otravu krve
1 V Chicagu otrávil se jedem
na myši 461etý krajan Fr Sláma
Nedávné úmrtí X7leté dcery ne
moc manželčina a jiné ještě tram
poty dohnaly jej k nemírnému pití
a konečně k zoufalství Do Ame
riky přijel Sláma před 1 3 léty z
Nového Města u Brna na Moravě
Patřil ku spolku svatého Jana v
osadě svatého Prokopa Zane
chává manželku Františku a syna
Františka patnáct roků starého
1 Z Milwaukee zmizel český
hostinský Alois Wenzlík vzav
s sebou Ženin plášť stříbrné ná
činí klenoty a Í40 na hotovosti
Jest velké postavy a plavých
vlasů -
SOUTH OMAHA
— Před policejní soud posta
veni byli ve středu dva darebáci
Jackson a Rogers u nichž naleze
ny byly nástroje spůsobilé k do
bývání se do domů a soudce odká
zal je ku krajskému soudu každé
ho pod zárukou $jooo Chet
policie Brennan vezl je v káře do
okresního vězení a cestou jednoho
z nich Jacksona "ztratil" Když
prý přijeli na B ulici tedy vytáh
nul ruku ze želez a prchl do lesa
Být to sice může ale nápadno je
Že tak mnoho darebáků kteří jsou
na cestě do okresního vězení po
licií mezi prsty proklouzne Sko
ro se zdá Že v takových případech
musí policie míti něco ve dlani
tak le nemůle ruku sevfíti a da
rebáky udržeti
I
"V No véióofc
MAJITEL #
(1G0
ungclovů
jlho-iáp roh 20 b N ni
Star nám a bf val aoudnih mna
Wrh tetkýťb farmířa i ve Je při jich ni
vitěvi So Omaky a taniMiMip vitavy
avltf vili Jeho mlaliKMrt kde VoH (aam
Bitá vyleíele pivo Korbelová vína a
lihoviny aid i ná vidy chutný lané ve
velkém výMro ichny také uMiicki
lifty Jmu aéko ka Mm vvloitay ja
kož i "Národní LUly" a Praky
83tí ViímB&e ti dobra adreay:
A 1103
lna
IOOOOOOOOOOQOOQOI
-— Nejlepší druh Walnut Block
uhlí můžete koupiti za pouhé
$325 tunu uCuddington & Wilcox
v South Omaha na N ulici v čís
24 '5- (1—4
— Asi 150 dítek z obecných
Škol připravuje se k účastenství
jubilejních slavností míru na vý
stavišti Prof Brownell je k úča
stenství tomu připravuje Dítky
zpívati budou vlastenecké písně a
každé z nich opatřeno bude ame
rickým praporečkem
— Smlouva na zřízení vytápě
ní a ventilace v nové poštovní bu
dově south-omažské zadána byla
olovnické společnosti Korsmeye
rově z Lincoln za $3595
— Komissionáři south-omažští
odbývali v úterý odpoledne schů
zi aby se poradili co činiti vůči
požadavku berních úřadů kteréž
dobytčí ohrady v South Omaze
jako i jinde považují za bursu a
požadují aby všechny smlouvy
prodejní opatřeny byly kolkem
podle zákona totiž jeden cent na
každých sto dolarů aneb částky
plného sta za dobytek stržené
Ač zákon dotýčný jest v platnosti
již od července komissionáři ne
brali na týž ohledu dovozujíce že
se na ně nevztahuje nýbrž pouze
na bursu obilní však nyní hrozí
berní úřadníci vládní žalobou
Jest možno že bude požadováno
od komissionářů aby zaplatili kol
kovou daB na všechny prodeje
jež od prvního července sprostřed
kovali Komissionáři usnesli se
že daří tuto účtovati budou do vý
loh dobytkářů pro které prodá
vají Jest to ovšem částka nepa
trná Když ku příkladu dobytkář
prodá náklad dobytka za tisíc do
larů obnáší daň pouze 10 centů
Není pochybnosti Že zákon míní
že daS tuto nésti mají sprostred
kovatelé prodeje právě tak jako
míní že kolkovou daří na náklad
ní listy nésti mají expresní a že
lezniční společnosti Však ko
missionáři usnesli se uvrhnouti
tuto daň na dobytkáře To není
dojista spravedlivým
— Nejlepší druh Walnut Block
uhlí za $325 tuna u F A Broad
well & Bros 2418 N ulice Pan
J H Kopietz s ochotou vás ob
slouží - ' (1 — 5
— Dosavadní fkoldozorce A
A Monroe se vzdal svého místa a
na jeho místo zvolen H K Wolfe
z Lincoln Monroe byl řiditelem
zdejších škol po minulých jede
náct roků a hodlá prý ještě věno
vat! se dalším studiím Nový
školdozorce nastoupí až příštím
měsícem Týž jest 40 roků stár
absolvoval státní universitu v roce
1 880 a byl pak po dva roky poslu
chačem universit berlínské a lipské
v Německu Po svém návratu
byl po několik let školdozorcem
v Kalifornii a posléze professorem
filosofie na universitě státní
— Korbelová čistá a pravá vína
a koSak má vždy na skladě český
hostinský August Papež 26 a N
ulici 7Qtf
— Dva švindléři ošulili John
Carlsona z Melbpurne Ncbr o
osm dolarů Jednoho z nich
jménem Stewart podařilo se la
piti a do rukou policie odevzdati
Když došlo k vyšetřování před
policejním soudcem nedostavil se
ošizený Carlson a tak musel býti
darebák propuštěn ač není po
chybnosti o jeho vině
— Městské radě podána bude
žádost o zřízení elektrických svě
tel na 13 a I a i3aMissouri Ave
Tvrdí se že jestli tyto dvě světla
povoleny budou povolí též měst
ská rada v Omaze zřízení světel
na ulici vedoucí do Riverview
Parku
— Jak se dovídáme poskytnou
při plesu South Omažských Soko-
ek v síni J Koutského dne 8ho
října pořádaného následující Člen
kyně mimořádnou produkci s ty
čemi a činkami: M VomáČkova
Marie Ratajova Růžena Hlávko
va Růžena Kvasničková Nelie
DO SOUTH OMAHY
přijede kaldý af ni jede ae podí
vat aa vitavu aneb veze do
trhu Kaldý take mi vidčV i
The Court
na 26 a N ulici
jest AIcť hottneo nejbltfe ná
draží kterýi Jert nejlepíím f eskm ho
stincem v South Onace kde obdržíte
nejlepil 8o Omaiaký leUk toameniU
lihoviny a doutníky praví Eorbelovo
vfao a koňak vidy chutné aikutky a kde
i v aedeli va avliitnf míatnotU a prítely
m pobavit! mniete
Láskám valím kfeafanikm ae poroučí
tS a 5 tlla čsxtfc Catla
Košťálová Emilie Radilo va M
Patáčova Tony Fialová
— Místní ředitel vodární spo
lečnosti oznámil v úterý že šest
nových hydrantů bylo zřízeno a
sice vesměs na L ulici totiž na 33
35-i 36 38 39- 4°- Tyto hy
dranty povoleny byly před krát
kým časem a mayor hodlal povo
lení to vetovati
— Viděli jste Papeže? Ne to
ho v Římě nýbrž hostinského v
So Omaze na 26 a N blíže ná
draží! 79ti
— Návštěvníci výstavy použí
vají též příležitosti k prohlédnutí
sobě jatek a dobytčích ohrad v
South Omaze Včera v Armour
ových jatkách jedině bylo asi 400
návštěvníků každou hodinu Čtyři
průvodčí sloužili k provedení ná
vštěvníků závodem a sice v pře
stávkách 15 minutových
— r V South Omaze jedná se o
uspořádání so-omažského dne na
výstavě
— Přes 100 lidí zaměstnáno je
na znovubudování udírny Cuda
hyho která nedávno vyhořela a
do úterka má být znovu zřízena
lepší než byla dříve
Vy iý) ier-ty ty q ígr
SKVĚLÍ PiES
uspořádají
v sobotu 8 října 1808
v síni p J Koutského
Kapela páně Muťchova účinkuje
Sokolky cviíiti budou g tyčemi a
činkami načež dávány budou živé
obrazy ' ' ' '
Zaiátek uríití 8 hodin veter
SPOLEČENSKOU
ZÁBAVU
uspořádá
r soboto 24 září 1898
lože Včrnost čís 62
PRATERNAL UNION
V SO OMAHA
v místnosti p J Fraňka
li r na robu SO a 8 ulice
íj
i i " Vstupné: osoba 2J centů
S Kapela p Trafika bude ůílnkovati i dl
_ ýfjfj
W G SLOANE & CO
obchodničit
Dii) A éMě mity
▼ íísle 407 409 411 tev W ulloe
South Omaha
anBBB__ Telefon 236
Zboží ae prodává dle libosti buď za hotová
neb na ipiatity 41tf
G H BREWER CO
pohrobnícl a pfijčoratelé koní
430-fcS tev SS ul So Omaha Neb
4-tf Bmnate Telefon íílso 30
FRANK E BLIS9 prodavač
V C BLISS prodiivaí hovér dobytka
JOH BLIK8 prod ovci a(ren mni
J H BLIíkt prodávat dob vepř
Kterkollv % nich pracuje v Ujmu
tvfcb lákaznikt
Joseph Bliss
komísiorář se íiTím dotjyttsm
230 Sew Exchange Bldg
SOUTH OMAHA - - NEB
Vienioini léfc vtnu]e ae viem tánylkára
aaa41atel6m I-Hiefi Vaáe Jeat uctiví lidioa
Triaí eeay aa poiadiaí
Frant Welmann vieobecnl v Colfaz Co
tnámf co Hdnf a ivMomlty mni t ochotou
obakwií krajany v leCl feaká
Pohostinná
Síň a zahrada
IAUA EODTSSt-nO
na aoaQ-vil
SOUTH OlAHA KEBR
jett střediskem v Jech národních spolkl
a aejoblíbeDejMm taíUvenlikem rodin
ným A proč by ne vidyt v Jeho míit
noti I zahradě milo posedět a on dovede
každého boU obalouiit aelleplfm ležá
kem I aejr'iaiafmi likéry víeho draho a
kdokoli vf iUv a 80 Omanu aavltU
vL toahoda by neměl opomeaoat v Jeho
atisteotti si odpocinovt a m poailalL
Ta it
Dr J fl Tisctic
čestý IétařaranjQjiĎ
v čísle 2808 (} ul Snth Omaha
nabili ctin Ceikámu obecenstva
ivé služby
dopol od 9 do 11 odpol od i do 4 hodin
a po B bodl ni večer
Dotazy v má nepřítomnosti nechte v lé
kárně p J L Kubáta na 84 a Q ul
Čialo talafsxxvi i 67
SLAVNOSTNÍ
GEíl SCHŮZE I KATOL ÚSTR JEDNOTY
v síni Metzově
V nedili dne 2J září:
Uvítátí zástupců s hudbou na nádraží
ťratelsky večer
V pondill dne 26 září:
Pěvecký a hudební večer sboru Lumír
Slavný virtuos profesor J J Kovařík i
přednese některé skladby na housle
V úterý dne 27 září:
Společenská zábava a ples
Ve středu dne 28 září:
Po slavné mši sv návštěva výstavy a í
mesia umany
Ve ítvrtek dne 29 září:
Návštěva 80 Omahy kde spolky so-
í@ Všechny blahopřejné dopisy a telegramy ke sjezdu Prvn í
Katolické Ústřední Jednoty nechť zasýlány jsou laskavě přímo do
zasedací sin S pod adresou: Metz Hall So i3th St Omaha Neb
Předplácejte se na Knihovnu
roli 1© a
velkolepé
Až posud žádným ještě závodem v Omaze nebyly podobné nad
obyčej výhodné koupě nabízeny jako nyní největší zamississippský
závod ve všech odvětvích svého rozsáhlého závodu obecenstvu po
skytuje Naleznete tu spousty nejnovějších a nej vkusnějších potřeb
ností a předmětu osobních i pro domácnost Procházka veškerými
odvětvími našeho rozsáhlého závodu bude Vám nejenom příjemnou
a poučnou alebrž i obdivuhodnou neboť podobné láce jako my na
bízíme za veškeré zboží Omaha i celý západ ani nepoznaly Návště
vníci výstavy by neměli opomenout závod náš navštíviti Objednávky
poštou bez odkladu a svědomitě vyřizujeme — Jsme též jednateli
"Buttericks Patterns" — V oboru
DOMÁCÍHO NÁBYTKU
máme vše za ceny nejnlžší
Dubový skládací stůl 8 okrouhlými rohy 42x42 podnožky jsou
3 coulové krásně zhofoven a nechá se vytáhnout na 6 stře--
víců pouze za $385
Osmistřevícový za $485
Dubové židle do jídelny rákosová sedadla pouze za 75c Celo
dubová výprava pro spací světnici zrcadlo jest ozdobné
jest 22x30 velké pouze za $1650
Ta samá výprava se zrcadlem 18x40 pouze za 1175c
Dubové houpáky s lenoškami po stranách a opatřené krásnou1
řezbou pouze za $125-
Když budete potřebovat jakýkoliv nábytek" vyplatí se Vám vždy nás
navštíviti
"Vellíý - prodej - lioberců
Budeme tento týden prodávati za mimořádné snížené ceny koberce
z nejlepších tkáni v a sice:
Flemish Wiltons koberce za goc yard
4-4 obojstranné BrusseUs koberce za 75c "
Obojstranné Brussells koberce 7j4xg za $750
Máme podobné Brussells koberce i v j'íných rozměrech až 9x12
Nejlepší celo vlněné 'Ingrain koberce pozůstávající ze čtverců 9x12
po - QOC
Těžké Linoleum po
KAMNA-KAMNA
Obdrželi jsme jich dvě plné káry
prodávati za následující nizké ceny:
"RADIANT STUART" jest nejnovější druh topících kamen
na tvrdé uhlí Jsou pravá okrasa domácnosti a pravidelná
jich cena jest $4500 tento týden snížíme je na $3595
"THE PRIZE STUART" kamna topící jsou podobny prvněj-
Ším a ceněny na $3500 my tento týden je prodáme po2iov
"THE STUART OAK" topící kamna za $13 49
Přijďte se k
maji Mi iHk( imint podv a mdlto arhrbi kůji it4 dítky přivedou k náa liuna prtpra
vest opatHti J otmvi neJlpM a ta eenv n iná
Dttek "ftlarTlp" tapinari fkolni tl trTÍc
OMakáJcaaánpinwnlla H
ioiTormti trlrtlDkv Irl J BOHid
Dífl Jmnn4aurinaei flM (kolni irvtrod
INvei Varná teleaikr nrovaci od 1 12 ai t ai
11
Zeaaká ttmoé tM ktoeH tnirovaef stfeviea
mni aa
traká temná Daamla fntrorarf &Mtir
JeanátcleeiliiroTaciffMrvMpracblafr
XQlCL 1G O
Telefon:
1807
L E LUCHS
2815 Heverui 10 ulice
má na prodej
nejlopoí druhy uhlí
Nale "MAPLE WOOD" m5ké uhlí Jest
pro domáof potřebu nejlepiím v mhlí
' ' a na základě jeho dobroty 1 nejlficlníj-
í!in neboť prodáváme ]e za $550 tunu
Dil( každému íuruCuJome diikladnč
pfeílstěné a dopravujeme je bez odkla
tlniS du do viecb linií mista
Telefon:
I 1597
Telefon:
1597
Telefon :
1507
PROGRAM
PO DOBU TRVÁNÍ—
1245 již 13 ulice
omažské uspořádají přátelský večer ku
pocté zástupců
V pátek dne jo září:
"Sluiebník ného pána'' proslavené Je-'
řábkovo divadlo Sehraje "Katolická
Beseda' '
V sobotu dne 1 října:
Uvítání spolků venkovských Zábavný
večer na počest spolků za spoluiičinko
vání Pěv sboru ' Lumír"
V nedíli dne 2 října:
Průvod katol spolku městem Slavná
mše sv Večer sehraje "Katol Beseda"
" Veselohru'' od Jeřábka
Americkou pouze $100 ročně
Dodge ul
- podzimní - prodeje
jOC ytrd
železničné a budeme je tento týden
nám na ně podívat
Haj den Bros
prodávají tento týden
Školní - střevíce
Mkoll rtak ty ladní rh trní hadroví křápy
trí onen druh dobrt a trvanlivé oborl
která rrráhín a ntlkrnli ut~wí~
o4 1 1 do IL tm
Se
i t
jmn nrodármll aa llTi od L Mdnllnit ti
Udnlnrnln tlMř
porod KM nyni ILa
iMdvabarBl tvrfky ai prsod Uif tXje
- „ „ ff i
(ta ml
mjní prodáviaa la JJ4Í
7
IDodCTO "Vil