Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, September 23, 1898, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i-'
"v í
„au!-'
Pokrok ZApadu
Pokrok Západu
Seari-Weekly Bdlttoe
Publiahed by Pokrok Západu Pt? Co
1211 So 13th St--Tel 1008
SubscrlstSM ty utO $210 per ar
Vyckáli kaida Étery" a patek
Vydává Tiskařské Driíistvo
TiiUiwi 1211 Jiš Ut alloa
Telefoa 1006
fcídíci redaktor: - - J Rosick
PMplaMf
V misii t doderkou do doma be pfOoby etOO
SpHlohcm W
Pniinn um Smlené SUtr a Kanadu bM
Knihovny Americké SJSO
8 Knihovnou Americkou HW
Do Cech be přílohy : IBOO
8 přílohou
KilAí předplatitel opravata Ja k premlL
— — —
Drobné a rftane obliikj urerejBulein ui
jen koti MDiie s oujvunvo0 pnioecaj jeoa
Zát írobne oliláíkr obyiejné velkoeti nepře
amhajloi palec íítlme T5 centk aa třikrát Za
ieXni oblálenf blahopřáni omrti a jint ělta-
1100 ta tri paloe aa heide aveřejntni
ecbf kaldf proto přlloíi objednávce tolik
fanes Jak velkou ohfilku miil el přeje Ceny
bláiejk na de 1ti dobu oanámi seoohotueaa
aeánt
Caeilkjr peaia
jmn nejbeepefníjií kdvl aa koupi na polti
neb axpraeeu "Money Order" a týt nim aa
sile Tet T rviffurtrovanécn dopita anebpa
a loukou bankovní jest táaUka jista Kdo
ctoce platlti "cbeokemi" na bank nechť aaa
O SJ oeutt vice proto aa tolik muaima platit
kwaku sa kolekci aneb af koupi šminka
draft) na Omaku Chicago neb Kew Tork Ha
stiatt drobnici penéa p Ujmeme tat 1 1- a
S-oeotoT kolky Viechny titulky nechf jsou
laalaa pod jednoduchou adreaoa poaaa tak
te: Pokrok Zi pád
Ostana Rek
Omaha Neb 23 září 1898
Příští čtvrtek dne 29H0 září
bude se v Kanadě hlasovali o za
vedení prohibice Agitace v tom
směru ze strany prohibičáků pa
nuje již po 25 roků
V MINULÉ VÁLCE MĚLI JSME V BOJI
pouze jen as 25000 našeho muž
stva a zajali jsme 100000 Španě
lů To by mělo být také co nej
důkladněji vyšetřeno
Dle posledních zpráv změnil
pcvstalecký vůdce na Manile A
guinaldo valně své smýšlení a
chování a jest nyní jako máslo
Může být že zaslechl přísloví: kde
nelze přeskočit musí se podlézt
S Kubou a Filipíny půjdou nám
to asi tak jako tomu čarodějovi
kterýž zlé duchy vyvolati dovedl
ale nevěděl jak je zažehnati Než
budeme 8 Kubou a Filipínami ho
tovy způsobí nám dojista mnohé
bolení hlavy
V Americe máme školství svobod
né a každé dítě může obdržeti
potřebného vzdělání bezplatně —
vyjma v New Yorku Tam letos
více než 20000 dítek kteréž hle
daly přijetí do škol bylo odmítnu
to pro nedostatek místa
New York Herald praví že
zmizevší rakouský arcivévoda Jan
byl jedním z "nadaných členů
habsburské rodiny" Kdo chce
může sí to vyložili že ostatní
Habsburáci jsou ničemové z milo
stí boží a nedopustí se nejmenší
chyby
Zavražděná císařovna rakouská
jako jiní lidé měla své chyby ale
byla rozhodně rozumnou Ženskou
Když seznala že jí krásy ubývá
— v 31 letech — nedala se více
íotograíovati Jiné ženské ve vě
ku tom a pak ještě do 45 a někdy
do padesáti pořád myslejí že
jsou v "nejlepších letech"
V armádě cen Lee u Jackson
ville bylo 30000 mužů a úmrtnost
byla tu menší než obyčejně V
jedné divisi bylo 871 případů o
nemocnění během měsíců červen
ce a srpna a z těch pouze 27 ze
mřelo Však proto přece žluté
časopisy neustávají líčiti hrůzy
války o nichž nevěděli když ku
započetí války soustavně Štvali '
Turecká vláda odmítla veškerou
zodpovědnost za násilnosti spá
chané v Arménská na amerických
občanech a nechce o jakékoliv ná
hradě ani ' slyšetL To jest jen
obyčejná turecká taktika Sultán
dělá pouze jen to co musí a byť i
věděl že Spojené Státy mohou jej
donntiti k napravení křivdy ne
napraví jí pokud nebudou válečné
lodě americké v zálivu Marmor
ském Jak resvedomitYmi a humbukár
skýroi jsou popokratští státní úřed
nici vysvítá z toho že osobují si
zásluha za to že během dvou mi
nulých roků za republikánské ná
rodní správy možno bylo občan
stvu platiti daně jak běžné tak í
dlužné z let předcházejících Jen
ještě chybí aby si osobili popo
kraté zásluhu o to le Nebraska
loni dala nej větší úrodu kukuřice
ze všech států
Odmítnutí nabízeného viuevtsla
Eectví t Londýně senátorem Hoa-
itra f oclnč £7ad ten spojen
jrí s
--„ CM
ročně — opět povzbudilo agita
ci aby Spojené Státy svým zá
stupcům u cizích dvorů "přida
ly" Myslíme že toho není třeba
Mzda "dělníků" řídí se poptáv
kou a Strýček Sam má neustále
aspoň desetkráte tolik nadějných
vyslanců a velevyslanců co má
míst k zadání
Neznáme sice arcibiskupa manil
ského ale musí to býti roztomilý
človíček Přispúsobí se všemu
Na počátku války vydal pastýřský
list v němž vyzýval všecky věrné
ku svatému boji proti kacířským
Amerikánům ale nyní když vidí
že už je se španělským panstvím
amen praví opět Že je to tak "all
right" a že nechce už o Španělích
ani slyšet Nebude-li se vyplácet
za americké nadvlády kněžství
arcibiskup měl by se chytit politi
ky Schopnosti k tomu má
Na výstavě zamississippské jest
viděti co nebylo nikdy dříve a ne
bude nikdy více v této zemi vidě
no totiž přes 500 Indiánů všech
různých kmenů v této zemi obý
vajících pohromadě Skoro každo
denně odbývají národní tance a
své válečné manévry po spůsobu
jakým druhdy proti sobě i proti
bělochům bojovali To samo o
sobě stojí za podívanou neboť až
toto pokolení rudochů vymře za
niknou s ním i pamětníci zvyků
mravů a spůsobů prabydhtelů
Ameriky
Když někomu žena zemře hned
rokuje se kdy se asi bude ženit
a koho si asi vezme Císaře
Františka Joseía potkalo to ne
štěstí ale časopisy na místě vy
hledávání nevěsty přetřásají otáz
ku kdy praští s císařováním a
uchýlí se někam v poustevnický
útulek Pan Franz sice mnoho
dobra za svého živobytí nevyko
nal ale proto přece v jeho žalu
neměly by mu býti připomínány
"Doslední věci člověka" Každv
je rád na světě a nerad slyší zvo-
mti hranu dříve než s životem se
rozloučil
Baltimore American stěžuje si
že dobrovolnické pluky třeba je
nom službu v táborech konaly
nadšeně přijaty byly při svém ná
vratu ale pravidelných vojáků
kteří "nemají domovů jež by je
uvítaly temer nikdo si nepo
všiml" Pravidelná naše armáda
jež osvědčila pravé divy udaten?
ství kázně a vytrvalosti oprávně
na jest zajisté k díkům národa
avšak zdá se nám že to skrblení
chválou a opěvováním je spíše
chvalitebným Máme dobrý a
výstražný příklad kam vede zbož
ňování armády ve Francii
Jméno generála Wheelera ne
bude snad odevzdáno historii jako
jednoho z rozhodujících vůdců
války americko-Španělšké ale
skvělý jeho příklad vlastenectví
měl by pro všecka léta zářiti ja
sem nej mocnějším mladým lidem
této země On sám stařec jenž
prodělal už jednu hroznou vál
ku nejděsnější v moderních dě
jinách na první vyzvání opustil
pohodlí občanského života na
dějného syna svého zaměstnal na
svém štábu a tři roztomilé dcery
odchované na aristokratickém ji
hu povolal do služby národa
jako ošetřovatelky v nemocni
cích kde nákazy všeho druhu
řádily hůře nežli španělské kule
na bojišti Stává kde podobného
příkladu obětavé lásky vlastene
cké?! Karl Schurz odpověděl New
Yorskému Worldu na dotaz proč
nesouhlasí s připojením Filipín
jak následuje: "V ohledu tom se
shoduji se svým přítelem bývalým
senátorem Edmundsem z Vermont
že určité prohlášení v kongresu
že jedinou příčinou k válce se
Španělskem jsou poměry na Kubě
a ne dobývání nových území vadí
nim abychom provazovali politi
ku dobývačnou Když tak přece
činíme pak bude ono prohlášení
kongresu lží Dále jsem přesvěd
čen že annexe oněch území nám
nepřinese ani výhody obchodní
ani jakékoliv jiné jež by nás od
škodnili mohly za těžká břemena
jež by nám připojením vznikla a
za politické znemravnění kteréž
by následovati musilo aniž za po
škození našeho národního karak
teru Jsem přesvědčen že takové
annexe způsobily by v této repub
lice politické ovzduší v němž by
vláda lidu z lidu a pro lid vysta
vena byla velkému nebezpečí" —
Tyto důvody jsou prosti nezvrati
telnými Po zapocení se každé rychlé o
chlazení tělesné způsobuje revma
tické bolesti v kf £i a zádech Kdo
ihned St JaccLs 03 použije v
krLlotú pciní bolestí zhojí
Ze správy dráh
Poorův železniční almanach
uznáván jest všeobecně a bez
odporu za nejspolehlivčjší publi
kaci statistiky železniční Letošní
ročník jest již třicátý a podává
zprávu o působení drán v minu
lém' roce Seznam vykazuje cel
kem 195 1 Železničních společností
z nich 1782 ve Spojených Státech
152 v Kanadě a 17 v Mexiku
Mimo toho podáván jest výkaz o
li 37 společnostech pouličních
dráh
Dle výkazu v almanachu tomto
bylo ve Spojených Státech minulý
rok 236911 mil železničních tratí
z čehož 67218 bylo tratí vedlej
ších a dvojitých Ocelových tratí
měly dráhy 211928 mil a želez
ných pouze 24983 Parostrojů
železničních čítalo se 25275 vo
zů železničních pro dopravu osob
ní 25275 vozů pro dopravu poš
tovní 8133 a vozů pro dopravu
nákladů 1229335 Akciový ka
pitál všech dráh obnášel $5453
782046 hypoteční dluhy $5411-
058525- Ji°é dluhy $374389--673
Běžné účty dlužné $392
481486 Veškeré jmění dráh pá
čí se na $11931613663 a převy
šuje dluhy a akcie pouze o $299
901913 Jmění pozůstává ve
výpravě dráh jiném majetku ne
movitém úpisech a pohledávkách
knihovních '
Ve skutečném používání bylo
18113270 mil dráh a po těch do
praveno bylo během min roku
504106525 cestujících a 788
385448 tun nákladu Příjmy
pozůstávaly z $253557936 za
dopravu osob $780351939 za
dopravu nákladů a $89636791
z pramenů různých dohromady
tedy $1123546606 Z tohoto
příjmu zbylo po odražení výloh
operačních $338170195 co pří
jem čistý k němuž však připočísti
dlužno jeŠíě jiný různý a příjem
čistý v obnosu $95013907 tak
že veškerý Čistý příjem dráh ob
nášel $433184102 Z toho vy-I
dáno bylo na nájemné za používání
jiných tratí a mostů $58600108
úroků na úpisy $231046819
jiných úroků $5633298 co di
videndy neboli čistý výtěžek mezi
podílníky čili držitele akcií rozdě
leno bylo $82630989 a na různé
vydání vynaloženo $28124474
tak že zůstal kasovní přebytek
Í27i47754-
Dividend vyplaceno bylo v mi
nulém roce o $1286135 více než
roku 1896 a o $945215 více než
v roce 1895 však ale také za mi
nulý rok jeví se větší kapitalizace
dráh Průměrem měly všechny
dráhy dohromady v roce minulém
pouze 152 procent dividendy v
roce předešlém 154' roku 1895
158 roku 1894 164 roku 1893
188 roku 1892 193 a roku 1887
218 V ohledu dividend byl rok
minulý nej horším od roku 1885
V jednotlivých skupinách nebyl
ovšem výsledek tak skrovný Tak
ku příkladu dráhy v novo-angli-ckých
státech platily dividendy
496 procent ve středních státech
2 11 v severních středních stá
tech 232 Za to ale v jiho-atlan
tických státech pouze 049 ve
státech při golíu a podél Mississi
ppi 038 v jiho-západních 019 v
severozápadních 109 v pacific
ských o 11 procent dividendy
Ovšem kdyby nebylo švindlu za
kladatelského kdyby všechny drá
hy bývaly stavěny poctivě a neby
ly kapitalizovány více než co
skutečný náklad na jejich třízení
byl dopadaly by dividendy trochu
jinak
Na nepravou adreso
Okřídleným slovem íusionistů
nebrasských ▼ letošním volebním
zápasu stalo se: "Pamatujte na
Bartleyho" Jejich hlavní argu
menty spočívají v tom že Bartley
a Moore zpronevěřili státu peníze
a že by proto neměla býti svěřena
správa státní znovu v ruce repu
blikánů Mimo toho druhým je
jich hlavním argumentem jest že
za minulé dva roky mohlo občan
stvo platiti daně následkem lepší
cích se poměrů začei osobují si
veškerou zásluhu
Co se týče výčitky Bartleyho ta
ovšem mířena jest na nepravou
adresu Republikánská strana le
tošního roku na tak dalece jak
týče se státních záležitostí není
ovládána tím zlopověstným kor
ruptníffl ringem kterýž ovládal ji
druhdy kterýž ji vnutil úřadníky
jež republikánský sněm musil dáti
v obžalobu kterýž ji vnutil Major-
se a Bartleyho a li oorea a kandi
dáty podobného druhu Kdo pře
hlíží listinu kandidátů republikán
ských jel navrženi byli letos pro
státní úřady jestli jen poněkud
seznámen je s politickou situací a
během musí přiznati jestli chce
pravdě průchod dáti že tiketa
republikánská předstihuje daleko
v každém ohledu a pro každý ú
řad navržence strany trojhlavé a
že právem tvrdití lze že ještě ni
kdy žádná strana nenavrhla volič
stvu kandidáty tak charakterní
pro různé ty úřady k nimž navr
ženi byli spůsobilé a pověsti tak
chvalné jakéž navrhla letos stra
na republikánská
Aniž může strana co taková býti
držena zodpovědnou za zpronevěru
Bartleyho Jen tehdy byla by moh
la býti držena zodpovědnou kdy
by během druhé jeho lhůty býval
též republikánský guvernér a když
stalo se veřejným tajemstvím že
Bartley jest v hotovosti zkrátka
kdyby býval vůči tomu oči za
mhouřil a Bartleymu volnou ruku
ponechal tak jako učinil popokra
tický guvernér Holcomb Když
Bartley nastupoval druhou svou
lhůtu věděl každý kdo jen poně
kud do politiky zasvěcen jest že
Bartley jest zkrátka Věděl to i
guvernér Holcomb a ač zákon
ukládá mu za povinnost požado
vati aby pokladník se vykázal ho
tovostí jež ze zprávy jeho se jeví
neučinil Holcomb této povinnosti
zadost Zpronevěření Bartleyho
tehdy nemohlo obnášeti více než
$150000 a tu částku nepochybně
byli by nahradili jeho ručitelé
Však guvernér Holcomb na mí
stě aby jednal podle zákona
a hájil zájmy státu nevyžadoval
od Bartley-ho důkladné zúčtování
nepřesvědčil se jestliže papírky
jež tento co hotovost ukazoval
jsou skutečně směnkami bankov
ními za hotovost u nich složenou
a pohodlně přimhouřil nejen jed
no ale obě oči Ponechal Bartley
mu nadále volnou ruku aniž by
jakékoli překážky kladl mu v
cestu dalšímu zpronevěřování Zá
kon dále vyžaduje od guvernéra
aby kdykoliv uzná za potřebné
požádal od pokladníka přísežně
potvrzený výkaz o stavu pokladny
a hotovosti Však této povinnosti
guvernér také nedostál
Popokratický guvernér měl ve
svých rukou právo a moc přítrž
učiniti otupování pokladny kteréž
mu dobře známo bylo ale on ne
pozvedl ani prstu aby mu zabrá
nil To se dá vysvětlili pouze jen
dvěmi spůsoby Buď guvernér
Holcomb zúmyslně Bartleymu na
držoval aby zpronevěření dosáhlo
stupně co možno nejvyššího a aby
se pak toto zpronevěření mohlo
používati za politickou zbraň proti
straně republikánské aneb měl
jiné příčiny neklásti žádné pře
kážky řádění Bartleyho a neplniti
povinnosti zákonem mu uložené
Budiž však příčina jakákolivěk
Holcomb byl spoluvinníkem Bart
leyho a jestliže chtí popokraté
klásti vinu Bartleyho před dveře
republikánů pak musí na vlastní
bedra vzíti vinu Holcombovu
Bartley pro zlopověstné provi
nění své {došel zaslouženého tre
stu a pyká za ně v káznici Však
spoluvinník jeho Holcomb těší se
výsluní přízně popokratú
Rozhodná doba v bébn bitvy před
méstem Santiago
Necht tdrivi neb nemocni jen chva
tem v před dnem i noci
Vozatajstvo za doby bitvy před
{Santiago v Kubě osvědčilo hrdlnnost
bohatýrskou neboť jich statečné a ne
únavné snahy dopravltl v před zá
soby potravní a střelivo v pravý čas
byly hlavními podmínky onoho skvě
lého vítftství
P £ Butler vozka na dopravním
voze i 8 píie se Santiago DeCuba
23 července: Viichni trpěli jsme
průjmem když přistali jsme viak
Časa nám nezbývalo povolat! lékaře
neboť nái úkol byl stále hnáti v po
předí dnem t nocí aby stateční vojí
nové naši zásobováni byli potravina
mi a amunicí a to jedině vzdáváme
díky Cbamber1ain's Collc Cholera A
Dearrboea Bemedy kterých kdyby
nebylo nebyly bysme mohli prací
svou zastávat! anii zdraví a snad I
iivot svůj šachovat! V skutku jsem
přesvědčen ie v jedné kritické době
oné bitty lék tento byl nepřímým vy
svoboditelem oaií armády kdyby
totii naie vozatajstvo nebylo pomocí
Cbamberlain léků udriováno při zdra
ví a nebylo a to zásoby dopravit! v
popředí naif armády Já a můj přítel
měli jsme to Itěstí zásobit! se Cbam
berlainovými léky nrfll jsme opustili
Tampa a ve čtvero případech vím
určité ie léky ty zachránily můj
Iivot
Psaní svrchu podané saaláuo bylo
vTTibitelflm léků "Tbe Cbamberlain
Medldne Co Des lloioes Iowa —
Jsou na prodej a vieeti lékárníků
Předplácejte na Knihovnu Ame
rickou pouze $100 na rok
15
Sekretář války Alger na své
pouti po různých táborech vojen
ských dospěl také do tábora Po
land blíže Knoxville Tenn kdež
po parádě uspořádané k jeho po
ctě svolal si velící důstojníky a
promluvil k nim mezi jiným tato
zajímavá slova:
"Chci říci že kdyby byl býval
odbor války obeznámen 8 poměry
jaké panovaly v Chickamauga
vojsko bylo by bývalo dávno od
stěhováno "My dostávali jsme pouze do
bré zprávy od velících důstojníků
a tu domnívali jsme se že ven
kovské zprávy byly přehnané
Velitelé jsou zodpovědni za stav
táborů a není-li o mužstvo dobře
postaráno a jsou-li nemocniční a
zdravotní poměry špatné velící
důstojníci musejí za to odpoví
dali
"Odbor války byl a je hotov
vyhověti požadavkům vojska o lé
ky a potraviny a není příčiny
proč poměry neměly by býti všude
ty nejlepší"
V Chattanooga pravil Alger ve
své řeči v auditorium: "Ze se
nějaké přechmaty staly doznám
ale lékařský odbor dodavatelský
odbor a ubytovací odbor vykonaly
plnou svoji povinnost" Včera na
vštívil Alger nemocnice Leiterovu
a Sternbergovu a procházel tábo
rem Thomasovým
Generál Miller ustanoven byl
za velitele nové výpravy jež co
nejdříve odpluje do Manily Ba
terie A a D z kaliíornského dělo
střelectva budou provázeti pěší
pluky
Z Filipín
Mgr Martinelli apoštolský de
legát ve Washingtoně obdržel ka
belogram od kardinála Rampolly
sekretáře Vatikánu v němž sdělu
je se mu ze biskup z New bego-
via na Filipínských ostrovech a
několik katolických kněží bylo
pozatýkáno povstalci uvězněno a
podrobeno surovému zacházení
Kardinál Rampolla nařídil Marti
nellimu aby případ předložil od
boru války se žádostí aby mož-no-li
nějaké kroky předsevzaty
byly ku ochraně vězfiů
Papežský nuncius předložil fak
ta jak byla mu kabelograíována
náhradnímu sekretáři války
Meiklejohnovi a Žádal aby odbor
zaslal depeši generálu Otisovi o
tom týrání katolických kněží
Martinellimu bylo vyhověno a
generální pobočník Corbin kabe
lografoval generálu Otisovi do
Manily:
"Sekretář Vatikánu sděluje že
biskup a kněží z New Segovia za
jati byli povstalci a týráni Je-li
to v moci vaší chraňte je před ne
lidským zacházením"
Na to došla od generála Otise
následující odpověď: "Věřím že
zprávy o brutálnosti vůči španěl
ským knčžím jsou přehnané Po
šlu nějakého důstojníka vyšetřo
vat což vyžádá si několik dní
Biskupství New Segovia je 100
mil vzdáleno" Další zpráva od
gen Otise se očekává
Zpráva že poslední španělská
posádka na ostrově Luzon se
vzdala je předčasnou' Španělo
vé dosud drží sedm přístavů v
provincii Albao nejdůleŽitějším
konopném distriktu Nepokoje
měly už za následek zmenšení ko
nopné sklizně o 350000 žoků v
Albao provincii u porovnání s ro
kem minulým Další boje hrozí a
nebude-li mír brzy uzavřen scho
dek ještě vzroste -
Z Kuby a Porto Rico
Nejlepším svědectvím že špa
nělská vláda očekává přátelské
vyřízení všech neshod je ta okol
nost že v úterý odesláno bylo už
z Havany do Španělska 400 be
den obsahujících listiny týkající
se vlády ostrova až do tří měsíců
Generál Blanco nařídil všem od
borům aby okamžitě konaly pří
pravý ku sestavení inventářů vše
ho majetku Práce ta vyžádá si
asi měsíc kdy komisaři kapitula
ce budou též se svým jednáním
hotovi
Zdravotní stav Havany značně
se zlepšil Vyskytlo se tam sice
několik případů Žluté zimnice ale
ty jsou vesměs velmi mírného
rázu '
Navracení španělských vojáků
z Porto Rica započalo ve středu
Čtyři sta mužů z nichž aoo bylo
nemocných a aoo náleželo ku
sboru inženýrů vypluli do Havru
po francouzském parníku Chateau
la Fette Osm set pěšáků odejelo
včera na parníku San Franciaco
Nábřeží bylo přecpáno lidmi ale
I El!
žádná demonstrace se neudála
Vojáci očekáváni byli u přístavu
generálem Ortegou a guvernérem
Maciasem kterýžto poslední jak
důstojníkům tak i vojákům ru
kou na rozloučenou potřásl
Generál Macias vydal rozkaz
španělskému vojsku aby opustilo
Abonitu Baranquitas a Barros v
neděli a Humacoa Guamani a
Cayey v pondělí Naše vojsko
obsadí ta města jakmile Španělo
vé odejdou
Dobrovolníci byli už všichni
rozpuštěni a španělští vojáci sklá
dají zbraně střelivo a jiné potře
by do beden Všichni se radují z
brzkého 'návratu do svých domo
vů Admirál Schley odepřel kou
pili uhlí složené v San Juan a tu
je dosti možno že zakoupeno bude
pro armádu Sp Států
Ve španllsku
V Madridě panuje velké rozči
lení nad okolností žeudálose 123
úmrtí během plavby mezi 1000 vo
jáky kteří na parníku San Igna
cio de Loyola ze Santiago de
Cuba do Španělska se vrátili
Španělové přičítají velikou úmrt
nost nelidskosti Američanů kteří
prý nemocné španělské vojáky
přinutili vsednouti na lodi aby
místo učinili pro choré Američany
v nemocnicích
Do Victorie hlavního města
provincie Alavala přijel generál
Augusti dřívější generální kapitán
Filipínských ostrovů Vypadá ne
mocen a zachovává mlčení o ne
dávných událostech v Manile
Doznal však že pomýšlel na
vzdání se dříve než ke kapitulaci
byl donucen Chválil nadšeně
armádu a projevil naději Že nej
vyšší soud pronese spravedlivý
rozsudek o jeho chování
Královna-vladařka vydala de
kret jímž nařizuje se suspendová
ní admirála Monteja a udílí se mi
lost všem trestancům kteří jako
dobrovolníci bojovali proti Spoj
Státům
Parník City of Rome s admirá
lem Cerverou důstojníky a plavci
ze zničené eskádry španělské
přijel ve středu do Santanderu
Lid sešel se u velikém množství u
přístaviště a nadšeným jásáním
pozdravil admirála Cerveru
J L Braieis &
16 & Douglas ui
Boston Store
nyní podniknul ten nejvčt
ší a nejrozsáhlejší
úpadkový
výprodej
jaký Omažané a jiní hosté
z daleka kdy uzřeli Jest to
celý ohromný sklad jedno
ho z nejrozsáhlejších závo
dů z Broadway ulice z New
Yorku pozůstávající z
nejkrásnéjších obleků
mužského prádla
čepic klobouků
střeyíců obuvi
kaučukové ntd
Celý sklad má ceny více než
za
Vyprodávali budeme ohromné
zásoby tyto za ceny poloviční jich
původní ceny kupní Peněžní
hotovost kupní jakou jsme za
zboží toto složili jest ta největšf
jakou kdy který závod západně od
New Yorku podniknout! mohl A
následkem toho jest nám možno
ty nejkrásnější krejčovské obleky
prodávati za ceny poloviční závo
dů jiných
j lc:a:ei3asyk:yé
Tnojotnfcl
Předplácejte aa Hospodaře pouta i
rocai do Čech LM
00000
dollarů