Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, September 23, 1898, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i i f
1
V
ENTERED AT THB POST OFFICB AT OMAHA NEB AS SECOND-CXASS MATTBR
Založen 1871--Roéník XXVffl
OMAHA NEBIL V PÁTEK DNE 23 ZÁŘÍ 1898
DYójtýdenníku: Ročník VII éíslo 3
ZÁPADU
"BW l MĚ II X X llXk 1 MĚ II X X
H0VÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
POLITICKÉ
Z Washingtonu
+ Očekává se že nový sekretář
zahraniční p Hay nastoupí úřad
svůj dříve než president McKinley
odjede na západ ku slavnosti míru
na výstavě zamississippské
X Komise kteráž vyšetřovati
bude stížnosti špatného ošetření a
špatného zásobování vojínů v mi
nulé válce pozůstávat! bude z 9
členů z nichž do včerejšího dne
sedm bylo již ustanoveno
Vrchní poštmistr vydal naííze
ní kterýmž činí se značná změna ve
vystavování poštovních poukázek
Až posud nebylo dovoleno poštmi
strům vystapovati poukázky splat
né v jejich vlastní úřadovně nýbrž
pouze jen na pošty jiné Tímto
týdnem však změněno toto opa
tření a od nynějška mohou poši
mistři poukazovat! též peněžní
poukázky na vlastní svou poštu
To zejména uvítají s potěšením ti
když majíce menší částky jež si
chtí bezpečně uložili nemají dů
věru k bankům Budou si moci
totiž nyní koupili na poště money
order třebas na své vlastní jméno
Jest to krok ve směru poštovních
spořitelen a jest velmi pravdě po
dobno že bude téhož plnou mě
rou využitkováno ač ovšem ne
tou měrou jako by bylo v pádu
zavedení poštovních spořitelen
kteréž by nějaké úroky byť i
skrovné na vklady platily
President McKinley navštívil
minulý úterek nemocnici ve Fort
Myer Virginia provázen jsa gene
rálním adjutantem Corbinem
Přijel na místo neohlášen a ne
očekáván a představiv se vrchnímu
lékaři v nemocnici správu mající
mu sdělil mu že chce přesvČdčiti
se jak je o nemocné pečováno
Prohlédnul si vše bedlivě aTryslovil
pak svou spokojenost pravil však
Že přeje- si abyj-vyťoáumívala
soráva nemocnice Že oacientúm
nesmí na ničem potřebném chybě
ti co by mohlo sloužili k jejich
pohodlí
X Plukovník W J Bryan nalé
zá se ve Washingtonu a s ním zá
roveň guvernér Holcomb z Neb
rasky Účelem jejich jest docílití
propuštění plukovníka Bryana z
armády Jsou prý k tomu příčiny
dvě: Předně pan Bryan prý se
již nemůže udržet aby nadále co
vojín držel jazyk za zuby jelikož
řečnění považuje za svou životní
potřebu když ne za své povolání
Mimo to již prý se nabažil slávy
vojenské titul plukovníka mu zů
stane již po všechny dny jeho Ži
vota byť i nebyl spatřil nepřítele
ani na tisíc mil a k prachu nepři
Čichnul leda z patron na slepo
když jemu ku cti vystřeleno bylo
Za druhé usilují na něho populi
stičtí vůdcové v Nebrasce jímž
půda pod nohama hoří aby přišel
stříbroustý jejich řečník a vytr
hnul je Toť se rozumí že pre
sident McKinley neodepře toho
svému politickému odpůrci neboť
popokraté by strhli pekelný rámus
Ze jej zúmyslně v armádě zdržeti
chce
X Pošta ve Vodfianech v Bon
Homme Co v Jižní Dakotě bude
od prvního října oprávněna k vy
dávání peněžních poukázek
X Odbor válečný jest nyní za
plaven žádostmi dobrovolníků o
propuštění z armády docházející
prostřednictvím poslanců v kon
gresu a senátorů Odbor válečný
vidí se nucena upozornit! proto
že tím se pouze jen vše zdržuje a
vydal vyhlášku upozorňující Ze
vojínové kteří si přejí z armády
propuštěni býti a mají k tomu pří
čin dostatečných ušetří si mnoho
práce a zdržování kdyZ podají
Žádost s patřičnými důvody nále
žitým spůsobem a sice setníku své
setniny kterýž ji odevzdá pluko
vníku tento brigádnímu generálu
aneb vůbec vyššímu představené
mu a tak předložena bude odboru
válečnému Žádosti kteréZ odbor
válečný jinak dojdou vráceny jsou
zpět dotyčnému setníka a rrusí
pak projiti vlemi výše zmíněnými
' stupňů Na Žádostí vojínů slouží
cích na ostrovech Filipínských v
Honolulu Kubě aneb Porto Rícu
nebude bria Žádný ohled Krok
tento jest nutným nejen t pí Ziny
Ze děravá z o&Zch ncíit jest ob
tížnou a nákladnou nýbrž i pro
to že nelze vojíny tamnější neu
stále jinými nahražovati
X Dle pověsti byl konsulární
jednatel v Candii na ostrově Kré
tě při nedávném vzbouření tam
zabit Zahraniční náš úřad obrá
til se na konsula Shorta v Caři
hradě s dotazem jestliže tomu
tak avšak týž nemohl až posud
podati žádnou určitou zprávu
X Senátor C A Faulkner z
West Virginia byl ustanoven čle
nem komise kanadské na místo
senátora Graye kterýž jak zná
mo ustanoven byl komisařem k
vyjednávání v konferenci paíížské
o mír se Španělskem
' Pingree znovu navržen
V republinské státní konvenci v
Michigan odbývané ve středu v
Detroit byl nynější guv Pingree
jednohlasně znovu navržen Týž
jest jak známo postrachem všech
korporací a monopolů
Nejsou stříbraři '
Demokraté v Connecticut odbý
vrli svou státní konvencí minulou
středu a návrh tu činěný aby by
la schválena demokratická platfor
ma z roku 1896 a ovšem s ní i
stříbrařství propadnul Za gu
vernéra navržen byl Daniel M
Morgan z Bridgeportu
KRONIKA UDÁLOSTI
Souboj na lodi
Do St Louisů došla zpráva o
děsném souboji mezí plavčíkem
Parkem Davisem a nočním hlídá
čem na parníku Mayflower který
odejel ze jmenovaného města do
Memphis v pondělí večer Oba
muži jsou mrtvi Po nějakou do
bu nepřátelství mezi nimi panova
lo V pondělí večer když parník
kotvil u Hugs Landing míli od
Creston Mo dostali se do hádky
Hlídač rozehnal se po plavčíkovi
nožem Ten ovšem postavil se
na odpor a v okamžiku oba muži
I váleli se po palubě : ku zděšení
cestujících kteří báli se zakročiti
Konečně plavčíkovi jenž pořezán
byl na několika místech a chtěl se
už vzdáti zápasu podařilo se vy
táhnouti revolver Dobře mířenou
ranou skolil hlídače Stephen Hugs
majitel přístaviště šel do města
pro policistu a vrátil se s příručínr
koronerem Bellem Našli plavčí
ka i hlídače mrtvé ležící na palu
bě krví zbrocené
Manželský románek
V červnu tohoto roku Herman
Singletary přišel do Cheyenne
Wyo jako zástupce pozemkové
firmy Howard Cole & Company ze
Shreveport La a jménem svých
zaměstnavatelů vyměnil značně
majetku louisianského za dobyt
kářské ranče kolem Cheyenne a
pěkný dům Charlese Hechta ve
městě Vydával se za bohatého
plantážníka a po několikadenní
známosti pojal za manželku slečnu
Alice Házen učitelku řečí hez
kou a váženou všeobecně Single
tary dal své ženě jako svatební
dar právo majetkové ku Hechtově
residenci jedné z nejkrásnějšfch
ve městě a párek vydal se na sva
tební cestu 13 srpna V úterý
vrátila se paní Singletary sama
bez peněz a bez zavazadel Praví
Ze manželem navštívili Omahu a
Kansas City a všude bydleli v nej
lepších hotelích V Kansas City
Singletary koupil několik měst
ských lotů a zaplatil za ně pou
kázkou na Shreveport Bank jež
byla tam odmítnuta jako bezcenná
Náhle však objevil se v Kansas
City Mr Cole tajným policistou
a vyptával se po Singletarym
TýZ práskl do bot a zanechal Zenu
voji v hotelu bez peněz a a dlu
hem 8o za stravu a byt Ubohá
musela prodat! své klenoty aby
dluh vyrovnala Při návratu svém
do Cheyenne dozvěděla ae Ze ma
jetek který jí Singletary daroval
náleZí ve skutečnosti jeho zaměst
navatelům Ze má jinou Zenu na
Živě a Ze dopustil se celé lady
podvodů a zpronevěření jeZ při
vedou jej do káznice bude-li do
paden tolary
Povstáním výbuchu prachu v
obilním skladišti firmy Paddock
Hodge & Ca v Toledo O vznikl
po lir při němZ 13 lidí bylo u
smrceno a devět jiných nebezpeč
ni pcpáíeno DOovedond VV J
Paris vymricla byl 1 wkna a tlíce
zraněn V čas výbuchu měl s se
bou tři své dítky Jedno uhořelo
úplně malá dceruška popálena
smrtelně a třetí dítko bylo zraně
no bolestně — V Tacoma Wash
shořela v úterý odpoledne výstav
ní budova největší to stavení na
severozápadě Ztráta majitelů
Tacoma Land Company je veliká
neboť pojištění na budově žádné
nebylo— - V Iron Creek distriktu
osm mil západně od Deadwood
S D hoří už od soboty lesy
Vražda ihned pomstěna
Dvojitá tragedie o níž zpráva
došla ve středu do Ardmore Indi
ánského území odehrála se blíže
Center v odlehlé severní části ná
roda Chickasaw A B Harden
v opilosti zastřelil svoii mladou
ženu když z kostela vycházela a
rovněž pokusil se zabiti matku
její V tom bylo mu zabráněno
farmáři kteří svázali vraha a vedli
jej do Center kde nalézá se věze
ní Družinu dohonil G A Page
otec zavražděné a skolil Hardena
Kostel se propadává
Kostel sv Patricka v Anden
dron blíže Hazelton Pa se pro
padává a bude asi nutno týž úplně
zanechati osudu Posledních de
set hodin půda neustále se ssedala
a jižní křídlo kostela je téměř od
trženo kdežto hlavní budova pod
porována je pouze dvěma skrou
cenými pilíři Příčinou propadání
je odstranění podpor ve štole
uhelných dolů pod kostelem
DROBNÉ ZPRÁVY
Paní Owen Stevensova zemře
la y Sigourney la následkem
popálenin které utrpěla při vý
buchu lampy v úterý večer
11 Isaac Fritz bydlící asi tři
míle od Yalé v okresu Guthrie
la zastřelil svého švakra Jamese
McClellena Mezi oběma muži
panovalo po delší dobu nepřá
telství Fritz jenž čítá asi 35
roků obžalován byl porotou ko
ronerovou z vraždy a vsazen do
vězení Je to první vražda v okre
su Guthrie spáchaná '
V St Joseph Mo sřítila s
část podlahy v budově American
Biscuit Company a tři dělníci byli
při tom nebezpečně zraněni
V uhelné šachtě třicet mil od
Lisbon O udál se v pondělí ve-'
čer výbuch plynů při čemž havíř
Johy Connelly byl usmrcen a ostat
ní s těží jenom životy zachránili
Důl na půl míle od ústí hoří
Uhelná stávka v Monongahe
la City Pa byla skončena a prá
ce ve středu ve všech šachtách
zahájena Obě strany uvolily se
přijati rozhodnutí společného do
hodovacího výboru jemuž celý
spor byl odkázán
V Deadwood S D vystou
pil teploměr na 102 stupně ve
stínu
Tělo George R Waterse
právníka z Pittsburga a bohatého
olej niko těžárníka jenž v sobotu
zmizel nalezeno bylo blíže Mari
etta v řece Ohio Na mrtvole ne
bylo žádných známek násilí a tu
panuje domněnka Ze Waters ná
hodou do řeky spadl
Ve Sioux City la zmohli se
na opravdovou sensaci Frank
Kellag vážený občan z toho mě
sta dopadl Č C Sedgwicka ji
ného vynikajícího občana při ná
vštěvě paní Kellagové v neobyčej
nou hodinu Sedgwick ošetřuje
rány způsobené kulemi z revolve
ru a Kellag zadal u soudu o roz
vod Policie celého severozápadu
pátrá po S H Waterbousovi zá
možném farmáři jež dříve bydlel
v Carrectionville la Chlapík ten
odebral se na honbu jedním pří
telem svým jenZ později nalezen
byl mrtev v rybníce kamenem
kolem krku
V New Yorku v noci s pon
dělka na úterek uškrcen byl třemi
lupiči 5iletý Andrew Cassagne a
okraden o I500 které v posteli u
kryty měl Žena jeho téZ byla
lotry rdousena ale vyvázla přece
životem Michael Migel a John
Thomas bylí zatčeni policií na
podezření Ze podíleli se na zlo
činu V dolech blíZe Foster la
utrhnuvším se kusem uhlí usmrcen
byl i81etý Albert í"''ncox Byl to
oejmladŠÍ hoch v rodině sedmnácti
člxL
ZPRÁVY ZAHRANIČNĚ
Telegrafické
Dreyfusova afféra dosud rozčilu
je Francii Ministerstvo "války
nařídilo soudní stíhání bývalého
plukovníka Piquarta stoupence
Dreyfusova pro padělání a použí
vání j padělaných listin Soud s
Piquartem a právníkem Loblasem
pro vyzrazení dokumentů ohledně
národní obrany měl započíti ve
středu avšak z ohledu na- projed
nání dřívějšího obvinění státní
žalobce žádal odročení na neurči
to Proti tomu opřel se Labori
zástupce obžalovaných a obhájce
Zolův Pravil že vojenské úřady
dostati chtějí plukovníka do svých
spárů Piquart sám vystoupil a
pravil: "Je to snad naposled co
mluviti budu ve veřejnosti Budu
spáti snad ve vojenském vězení
Chercheroi Proto přeji si pro
hlásiti že najdu-li tam šňůru Le
Merciera Pidarda (tajný policista
jenž se zardousil) neb břitvu
plukovníka Henryho bude to
vražda neboť já nemám nejmen
šího pomyšlení na spáchání sebe
vraždy" Shromáždění bylo vel
mi pohnuto avšak soudcové po
krátké poradě rozhodli povoliti
odročení a Piquart odváděn byl
dvěma policisty Výbor jemuž
svěřeno bylo prozkoumání zázna
mů Dreyfusova procesu podá své
dobrozdání zda-li mělo by býti
povoleno nové líčení v pondělí
Ve Francii vévoda Orleánský
vydal provolání v němž napadá
Dreyfusovce Začíná takto: "Ko
nečně strůjci ohavného spiknutí
proti cti a bezpečnosti vlasti od
hodili svoji škrabošku Postra
šeni jimi ministři snížili se tak
daleko že se stali jejich spojen
ci a Vévoda obviBuje minister
stvo Že vyhledává revisi Dreyfu
sova procesu ačkoli přesvědčeno
je o vině jeho Za záminku béře
si utišení veřejného mínění ale
při ! tom má svůj vlastní prospěch
na mysli Prohlašuje že při po
myšlení na budoucnost srdce jtho
se chvěje a uzavírá své provolání
těmito slovy: "Francouzové my
jsme pány v naší vlasti Vaši
služebníci - podrobení ' tajné a
zhoubné moci snaží se vnutiti
vám vůli před níž oni se sklání
pod záminkou dokázání nevinno
sti muže kterého vojenské tribu
nály odsoudily jako zrádce Je
to armáda kterou oni chtějí zniči
ti a Francii touží rozbořiti Fran
couzové toho my nedovolíme"
Provolání vévodovo Čteno bylo v
celé Francii rozbouřené a rozji
třené s hlubokým zájmem
Hrobka Lafayettova navštívena
byla včera F W Peckem komi
sařem Spojených Států na světo
vou výstavu pařížskou a štábem
jeho
V Pařili hotel Centinental na
jat byl sekretářem velevyslanectva
Spojených Států pro americkou
komisi míru a její služebnictvo
Francouzsky" veleryslanec Cambon
ve Washingtoně jenž proslavil se
svým schopným sprostředková
ním americko-španělského sporu
bude prý přeložen dd Vídně
Do Pafilt došla zpráva o vzpou
ře vězňů v Cayenne hlavním mě
stě francouzské Guiany Buřiči
dle všeho přemohli a povraždili
své strážce po té vrhli se na vo
jenské skladiště a zmocnili se
zbraní' a nábojů tam uložených
Nyní prý obléhají hlavní vězení a
jsou obavy Ze osvoboditi chtějí
4000 trestanců v budově drže
ných Bylo telegrafováno pro
oosilu na ostrov Martinique ale
ta asi přijde pozdě Ďáblův o-
strov kde Albert Dreyfus je věz
něn nalézá se pouze v malé vzdá
lenosti od Cayenne Možno jest
Ze vzpoura trestanců zvoní umí
ráčkem vězni jehož odsouzení tak
rozjitřilo francouzský národ ne
boť strážci jeho mají nařízeno
aby jej zabili kdyby učiněn byl
pokus o jeho osvobozenu
ŠfaníUků obdrží prý ód Rotšil
dů půjčku 120000000 neb $25
000000 na rtuťové doly Alma
denské jakmile smlouva míru
bude podepsána
Ve Španllsku řádila hrozná vi
chřice V Seville usmrceno bylo
test osob na sta jiných Zraněno a
mnoho badov rozbořena V Gua-
dizu v provincii Granadské 85
Wejlepší TVHDE a MĚKE UHLÍ
Rock Springs Ohio Hanna Walnut Block atd
NejlepSÍ Illinoiské v kusech $550 drobné 15 35 Cherokee drobné za
$400 nejlepší uhlí na vaření NaSe Beacon Nutuhlí$350 -Jest
velké čisté a dobré Přesvědčte se o tom
COUTANT
Telefon 930
domů bylo zničeno a mnoho lidí
zabito a Zraněno Jižní čásť po
loostrova navštívena byla hrozný
mi povodněmi Ve vesnici Her-
rera blíže Kadýzu osmdesát osob
utonulo Množství dobytka za
hynulo a sklizeH olivová byla
zničena zvláště v provincii Sevil
la a Granada V jiných částech
zaplavené krajiny událo se též
mnoho úmrtí
V Bradordu v Anglii elektrická
kára při prudké jízdě s vrchu vy
letěla z kolejí Padesát osob bylo
zraněno a z těch mnohé zemřely v
nemocnicích
V Londýn! odsouzeni byli lodní
důstojníci paroplavební společno
sti White Star J W Jago a John
Kynaston kteří z parníku Bntan-
nic poštovní zásilky určené pro
Ameriku kradli První dostal 8
let a druhý rok při těžké práci
Divil královna holandská zahájila
v úterý zasedání sněmu nizozem
ského Děkovala národu za jeho
oddanost při její korunovaci pra
vila že přij "a carův návrh na
odzbrojení co nejpříznivěji a slí
bila že sama podá několik před
loh zákona
V Quebecu v Kanadě odhalen
byl ve středu odpoledne pomník
Samuela de Champlainea Ob
chody byly pozavírány a prapory
anglické a francouzské vlály s do
mů kdežto ulice starého města
hemžily se lidmi Pomník stojí
na východním konci Dufferinovy
terrasy na ýŠi s níž je krásná
vyhlídka na řeku Svatého Vavřin
ce a do okolní země na míle Je
padesát stop vysoký provedený
dle plánu francouzského sochaře
M Chevrea Na podstavci zdvi
há se obrovská podoba Champlai
na "otce nové Francie" předsta
vující jak jménem krále francouz
ského zabral Quebec Dole na
podstavci v reliéfu jsou podoby
a nápisy zobrazující různé činy
velikého cestovatele Slavnosti
súčastnili se všichni vysocí úřad
níci vládní jakož i cizí diplomati
V osm hodin ve středu ráno za
kotvil v řece americký křižák
Marblehead vedle tří britických
válečných lodí od nichž byl nad
šeně uvítán
Zprávy osobni
— Jeden z nejstarších osadníků
česko-amerických a také jeden z
nejstarších našich odběratelů pan
J F Vodvárka z New London
Conn přijel se podívati na nás
na výstavu Pan Vodvárka přijel
do Ameriky roku 1852 žil nějaký
Čas v New Yorku pak v Buffalo
potom v Chicagu pak v St Louis
kdež byl při vypuknutí občanské
války a vstoupiv do armády do
sáhl pro chrabrost svou důstojen
ství setníka Po propuštění z ar
mády usadil se v New London
Conn kdež bydlí teď již 35 roku
Ač bydlí tam skoro samojediný
Čech a pomohl si tam v obchodě
s jinými k zámožnosti tak že v
pohodlí nyní věk tráví nepřestal
býti upřimným a horlivým Če
chem a vlastencem a to nejen
ústy ale 'skutky jak znají naší
čtenáři kteří si všímají tak trochu
sbírek - k vlasteneckým účelům
AniZ zapomčl česky nýbrž mluví
tak jadrně jako by stále mezi Če
chy byl Kéž by mužů takových
bylo více mezi námi
— Pan Čeněk Duras navrže-
nec republikánský pro veledůleži
tý úřad státního sekretáře meškal
tu v minulých dnech Přijel v
pondělí aby zúčastnil se schůze
zdejších republikánů pořádané ku
seznání státních navrženců a uči
nil tu velmi dobrý dojem na
všechny přítomné Pan Duras
mi zvolení jisté jestli jeho kraja
né učiní svou občanskou a vlaste
neckou povinnost a hlas mu ne
odepřou — Pan Josef Klein poštovský
a obcbodaík z Kramer zavítal do
& SQUIRES
Sk lad 1 7 a Mason Písárna 1 402 Farnam St
Omahy a na výstavu a red t 1
měl to potěšení seznati v něm sy
na dávného známého svého od
Crete Pan Klein z ochoty vla
stenecké uvázal- se v jednatelství
našich listů ve svém okolí
— Pan Kovařík z Tecumseh
přijel do Omahy včera a jeho
návštěva byla nám tím milejší
když jsme zvěděli že je synem
našeho starého a upřimného pří
tele pana Tom Kovaříka od
Crete
— Náš mnohaletý odběratel a
jednatel pan Josef Kučera od So
lon Iowa přijel se podívati na
nás a na výstavu počátkem týdne
a bylo nám milo s ním osobně se
seznámiti
— SI Alb Stejskalova z Chi
caga která asi měsíc trávila v
Nebrasce v Omaze Wilber Crete
a Wahoo vracela se nazpět v so
botu domu
— Včera přijel do Omahy pan
J L Kuták cestující jednatel vy
hlášeného závodu Severova v Cedar
Rapids Nežli k nám zavítal pro
cestoval Iowu Minnesotu Jižní
Dakotu a čásť Nebrasky o níž
zvláště s nadšením mluví Farme
rům všude prý znamenitě se daří
a dle toho také ostatní obchody
pokračují Navštíví ovšem vý
stavu o níž samou chválu na ce
stách slyšel a potom pojede na
jih až do Texasu kde už dobře je
znám ze svých předešlých cest
pro časopisy Pan Kuták je totiž
bývalý novinář a tu se zájmem
prohlížel si záved Pokroku Zápa
du jehož zařízení nemohl si vy
nachváliti Ubytován je u svého -bratra
spolupracovníka t 1
Po dobu horkého letního poča
sí často játra onemocní V ka
ždém takovém případě bez odkla
du užijte doktora Aug Koeniga
Hamburger Tropfen Vždy ústrojí
tělesné posilní a uzdraví
Záchvaty trvale vyléčeny Zichraty a ner
vosnost zmiz! po Jednodenním užívání Dr
Klloe's Great Nerve Rentorer Zailete sl pro
$200 labev na xkouíku Obdržíte Ji zdarma
Dr K Kline Ltd 831 Arcb St řhlladelpbla
Pa HDTKWtf
Nft Ttrnri0Í n?Jlpe se vyplácející sy
11 tt rUUej rarna „a západe jakož 1
smííený obchod se zbožím v cent asi $000 až
I8CW Jest při tom 35 akrft pozemku obydlí
stáje atd V Se Jest v nejleplím stavu nesou
cí příjem 11500 denni a mající úhrná ceny
15000 Prodám za přiílnou odjezdu vie za 13000
Část na splátky Jest to nejlepM příležitost k
zbohatnutí V CHLÁDEK
Tl03Hl4-tt) DPNLAP NEB
Hledám hospodyni mpS
vala mojí domácnost za dobrf plat Dobrá ji
stotná žena bude mitl zajiiteny domov Rád
bych kdyby uměla iístl a byla poněkud vzdě
laná Žení stárli dám přednost Která te o mí
sto chce blásltl nechť dopise na Štípán šubrt
Elm Creek Buffalo Oo Nebr Í3— 4k
II laltS GA s'00 tfce stálého vtěžku
I11CUU BC denně zaručujeme každému
kdo ai vezme jednatelství pro nale nové obra
zy Žádná obavy před ztrátou Hlaste se u
Oas Subennann St-Paul Minn Zmiňte se
o touto linto— Dno't P 1
Fmnqa na Prodej W akrft polovic pro
KfkkUía story této Jest drátem obraženo
Na farmě této se nalézá staveni maltal syp
ká sleplcník a praseti chlévky Též kolna na
nářadí šindelem pokrytá Potok tetě škrte
(armututo O podmínky blažte se u
FKANK KUKAL PISHKLVILLE
cl-4x) Knoz Co Mebraska
17ama a prodej poz&stávajtci ze 160
JE Uřízla akrik a North Loup Neb I W akrl
vzděláno nalézá ze tu stavení studni a větr
ník Jent dobře zásobena vepřovým doby
tkem vte v dobrém stavu a anada to aťi
tek Podmínky: ťtvrt hotové a zbývající na
libovolné splátky při iesttprooentovém zúro
kováni Pllte naOscAB Baboock P M North
Loup Neb aneb na Jos Bust Oonua Mer
obastSK Exchange Bldg So Omaha Neb
DT1UI im
Ylnlivró' obchodní majetek aoesitnimt
MJVtJl J příjmy od I7S až 100 zde v Omasa
prodám aneb vyměním sa ChlcairskjF majetek 1
Tažte M u Jcs Michal v piaárn Pokroku
Západu
tf
TTInHtt an dobrf peaařskf pomocník
IlieUlt BC málá práce a dobrá mzda
Rmstesea
UM t()
Jos MICHÁLKA
13 4 Center ul Ozuuia Hbb
PAlrná farma T JUn Dakou
JTC&Iia larialO ti W akr vzdělá
no lt akrl louky pouze 4 mile od aitrta Číta
jícího UOt oby válela testi sousedé I Časti ob
chodnici BiěHtě předá ze vcuii UACUo aneb
vymění sa méstskjl majetek Hlaste sa
VJ KAŠPAR ftf
14M So 11 St Omaba Nsbb
VasMU o IK akrech na prodej lacino
JE UrCia Jeetjenlmileo4PraeaNei
vsdáiena a dobře s příslušnými stavbami opa
třena Dobrf pozemek apaotva s živou vo
duu Podmínky vbudné Dalii vysvětli
S-tr A KAŠPAR Prasrae Neb
ffl4M4 ea dobrf asenář Poese dobrf af
UlCúa onO m hlási Plat dobrý a stala
práce ZároveB lověk k rocvsjssnl masa
Hlaste se a V P Kanekv
tlmlptah BS prodej Ptl lotu t domkem
&aEJCUA o i svěratcicB a v obrm bo
Hdka tak ss poskytaje pohodlné ataUvaní
Jea Jea pal Moka oi takého kosa' v South
Omaká a aa prosej reéil tatam I wila li a
ls&l 4 TOBACv
UaJMaiic