Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, September 20, 1898, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
Jaké jsou cíle české politiky pro
případ celní rozluky?
Národní Listy 81 trpná
My v Čechách nemůžeme si na
říkati že by naší vtřejnosti dostá
valo se přílišného poučení politiky
aktivními jak česká politika jest
opatřena v nynější napjaté situaci
ve věcech obnovy rakousko-uher-ského
vyrovnání Dočítáme se
sice hojně a den co den o vyjed
návání jež se vede mezi vládami
vídeňskou a peštskou ale přes to
nemažeme najisto postaviti do-spěje-li
toto jednání ke shodě na
posavadních základech t j bu-de-li
zachována celní jednota úze
mí rakousko-uherského či nasta-ne-li
rozluka
Dle posavadního postupu vyjed
návání zdá se býti pravděpodo
bnějším případ druhý
Jakmile v Uhrách seznali podle
událostí za hraběte Badena že
valně mizí naděje že se podaří
parlamentním pořadem provésti
obnovu vyrovnání dle předloh za
ministerstva hraběte Badena smlu
vených ihned pomýšleli na opa
tření jak by samostatně upravili
hospodářský obchodní a celní
poměr svůj k Cislajtanii jinak ře
čeno Maďaři vykonali všechny
přípravy ku provedeni jiného no
vého programu"
Směr hospodářské samostatno
sti Uher jest však v posavadním
poměru obou polovin říše novým
politickým zjevem důležitosti ne
obyčejné v následcích svých tak
řka nedohledné Pím vznáší se
do všech veřejných poměrů živel
dosud neznámý a jest zcela přiro
zeno že na př všechny politické
strany v Uhrách pro případ ten
již konají přípravy ku náležité
změně— svých programů Byť i
vývojem tímto nevzalo za své ono
prgmatické spojení obou polovin
říše jak vytčeno jest ve společ
ných záležitostech byl by nicmé
ně dalším velikým krokem k vybu-
aovani samostatnosti uner ve
směru unie personální
Účinky hospodářské obchodní
a celní rozluky dostavily by se zá
hy na obou stranách a byť by ob
chodními smlouvami s jinými stá
ty uzavřenými v projevu plné síly
své byly částečně vázány až do r
1903 není pochyby že by pak až
lhůta tato uplyne příští postavení
této poloviny říše na př k soused
nímu Německu valně se pošinulo
vždyť již nyní se ozývají v kru
zích německých hlasy že by ho
spodářské území cislajtánské bylo
poměrně malé a že by mělo přim
knout! se k hospodářskému území
německému
Již tato okolnost sama musí
podnítiti největší bělost aktivní
politiky české
Předeslavše toto můžeme již
přikročiti k myšlence již jsme
vložili v čelo této úvahy My
zkrátka a dobře máme za to že
činná česká politika musí a má
míti v dané situaci na mysli oba
případy jak zachování celní jed
noty s Uherskem tak i rozluku
A ježto tyto případy jsou v násled
cích svých různé musí i program
politiky české zaříditi se dle nich
a přihlíželi k nim oběma
Rozpomínám e-li se na projevy
veřejného mínění v Čechách po
kud jak na schůzích poslaneckých
tak ve spolcích politických a v
různých korporacích se zabývalo
rakousko-uherským vyrovnáním
kladeny sice určité positivní po
žadavky pro případ obnovení vy
rovnání rakousko-uherského ale
jinak vysloveno pouze že lépe
bude dojde-li k rozluce kdyby se
nevyhovělo požadavkům oněm
Veřejnost česká zachovala si z
doby ministerstva hraběte Badena
dojem jakoby aktivní politika Če
ská byla se za něho postavila na
stanovisko zachování jednoty cel
ního území Uhrami a ač jazyko
vo nařízení nebyla nikdy aktivní
mi politiky uznávána za jakýsi
závdavek vzhledem k obnově rakousko-uherského
vyrovnání pře
ce jen nebylo možno nbrániti se
myšlénce že byla by za daných
okolnosti a určitých podmínek
podporovala vyrovnací úmluvy
ůČiněné mezi hrabětem Badenem
a baronem banífym Rovněž má
veřejné mínění v Čechách dojem
le aktivní politika česká trvá do
tud na případných ujednáních
BČinila-li jaká s hrabětem Bade
nem t j že pokládá i jeho ná
stupce za přístupné uskutečnění
j :ich ale nemýlíme-U se a máme
ta to že naíe rozpoznání jest
trivci v Čechách nikde dosud
is tz~:idpclli£i le vyslovený
t! tltívcí pc-likoa českou urči
12 il zzi tzlzlirty její pro ten
'" I ! 7 čz-i k roxlace
Byť i při této Maďaři v podsta
tě setrvali na věčném obsahu
úmluv Badenových a jen forma
provedení pro počátek byla vý
sledkem rozluky jest pro nás věcí
jasnou že by nastal stav zcela
jiný že by aktivní politika česká
proto musila ohlásiti nové poža
davky jež by byly především opa
třením českého národa proti účin
kům německých hospodářských
záměrů t j že by musila domá
hati se takové hospodářské samo
statnosti aby v roce 1903 a nás
se nemohlo rozhodovati bez nás
jinak by nezbylo než napjati vše
cky síly aby nedošlo se vůbec k
žádnému výsledku ani ve spůso
bě té ani oné
My přihlížejíce k volebnímu
prohlášení ze dne 20 února 1897
máme za to že aktivní politice
české tato povinnost již nastala
Vytklať si tehdy cíl svůj ve pří
čině poměru k Uhrám následovně:
"Tak budeme i při obnově vztahů
k Uhrám co nejrozhodněji se
vzpírati řádům jaké nyní panují
chceme obdržeti nač právo mají
královsrví a země této polovice
(říše) a raději se odhodláme svoli
ti k rozluce než dáti hlasy vyro
vnání které nebylo by podstat
ným zlepšením posavadního sta
vu" Netřeba široce připomínati že
vyrovnací úmluvy badenovské ve
spojení s daněmi novými nejen
neobsahují podstatného zlepšení
posavadního stavu ale že stav ten
ještě činí tísnivějším Proto také
úmluvy ty povolanými korporace
mi našimi prohlášeny byly za ne
přijatelné Ale ony zůstávají týmiž když
změní se forma jejich provedení
to jest když budou v Uhrách uzá
koněny samostatně
Úkol aktivní politiky české jest
v obou případech týž jak jsme jej
výše naznačili ona musí napjati
všechny síly aby nedošlo se vůbec
k žádnému výsledku ani ve formě
té ani oné ve formě zachování
jednoty celního území proto že
obsah úmluv je nepřijatelný ve
formě samostatného postnpu
Uhrách proto že k věčnému ne
přijatelnému obsahu přistoupily
by ještě následky vedle hospodář
ských našich zájmů i národní exi
stenci ohrožující
Jsme tudíž přesvědčeni že na
dešel okamžik kdy upravení vzta
hů obou polovin říše nemůže
uskutečniti se dříve dokud otázka
česká ve své podstotě nebude roz
řešena Potom a jedině potom
můžeme se uhájiti proti účinkům
případného samostatného postupu
v Uhrách
Aktivní politika česká stojí tudíž
před největším svým úkolem
Opětné svolání vídeňského par
lamentu
Z Národních Listí se dne 1 záři
Obyčejný člověk rozumu zcela
zdravého zajisté by se zeptal:
proč pak ti páni Maďaři tak zatvr
zele a neoblomně žádají na vládě
vídeSské opětné svolání říšské ra
dy sami vědouce už z předu že
to zase nepovede k ničemu jsouce
napřed úplně přesvědčeni že ob-
strukce německá opět zmaří všech
no jednání parlamentární že ne
povolí ani zvolení deputace kvóto
vé ani cokoliv jiného co by sou
viselo s vyjednáváním o novou
shodu rakousko-uherskou? Ba
člověk zdravého rozumu dá tuto
otázku právem tím větším doví
daje se z úřadního prohlášeni obou
vlád že v Pešti jako ve Vídni už
nyní mají přesvědčení že opětné
svolání říšské rady vídeňské jest
pouhé mařeni času onoho času
který dle všech posavadních výro
ků vlády uherské jest tak nevý
slovně drahý Že ho není lze ničím
nahradit a tak kvapí že uvádí v
nebezpečí i samo trvání jednotné
říše habsburské Ze všeho jest
jasno že vláda Thunova by neby
la říšskou radu vídeňskou uza
vřenou teprv před pěti nedělemi
avoilala k novému zasedání kdyby
j: 4 tomu nebyla přinutila vláda
uherská Vždyť o tak zvaný po
stup v jednání točil se boj mezi
oběma vládami déle než tři nedě
le Vláda uherská v otázce té zví
tězila Ale dlužno se otázati proč
vládu vídefiskou k tomu přinutila
a čeho se naděje z provedeni to
hoto ého rozkazu? Opakujeme
že sama nenaděje se z toho ani
nejmenšího účinku pro sebe po
něvadž už dnes praví že ae do
hodla s vládou vídefiskou o kro
cích které učiní zúsUne-li opětné
svolání říSské rady tak neplodným
jako byly už dvě periody její před
cházející Nyní zají£'l už jest pro vlechen
ctít jzrao í r-rra rjttrzizi
rakousko-uherského cestou posa
vadní ústavy cislajtánské není lze
provésti Proč tedy politikové ma
ďarští opět ženou vládu vídefiskou
na tuto cestu když už sami jsou
připraveni a přichystáni opatřit!
věci způsobem jiným?
Důkaz o úplné neplodnosti par
lamentu vídeňského ve všech otáz
kách které se týkají potřeb pro
spěchu a blaha této říše jest po
dvouletých zkušenostech s obstru
kcí německou podán zajisté více
než dostatečně chce vláda uherská
ještě jeden nový? Zná vláda u
herská poměry cislajtánské tak
málo a tak špatně že při obstru
kci německé se naděje i nejmenší
ho ohledu k potřebám státu? Ví-li
tedy tato vláda už dnes co udělá
nepovede-li opětné svolání říšské
rady vídeSské v otázce vyrovnání
rakousko-uherského zase k ničemu
ví-li tedy co udělá nebude-li lze
vyřídititoto vyrovnání v Cislajtanii
dle posavadních forem ústavních
nač maří čas nač nutí vládu ví
deňskou aby říšskou radu cpět na
piano svolala proč neudělala už
dnes co dle vlastního přesvědčení
svého bude musit udělati zejtra?
Tuto záhadu v celém nynějším
jednání o obnovu vyrovnáni rakou
sko uherského snaď rozřeší budou
cnost Dnes není možná leda do
mněnka že vláda uherská z ne
snází a rozpaků vlády vídeSské
chce vytěžiti veliký zisk hmotný
pro východní polovinu této říše a
že všechna zamotaná a vratká si
tuace politická zdá se jí velmi vý
hodnou příležitostí jen k novému
zvelebení hmotných prospěchů
maďarských 1 O ústavnosti o po
litice se mluví ale na hmotné pro
spěchy maďarské se myslí! A co
se týče Uherska západní polovina
Rakouska stále jest na témž po
chybeném a záhubném stanovisku
na kterém naši husitští a českobra
trští předkové byli vzhledem k
Římu a vzhledem k Němectvu
Oni bláhovci také stále měli na
mysli jen náboženství tím časem
co Řím a celé Němectvo proti nim
dělaly jen praprostou politiku
Vláda vídeSská také nyní myslí že
vzhledem k Maďarům musí zacho
vávat! nejpřesnější ústavní formy
kdežto oni nemají na mysli nic ji
ného než jak by buď ústavně ne
bo neůstavně na tom jim pranic
nesejde celou Cislajtanii hmotně
jak se patří odřeli 1 To jest jádro
celého nynějšího sporu v otázce
vyrovnání rakousko-uherského V
době prospěchů hmotných všechna
politika všechna ústavnost ma
ďarská čelí toliko k vyzískání vět
Ších výhod k dosažení větších u
žitků nad Předlitavskem Politické
ústavní nesnáze vlády předlitavské
slibují brabivosti maďarské dobré
žně Roku 1867 jako roku 1898
Tehdy byla to hrabivost politická
nyní jest hmotná
A pravá příčina vlastní původ
tohoto velice neblahého záhubné-
ho a svrchovaně pokořujícího po
měru v němž Cislajtanie k Zali-
tavsku po čtyřicet let stále trvá
zakrSuje a hyne Nic jiného než
neupřímnost a nespravedlivost k
národům slovanským bydlícím v
této říši Buďte ve Vídni upřímni
a spravedliví k slovanským náro
dům Žijícím v obvodu tohoto sou
státí a nebudete míti potřeby ani
příčiny abyste se báli ani Němcův
ani Maďarův I
Tito hráli a hrají si vždy do ru
ky Při zřizování dualismu roku
1867 jako při obnově vyrovnání r
1898I Vždy proti Rakousku a
vždy zároveS proti zdejším náro
dům slovanským! V tom progra
mu shodují se Maďaří s rakouský
mi Němci i dnes ač jedni i druzi
vyhlašují se za jediné a hlavní
sloupy této monarchie Maďaři
volají že chtějí k svému vyrovná
ni s Rakouskem ústavní souhlas
zdejšího Nčmectva ' Avšak zdejší
Němectvo shromážděné hlavně v
táboře Wolfově a Schoeuererově
prohlašuje že nedá tohoto sou
hlasu dříve pokud se nestane opět
jediným neobmezeným a ve všem
rozhodujícím pánem v celém Před-
litavsku Když Maďaři praví že
neuznají žádného vyrovnání k ně
muž nedají svůj souhlas Němci
pak ještě se divte pravi li Němci
že nedají ten souhlas nebude-li
obnoveno někdejší jejich neobme
zené panství nad zdejšími národy
slovanskými hlavně pak nad ná
rodem naším
V tomto požadavku vrcholí za
jisté politická moudrost kterou
jménem všech Němcův v království
českém dne 28 srpna t r pan dr
Schuecker vykládal svým voličům
a věřícím v Postoloprtech Tento
hodný pán octnul se poslední do
bou v nemilosti německých nacio
nálův a zvliltě v jeho volebním
crrrj iitstblai přihodilo se mu
působením Wolfovým několik ne
příjemností Chtěje opět býti při
jatu na milost zajel si dne 28 t
m do svého volebního města Po
stoloprt patrně osady pragermán
ské a měl tam nadšenou řeč která
vrcholila ve vyjádření že obstru
kce německá se nesmíří se žádnou
vládou vídeSskou leda s takovou
která by: 1 nadobro odvolala a
zrušila výnosy jazykové 2 pro
hlásila němčinu za jazyk státní a
3 pomohla Němcům do věčríé vět
šiny parlamentní Za těchto tří
podmínek dle vyjádření pana dr
Zd Schueckra nejmírnějšího ze
všech obstrukčníkův Němci v
Čechách jsou vůbec ochotni s ví
defiskou vládou mluvit
Z toho vyjádření nejmírnějšího
a soukmenovci svými pronásledo
vaného Němce jest patrno jak ve
lice daleko jsou vzdáleny nespra
vedlivé naduté a nesplnitelné
pretense rakouských Němcův od
práv slovanských národův zdej
ších a zároveS od životních zákla
dův a podmínek této říše Zále-žel-li
účel vlády maďarské při na
léhání aby opět svolána byla
říšská rada vídeňská v tom aby
ještě jednou zbytečně se dokáza
lo že panovačnost německá jest
na věky neslučitelná a nesmiřitel
ná s Životními a státními právy
zdejších národův slovanských
provedlo se jí to přání zname
nitě
Teď jen jsme zvědavi na ja
kých opatřeních obě vlády se
shodly aby obstrukci prušáckou v
Rakousku udělaly neškodnou ?
Dle "Wiener Abendp" vláda ví
deňská jest prý" proti ní ozbrojena
Pravda-li to stal by se v Rakou
sku zázrak Posud jsme jen vi
děli že všechny vlády vídeňské
před opposicí německou napořád
se krčily a couvaly Couvnutí
veliké couvnutí před ní jest i nej
novější opětné svolání říšské rady
vídeňské
Slavnostní číslo Pokrokn Západu
Slavnostní číslo kteréž jsme
za příležitosti českého dne vydali
došlo náležitého ocenění všeobecně
a víme že zavděčili jsme se jím
všem naším Čtenářům Nebudeme
je popisovati an jest již všem
zaámo neboť jsme všem odběra
telům po výtisku rozeslali Při
pomínáme pouze že máme něco
výtisků tohoto čísla posud na
skladě a můžeme posloužiti jím
každému kdo zašle deset centů
třebas v kolkách Skvostné toto
číslo bude upomínkou pro vždy
na slavný český den a víme že
účastníci dne českého na výstavě
zamississippské nemohou se za
vděčiti svým přátelům zde a v Če
chách lépe než když jim zašlou
toto číslo a sdělí že byli účastníky
oněch slavnostních dnů že sly
šeli ony řečníky a viděli ty budo
vy jež v čísle onom jsou vyobra
zeny Zašlete nám deset centů
třeba v kolkách s adresu na kte
rou máme číslo odeslati a my se
o ostatní již postaráme
Sidaá překvapeni Ta mnohá skoro
obdivuhodná vyléčení způsobená uží
váním Dra Petra Hoboka v případech
kde vše ostatní setkalo se nezdarem
nepotřebují obecenstvo překvapit!
Jsou to přirozené následky léčivých
mocí onobo starého bylinného léku
výsledky to přemýšlení tkušenosti a
poctivo ti Lidé kupující Dra Petra
Hoboko udělají dobře kdyl si vii
mnou rdá-li je na vrchu kartoun (oba
hi) každé lahve Hoboka zaneiené
číslo neporušené Povšimnou si dále
£e tento cení žádným lékárnickým
lékem nýbrž íe Je prodáván od zvlášt
ních místních jednatelů nebo od ma
jitele Dra: Petra Fahrneye Chicago
Illinois
Lešetíaský kovář
Před nřkolika leťv vydána bvla v
Prase úchvatná vÝnravná báseň Svato
pluka Čecha Leíetfnskjf kovář" Lí
ceno v ní otrjrtni tahy ponřmřováni
českch dčdin cizozemskými fabrikan-
ty a Tfeia Uka lidu ceskeno k reci
otců tvých Lefetíntký kovář vror
pravého Čecha vzdor o je snahám po
nřmčovacíra a zaplatí vsdor vůj živo
tem neboť ta ponétnfovately stojí mo
cné rameno "zákona a spravedlnosti"
Báser) psaná v slohu lehkém a přece
úchvatné Mjímavém apasobila veliký
rozruch Vsak ten trval na krátce!
Vláda ii ikonfiikofalat Jen néco málo
výtisku před konfiskaci rozprodaných
pfiilo meii lid Jsouce přesvWfleni
že pfijdem vstříc při ni kaídého milov
níka aSlechtilé četby vydali jsme ae
volením spisovatele báseS tuto v
plném znřní konfiskovaného vydáni
A v očekávaní tom jsme s nemýlili
Bčbem prvého roku rozebráno prvé vy
dání skrovné ovsem a uspořádali jsme
vydáni druhé v mnohem lepši a doko-
oalejU opravě a vtUnn formáte net
bvlo Trré Báseň tvoří kniha 88
stranách a prodáváme ii no 25c t Do
Čech se tančením za 50c t drahého
vydáni (ana kniha valní tUU) aa oáci
K dosláni se botové a
Pokrok Upatla
Oaaaha
Úplný seznam knih k dostáni
zdarma v knihkupectví Pokrok
Zlpadu
Spisy ytí nWxk nádatfo
Leielimký Icotdř báseň Svatopluka Če
cha dle původního v Rakousku skonfl
skovaného vydínl Čítá 88 Hran Cena
89 centů Do Čech zasíláme ji se zaru
čením správného dojití za 'li centů Bfl
hem Jednoho roku rozebráno bylo vy
dáni prvé a uspořádáno druhé americké
vydání
Památky takých emigrantů Napsal
Tem apek 8 9 původními vyobraze
ními Cena vázané 75 centů
Valditýn hlstoricko-romantický obraz
od Karla Herloše Cena 60 centů
D dietní Atték&v román ve třech dí
lech od Dupleslse Cena 60 centů
Po půlnoci román od Vác Vlčka 480
velkých stran Cena 80 centů
Nebctpelné tajemttvl román z anglické
ho od Chas Keada 331 stran velkého
formátu Cena 40 centů
Elba a Waterloo historický román od
P Stolle 339 stran velkého formátu
Cena 60 centů
Za íent otcovu roman od Xavier de
Montépins 1088 stran velkého formátu
Cena 75 centů
Rukopity Králodvorikjj a Zelenohortký
se snímkem několika listů prvnéjšího
poutavou přednáškou o nich od p J A
Oliveriusa obsahuje 144 stran Cena 36c
Tajtmetvi tločinv na Porter tíquaru
Napsal B C Farjeoni přeloženo z an-
gličiny 2W stran velkého formátu Ve
na 40 centů
Bkolni tákony v Nebrasce Zčefitil Jan
Tl__l_l_-t r KA
ivosicay uiag uu cení
Vllní lid velký románTvčhlasaého ro
manopisce Eugena Sue 1316 stran pou
ze I1UU
Notjj Monte Krůto napsal Jul Verne
obsahuje 576 stran cena 75 centů
Tajemný hrad Karpatech román od
Vernea 17U stran cena 30 centů
Chrám Matky Boii PaHH Čili Esme-
II- 11 J _ _ ' 1 _ XI I
rmus spanue uevce cihuuskc nomsn
světoznámého spisovatele Viktora Hugo
Obsahuje 513 stran cena 50 centů
í -J— ~é I — _ J T7
wnuw! tufjnu uouinvjr ruujttu uu XII1
Oaboriana Obsahuje 415 stran cena
SS nonlA
DM kapitána Granla leden z neivět
Sích a nejpoutavřlMch románů Julia
Vernea Zaujímá 731 straní cena 60c
Vcizích tlulbách novídka z dělin ře
ských od Aloise Jiráska Čítá 356 stran
cena w cenin
Metiproudy historický román z dějin
cesKycn ou Aloise jirasKa Ubsahuje
618 stran cena 60 centů
Bili n-jra aneb tři léta z třiceti histo
ncký román z dějin českých za války tři
cetileté od Lud Rellstaba Čítá 153
stran cena f 00
Moderní otroci Velepontavý román
od B V Hacklander a Obsahuje 1130
stran peicnf no iormatu (Je na 70c
Vtáhni a na gaUjíek Román od
Ponson do Terrail Obsáhaje 608 stran
cena 40 centů
V Knihovně Americké vychází stále
výborné spisy od nejvěhlasnějších spiso-
vatnlft KaiAíh li rinft vlrla „lít ai
stranách do roka vyjde 20 sešitů 1664
stran ooyccjneno vemeno knihového
formátu a předplatné na rok stojí pouze
91 00
Seznam hudebnin
K dostání za hotové v knihku -pectví
Pokrokc Záp
Česká veselost sbírka původ bumo
ristickýcb zpěvů a scén pro dva tři i vír
hlasů s průvodem piana Sbírku tuto
'edinou svého druhu můžeme vřele od-
DOruěfit rt snnlkhm Ktthavnfm - A#trtsv_
nickým neboť obsahuje hojnost příhot
Dých komických výstupů k zábavám be
sedám atd Máme na skladě následující
seíity:
2 OfYArsv kkmílr wlr£ o
mužské hlasy iioO
Plka pro merlotiny řili brkařky
hudební řert pro 4 mužské hlasy s pří
vodem plana „
S RoznáSeřl kultftry komické duetto
pro tenor a bas i pr&v piana 80c
15 Bubřll a Záducba komické dunttn
pro nížil avyUfhlas ičlog
skladeb obsahující :
1 Pot dra v do vlasti píseň na slov
Bol Jablonského pro sefet upravil V
Zoula (v Clevelandu O) Cena pnrti
tury i hlasů il00
2 Sumařskf tmllfstek hudeb! ícr
ro i klaríuety a fagot 35o
Kinder Klavler Bchale Vorúbungen
W Schwartz cena SOc
Láska Pršišvorova: komické dueto tiro
Z tentory s prftv piana 1126
Král Belndiistánte Alt Kábul Kanda-
bar LXXII komická opereta Cena
partitury 1 teitu 1186
4 Osudná pfseB (Hudba a pí
U-JiioJmenóiinohřeEliřkyPeřkovi
U div her sv 5)
Knihkupectví Pokroku Západu
Máme na skladě velké množství spi
sů zábavných a poučných ze víecb
možných oboro Uivadeinf spisy má
me všechny jel jsou k dostání v ruš
ných sbírkách Ptfte al o aznam a
obdriíte jej zdarma Adresujte jedno
duše Pokrok Západu
Oaaaba Neb
Dva skvostné vlaky
PO DRAZE
UNION PACIFIC
denně vynýlány do Denver a Jiných
mřít Coloradských jsou:
The Colorado Fatt Mail
Vyjíždí a Omshy ve 43-1 odpoledne
a přijíždí do Denver vt S 55 ráno
The Colorada Speciál
Opouští Omaha v U M veer a při
jltdl do Denver ve 155 odpoledne
Všechny vlaky tyto jedou nej-
celnejUmi městy dalekého západu
Písirnu a prodavače cestovních
lístků driby této naleznete v řísle
1 30a na Faxnam bL tootf
JOSEF SLÁMA
zařídil skvostný
HOSTINEC
v čísle 612 jllní 13 al!i
Výtečný Metz&v ležák pravá Korbel
va vína pravý francouzsky cognac zna
menitá stará whiska jakož i pravá im
portovaná slivovice a doutníky ve vetší
zásobě nežli kdekoliv linde nr-tf
PIEBCE jjEIOTEL
ČJesls- Hotel
a příští domov všech Čechů do
Omahy zavítavších
1320 Pierce ul mezi 13 a 14 ulicí
—V ČESKÉ PRAZE—
Novomódně zařízený a vsím pohodlím
opatřený - Česká kucbyB
Ceny mírné m sT ti
FRANTIS DIVIŠOVA
3 majitelka '
í lostiM a
na výstavišti
Návštěvníkům výstavy odporu
čuji svůj skvostně zařízený český
hostinec a restauraci ' ' ' '
r r
vedle Streets oí Cairo 301
Karel H Stiller
Oié Brelii Association
Hudba každý večer a každou sobotu
celé odpoledne
Hodiny uctivě zve
Jos Klepetka řiditeh
Pijete dobré pivo?
Jestli ano zajděte
si na sklenici
výtečného 6t louiského '
ležáku k majiteli
Národní Síně
J Havlíčkovi
na rohu 13 a Williain ul
Mimo výtečného ležáku nalez
nete u něj vždy hojnou zásobu li
hovin Korbelová vína jemných
doutníků atd
Při ruce dobrý zákusek
Každého s úctou zve
Josef Havlíček
J?08tarefte se
o budoucnost
Nvýcli rodin
přistouponim
k rosvéiventma
řádu
Jen! vypláči pojistná
sprAvně a iyctile
JEDNÁNÍ V ŘEČI ČESKÉ
Hledají se Jednatelé
k talofeal nových táboří Vjhodnť pod
mínky Dopllie o podrobnosti letky neb angli
cky na vrchního velitele
J C ROOT
311 Bheely Block OMAHA NEB
I P010TI0TP fflZÍ
DO TEXAS
fsnemj BiSeUré Saci Yaza rola
ICTlUTé TS2T U TŽH TlatíCl
MejlepU dráha do vieck míst
Eaasaa laáiaaskéss asestí Teiesa
exlka a aa raeMekém pebřeií
Jde přímo do
Etslsoa Cbcsaa CnstC
lanu Ti Varth ELIibere
VanrtcMřtVoo Top!
Salto Taylar CahesvHi
Lodizrt Esrietta LaKirces
XCn££ Sestát Alnnia
1 sm:jTuMi
PTedplácejte na Knihovna Ame-
ricloa pesre ftoo na rok
I700D1N WORLD