Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, September 20, 1898, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    - i - _ __ ff p' " ' 1 ' '
L— ~mmmm~rmZZ~~ „ _ - T Wm'Um''- -'
I
POKROK ZÁPADU
ENTEBKD AT THB POST OFFICE AT OMAHA NEB AS 8ECOND-CLASS MATTBR
Založen 1871--Itoéník XXVŮ#'r OMAIIA NEBR V ÚTEIlí DNE 20 ZÁŘÍ 1898
Dvojtf denníku: Ročník VII číslo 2
t
tlOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
POLITICKÉ
Z Washingtonu '
V souhlase s nařízením první
ho příručího generálního poštmi
stra Heatha zplnomocněni jsou
poštmistři vydávati peněžní pou
kázky (money orders) splatné ve
svých vlastních úřadovnách Toto
bude veliká výhoda pro lidi kteří
neobchodují 3 bankami Peněžních
poukázek bude lze nadále použiti
ku placení drobných účtů jako za
plyn od řezníka od groceristy a
pod Na venkově na příklad kdo
dlužen byl by farmáři může vy
stavit! money order v jeho pro
spěch poslati mu ho třeba po sou
sedu a celá ta jednoduchá a nade
všecku pochybnost bezpečná tran
sakce státi bude 10 centů při $10
Na rozkaz odboru války pět
pluků nyní v San Francisku meš
kajících vypluje bez odkladu do
Manily za účelem sesílení mužstva
gen Otise Jsou to následující: 51
iowský dvacátý kansaský první
zTennessee první washingtonský
a oddělení druhého oregonského
Vojsko vypluje jakmile přepravní
parníky budou pohotově
X President podepsal včera pro
klamaci kterou rozšiřuje se lesní
reservace v Černých Vrších v Jižní
Dakotě Reservace jak utvořena
byla výkonným rozkazem z 22 ú
nora 1897 obsahovala 967650
akrů kdežto posledním provolá
ním rozšiřuje se na 1211630
akrů
I Dle přítomného úmyslu ad
ministrace 10000 vojáků bude
posláno gen Lawtonovi ku koná
ní posádkové služby na Kubě To
stane se dříve než začne stěhová
ní Španělských vojáků Celkem
posláno bude 40000 vojáků na
ostrov avšak dotyčné pluky ne
byly dosud vyhlídnuty Jisto však
jest Že více než polovička bude
dobrovolníků Dešťové období na
Kubě je už téměř u konce a krásné
počasí nyní nastane
X Výroční zpráva školního ko
misaře byla podložena včera se
kretáři vnitra Blissovi Zpráva
vykazuje číslice za období končivŠÍ
za červen 1898 a praví mezí jiným:
"Přírůstek během roku 1896 — 97
obnášel 257 — 896 žáků nad pře
dešlý rok Celkem zapsáno bylo
v elementárních školách 15452
426 žáků Přidáme-lí k tomu stu
dující v kolejích universitách
vyšších školách a akademiích
úhrný počet dosáhne 16255093
Žáků V Alasce vydržováno bylo
osmnáct denních Škol s 1216
žáky" '
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Konvence národní obrany
Guvernér fioridský Bloxham
svolává 'konvenci národní obrany'
na den 8 února 1899 do Tampa
Fla V provolání se praví: "Úče
lem tohoto sjezdu bude porokovati
a ponavrhnouti způsoby na Lejdo
konalejší a nejúčinnější sorganiso
viní státního vojska O otázkách
týkajících se zbraní výpravy tak
tik oděvu a pokrmu a dovozu bu
de uvažováno a rokováno znalci
Zvláštní pozornost bude věnována
předmětu míst pro tábory zdra
votnictví a všem uvarovacím opa
třením jaki moderní věda může
poraditi aby zajištěno bylo poho
dlí a zdraví vojska Armáda a
loďstvo Spojených Států budou
zastoupeny vynikajícími delegáty"
rokosy fepoi cskrovkoi
Pokuty a pěstováním řepy cu
krovky v Jižní Dakotě během le
tošní sézony byly tak uspokojivé
že na přesrok ve větších rozmě
rech budou konány Státní ho
spodářská kollej založila zkušební
obvody pro zkoušení půdy pod
nebí atd ve Sioux Falls Huron
Aberdeen Yankton a Brookings a
na každé z těchto stanic výsledky
daleko předčily očekávání Proí
Sbepard fotografoval řepu a dělati
dl odlitky pro knihu jež co nej
dříve hospodářskou kollejí vydána
bude Odhaduje že nejméně 1 8
tun dobré zdravé a pěkní vyvinu
té lepy dá se vypěstovat! na akru
Zalit fesiilskoi niilcl -
Do Brooklyna přijel v pátek
parník Saratoga 9000 11 au séro
vými ročnicemi a ooo tunami ná
bojů které španělské vojlku ode
vzdalo při kapitulaci u Santiaga
vítězné armádě naší Když dělník
William N Hickey nesl několik
ručnic v náručí náhle jedna vy
buchla a kule zaryla se nešťastní
kovi do pravé strany těla způso
bivši okamžitou smrt Ručnice
před naložením byly všecky pro
hlédnuty a vojenské úřady nemo
hou vysvětliti jak se to stalo že
osudná patrona byla přehlédnuta
Musejí platit
Obvodní soudce Fraser v De
troitu na žádost mnohých velko
obchodníků podanou prostředni
ctvím generálního návládního
vydal rozkaz kterým nařizuje se
American Express Company plati
li kolky jež dle zákona o válečné
dani důchodové musejí nalepeny
býti na stvrzen ky za zásilky po
expressních společnostech posla
né ' '
Boj se stávkař)
V De Hodiamont předměstí St
Louisn došlo v pátek ke krvavé
srážce mezi stávkující m omítači a
dělníky kteří místa jejich zaujali
William Kane "skéb" byl smrtel
ně a tři jiní nebezpečně poraněni
Jízdní policie byla povolána na
dějiště avšak střelba z řad stávká
řů ji uvítala Strážníci ovšem od
povídali a prudkým útokem roze
hnali zástup při čemž zatkli Nata
Browna a Joe Lee vůdce stávká
řů Velitel jízdního sboru kapitán
McNamee vyvolal všecku záložní
policii a po prchajících unionistech
nastala divoká honba během níž
ještě dosti krve vyteklo Značný
počet stávkářů byl zatčen
Zločin dobrodružné ieny
Joseph F Villier řidič z pou
liční dráhy v Louis ville Ky jeho
2leté dítko a Ženština jménem
NeUie Mc Guffin nalezeni byli
mrtvi ve světnici v hotelu Enter
prise v 8 hodin v pátek ráno Z
poznámek zanechaných ženštinou
vychází na jevo že nejprve dala
svému milenci a dítěti morfium ve
víně a obávajíc se že by to dosta
tečně nepůsobilo střelila Villiera
do pravého spánku a po té zbraň
proti 3obě obrátila Smrt pokaždé
následovala okamžitě Dítko ze
mřelo následkem požití morfia
Villier byl řidičem u Louisville
City Railway Company a čítal 26
roků Byl vdovcem a dítko měl
se svojí zákonitou manželkou
Ženština bývala zaměstnána Villi
erem jako služka
Cena šlechtického manžela
Markýz Luigi Carcana i Itálie
špatně pochodil před porotou v
Bostonu ve své při proti John M
Merrianovi správci pozůstalosti
zesnulé Emily Merrianové Žádal
$30000 které prý pí Merrianová
uvolila se mu vyplatit pět let po
s&atku s její dcerou Karolínou
Soud uznal sice smlouvu za plat
nou ale pan markýz jak svědec
tvím dokázáno bylo nedostál ně
kterým závazkům se své strany a
proto žaloba odmrštěna
Žlutá zimnice
Žlutá zimnice přes všecku bdě
lost úřadů Šíří se na jihu Zdra
votní rada louisianská vydala
zprávu v níž praví že čtyři pří
pady oznámeny byly z New Orle
ansu a pět z Harvey's Canal na
druhé straně řeky Úmrtí se žád
né neudálo Ze 1 09 případů
žluté zimnice ve státě Mississippi
událo se sedm úmrtí čili dvanáct
procent Alabama udržuje přís
nou karanténu proti New Orlean
su Na každém vlaku jsou hlídky
Ctyřl Živé ieiy
William Madden holič ze Jop
lin Mo zatčen byl v Idala Kan
na obžalobu z mnohoženstvL Čty
ři ženštiny hlásí te k němu jako lr
zákonitému manželi jedna v El
gin III jedna v Joplin jedna v
Kansas City a jedna v Bronson
Kan Elginská žena zahájila pá
trání jež mělo zatčení Maddena
za následek
RakOMký kousl zanlt
Z Fort Wayne Ind dochází
zpráva že usmrcen byl tam včera
večer rytíř M Proskowetz gene
rální konsul rakousko-uherský v
Chicagu když na cestě do New
Yorku se nalézal Jel na vlaku
Pennsylvanské dráhy V 9:20
jídelní kára byla oddělena a přeši
nuta na jiné koleje ve stanici
Konsul byl jaksi rozčilen a pro
cházel zamyšleně vlakem Nevší
mal si ze kára byla oddaena a
sřítil se střemhlav s platformy
zrovna když zavazadlový vagon
byl couván zpět Tělo jeho bylo
hrozně rozdrceno Byl sice odve
zen v ambulanci do nemocnice sv
Josefa ale zemřel tam za hodinu
Proskowetz náležel ku vynikající
rodině uherské
DROBNÉ ZPRÁVY
Ve zohavené rozřezané
mrtvole nalezené v řece blíže
Bridgeport Conn ztotožněna by
la nade všecku pochybnost Grace
Marian Perkinsova z Middleboro
Mass Po pachateli dosud úřady
pátrají
V Barnum la mladý muž
jménem Flanagan koupil si láhev
líhu a dal ji do náprsní kapsy
Líh mu' vytékal ale on si toho ne
povšiml Rozžal sirku aby si
doutník zapálil ale hned byl v pla
menech Popálen byl smrtelně
n
Z Filipín
General Otis americký velitele
Manile zaslal odboru války násle
dující depeši ze dne 16 září:
"Povstalci svolili k mému poža
davku a vyklidili celé město Ma
nilu s výjimkou malé hotovosti
v jednom z odlehlých distriktů
Neočekávám žádných nesnází a
žádné ústupky nebyly jim učiněny
Vyjadřují silnou touhu udržovati
přátelské styky s vládou Spoje
ných Států ve všech podrobno
stech Zorganisovali kongres ve
Čtvrtek v Malolos dvacet mil se
verně od tohoto města aby sesta
vili plán vlády Manila je velmi
klidná Vojenská správa se po
stupně zdokonaluje a silná oddě
lení patrolují a čistí město Zdra
ví mužstva uspokojivé Průmysl
a obchod čilé Pokladní příjmy
od 14 srpna $540000 Mexické
peníze kolují v oběhu Měsíční
vydání dosáhne nejméně $350000
z čehož polovička potřebuje se na
vydržování španělských zajatců
Věřím že příjmy značně převýší
vydání Clo a poplatky uložené
v souhlase s nařízením presidento
vým ze dne 12 září ale obdržené
v penězích země dle zlatého vzo
ru téměř zdvojnásobily by dřívěj
ší španělské zákony Spoj Států
ohledně připouštění Číňanů a do
vozu opia zavedeny prodej povo
lení pro loterie a jiné zábavy ne
srovnávající se s veřejnými mravy
zastaveny"
Filipínský kongres zahájen byl
v Malolos za velikého nadšení Z
provincií dostavilo se na tisíce
návštěvníků a vše konáno s nád
hernou okázalostí Aguinaldo
jenž přijat byl s jásotem a rovněž
voláním "Viva America" velikým
množstvím domorodců uvnitř i
zevnitř síně četl dekret svolávají
cí kongres do něhož posláno také
také několik Španělů Po té četl
poselství v němž velebí armádu a
děkuje přátelskému národu kterýž
založil historický příklad svobody
a přispěl na pomoc utištěnému
lidu Ku konci Aguinaldo nad
šeně a výmluvně vybízel sněm aby
"následoval nejvzuešenější zása
dy" a vzýval "druhy umučených
FilipiHana"
V rozmluvě s dopisovatelem Sp
tisku Aguinaldo vyjadřoval opětně
svoji nehynoucí vděčnost Spoje
ným Státům ale netajil se že
přeje si úplné neodvislosti pro
ostrovy Filipínské
Dle depeše New York Heraldu
bývalý rebelský náčelník Ártacho
jenž v květnu byl pro zrádu k
smrti odsouzen ale utekl táhne
proti Aguinaldovi 1 5000 muži
Za Artachem stojí mniši a kněŽÍ
kteří penězi jej zásobili
Jeden jesuitský kněz byl zastře
len poněvadž vybízel povstalce
aby odpadli od Aguinalda
Všichni Španělové v severních
provinciích jsou zajatci Rebelo
vé zmocnili se všech veřejných
peněz v provinciích Cayuan a Ca
marines a též pokladny soukro
mých společností vyplenili Kořisť
jejich byla ohromná
Rebelský parník Bulusan poto
pen byl španělskou dělovou lodicí
v Marbate Aguinaldo popírá zá
silku zbraní z Japonska Zbraně
byly prý poslány nejspíše A na
Filipinský národní sněm který
sešel fee v Malolos v pátek zamítl
návrh španělsko-amerického pro
tektorátu a vůbec všeho co vyka
zovalo by vliv španělský Těleso
skládá se ze tří stran z nichž
jedna přeje dokonalému přivtělení
a druhá úplné neodvislosti kdež
to třetí dle všeho nejmocnější na
vrhuje mezinárodní samosprávu
Zasedání sněmu skončeno bude
v několika dnech
Doutníkáři v Manile oznámliže
půjdou na stávku nebudou-li
mzdy jejich zvýšeny
Arcibiskup manilský vyjádřil se
v rozmluvě s" dopisovatelem spo
jeného tisku:
''Já doufám že ostrovy neáta
nou se španělskými poněvadž po
vstalci jsou nyní tak silni že ta
kový směr měl by za následek
hrozné krveprolití Znovupřemo
žení domorodců je nemožným leč
po létech nejkrutější války"
Arcibiskup svaluje zodpověd
nost za revoluci na mnišské řády
hlavně na Dominikány Augusti
stiány a Františkány' dále na Be
nediktiny a Kapucíny a konečně
na Jesuity kteří poměrně mnoho
nezavinili V mnišských řádech
bují nástrah hádky á neřesti vše
ho druhu a to mělo za následek
že domorodci ztratili všecku úctu
ku stavu kněžskému
Republica Filipin sděluje že
v pátek učiněn byl pokus otráviti
Aguinalda polévkou do níž špa
nělský jeden vězeň jemuž popřáno
bylo poměrně dosti svobody vho
dil nějaký prudký jed Kuchař
okusil prý polévky a okamžitě
skonal Domorodé obyvatelstvo
chtělo prý lynčovati všecky špa
nělské vězně ale Aguinaldo za
kročil V kostele v Malolos slou
žena byla slavnostní mše za za
chránění náčelníka povstaleckébo
Aguinaldo poslal Spojenému
tisku dopis v němž praví že vše
cky pověsti o třenicích mezi Ame
ričany a FilipiHany jsou "nízké
zlomyslné pomluvy rozšiřované
nepřáteli obou stran" ~' i
Z Kuby a Porto Rico
Kubánci značně zkrotli ve své
ohnivosti a doufají nyní jedině že
Spojené Státy svěří ostrov jejich
správě až uznají že sami ovládati
dovedou
Nyní lze již předpovídati že vy
klizení Kuby španělským vojskem
započne od východu k západu a
sice z přístavu Gibara Nuevitas
Cieníulegos a Havany Na strově
nalézá se nyní asi 100000 španěl
ských vojáků a ti nebudouj odve
zeni před koncem února příštího
roku
Pro Spojené Státy bude to vý
hoda neboť vojsko americké za
tím uvykne podnebí a bude moci
současně obsazovati všecky pevno
sti opuštěné Španěly tak aby žá
dný důležitý bod nebyl zanechán
bez hlídky Španělskému vojsku
bude dovoleno vzítí s sebou zbra
ně náboje a celé polní zaopatření
Na Porto Ricu je už všecko při
praveno ku převezení španělského
vojska a dle nynějších odhadů se
očekává že ve třech týdnech bu
de španělská vlajka nad ostrovem
stažena a americká vztyčena Špa
nělové nekladou žádných přemr
štěných požadavků a tak jde vše
cko vyjednávání hladce ku předu
Americká komise prohlásila že
všichni španělští vojáci kteří si
přejí mohou zůstati na ostrově
Ve Španllsku
Zástup asi 700 hlav silný ob
lehl v pátek dvůr gen Torala ve
Vigo a žádal aby vojsko které
přibylo na parníku Leon XIII ze
Santiaga bylo okamžitě vysazeno
Lid odebral se k zátokám nadše
ně pozdravoval vojáky a byl tepr
vé po delší námaze rozprášen
místní posádkou vojenskou Po
zději zástup vzrostlý zatím na 1500
hlav vrátil ae k zátokám a když
viděl Že vojáci vysazováni jsou
bosi a téměř nazí rozzuřil se a
začal kamenovatí dům gen Tora
la Španělský generál dostal ae
nějakým způsobem na parník kte
rýž vojsko přivezl avšak když se
to rozvášněný lid dozvěděl jal se
metati kamení na loď aŽ všecka
okna v kajutách razbiL Leon
XIII musel konečně opustili mí
sto kde pro ně zakotvil
Pět parníků je pohotově ku do
pravování vracejících se španěl
ských vojákft civilních úřaduíkn
Nejlepší TVRDÉ a MĚKE UHLÍ
i Rock Sprtngs Ohio Hanna Walnut Block atd
NejlepSÍ IIHnoiské v kusech $550 drobné 9525 Cherokee drobné za
400 nejlepší uhlí na vařeni NaSe Beacon Nut uhlí $350
jest velké čisté a dobré Přesvědčte e o tom
COUTANT 4 SGUIRES
Telefon 030 Sklad 17 a Mason Píitárna 1402 Farnam St
s archivy a podrženou zbrojí z
Kuby ale počítá se že vyžádá si
to čtyř měsíců a 80000000 peset
nežli bude všecko dopraveno do
Španělska
Úřadní časopis v Madridě 0
znamuje že seňor Montero Rios
předseda senátu seňor Abarizza
seňor Garniga generál Cerero a
seňor Villaumrita jmenováni byli
komisaři míru
NejvyŠší rada válečná rozhodla
se suspendovati admirála Monte
ja jenž prohrál v zápase s admi
rálem Deweym a majora Soston
řiditele kadizského arsenálu
ZPRÁVY ZAHRANIČNĚ
Telegrafické
Císařovna rakouská Alibíta po
hřbena byla v sobotu s veškerou
tou pompou a nádherou jaká
svědčíc vysokém postavení a vzne
šenosti zesnulé ale při níž velmi
málo skutečného zármutku se ob
jevuje Truchlil snad jedině lid
kterýž nevěda ani proč miluje a
ctí své nevděčné panovníky
Ve smutečním průvodu nalézal se
celý dvůr císařský cizí vladařové
s císařem německým v čele vyso
ké kněžstvo v plné slávě a vojsko a
císařská garda proslavená po ce
lém světě svojí krásou fysickou a
oslňující uniformou Vídeň byla
celá ve smutku nádherné paláce i
nízké domky ověnčeny byly Černý
mi stuhami Rakev dovezena byla
do kapucínského kostela a tam za
modliteb spuštěna do hrobky
Habsburgů a klíč odevzdán kapu
cínovi kterýž pod dozorem má to
to císařské pohřebiště Císařský
reskript ku hraběti Thunovi před
sedovi rakouského ministerstva
uveřejněn byl v nedělí Císař
praví tam mezi jiným: "Vražedná
ruka nástroj potřeštěného fana
tismu mířícího po stávajícím po
řádku jež zdvižena byla proti nej
šlechetnější z žen ve slepém a bez
účelném vzteku zasáhla srdce
které neznalo nenávisti a bilo pou
ze pro dobro Mezi nezměrnými
žaly kterými já a můj dům jsme
postiženi a u přítomnosti neslýcha
ného činu který zachvěl celým ci
vilizovaným světem hlas mého mi
lovaného lidu první přináší balsám
na mé srdce v dojemném souzvuku
se všeobecným kvílením nad naší
ztrátou Z mého hluboce truchlí
cího srdce děkuji všem za tento
nový slib oddané sympathie I
když radostné intrády které po
zdraviti měly tento rok zůstanou
němy zůstává mi upomínka ne
sčetných důkazů věrnosti a hlubo
ké sympathie nejcennější dar ja
kým mohl jsem býti poctěn Náš
společný žal věstí novou a dů
věrnou pásku mezi trůnem a otči
nou" Jiným císařským reskrip
tem založen byl řád Alžbětin
a první stupeS téhož obdržela hra
běnka Szapary císařovnina druž
ka až do smrti její
Holandská královna Vilemina 1 8
roků stará holka vyjádřila úřadně
svůj dík americkým dívkám za zá
jem jaký braly na její koruno
vaci V Anglii odvážní vzduchoplavci
Stanley Spencer a Dr Bersen vy
stoupili s balonem do výše 37500
stop V ohromné té výši byli
polomrtví a museli kvapem na
stoupit! zpáteční cestu Zajímavo
je jaké změny teploty prodělali
Při zemi vylétli z teploty 90 stup
ve stínu a ve výši 37500 měli 61
stupeň mrazu Zatím co lidé pět
mil dole zmírali tropickým zrovna
vedrem oni křehli zimou
Na Krétf sultán uposlechl ulti
matum britickório admirála a na
řídil všeobecné odzbrojení Mezi
vězní vydanými admirálu Noelovi
jsou dva vůdcové útoku na briti
cký tábor
Z Petr okradu oznamuje dopiso
vatel Daily Telegraph že Lucche
si vrah císařovny rakouské ná
ležel ku rotě anarchistů kteří
odebrali se z Evropy do Spojen
Států před dvíma roky a měli za
účel povraždění korunovaných
hlav Náčelníci roty dosud prý
prodlévají v New Yorku
Italská vláda navrhla ostatním
mocnostem mezinárodní zakročení
proti anarchistům
Sopka Vesuv blíže Neapole hrozí
opět výbuchem Sedm nových
jícnů utvořilo se kolem středního
kráteru a mnohé už chrlí lávu
TRŽNÍ ZPRÁVY
Chicago 19 září
Trh pšenlíný jest nyní pevněji! než byl po
čátkem měniče a panuje větěi důvěra v lepší
ceny pro budoucnost Červeni ozimka ííslo
a prodává se zboží notové po 650 pro prosi
nec 62!4 a pro květen 64c Jarka stoupla na
64 až 65
Kukuřice Jest ceny stále ochablé f 2 pro
dává se za 30 až 30'i pro prosinec SSS) a pro
květen 313(0
Oves je nyni ceny pevněji! a vylSí ííslo i
za SIM až 82 bílý 23 až 25
Žito stouplo značně a prodává se iislo 3 za
47až47X
Ječmen je též ceny pevnější za 39 až 44
Lněné setřeno je ceny neustálené Číslo 1
prodává ge nyní za 88 až 90o
Dobytek hovězí který byi v minulých dnech
ceny ochablejííteď se opei zlepěil a vystoupil
na nejlepSí cenu tohoto měsíce Jatecni voli
prodávají se po po Í410 až 575 voli k žíru Í300
až 465 krávy a jalovice $275 až 450
Vepřový dobytek jest též zase ceny lepSí
pěkný až nejlepěí prodává se 1390 až 410 k
nakládáni Í3BU až 385 lehký K365 až 410
UmBha 19 září
Přívoz dobytka v minulém týdni byl hojněj
ii jak vlděti z této tabulky:
Hovězí
Celkem za tento týden 83619
Týden koní 10 záři 18344
Týden koní 3 záři -20110
Týden koně 87 srpna 19353
Týden koní 80 srpna 17297
Vepř
41103
31800
38887
48789
36739
Skop
28841
29096
88480
18998
14895
Vzdor hojnosti přívozu byl trb na dobytek
hovězí v minulém týdnujfostt uspokojivý až
snad na sobotu v kterýr 'en přívoz byl hol
i1-
nějsi než obyčejně 'ZejuiěV hojněji krmených
vola přlvežono v ten den Po celý týden byl
ejší nezopycejne
Dli přlvežono v te
lbyt na doby Wk
Zej
in c
dob
byl:
odbvt nadohvtík dobrým a cenv oevné
steffně i lepěi než byly před týdnem Krmené
aca-
volt prodávaly
ae o
10 až 15 cent! výie dobré
voli k žíru z pasty
o 15 až 80 centíi
vy též bebem týdne stouply
I pěkné krávy a jalovice se
a 1 pěgne krávy
zlepiily asi o 10 centů
jeet naproti tomu ceny o 10 až 90 centfl lev-
T£2ky dobytek k ztru
něj Si Letos je to zvláštní že Časem noža
lu az ) cen ta lev-
že Časem požaduje
se samý těžký dobytek k žíru a jindy zaseje
poptávka po mladém a lehkém Následkem
toho někdy Jeden druh a jindy druhý stoupá
neb klesá v ceně dle poptávky
Krmené voli prodávají ae nyní po li 00 až
1500 voli k žíru 1375 až Í425 krávy a jalovice
Í285 až M00
Vepřový dobytek který počátkem týdne
stoupnul v ceně byi koncem ceny ochablejší
viak tento týden počíná opět s cenou vysil
Vepřový dobytek prodává se nyní o 25 až 30o
levněji než před rokem ale o 90c výěe než
před 2 roky Prodává se po $365 až {380 větši
nou po $372
Vejce čerstvé prodávají se po 14c tucet
Hášio z venkova prodává se stále po 10 až 12
i másioven stouplo na 19 až 21c
Zvěřina počíná se hojněji přivážeti kachny
jsou po 8160 až $225 tucet prérijní slepice
1850 až $360
Dr&bež Jest ceny následující: Slepice 7 až
7H stáři kohouti 4c jarní kuřata 7 kachny
5 až 6 centů
Brambory následkem skrovné sklizně pod
zimních brambora vystoupily a prodávají se
za 60 centu
Jablka Jsou letos drahá pěkná sud $875
až $300
Med pěkný bílý je za 18 %c
Kůže Jsou ceny nezměněné čerstvé 6 ai 7c
solené 7 až 8 Jí teleci 7 až 9c
St Louis 19 záři
Pienice ječeny pevué a zvláitě smlouvy pro
budoucnost jsou za cenu vySSÍ Červená číslo
2 zboží botové je za 68 až 69 pro prosinec 65tf
květen KS tvrdá Cis 8 za 64a
Kukuřice která r minulých dnech byla ce
ny ochablé a klesající teď se trochu v ceně
upevnila je za28X pro prosinec 3S a květen
8tt
Lešetínský kovář
Před několika lety vydána byla v
Praze úchvatná výpravná báseň Svato
pluka Čecha "LeSetínský kovář" Lí
ceno v ní otrými tahy poněmSovánf
českých dědin cizozemskými fabrikan
ty a vřelá láska lida českého k řeči
otců svých Lesetinský kovář vzor
pravého Čecha' vzdoruje snahám po
němčovacím a zaplatí vzdor svůj Živo
tem neboť sa pončmčovately stoji mo
cné rameno "zákona a spravedlnosti"
BáseS psaná v slohu lehkém a přece
úchvatné zajímavém spúsobila veliký
rozruch Viak ten trval na krátce!
Vláda ii tkoitfiskovalat Jen nřco málo
výtisku před konfiskaci rozprodaných
přišlo mezi lid Jsouce přesvědčeni
se přijdem vstříc přání každého milov
níka ušlechtilé četby vydali jsme se
svolením spisovatele báseS tuto ▼
plném zněni konfiskovaného vydinL
A r očekáváni tom jsme se nemýlili
Během prvého roku rozebráno prvé vy
dáni skrovné ovsem a uspořádali jsme
vydáni druhé v mnohem lepší a doko
nalejší úpravě a větším formátě nel
bylo prvé Báseít tvoří knihu o 88
stranách a prodáváme ji po Z5ct Do
Ceh zaručením za 50c t druhého
vydáni (ana kniha valně tě23) ta 65c t
K dostáni ta botové u
Pokrok Západu
Omaha Neb
Cechové a jejich zlpa
o samosprávu
Nákladem Pok Záp vydána byla v
brožurce přednáška pod výie uvedeným
názvem kterou připravil p I J Pal
da pro literární klub Astorovy knihov
ny v New Yorku a upravil pak pro mě
síčník Midland Monthly Tentořeský
překlad přednášky tvoří brožurku 40
stránek obsahujíc! vyobrazení Jana
Husa Jana žiíky Jana Amose Ko
menského a Josefa Jungmana Ona
pouze 10ctreba v kotkách Dva sešity
měsíčníku Midland Monthly rba bu
jící tutéi přednáška v aneiičině sa
Í5cta Pokrok Zipaa-a
i
í
j
5
' Jí
f
!
i
f U
li
'i
i V
H