Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, August 12, 1898, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ' T
1 1 '
'
ZÁPADU
POKROM
ZALOŽEN ROKU 1871 -ROČNÍK XXVIII
NEB V PÁTEK 12 SRPNA 1898
Dvojtýdenníku: ROČNÍK VI číslo 95
Mír jest
Španělsko opustí
Porto
Krvavá řež na Filipínách
Povstalci bombardovali Manilu
Naše vítězství
1 Konec války blízký
Španělská vláda vyjádřila svůj
souhlas s americkým protokolem
a nařídila vyslanci Cambonovi
aby jménem jejím týž podepsal
Bezodkladné zakončení války lze
nimi rhX&1r4trafi T-T1itTn{fYi t -4 L-T i _
~ — ~ 1111
dem amerických podmínek bylo
opuštění Kuby Porto Rica a Ma
nily se strany Španělska a k tomu
v Madridě dohnáni byvše nutno
v stí svolili Podrobnosti smlouvy
míru vypracuje společná komise
V úřadních kruzích španělských
převládá náhled že nebude třeba
~-Mfi kťiv vserkn hnrip hntnvn a
r m - W a m
pouhého schválení třeba bude
Jakmile odtáhne španělské voj
sko armáda naše obsadí všecka
města v odevzdaných krajích aby
pořádek byl zachován Úmyslem
' presidentovým jest rozšířiti vojen
skou vládu jaká je nyní v platno
sti v Santiagu na celý ostrov Ku
bu a až úplný pokoj tam nastane
vyzván bude lid aby prostředni
ctvím svých zástupců navrhl si
soustavu vlastní vlády Přítomnost
vojska zaručí že skutečné vůli li
du dán bude průchod Pro Por
to Rico bude ovšem třeba vypra
covat! systém trvalé vlády Kdyby
však většina lidu kubánského si
přála přivtělení ku Sp Státům
bude jim vyhověno
První bitva na Filipínách
Americká krev tekla už na da
lekých ostrovech Filipínských V
neděli večer dne i srpna udeřili
Špančlové na naše zákopy mezi
Cavite a Manilou a v rozzuřivší se
bitvě jedenáct amerických vojáků
bylo zabito a 44 zraněno V pon
dělí došlo opět ku srážce v níž
usmrcen byl jeden nášvojákav
úterý vyžádala si střelba španělská
tři oběti v amerických řadách
Generál Merritt oznamuje že
Mac Arthurova divise dorazila do
Cavite 31 července Během plavby
událo se pět úmrtí ale žádná ná-
1 VI- Iř v _
jcaza nevypuma ve zprave o
nrvnf rtířví chválí volfrf ironorát
f — ' - t~"-""
chrabrost vojska jak pravidelné
ho tak i dobrovolnického
Německý parník Petrarch jenž
opustil Manilu 6 srpna přinesl
do Hong Kongu zprávu že Špa
nělů bylo 3000 když na americké
zákopy udeřili Střed jejich byl
vlak roztříštěn americkou palbou
a tu přinuceni byli k ústupu
Obnovili sice útok ale nevedlo se
jím lépe a proto uchýlili se do
houští odkud neustále stříleli Po
vstalci během zápasu zůstali ne
činnL Ve zvláštním kabelogramu New
York Worldu vyličována je neo-
hroženost sborů dobrovolnických
a znamenitá kázefi pravidelného
ojzka Nepřítel byl již na záko-
zajistéii
Kubu
Riko a Alanilu
na Porto Riku
pech když ohroženému desátému
pluku Pennsylvanskému dostalo
se posily V době té zuřila děsná
bouře a s oblak jen se lilo Vojáci
naši však přiblížili se přes smrto
nosný oheS téměř až k samým
Španělům a celé řady jejich kosili
pravidelnými salvami výstřelů
Batterie dělostřelectva z Utah pod
velením kapitána Younga zvláště
se proslavila Vojáci sami vlekli
děla která až po nápravy 'zahořo
vala se do rozmoklé půdy Dvě
děla objela kolemkřídla a chrlila
zkázu _do řad španělských Ne
přítel byl odražen a ustoupil ve
zmatku Naše pěchota vyčerpala
veškery náboje a nepronásledovala
prchajících Ani píď půdy nebyla
ztracena ale na scénu v příkopech
nikdo z přítomných tak brzy ne
zapomene Ve fialové záři blesků
bylo viděti mrtvé a umírající ' ve
vodě smíšené s krví avšak ani bo
lest ani rozpoutané živly závodící
s člověkem v díle zkázy nevynutily
povzdechu na raněných Oni po
bízeli ještě své soudruhy a podá
vali jim pásy s patronami
Během noci španělské přední
stráže byly viděny jak odnášely
své mrtvé a raněné Američtí
mrtví pohřbeni byli následujícího
dne v klášteře Maracahan Bri
gádní generál Greene vydal zvlášt
ní provolání v němž pochválil své
mužstvo za hrdinnost jeho
Dopisovatel londýnských Times
chválí nadšeně americké vojáky
kteří dovedou zachovati chladno
krevnost v největším nebezpečí
Když španělské střely přeletovaly
přes příkop bavili se tam vojáci
hrou karet
Monitor Montér ey přijel
Dlouho očekávaný monitor
Montcrey a uhelná loď Brutus do
razily do manilského zálivu Jak
mile přijede monitor Monadnock
bude započato s bombardováním
Manily a též z pevniny útok na
město podniknut Mužstvo tvo
řící třetí výpravu nebylo ďosud
všechno vysazeno na břeh ježto
divoký příboj činil plavbu na leh
kých člunech nemožnou V o
bleženém městě horší se poměry
každým dnem UŽ i bohatí lidé
pociťují nedostatek potravin Činí
se přípravy ku zabijení koní a
psů
Ptkrok na Porto Ricu
Generál Miles na Porto Ricu
pokračuje zdárně ku předu a jeho
plány nejsou ani v nejmenŠím
malpnu Poetiinnía na Qin Inin
se čtyř stran takže udržuje Spa-
něly v neustále nejistotě a mimo
to sevře je v sousedství Aiboni-
to nepospfší-li všecko španělské
vojsko co nejrychleji do San
Juanu A2 spojí se divise gen
Henry -ho se sborem generála!
Schwana bude mohutná armáda
pohromadě Mnozí vyšší důstoj
níci jsou toho náhledu Že už
ani k boji nedojde ale přes to
generál Miles neochabuje v ener
gii a přihlíží pilně ku všem de
tailům kampaně jako kdyby se
o mír ani nejednalo Vojsko má
dosti zdravého a čerstvého pokr
mu a proto je při dobré náladě
V úterý ráno dobyl generál
Wilson měslo Coamo se ztrátou
pouze sedmi raněných vesměs to
členů 16 pluku pennsylvanských
dobrovolníků Španělové mezi
zabitými ztratili svého velitele
majora Yellescase kap Ecante
kapitána Lopeze a devět prostých
vojáků Raněných měli 35 Ame
ričané zajali celou pěší posádku
čítající 180 mužů Jízda se za
chránila Odhor války obdržel zprávu od
generála Milese v níž tento udá
vá počet raněných vojáků V
šarvátce blíže Coamo 9 srpna
zraněno bylo pět mužů ze šestná
ctého pluku pennsylvanského 8
srpna generál Haines utkal se s
nepřítelem v okolí Guayama při
čemž kapitán Edward O Thomp
son a čtyři muži ze čtvrtého pluku
ohioského byli zraněni Usmrcen
nebyl nikdo a poranění jsou z vět
šího díla lehká
Transportní loď Chester s prv
ním plukem dobrovolných inžený
rů počtem 1200 vyplula ve stře
du na Porto Rico
Vracející se vojsko
Očekává se že prvuí loď s vojá
ky kteří účastnili se kampaně na
Kubě dorazí dnes do Montauk
Point na Long Islandu Gen
Shafter doufá že všecko vojsko
kterému návrat byl povolen opu
stí ostrov během deseti dnů
Odbor války ve Washingtoně se
obává aby žlutá zimnice nebyla
zanesena do Spojených Států a
proto nařídil že všichni vojáci
dříve než na transportní lodi bu
dou převedeni musejí býti po tři
až pět dní pozorováni lékaři a ti
kdož objevili by podezřelé znám
ky nákazy nesmějí býti puštěni
do Spojených Států Vojsko
které čeká na přeplav musí se ča
sto koupati oděv čistiti a před
plavbou do jiného šatji se obléci
Předměty které mohly by zanésti
nákazu musejí býti pročištěny
parou neb jiným způsobem Ti
kdož pozdravují se ze žluté zimni
ce neb mají podezřelé příznaky
nesmí býti připuštěni mezi zdravé
vojáky Vojsko vsedati musí na
lodi za dne pod dohledem lékařů
kteří bdíti budou nad zdravotními
opatřeními během války
Bojí se do Španllska
Španělští důstojníci netěší se ni
jak na návrat do vlasti kdež oče
kává je opovržení a pronásledová
ní po útrapách které přestátí jim
bylo v nezdravé krajině v zápasu s
povstalci a konečně s přesilou a
menckou ueneraiove loral a
Linares budou mezi posledními
kdož opustí břehy kubánské Li
nares začíná se již zotavovati ze
svých ran
Veškerá americká jízda jež by
la v Santiagu nalézá se na cestě
do Montauk Point na Long Islan
du 71 pěší pluk new-yorský
odjede dnes neb zítra na parníku
St Paul V městě ubývá sice
zimnice ale přece mnoho lidí je
dosud nemocných
Garcia obléhá Holguin
Plukovník Jane ze Štábu Garci
ova přijel z bojiště do Santiaga s
depešemi oznamujícími obsazení
Gibary na severním pobřeží pro
vincie Santiago de Cuba Gibara
byla opuštěna Španěly kteří zane
chali tam 1000 raněných a nemoc
ných o něž pečuje kubánský veli
tel Garcia s 8000 muži obléhá
nyní Holguin kteréžto město há
jeno je generálem Logue jenž vy
zván byl už ke kapitulaci
Stav vojska na Kube
Zpráva gen Shaftera z 10 srp
na zní následovně: Úhrnný počet
nemocných 3255 úhrnný počet
případů zimnice 2181 nových
případů zimnice 307 pozdrave
ných ze zimnice 253 Úmrtí se
událo ve středu 10
Manila bombardována
Povstalci filipínští z obavy že
mír co nejdříve bude uzavřen mezi
Španělskem a Spojenými Státy a
že Američné odtáhnou zoufale
pokoušejí se o dobytí Manily
Minulou neděli večer bombardo
vali město velikými moderními
děly a časopisy španělské v Mani
le rozhlašovaly že se Američané
střelby súčastnili dokonce jména
"padlých" bylo uvedena mezi ni
mi několika vysokých důstojníků
Těší též obyvatelstvo že polovi
čka Američanů podlehla zimnici a
vůbec mnoho jiných lží rozšiřují
aby lid úplně na mysli neklesl
V neděli mnoho střel vniklo do
města některé dokonce do citade
ly samotné a tam prý několik žen
usmrtily Uvntř zdí panoval
hrozný zmatek ženy a děti kvíle
ly a ve zděšení se modlily celou
noc Jedna koule zranila 20 vo
jáků v baterii Luneta jiná vybu
chla v kasárnách v Molate a usmr
tila 5 mužů Jedině smělým vý
padem zachránilo vojsko španělské
pevnost Malote a skladiště zbraní
Povstalci "stříleli přesně tak že
málokterá rána minula se cíle
Celkoyé ztráty španělské obnášejí
asi 100 muži
V pondělí bylo v bombardování
pokračováno a zdájo se jako by
se všech stran do města stříleno
bylo
V neděli 1500 domů hořelo ve
Fondo a plameny rozdmychované
silným větrem ohrožovaly celou
Manilu Oheň byl konečně uha
šen sborem hasičským zorganizo
ným přičiněním britských obchod
níků V obleženém městě obyvatel
stvo nalézá se na pokraji vyhlado
vění Vojsko a úřadníci mají v
moci veškery potraviny a o ostat
ní lid nijak se nestarají Dopiso
vatel Spojeného tisku sděluje že
sám viděl jak domorodci pojídali
myši Někteří loupí a vraždí je
nom aby ku potravinám si dopo
mohli W K Brice syn bývalého se
nátora spolkového a velikého bo
háče C S Bricea jenž presiden
tem McKinleym jmenován byl po
bočníkem gen Merritta v hodno
sti kapitána dorazil do Cavite 3
srpna
Papei se stará o mnichy
Papežský nuncius navštívil ve
středu předsedu španělského mi
nisterstva Sagastu a jménem pa
peže žádal jej aby při sestavová
ní podmínek míru pamatoval na
bezpečnost mnišských řádů na o
strovech Filipínských :teré prý
tolik zkusily během přítomné
vzpoury Sagasta dal pouze vy
hýbavou odpověď Na jiných o
strovech bude prý vláda Španěl
ská chrániti mnichy ale na Luzo
nu nemůže prý Činiti ničeho po
něvadž je v rukou Američanů a
povstalců Neujme-li se Španěl
sko náležitě mnichů odhodlán je
papež cbrátiti se na evropské vel
moce a' vyjednávati přímo s vlá
dou americkou prostřednictvím
katolických prelátů Sp Státy
jsou však rozhodnuty zlomiti kněž
skou hrůzovládu která byla horší
nežli úřadní útisk španělský a u
povstalců teprve nemohou mniši
hledati smilování
Ve Španělsku začíná se pohlí
žeti na gen Polavieiu jako na
muže budoucnosti Mnozí bystří
státníci předpovídají že stane se
nástupcem Sagastovým jako před
seda minist rstva a později že
prohlášen bude za guvernéra
TRŽNÍ ZPRÁVY
Chicago 11 srpna
Za ní kolik minulých dnů není k zazname
náni žádná pozoruhodnější změna ve stavu
trhu Červená rzimka íislo2 prodává se za
72c jarka číhío 2 za 70 až 72c tvrdá Číslo 2
za 7114 až 78c
Kukuř ce jest teď ceny ocbablejSi násled
kem docházejících zpráv že deStě včasné
aspoB částečné napravily co již se zdálo opi
ně pokaženo Číslo druhé prodává se za 3ZH -už
32% pro prosinec 32%
Oves jest též do jisté mírry v souhlasu 8 ku
kuřicí prodává se čís 2 za 83c bily 25 až 28c
Žito prodává se nyni čís 2 za 45(4 pro záK
41HC
Ječmen stoupá v ceně prodává se již za 36
až 45c
Lněné semeno opět opadlo je za 88c
Hovězí dobylek setrvává v ceně pevné a
ustálené Jateční voli prodávají re po 1415 až
Í5H0 krávy a jalovice $220 až W80 texasití
voli Í325 až 430 západní voli 1360 až 460 voli
k žíru 13 20 až 480
Vepřový dobytek mění cenu do jiité míry
skoro každodeně Kdežto v úterý a ve středu
byl ochablejším a klesl pod S4 00 za nejlepsi
kusv dnes se znovu v ceně zlepňil Lehký se
prodává po $360 až Í397K a těžký 1365 až $405
Omaha 11 srpna
Trh dobytčí Jest pro prodávající dosti uspo
kojivým vžak krmených volů přiváži se málo
ba nepatrně Dnes b j lo v trhu pouze jen sedm
stál z nichž jedno prodáno bylo za $420
ostatní pak po $485 až 535 Poslednější cena
zaplacena byla za stádo pěkných černých bez
roných vola vážících průměrem 1301 liber
Dobytka z renči přiváží se hojně a tento týden
Íiředstlhne přívoz značnou měrou týdny plné
lobytek z ranči prodává se částečně IHuru a
částečně na jatky a plat! se od $325 do 425
Krávy a jalovice jsou ceny nezměněné a pro
dávají se po $225 až 400 Jedno stádo pěkných '
mladých jalovic přineslo $450 Na dobytek
k žíru jest nyn5 odbyt lepší proto též 1 cena
pevnější Takový prodává se od $275 do 465
Vepřový dobytek byl v minulých dnech
ceny ochablé vsak tento týden se opět zlepžll
a prodává se po 372W až 380
Vejce během minulých dna stouply na 12c
Máslo je ceny pevné dobré z venkova 10 až
12c z másloven ze sbírané smetany 15 až 16 z
odstřeďovanó ISo
Drůbež je teď levnější slepice 6J4 až 7 staří
kohouti 4c kuřata 10 až 11c
Seno trvá v ceně nezměněné z výMn $500 s
nížin $400
Brambory klesly na 40o buSl
Med pěkný bílý je za 14 až 15c
Kuže jsou ceny ustálené syrové 6% až 7K
solené 8 až 9c telecí 7 až 9c
St Louis 11 srpna
PSeuice je ceny pevnější ač nezměněné Čer
vená ozim k a čís 2 prodává se po 71 % až 74c
pro září 68 prosinec 65ft Tvrdá číslo 2 ca 70
až71tf
Kukuřice je ceny ochablejSi a nižSi číslo 2
za 32 pro září 31 % květen 32%
NewOrleansil srpna
Bavlna ječeny klidné nezměněné prostřed
ní 5 11-16
Zprávy spolkové
Couit Libuše C o F
odbývá příští schůzi v neděli dne
14 srpna ve dvě hodiny odpole
dne v místnosti p Fraňka Vše
chny dámy které přistoupiti si
přejí jsou žádány by se dostavily
Mrs B VašáK Mrs M Bureš
taj proz nád
Dvůr Prokop Velký l: 3380 I 0 F
odbývá zvláštní schůzi v neděli
dne 14 srpna ve dvě hodiny od
poledne Důležité jednání vyža
duje přítomnost všech členů
Jos Těsnohlídek
' nádlesní
Sbor Boleslava lis CO JČD
odbývá svojí pravidelnou schůzi
příští neděli dne 14 srpna v míst
nosti spolkové Jest žádoucno
aby se všechny údkyně do schůze
této dostavily neb jest důležité
jednání na pořádku
Frant Čapek taj
ítád Palacký řís I ZČBJ
Všichni bratři kteří by sobě
přáli platit měsíční příspěvky mi
mo schůze nechť tak učiní vždy
a~sice každé dvě neděle po schůzi'
Najdou mě vždy v mém bytu 1518
William ul od q — 12 v neděli do
poledne Simon Rokusek
účetník
Rev W B Coatley v Stockbridíe
Ga když jedenkráte byl ta kazatel
ským povoláním v Ellenwocd ▼ tomie
státu náhle rotnemobl ne na cholera
morbus -On praví: "Nahodilou pří
ležitostf dostal Jaem láhev Chamber
lain'8 Colic & DiarrLnea Remedy a to
mvslím te zachránilo mi život Lek
ten poskytnul mi úlevu okamžitě" K
dostání ve všech lékárnách
t 4 TT
f
U 4
r
V-
0