Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, August 09, 1898, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok ZApadu
NEBRASKA
— Z Beatrice oznámeno minu
lého týdne záhadné zmizení jole
tého Thomas Jansena jednoho z
nejzámožnějších osadníků tamních
Týž viděn byl posledně v Indian
ola a jelikož tehdy u sebe za $25
000 cenných listin a $1000 na
hotovosti měl má se za to že
stal se obětí loupežné vraždy
— Z Aurora vyjel si ve čtvrtek
Homer Barbee se čtyřmi sousedy
na lov ryb k řece Big Blue a vy
jížďka ta stala se mu osudnou
Při koupání zachvácen byl totiž
křečmi a utonul dříve než soudru
zi jeho ku pomoci přispěti mu
mohli
— Státní výstavní komisí vydán
byl ve čtvrtek výkaz fondu výstav
ního dle kteréhož na krytí vydání
spojeného s vydržováním výstav
ky státní dosud ve fondu dotyč
ném $2508576 zbývá
— Při návštěvě Omahy neopo
mefite opatřiti si v Beránkově lé
kárně osvědčené Davidovy prášky
proti bolestem hlavy 5 prášků 10
centů a 15 prášků 25c Davidovo
thé pro prsa všeliká česká koření
a všechny vzácné léky které jinde
nemůžete obdržet Rovněž vše
možno objednati písemně Pre
sujte: S A Beránek Omaha Ne
braska dt8g-ti
— V republikánské okresní
konvenci okresu Butler jmenován
v sobotu pan V Proškovec za de
legáta do konvence okresní a pp
Ant Ptáček a Josef Vavřín za de
legáty do konvence senátní
— U York poraněn byl v pá
tek smrtelně 65 roků starý farmer
Hammond Elis Napaden byl
totiž býkem a mimo vnitřního po
ranění i několik žeber mu přera
ženo '
— Upozorňujeme rodáky že
prodáváme i prostředku jeme pro
deje farem vyhotovujeme práce
notářské a obstaráváme pojištění
ve farmerských i jiných pojišťují
cích společnostech — Emil a Ja
roslav Folda v Linwood Nebra
ska dt Č79tf
— V okolí Arapahoe potuluje
se banda švindlerů kteří pod zá
minkou že hromosvody prodáva
jí farmery okrádají Činí to tím
spůsobem že podepsané s něnky
o slušnou sumičku zvyšují Tak
ku příkladu podepsal jeden far
mer notu na $3 a když k placení
pHŠlo zněla táž na $300
— Příjmy pozemkové úřadov
ny v 0'Neill obnášely v uplynu
lém roce úřadním 14610588
proti $3620057 v roce předcho
zím — Z Nebraska City oznamuje
se že koronerem zavedeno bylo
vyšetřování vzhledem ku příčinám
smrti zámožného osadníka Coney
Hankse jehožto mrtvola jak mi
nule jsme oznámili v řece Mis
sourí nalezena byla Tvrdí se to
tiž že Hanks před zmizením
svým u sebe značnou částku pe-
_ něz měl a jelikož na mrtvole jeho
ani vindry nenalezeno není vy
loučena možnost loupežné vraždy
— U Sidney přišel v pátek
zvláštním spůsobem o život And
Heckman na ranči Adamsově za
městnaný Na ranči té nalézal se
na potoku Logdepole malý vodo
pád jehož Heckman ku hnaní
brusu využitkovaL V pátek šel
tam nabrousiti kosiště od samova
zač pří letní nešťastnou náho
dou cíp kabátu'hřídelem zachycen
byl následkem čehož nebožák v
pravém slova smyslu na hřídel na
vynut a v prsou rozdrcen
— U Milford utonul při koupá
ní Lawrence Sears Týž zasažen
byl křečmi a utonul dříve než
soudruhy ku pomoci přispěno bý
ti mu mohlo
— "Vahoo
Waap" plinili v
trizi ILle niiLrlavrí
né reformy populistických stát
ních úřadníků našich: "Mnoho
namluvilo se již v novinách o vol
ných lístkách železničních nyněj
ších populistických úřadníků stát
ních a faktum zdá se ospravedl
ňovali kritiku činěnou Ze 100
reformních členů posledního sně
mu 98 mělo jich roční volné líst
ky Dle tištěného výkazu má
guvernér Holcomb 16 ročních
volných lístků Soukromý jeho
tajemník Maret má jich 17 tajem
ník státní Porter 12 státní audi
tor Corcell 12 státník pokladník
Meserve 16 a olejní inšpek
tor Edmisten U12 Každý ze tří
tajemníků železniční komise má
pro sebe 14 pasů a jeden z nich
zahrnuje i manželku Všechny
pasy Holcombovy platí zároveň i
pro jeho manželku a podobně jest
to i s Maretem -- A to jsou mu
ži kteří stojí ve státu našem re
formnímu hnutí v čele a k nimž
lid pohlíží o úlevu od bezcitných
korporací A ti samí muži žádají
nyní lid by úřadní jejich život o
další dva roky prodloužil!
' — K vážnému úrazu přišla mi
nulého lýdne u Burwell 55 roků
stará pí H C Orvisová Táž
vracela se v kočárku k domovu a
cestou nucena byla vystoupiti aby
něco na řemení opravila Při tom
zachytla se nohou v postroji a
upadla na zem následkem čehož
koně se splašili a plné 3 mile až
k jejímu domovu ji vlekli Paní
utrpěla těžkých pohmožděnin ale
náhodou však žádná kost zlámána
ji nebyla -
— Ve Verdigre mají od čtvrtka
nového poštmistra Na místo
krajana J K Schmidta demokra
ta jmenován totiž Geo W Saun
ders — K smrti ukopán byl v sobo
tu jak z Chadron oznámeno
Simon Traynor zámožný farmer
u Trunk Butte bydlící
— U Cuming Co odbývána
bude republikánská konvence
okresní za účelem navržení dele
gátů do konvence kongresní a se
nátorské ve West Point dne 20
srpna
— U Crete zemřel v úterý min
týdne krajan Fr' Papík ve stáří
81 roku a 3 měsíců Týž rozen
byl ve Mšenu a do Ameriky přijel
r 1869 a rok na to usadil se v Big
Blue precinktu Požíval všeo
becné vážnosti
— "Wahoo Wasp" nryšlo mi
nulého týdne číslo zvláštní obsa
hující podrobný popis celého okre
su Saunders jakož i popis všech
městeček v okresu a všech před
nějŠícn obchodů a obchodníků
Obchodníci čeští jsou v popisu
čestně zastoupeni
— Jeppe Watt bydlící nedale
ko Prahy přišel při kopání studny
v hloubce 24 stop na jelení paroh
Jak se do takové hloubky dostal
jest záhadou
— V celé Dawes Cd jsou pou
ze tři čeští republikáné a všehc
všudy pouze as 10 českých rodin
— vzdor tomu však v okresní re
publikánské konvenci zvolen pan
V Chládek z Dunlap za vyslance
do konvence státní To je lepší
"showing" než může může učinit!
kterékoliv jiný okres ve státu
— U Papilion usmrcen byl v
sobotu poštovním rychlovlakem
hluchoněmý U G King Týž na
lézal se na cestě k domovu a jak
zvykem jeho bylo kráčel po trati
a následkem hluchoty hukot při
jíždějícího vlaku neslyšel — Byl
jedinkou podporu staré ovdovělé
matky
— U North Loup přišel v so
botu při sekání obilí farmer C D
Loose život Týž spadnul pod
kosiště a utrpěl v podbřiší ránu tak
hlubokou že záhy vykrvácel
— V Bellevue pokusil se v pon
dllí večer o zavraždíní manželky
vj E E Green pocházející z
r " C Bií' -r?r?
se mu to podařilo kulí do mozku
si vehnal tak že smrt okamžitou
byla Mezi manželi panovalo již
od března následkem různic do
mácích rozdvojení následkem je
hož manželka společný domov o
pustila a do Bellevue se přestěho
vala Green pokoušel se několi
kráte o smíření leč marně a ani
jeho poslední návštěva vý
sledku neměla Večer přišel do
bytu jejího opět a když manželka
jeho před ním prchala vytáhl re
volver a po ní střelil a když viděl
že k zemi sklesla zbraň proti so
bě obrátil a dobře mířenou ranou
životu svému konec učinil Paní
Greenová zasažena byla do pod
břiší a poranění její jest smrtel
ným — V republikánské okresní
konvenci Colfax Co v pondělí ve
Schuyler odbývané zvolen byl
krajan Jan Stíbal za delegáta do
konvence právní F J Hrubecký
a Fr Rozmarin do konvence kon
gresní a J M Mundil do konven
ce senátorské
— Salinští republikáné odbýva
li okresní svou konvenci v pondě
lí ve Wilber a navržen následoyní
lístek: Za státního senátora Hugh
McCargar z Crete za poslance H
M Smith z Friend a W H Mann
z Wilber za okresního komisaře
T A Vore z Crete a za návladní
ho A W Martin z Dorchester
Delegáti do společné (Salině a
Gage) poslanecké konvence in
struktováni pro W S Graftona z
Western Delegace státní jest pro
Č Durase za tajemníka státního
Na delegaci státní nalézají se pp
Aksamit a Špirk a na kongresní
Šabata
CESI V AMERICE
1 Chicagskými Slováky pořá
dán bude dne 4 září velký výlet
do Preglerovy zahrady su Národ
ního Hřbitova jehož čistý výnos
věnován býti má 'Národním No
vinám' kteréž vládou uherskou
v poslední době krutě pronásle
dovány jsou Příspěvky k témuž
účeli zasýlány buďtež na: Andrej
Vyšný Riverside 111 aneb Imrich
Podkrivačký 416 So Halsted St
Chicago
I V Chicagu přišel v pátek k
smrtelnému úrazu 81etý Fr Čech
Týž díval se před hostincem své
ho otce na Laflin ul na barvíře
na domě zaměstnané a zasažen
byl do hlavy cihlou s komínu při
přendávání lešení sraženou Leb
ka byla mu rozražena a po dopra
pení do nemocnice prohlášena po
chybnost zda hocha při životě za
chovat! se podaří
II Ku zmrzačení přišel ve čtvr
tek v Chicagu krajan Jiří ČeČil
Týž vyskočiti si chtěl na vlak
dráhy Lake Sbore & Michigan
Southern noha však mu sklouzla
a on padnuv pod kola přišel tak
že mu pravá noha rozdrcena byla
Odejmutí rozdrceného údu bylo
nezbytným
1 V Chicagu zemřela v pátek 5
letá Julie Lhotková následkem
rány která jí byla před 9 týddy
zasazena Nějaký hoch ze sou
sedství udeřil ji tehdy kusem tvr
dého dřeva do hlavy načež se u
zraněného dítěte rychle objevily
známky choroby páteře a děvče
pozvolna vyschlo téměř na kostru
až konečně smrt zbavila ji dalšího
trápení
1K smrtelnému úrazu přišel ve
Čtvrtek v Chicagu krajan Gustav
Pokorný co výbybkář u dráhy
Illinois Central zaměstnaný Při
přeŠinování nákladních vozů do
stal se totiž mezi spojky vozové a
pohmožděn byl tou měrou že as
sotva při životě zachován bude —
Téhož dne přisel na křižovatce že
lezniční k vážnému úrazu mladý
krajan Jan Kubálek Týž pro
lézti chtíl mezi vozy stojícího tam
vlaku v toctiž okamžiku viik
vlii rs h— la Krrri rrrri
r- - -
H V New Yorku přišel v pátek
večer k vážnému úrazu gtiletý ho
šík krajana Fr Cimmerta v čísle
478 východní 73 ulice bydlícího
Rodina dlela večer na střeše do
mu aby se ochladila a kolem 9
hodiny ubírala se paní Cimmerto
vá domu aby se již odebrala na
odpočinek a chlapec spěchal za ní
Sotva ale vstoupU se střechy na
schody ztratil rovnováhu a přes
zábradlí sřítil se do hlubiny na
štěstí byl pád zmírněn odrazem od
železných prutů které jsou ve
schodišti připevněny tak že se
chlapec na místě nezabil
1 Známý český právník new
yorský p V W Wojtíšek obdr
žel tyto dny úřad korporaČního
návladního Jest to jeden z před
ních městských úřadů jaký dosud
nikdo z Čechů v městě New Yor
ku nezastával
Obrazy
E dostání ca hotové u Fok Západu
Jan Amos Komenský podobizna ví
hlasnéhe našeho zakladatele moderního
Školství— Cena 50c
Hus před koncilem Kostnickým Sní
mek znamenitého umělce Vác Brožíka
Cena 1100 -
KrMuB před pilátem snímek obrazu
znamenitého díla včhlasného malíře
Munkacsyho ve světlotisku velkosti 21 x
28 za 25c
Crete Nebraska 7 srpna i8p8
Oznámení ťimrti a díkůvzdání
Dojati nezměrnými projevy soustrasti nad úmrtím našeho
nezapomenutelného otce a tchána
" IrílIltÍHl£ÍX I3Jipílííl
rozeného ve Mšeně v Čechách kterýž ve stáří 81 roků zesnul
dne 2 srpna ve 4 hodiny ráno a pohřben byl dne 4 srpna '98
za velice hojného účastenství přátel a známých vzdáváme tím
to vřelé díky řečníkům p V Danielovi p Welsovi p Dvořá
kovi a p J Šestákovi všem dárcům květin a všem těm kteří
jakýmkoliv spůsobem bol náš zmírniti se snažili
Frantiíek a Jan synové Marie Franťfka Barbora dcery
Marie Papík snacha
Vác Rener Frant Nedlla John Andelt Jan Šmíd zeťové
oihnrn IEJooEslBoi5r
VELKOOBCHODNÍK
všeho druhu vínem lihovinami alikóry
413-415 jižní 15 ul Omaha Neb Telefon $05
NejlepSi druhy Jaké v trhu k dostáni Jsou mám na skladě Prodávám Je na qnarty i gallon
The Chicago Lumber Co of Omaha
Jot Jedinou ipoleíiiostf
Flank :Fří"borslr
prodavaC
Lee-Clarlí-Andreesen Hardware Co
prodávají ve velkém :
Tlačené vyrážené a lakované plechové náčiní— Cínovaný plech
železný plech a kovové řboíí— Ostnatý drát hřebíky nožířské
zboží bicykly střelné zbranč náboje a sportovské zboží ~
I2I9-F223 Harney ullóe - - OMAHA NEBRASKA
kmitli (Tbmnlin
DB- TBTTBE majitel
vaí"f 1 4
výtečné pivo cbyčejfiá jakož I zvláštní druh "P&le Expert"
Telefon v South Omaxe 8
METZUV
ryrábl vyhlášený a po celém nB4Aii Objednávkám včnoi
Západě z nejlepií nmaný mCMUT ICtUHivláitní pozornoat
llfVIO HO LlAurinsf
mm m mm w
h h m m m m m
viuuuu Jivilllih
Huh a Ziika krásné dva litograíovanó
obrazy představující české velikány
Husa a Žižku hodící se pro spolkové a
veřejné místnosti jakož i pro rodiny
Cena obou dohromady 8100
Ladlmír Klácel věrná podobizna to
hoto včhlasného amerického svobodáře
Cena 50 centů
Bojarská svatba kráso b&i-votiskový
obraz od ruského malíře M Makowsky
ho cena 50c
Kolnmbns - ni král droře ApančU
ském snímek znamenitého díla evý-'
tečnčjSího českého malíře Václ Brožíka
kterýž obraz zakoupen byl nákladem
165000 a chová se v Metropolitan Museu
umění v New Yorku
Návrat ftapnleonais Mokvy Překrás
ný barvotisKový obraz představující
uprostřed Napoleona v čele řady důstoj
níků v pozadí řady vojska a za ním září
bořící Moskva NejznamenitčjSÍ to dílo
znamenitého malíře Meissonieru 50c
Z mtatf koní Snímek zdařiléhoi
obrazu Kosy Bonheurovy 50c
Bitva n Uettysbunrii Snfmekzname
nitého díla pp Paula Philiotcauxe 50c
Oié Bot i Association
Hudba každý večer a každou sobotu
celé odpoledne
Rodiny uctivé zve
Jos Klepetka řiditeí
kd3 lze výhodní nakoupit! stavební ťífvl
14tá a Marcy ulice
OMAHA NEBRASKA
TtiawÍYini íPv
PIVOVAR
ee
pozornoat
- m m -v
nn'n ii:„t- v
tm k mm mr- m
IJUJkJ 11 llllflfl! #