Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, August 09, 1898, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
1
1
ZPRÁVY ZAHRANIČNĚ
Telegrafické 4
Bismarkovy pamíti vydány budou
ještě před vánoci nakladatelskou
hrmou lipskou a sice vydány bu
dou zároveň i v řeči anglické
francouzské a italské Paměti
tyto získány byly roku 1801 a na
kladatel zavázati se prý musel že
balíček teprvé 8 neb 14 dnů po
smrti Bismarkově otevře Psány
jsou po většině Bismarkem sa
mým a pouze dodatky psány jsou
bývalým soukromým tajemníkem
jeho
V anglickém parlamente učiněno
bylo V pátek vládou sdělení že
jedna z velkých mocí zajistiti si
chce přístav na pobřeží perském
Jelikož dvě třetiny veškerého po
břežního obchodu perského byly
dosud v rukou Anglie má tato
u věci té ovšem zájem nemalý a
musí prý tomu zabrániti — - Tvr
dí se že mocí onou jest Rusko
kteréž v Asii všemožně obchodní
zájmy Anglie poškozovati hledí
Itálie oznámila úřadně Spoje
ným Státům úmysl vysaditi voi
sko své na břeh Colombiiskv
když náhrada Cereuttimu přirče-
ná bezodkladně vyplacena nebu
de a dostalo se ji odpovědi že ke
kroku tomu úplně oprávněna jest
a že tudí Spojené Státy zakročo
vati tu nebudou
Z Pekinu oznamuje se že hrozí
dojiti k vážné zápletce mezi Ru
skem a Anglií a to následkem to
ho že Rusko co nejrozhodněji
protestuje proti postoupení Anglii
území v okolí New Chwang V
provincii dotýčné měl dosud vliv
ruský nadvládu a Anglie zahní
zdili se tam chce prý jedině k vůli
tomu aby vliv ruský podkopávati
mohla
Nej lepší lék proti 11 plavící
Jan Mathias známý doby tkář z
Pulasky Ky praví: Když přeB týden
již trpěl jsem úplavicí a můj lékař
nebyl s to mi pomoci poradil mi přítel
Jeden zkusiti Cbamberlain's Colic
Cholera & Diarrboea Remedy a jed v a
že využíval jsem půl láhve léku toho
byl jsem úplně uzdraven'' Na prodej
u všech lékárníků
Seznam hudebnin
K dostání za hotové v knihku
v
pectví Pokroku Záp
Česká TfiBíílnsf shírkíi nlSvnrl hmnn
ristických zpčvft a scén pro dva tři i vír
hlasů 0 průvodem piana Sbírku tuto
'edinou svého druhu můžeme vřele od
poručit! ct spolkům zábavním a ochot
nickým neboť obsahuje hojnost příhoi
nych komických výstupů k zábavám be
sedám atd Máme na skladě následujíc)
sešity:
2 Operace komický trojzpěv pro 3
mužské hlas v $100
( 7 Polka pro merlotiny čili brkmvív
f hudební žert pro 4 mužské hlasy si
[ vodem piana „":
9 RoznáSeři kuHory komické duetto
- pro tenor a bas sprav piana 80c
1 Kinder Klavier Schule Vorubungen
I ' Ur Ql _ „on fiVn
Láska PyšiSvorova komické dueto pro
i tentory prův piana 1125
Erál Beludžistánie Ali Kábul Kanda
bar LXXIL komická opereta Cena
partitury i textu 1188
J5 Bubřil a Záducha komické ducttn
pro nižší avSSÍhlas 1100
Besednf koneertv: sbírka nůvodnícb
i skladeb obsahující:
BoP Jablonského pro seret upravil V
Zoula (v Clevelandu O) Cena rmrti
-M M IMIIIHI III IlOPU I 11 BI1FV H
w Šumařskv" troilístek hudebaí 9t'
V klarinety a fagot %c
4 Osudná písefl (Hudba a pír-t
iilnnlnumí innhfa Fliílk V Peškovi
% bor div her ar 6)
Věčný žid
Neaí díla kteří! by v romanopise
etví tak poutalo v&echny vrstvy Čtená-
Mf jako MVě£ný Žid" Jest to román
ÉHioxaimf který každý" Čte a zalíbc
ním TotovelkédíloČítaiící 1216 stran
jtst nyní k dostání úplné ca $1 Bciit
Vp nkizkn po&Ie se ochotni tdanna
£"ia( kdo o ti pozaaa poa areoiu
výboru ťeských spolků o výsledku
pik-niku pořádaného dne 31
tervence ve prosplch
"Českého dne"
Ctěným zástupcům a zástupkyním
českých svobodomyslných spol
ků v Omaze a South Omaze
Výbor jenž byl vyvolen z vaše
ho středu by pořádal společný
výlet na den- 31 července v
Hascalově Parku z kteréhož
výtěžku pak mají býti kryté výlo
hy učiněné při slavnosti "Českého
dne 27 tohoto měsíce může po
dati zprávu jak následuje:
Za vstupné do parku Í2o6 10
Za nálevnou přijmuto 28370
Ze stanu Zoologické vý
stavky 505
Od p F Laitnera ze So
Omahy darováno 1000
Od výboru českých dam
ze stanu kdež se pro
dávala zmrzlina záku
sky a jiné občerstvení
čistý výtěžek 4415
Celkem příjem
-VYDÁNÍ
$549-°°
Za nájem z parku $ 3500
Za hudbu 12 mužů '4200
Za pivo 32) 6400
Za tisk plakátů a lístků
na pivo n75
Za práci čtyřem lidem za
nálevnou 12 co
Za roznášení piva v par
ku
Za vypůjčení se stanu
Za vypůjčení se 2 obleků
pro africké černochy
Sirky '
3-oo
300
100
20
Za 35 boxen sody
Za doutníky p Laitne
rovi Za doutníky p Třískovi
Za dovoz Petrovi Koty
zovi Za pentličky
Za roznášení plakátů
Štěrbovi a V K Barto
šovi za různé maličko
sti 2100
10 00
1000
150
120
100
85
3-5°
40
Zá tisk vstupenek Osvětě
Za rozbité sklenicé "
Babkovi za nlídán í zby
lých věcí v parku a za
odevzdání jich na pa
třičné místo
200
55
3-oo
Za vypůjčení se zástěr a
utěrákú
Šabatovi za denní hlídku
cc zvláštní policista
Celkem $22695
Tedy celkový příjem jest $54900
Celkové vydání 22695
Tak že zbývá $32205
S výsledkem tímto výbor jest
velmi spokojen neboť povážíme-li
jaké hrozivé počasí bylo až do sa
mého poledne toho dne kdy se
výlet odbývati měl tu výbor byl
na rozpacích zdali má pokračo
vati v pořádání výletu neb ne
Za výsledek tento neočekávaný
zásluha patří zajisté ctěným spol
kům Omažským 1 So OmaŽským
jakož i též všem našim českým
krajanům vůbec Tak jako byl
skvělý výsledek z výletu tohoto
tak zajisté i též skvělá bude slav
nost na Český den dne 27 srpna
k čemuž napřed provoláváme hří-
mavé Na zdar!
Pořádající výbor
Elastické
punčochy
Prfitrloí pásy elektri
cké baterie berle ti1u
loé politáře podpřry
A toni H ty i&ikové pán
ve kauíukové ilxiíí
rtnhojibiké a lékařské
nástroje
K dostání
y lékárcí
Alce I telí Co
J4C3 Fanta il
KODAKY A CAJ1ERA
1
ku okamžitému
fotografování za
$500
Sklenéué tnuty bliny lufebni potřeby a fibec
v seno arunu zuom nejiepei a nejnovtjsi u
ALOE & PENF0LD CO
1408 Farnam ul
Zásobujem 1 počáteíniky v oboru fotografie
Nížepsaní obchod alem oadřefienou firmou a
ujiSťuJe-ne každého že u nich poctivé bude
ousiouzen 1 v oooru ieKarnicKein~uea
Objednejte si bedničku
lahví t
lnů IĚÉ WĚ
Jest to nejvýtečnějSÍ pivo
pro domácnost a pro společen
ské pohoštění Vyrábí
Fred Krug Brewin Co
1007 Jaokson St
Telefon 480
ítónen
na výstavišti
Návštěvníkům výstavy odporu
čuji svůj skvostně zařízený český
hostinec a restauraci ' " "
ff
vedle Streets oiCairo 3m
Karel H Stiller
piracEjjHqraL
ČJesls Hotel
a příští domor TŠech Čechů do
Omaby zavítavších
1320 Fierce ul mezi 13 a 14 ulicí
—V ČESKÉ PBAZE_
Novomódně zařízený a všim pohodlím
opatřený - Česká kuchyň
Cexi3r 1 1 1 fi ml tm íl
FRASCIS DIVIŠOVA
8 icajitelka -
Pijete dobré pivo?
Jestli ano zajděte
si na sklenici
výtečného st louiského
ležáku k majiteli
Národní Síně
J Havlíčkovi
na rohu 13 a Williain ul
Mimo výtečného ležáku nalez
nete u něj vždy hojnou zásobu li
hovin Korbelová vína jemných
doutníků atd
Při ruce dobrý zákusek
Každého s úctou zve
Josef Havlíček
JOSEF SLÁMA
zařídil skvostný vv
HOSTINEC
v čísle 612 jižní 13 ulit
Výtečný Hetzův ležák pravá Korbeh
va vína Dravý francouzsky coenac zna
menitá stará whiska jakož i pravá im
portovaná slivovice a doutníky ve vetší
zásobě nežli kdekoliv jinde nr-tf
Za sníženou cenu!
Máme posud nčkolik výtisků spisu
Královské vénné město Mělník
a okres mělnický
který a Velkou píli sestavil a ku velké
své Škodě" vlastním nákladem vydal
řiditel městské Školy pan Lud Boehm
Jest to spis objemný neboť čítá 934
stran velkého formátu s 55 obrazy a
mat
001
u okresu mělnického a města
Každý rodák mělnický měl by chovati
spis tento obsahujte! popis a dějiny
l'an spisovatel opravu u
abídnutl xbytku spisu za
cenu valnS sníženou m sice budem týž
prodivatl nyní ta f 200 1 s poštovní
tásylkoo Dřívěilí cena $400 Žádný
Mělničan nemusí se nyní vymlouvati
na cena knihy neboť ca tuto cenu je
r pravd! levnou Hlaste se brzy
Adresu jtt Pcknk Zija
M
pfedpitoite na Knjhoynu Afflericlíou
Předplatné obnáší pouze $100 ročně
začeZ každý předplatitel obdrží 26 velkých sešitů nejlepších románů každý
sefiit o 64 stranách celkem 1664 stran Adresa:
Knihovna Americká Omaha Nefc
Krásný
POHOSTINNÝ
(
číslo 1424 na jižní 13 ulici v naší České Praze
jest nejpříjemnějším zastaveníčkem všech rodáků kteří přijedou do Omahv aby
zamississippskou výatavu si prohlédli On rodáky své poctí lim nejlepším tJ ncho
naleznete čisté postele chutná česká jídla čepuje ležák té nejlepší jakosti a drží
v zásobě nejlepší ba i importované likéry V pavillonu koncertuje večer hudba
kdež možno příjemně se pobaviti Uctivé zve J"aH si tXlSl2X@3S
Předplácejte na týdní "Pokrok Západu" s "Knihovnu Ame
rickou" pouze $300 na rok
Jediná příležitost ? roce
ISoís
mm
ÍÍ31ÍC22I
MCW Yhpk nmrp
PAVILLON JANA ŠIUÁNKA
KOUPITI SI
OBLEK LACINO
Celá naše velká zásoba obleků
jest bez výminky rozdělena na 2 hro
mady a můžete si z nich vybrati
$1800 #2000 $2500 mužské oble
ky prodáme nyní za ' '
$1000
$1000 $1200 $1500 obleky muž
ské prodáme za
$500
a takové výhody obdržíte jen
na rohu 10 a Douglas ul v
Ttomi Sitore
rBCQIDCC
n Itl
"ctxT