Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, August 05, 1898, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
í
l ZFiUVY ZAHRANIČNĚ
T1egff!ck6
Z Vidní oznamuie se že rakou-
ii sněmovna zahájí zasedání v
rdruhé polovici měsíce října Možno
--se tedy opět na zajímavé scény
připravit Vláda současně ozna
muje že v pádu obstrukční politi
M!lm Xm~ 1 l„
'Stěna
Ve Vídni v posledních dnech
kolujou pověsti o zamýšleném od
stoupení tří ministrů a sice ebeno
vý du dra Baernreithera jehož Něm
ci považují za jediného svého
zástupce spravedlnosti dra T R
Na ( druhé straně roznáší se pověst
4 že bude hrabě Thun nucen se po-
děkovati vzdor tomu že má vůči
Němcům úplně volnou ruku v
jednání Že však narazí na důleži
tější překážku totiž vyrovnání s
Uherskem které nepodaří se mu
proyésti
V nlmeckém úřadním "Reichsan-!
zeigeru" uveřejněn byl ve středu
veřejný Jist císařův následovního
znění: "S vysokými mými spojen
ci a s celým německým národem
stojím dnes truchle u rakve prvé
ho kancléře německé říše prince
Otty von Bismarka vévody lauen
burgského My kdož svědky
byli zdárné jeho práce kdož po-
tiltfolí ismp nati s nhrfivpm rn na
vzor státníka neohroženého bojo
vníka vc válce i míru a nejodda
nějšího syna vlasti a nejvěrnějšího
sluhu svého císaře a krále těžce
dojatí jsme smrtí muže jehož bůh
utvořil svým nástrojem k dosažení
neutuchající snahy Němců po ce-
"V W ' -
listvosti a velikánství - Nyní není
okamžik k vypočítávání všech zá
sluh velikána kterýž uložil se k
OapociUKU utu í uvcucui vsetu
řemen jež nesl za císaře a říši a
"-uvedení úspěchů jichž dosáhl
I sou prius veixymi a mnonymi
Jedině dějiny mohou jim učiniti
zá dost a vryjou je na tabulky
bronzové Jsem však nucen dáti
před celým světem projev všeo
becného zármutku a všeobecného
obdivu kterýmž zachvácen jest
celý národ a jménem toho národa
slibuji že to co ofi velký kancléř
pod Vilémem Velkým utvořil já
udržovati a zvelebovati budu a
když by toho potřeba bylo i krví
a pokladem V tom pomáhejž
mi bůh"
V Pařili skončeno ve středu
přelíčení v žalobě podané Zolou
nyní za hranicemi meškajícím pro
rSuráiku cti proti redakci časopisu
I Světit Journal" a sice odsouzen
%fcbní redaktor k pokutě 2000
r franků a dva spolupracovníci jeho
k pokutě 500 franků a k zaplacení
útrat mimo čehož každý ze žalo
vaných náhradu v obnosu 5000
ranků Zolovt za pochroumanou
čest vyplatiti má
Vládl francouzské dle zprávy
pařížské oznámeno bylo prý vlá
dou Spojených Států že táž přála
hv si rozšíření vzáiemnostní
smlouvy obchodní tak aby táž i
jiné plodiny a výrobky v sobě za
hrnovala Vláda francouzská pro
hlásila prý již volnost ve směru
tom vyjednávání započíti
Dit zprávy pařllski vyloučení
Emila Zoly z čestné legie bude
míti a následek vážnou roztržku
v tělese tomto Známý spisova-
I tel Jules Barbler ohlásil že
1 pro vyloučení Zolovo z čestné le-
i 2&ie vystupuje a den na to následo-
Sval příkladu jeho Prezsenz vyda
vatel Tempsu prohlásiv že proti
ví se citům jeho nositi vyzname
nání které zdobí prsa mužejakým
jest Esterhazy kdežto velkému
rpisovateli bylo odejmuto z té pří-
iay pouze ze žádal apy zakiaa-
tf principy zákona a spraveajivo-
tti byly respektovány
zlVZdýf a v celé Anglii spů-
tfsle počátkem týdne nemalá
S ť náhlým odjezdem pnnee-
t~rV4 Ar Karinn k matce
své královně dánské pod zámin
kou že táž nebezpečně onemocně
la Za náhlým odjezdem prince
zny skrývá prý se škandál rodin
ný jemuž prý princezna opuště
ním muže konec učiniti chce Po
dobná roztržka prý již r 1893
panovala a hned tehdy hrozila prý
princezna svolati poradu rodin
nou v níž veškery kousky svého
pana manžela odhaliti chtěla Po
věsti v ohledu tomto posilovány
jsou tím že král řecký bratr prin
cezny ve středu večer do Kodaně
též k lůžku "nemocné" královny
matky odejel
Z Valencie Španělska oznáme
meno ve středu že vesnice Medi
ána byla cyklonem téměř úplně s
povrchu zemského smetena ' a
značně osob při tom usmrceno V
Hornillos spůsobeny prý podobně
spousty '
Z Říma oznamováno ve středu
že prý vláda italská rozhodla se
na stavbě šesti obrněných křižáků
Z Barcelony došla ve středu do
Londýna zpráva o vypu "jtí ve
vážných rozměrech povstání kar
listického v okolí Lorida v Kata-lonii
Vzdělání nade vše
Vzdělání má větší cenu než peníze
Jiuými slovy řečeno vzdělání nelze
penězy roěřiti Jest to poklad kterýž
ni rez ni mol nežere a kterýž se nikdy
neztratí Jest to nejlepší dědictví
kteréž rodiče mohou svému dftku za
nechati necbť jest to hocb aneb div
ka Když hledáme příležitosti pro
vzdělání svých dítek musíme býti be
dlivi toho aby škola kterouž pro ně
zvolíme byla ústavem takovým kdež
žádoucného vzdělání nabýti mohou
tiiudent v ústavu
Tak jako v' každém jiném povolání
jsou též i v oboru vzdělávacím ústavy
nespolehlivé Zkušebním kamenem
každého ústavu školního co do jeho
vydatnosti jsou výsledky jichž dodě
lali se ti kťož ústav takový navště
vovali Kupříkladu kdyby pan A
študoval obyčejný kurs obchodní a
obdržev místo v obchodě požádán byl
zaměstnavatelem aby knihy uzavřel a
zbalancova) jestliže by to nemohl do-
NedoitateiiU vidiláni má ta následek —
vyhotov
kázati bez nesnází bylo by to důka
zem že jest nedobtatečně vzdělaným
že nenaučil se vše co znáti musí
jestli chce slouti dobrým knShvedou
cím a obchodníkem Nedostatečné
vzdělání jest ovšem uepromioutelným
neboť ten kdo chce zastávat! místo
knih vedoucího musí vědétl že tba
tancování mih jest Jednou z nezbyt
nýcb podmínek znalosti kněnvedoucl
ho neboť to dává důkazu o správném
Důkladné ttfilánt tjtdnávd katdému
dobrtv vůli přiteň
vedení knih Kdyi by toho nedovedl
naselo by to mftL' 'pěti ztrátu
otisU jakož 1 odsoit ústava kte
rýž navštěvoval Nfctl tomu kdyi
by ku př pan B zaujt místo a doká
zal svou prácí ie se v ní vyzná že jí
zevrubně rozumí získá si tím nejen
pochvalu zaměstnavatele nýbrž 1
uznání pro ústav v němž studoval
li?
The Omaha Commercial and
Business College na robu 16 a Douglas
v tomto městě vycvičila již tisíce
studentů a žádný z nich jenž docí
liti mohl zaslouženě diplomu nevy
stoupil z ústavu aby nebyl schopen
zastávatl postavení k jakému spůso
bilosti hledal proto že každý student
kterýž tento ústav navštěvuje- jest
cvičen bedlivě ve všech předmětech
jež si obral zdatnými silami učitel
skými tak že jest pro praktický ob
chod připraven když z ústavu vystou
pí Jsou školy kteréž slibují v kra
tičké době vyučit! všemu co si člověk
přeje však rozumnému člověku musí
býti patrným že slibují aneb připovl
dají nemožnosti Omaha Commercial
and Business College jest starým ústa
vem kterýž nepotřebuje nic slibovat!
neboť výsledky jeho mluví samy za
sebe Kdo tento ústav zvolí ku své
mu zdokonalení a přispúsobení se pro
život nemůže nikterak chybiti neboť
tu nabyde vzdělání důkladného při
skrovné výloze Ústav má přiměřené
místnosti a dokonalé zařízení Kdo
koliv hodlá nabýti obchodního vzdělá
ní učiní dobře když nafi dopíše a po
žádá o podmínky a bližší vysvětlení
Předplácejte na "Hospodáře' do
Čech pouze 1150 ročně
i —
O D Kíplinger
na rohu 13té a Farnam
má ncJvCtSÍ vfbřr
doutníků tabáku
a vůbec vSecb potřeb kuřáckých ve mCstč
Léto přichází navštivte
Omaba Store Repir tts
1207 Douglas ul
Majiť na ruce gasollnová kamna všechny
správky it vflbee vEe co v obor Jejich sundá
N
OVÁ
TJIVIOIV
zvýsaná m dráha
Jest nyni otevřena
JEDE PO VAN BUREN UL PŘÍMO PŘED
Chicago Rock Island & Pacific
f nlct
Cestující kteří do Chicaga přijedou mohou
po zvýšené dráze dosáhnou tl kterékoliv části
místa aneb za poplatek 6c navStívlti který
koliv obchod v středu místa Vlaky zastavují
n i ltock Island stunlcl každou minutu Vý
hodu tuto mhle skýtati pouze
uOreat Rock Island dráha"
Zallete 2centový kolek a obdržíte poítou
perspektivní obraz Chicaga v 6 barvách Jen
znázorfiuje vře cosi o Chicagu a zvýšené drá
s přejete víditi Mapu tuto měli byste míti
a lijete jinde choete-ll místo navitívitl neb
b-dlite-li v Chicagu Doplňte nu
JOHN 8EHA8TIAN O P A
Chicago 111
monarch
"BICYKLY"
nejlepší na svétě za
$35 až $60 i
na mírné splátky
u klenotníka
A 6
na 13té a Douglas jíl
í2ž POHOSTINNÍ
éíslo 1424 na jižní 13
loat ilnHlMitnMSfm ataon(Akpm iurh
zamlaaiMippskou výiUvu si prohlddlL On
naleznete čistě postele chutná čeikt Jídla
v máaobě bcíIcmL ba i imoortované likérv
kdei moino příjemně s pobavit! Uctivě
fa
sisisMsisrď
i[9jfjyij=l
Krajané navštívivší Omahu ne
mžli by opomenouti navštíviti
hostinec
roh 6té a Faclflc ul
fpouze block a pfil východně od
nádraží)
řízený P A KŘEČKEM
Výtečný Omažský ležák dobrá vína
doutníky atd naleznou tu hosté v hojné
zásobě a mimo toho jsou v hostinci tomto
bezpečni 28tf
NAVŠTÍVÍTE OMAHU?
Jeetli ano nezáporní Sté e zastavlti ve gkvost
uSzHřizeoém hostinci a hotelu
v čísle 1232 jižní 13 ulice
Mimo výtcCné lihoviny a doutníky obdržíte tu
vcSkeré pohodli jako v každém hotelu prvé tří
dy Jítllu připravována jsou dle způsobu Českého
i amerického Hostím z venkova vSnnje se
zvláštní pozornost a podobného pohodli jako
n ''jnhna"neiiaidnn nikde
I tóioec a restaurant
na výstavišti
Návštěvníkům výstavy odporu
čuji svůj skvostně zařízený český
hostinec a restauraci ' V
t
vedle Streets of Cairo
3m
Karel H Stiller
PIERCE i HOTEL
ČJesls- Kotel
a příští domoy všech Čechů do
Omany zavítavších
1320 Pierce ul mezi 13 a 14 ulicí
_V ČESKÉ PRAZE-
Novomódně zařízený a vším pohodlím
opatřený - Česká kuchyň
Ceny znix3aé tfT l
FBANCIS DIVIŠOVA
8 majitelka iv -}
Pijete dobré piyo? c
Jestli ano zajděte
si na sklenici
výtečného st louiského
ležáku k majiteli
Národní Síně
J Havlíčkovi
na rohu 13 a William ul
Mimo výtečného ležáku nalez
nete u něj vždy hojnou zásobu li
hovin Korbelová vína jemných
doutníků atd
Při ruce dobrý zákusek
Každého s úctou zve
Josef Havlíček
JOSEF SLÁMA
zařídil skvostný
X
v čísle 612 jižní 13 ullve
Výtečný Metzův ležák pravá Korbel
va vína pravý francouzsky cognac zna
menitá stará whiska jakož i pravá im
portovaná slivovice a doutníky ve včtfii
zásobě nežli kdekoliv tinde nr-tf
PAVILLON JANA ŠIUÁHKA
ulici v naí České Praze
TnA&Vtl kteH nK
Hedou do Omahy aby
rodáky tvé pocti lim nejlepMm J něho
lepuje lezaa te nejiepsi jaaosu a aru
V Davillona koncertuje veíer hudba
zve
Joxi Clrrtanols
Objednejte si bedničku
lahví
fme's túm MM
Jest to nejvýtecnější pivo
pro domácnost a pro společen
ské pohoštění Vyrábí
Fred Kmg Brewlng éo
10U7 Jaokson St
Telefon 430
vzorky tak zrané "Tuletles"
a "Princes"— aie'
v rozměrech a velikostí 3i—i~ii
a 5 a mnoho jiných nejnovčjších
vzorkfi vyráběných aby prodávány
býti mohly po 350 až $350 vSak
my jsme se ustanovili tento týden y
je prodávati za cenu sníženou 98c
$125 až $175
Ženské bicyklové botky s látko
vými svršky za
(
$200
Wm NWWtney
107 již 16 ulice
Ptejte P) natím tetlctm trodávači sánu
Bílkovi a on vám prodá dle přáni u
PŘIBYVŠÍ DO OMAHA
UZŘÍTE VŠE CO VIDĚTI
LZE V OBORU ZBOŽÍ
Střižního pláště
zboží moderní a
šperkovní obuvi
obleky koberce
čalouny atd atd:
Vyplatí se Vám navštíviti Boston
Store každý týden aneb každý
den v celém roce — Vždy
uzříte nějaký nadoby-
čejný výprodej
České prodavače naleznete
v každém oboru
NavStivivši Omahu učiCte Boston
Store svým místem odpočinku a
písárny místem kde možno vám
se umýti a po„bedvati vůbec kde
moino vám pohoveti si jako do
ma neboť máme místa a zvlášt
ního zařízení pro každého m
zcela zdarma všem Jsme při
praveni vzíti v ochranu vaše za
?azadla a balíčky Každý obdrží
známku za vše k to zcela zdarma
BOSTON STORE
J L Brandeis k Sons
roh 16 a Douglas ul
Úplný seznam knih k dostání
zdarma v knihkupectví Pokroku
Západu
neb