Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, August 05, 1898, Page 13, Image 13

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
?
Z NAŠEHO MĚSTA
— Tajné policii podařilo se v
pondělí vypátrati tříčlennou ban
du lupičskou kteráž po nějaký
čas krádeží bicyklu se zanášela a
v poslední době hlavně v městě
našem operovala a sice zatčen ao
roků starý John Rodnoy bydlící s
rodiči na 13 a Howard ulici spo
lečníci jeho pak zatčeni na rozkaz
telegrafický v Des Moines Iowa a
v Kansas City Mo Pokud zji
štěno býtí mohlo ukradla bandi
čka tato v městě našem celkem na
40 bicyklů z nichž pět podařilo
se v Council Bluffs vypátrati a
původním majitelům navrátiti
Guvernéři iowský a missourský
požádáni budou o vydání zatče
ných kteří pak postaveni zde bu
dou před soud pro velkokrádeŽ
— Pondělní zasedání rady škol
ní bylo nemálo zajímavým neboť
: mezi ctihodnými pány rady došlo
to v debatě tak daleko že ieden
druhému vyčítal že by v nynější
době vlastně již dávno "v chlad
s ku" nalézati se měl Jednalo se
- totiž o zprávě výboru na' osnovu
učební jímž změna v různých
učebnicích odporučována a to
vzdor tomu že dle náhledu někte
rých' změna ta zbytečnou jest a
peníze za učebnice nové jen vyho
zeny prý budou Protest proti
návrhu výboru byl marným neboť
pouze tři hlasy odevzdány proti a
1 1 pro — Z dalšího jednání dluž-
- DO UVeStl 2f nnk arlnflrti naHrann
1 bylo zakoupiti za $20000 úroky
nesoucí dluhopisy jež tvořily by
základ umořovacího fondu z ně
hož dluhopisy v obnosu $200006
v v 1 o letech již splatné zaplaceny
oyu maji lez jmenován pěti
členný výbor kterýž vypracovati
má návrh na odhlasování v příští
yolbě dluhopisů dálích ž výtěž
ku jichž bv stavba nové vvšší ško-
r-£'i lv a rlvmi nh tt( HalXfti hiJnu
(Jcolních podniknuta byla — Ku
onci schůze vzata na vědomí
zpráva tajemníkova dle kteréž v
uplynulém roce příjmy školní ra
dy $43890905 a-vydání $424
£7803 obnášelo Z příjmu při
padalo $608625 na pokuty vy
brané v soudě policejním $253
000 na license hostinské $51 -13631
na podíl ze státního fondu
Školního $ 1 08424 70 na daS
Školní a $1620142 na license
různé'"
— Dle udání městského inspek
tora Butlera bude nové vězení
městské jakož i stanice a soud
policejní připraveny k zaujmutí as
tak prvým zářím Hlavní kon
strukce jest prý totiž již hotova a
přítomně pracuje se na zavedení
páry jakož i na kladení podlahy
cementové
— Jak na jiném místě uvádíme
rozhodla se rada školní předložití
v nastávající volbě podzimní ob
čanstvu k odhlasování dluhopisy
2 výnosu jichž postavena byla by
nová budova pro školu vyšší ja
kož i dvě neb tři jiné budovy škol
ní a výška obnosu na jakýž dluho
pisy vydány býti by měly ponechá
na byla výboru za účelem tím
jmenovanému Jak se proslýchá
ziležeti bude výška požadovaného
obnosu hlavně na tom kterak vý
bor ohledně High School se roz-
i vV)odQe P"16 rozhodne se pou
(rvje na postavení pouhého jen no-v-Lvého
křídla k budově dosavadní
Ntu postačilo prý by k účeli tomu
as $100000 pakliže však stavěna
býti by měla budova úplně nová
' ta k účelu onomu nejméně $250
000 m po případě i $300000 by se
"požadovalo V případě posled
ní]' íím pak-li by též i nějaké no
vé Ikolní budovy v jiných částech
xaista postaveny býti měly po
žadováno bude na občanstvu od
hlasování as $400000 Velkou
ctizkou ovšem jest zda-li dluho
pisy podobné projdou když ob
čanstvo tak jako tak pod nesmír
ným břemenem daní téměř klesá
Český den
§ Den český blíží se krokem
kvapným Od zítřka za tři týdny
má býti již Omaha svědkem jed
noho z nejvelkolepějších průvodů
kterýž až posud v době výstavní
zde pořádán byl a to průvodu če
ského Každým dnem dochází
přihlášky z venkova aneb oznáme
ní o obmýšleném účastenství tak
že počet rodáků kteří se zde tou
dobou sjedou bude nesmírným
velkým jako nikdy dříve -před
tím S potěšením uvítali jsme
změnu kterou učinily dráhy Pů
vodně nabídnuly snížení na polo
viční cenu platné však pouze jen
pro dva dny Zakročením výbo
ru slavnostního kterýž dráhám
situaci vysvětlil docíleno bylo to
ho že budou míti lístky k české
mu dnu koupené platnosti od 26
srpna až do 5 ho září čímž po
skytnuta bude příležitost všem
zdržeti se zde dle přání aprohléd
nouti si výstavu a město Omahu
důkladně
§ Pokud nám známo připravu-1
jí se mimo minule již uvedené Těl
Jednoty Sokol a Západní Česko-
Bratrské Jednoty ku uspořádání
zvláštního vozu slavnostního též i
naše jednoty dámské a jak vyroz
umíváme též i jim náčrtek k té
muž panem Novotným zhotoven
HRDINA nOBSON
kterýž jak známo a depefiemi admirála Sampsona do Washingtonu vyslán byl
nadšeně vítán Jest všude kde se objeví Výjev hořejší znázorňuje odchod
jeho z úřadoven odboru námořního
byl Vůz představovat! má skálu
vyšehradskou s Libuší Kašou a
Tetou jímž ženy české hold vzdá
vají Na -úpravě -vozu již snaži
vým výborem pilně se pracuje a
při známé obětavosti dam našich
není ovšem nejmenší pochyby že
týž dámským organizacím zdejším
každém ohledu sloužiti ku cti
bude
§ Jan Hus lože číslo 5 Rytířů
Pythia rozhodla se též vyprave
ním zvláštního vozu k lesku prů
vodu přispěti a sice vypraví "vůz
české mládeže" kteráž jinak snad
byla by v průvodu nezastoupenou
zůstala
§ Jak se doslýcháme chystají
se i jiné organizace jakož i jedno
tliví páni obchodníci zdejší k
uspořádání vozů allegorických a
neopomeneme zprávu o tom při
nésti jakmile bližšího něco o tom
se dozvíme
§ Výbor pořádající tak jako i
výbory pro jednotlivá oddělení
pracují pilně na svých úlohách a
nadějeme se že ku slavnosti bude
vše náležitě připraveno Výbor
pro uspořádání oddělení Z C B
J odbývá pilně schůze každý tý
den aneb dle potřeby i častěji V
minulé schůzi usneseno bylo
schváliti model allegorického vo
zu kterýž zhotoven bjl panem
Novotným Vůz ten bude jednak
historickým a jednak i allegorí
ckým jak jsme jižminule zmínku
učinili K doplnění stránky hi
storické bylo usneseno ve schůzi
minulé aby na místo pážat při
koních vypraveno bylo šest Husi
tů Pro toto oddělení zjednána
byla kapela pana Karla Jechouta
ze South Omahy pozůstávající z
18 mužů Od několika řádů do
šly dopisy z nichž v některých pe
něžité příspěvky ku krytí výloh a
ve všech přípovědi že se členové
v značném počtu zúčastní Mar
šálem pro toto oddělení zvolen
byl pan Vosácek ze South Omahy
§ Ústřední výbor českých spol
ku kterýž pořádání Českého dne
na starost si vzal odbývati bude
schůzi svou příští neděli v Národ
ní síni a jelikož důležité otázky k
projednání přijdou bylo by žá-
doucno by zástupci všech spolků
za včas se dostavili Předléhati
tu bude nejenom otázka uspořá
dání průvodu ale i otázka podrob
ného vypracování programu na
výstavišti samém a nejvyšší čas
již jest aby v obou záležitostech
v čase co nejbližším ku konečné
mu nějakému rozhodnutí se do
spělo Co týče se záležitosti prvé
tu jest již nejvýše na čase by jme
nován byl vrchní pořadatel prů
vodu slavnostního jehožto péčí
bude starati se o to by jednotli
vým spolkům místo v průvodu vy
kázáno bylo a jehožto poviností
bylo by postarati se nejenom o to
aby jednotlivé divise náležitě zor-
ganizovány byly ale zároveS i o
to by uspořádání průvodu všem
Čechům omažským i nebrasským
ku cti sloužilo To ovšem vyžádá
si práce značné Vrchní pořada
tel musí předěsí vědět kolik spol
ků s kolika členy prapory hudeb
ními kapelami a pp případě i s
kolika vozy slavnostního průvodu
se zúčastní tak aby dle toho prů
vod co nejladněji uspořádati mohl
Druhou otázkou kterouž výboru
pořádajícímu jest rozřešiti jest
otázka hudby na výstavišti Měli
jsme v dnech minulých příležitost
mluviti s řiditclem hudebního od
boru výstavy zamississippské a
týž vyjádřil se že žádoucno by
bylo když "tak velký počet hudeb
ních kapel českých se súčastní aby
uspořádán byl kapelami těmito
společný koncert nechť by si to
již bylo odpoledne či večer při
čemž projevil ochotu s námi v o
hledu tom spolupůsobiti a o nále
žité oznamování koncertu onoho
se postarati V případu že by
výboru pořádajícímu podařilo se
kapely naše k něčemu podobnému
přiměti byl by řiditel odboru hu
debního volným postarati se u
večer i o náležité vypravení ohňo
strojů při čemž ovšem na bližších
podrobnostech s výborem by se
dohodnul Pakliže by k uskuteč
nění toho došlo přispělo by to
měrou nemalou ku zdaru českého
dne neboť přivábeno by tím bylo
značně lidu na výstaviště a samo
sebou se rozumí že čím větší ná
vštěva dne toho na výstavišti bu
de tím větší kredit nám Čechům
z kraje zamississippského z toho
vzejde
JOSÉF-
jednatel MUTUAL
ÍIKK poj lťu Jící na
život společnosti v
New Ynrlrn Jnrinn
tel pro Btáty ' Towu a Nebrasku Hlaste se
neb doplSte na JOS F PÁLÍ K
Ntf _ Nortb fiend Neb
KODAKY A CAMEBA
ku okamžitému
fotografování za
$500
9
Skleněné pláty blányluíebni potřeby a vfibec
vBebo druhu zboží nejlepíí a nejnověJM u
ALOE & PENFOLD CO
1408 Farnam ul
Zásobujein i poSáteíníky v oboru fotografie
Nížepsaní obchodu lem s nadřeCenou firmou a
ujišťujeme každého že u nlcb poctivě bude
obsloužen 1 v oboru lékárnickém —Red
BWTOq
roli 1S a IDocigo ul
Během tohoto týdne poskytují obecenstvu těch nejvýhodnějších
koupí v každém oboru jich velikého závodu jakých posuď v Omaze
nebylo Každý kdo přijede do Omahy jest vítán použiti jich če
kárny a písárny ku odpočinku a dopisování svým přátelům Zava
zadla a paklíky obstaráme a vezmeme v ochranu zdarma U nás
můžete tento týden koupiti vše za ty nejnižší ceny Stůjž tuto něko
lik málo položek na příklad v oboru
Mužských krásných obleků:
380 mužských vlněných obleků jichž dřívější cena byla $750
my nyní vyprodáme po " " $3-75
225 mužských trvanlivých "Serge" obleků jež jsme prodávali
po $ 1 o 00 zbytek tento vyprodáme po " "' $ 5 00
260 mužských velmi ozdobných krejčovsky zhotovených oble
ků jež jsme druhdy prodávali po $1500 nyní vyprodáme
po — $750
Celá náše velká zásoba zbytků z obleků nejjemnějších z látek
lehkých i těžších můžete si vybrati z těch nejrozmanitěj
ších druhů jsouť mezi těmito obleky jež vyrovnají se $35
až $4000 na zakázku dělaným my prodávali mnoho z nich
až za $2250 celou tuto zásobu zbytků vyprodáme za
jednu cenu po $1250
Za $?oo obleky bicyklové po $i7q
Za $300 obleky bicyklové po 95c '
Mužské a chlapecké bicyklové kalhoty 1 50c
Zbytky kalhot z oboru mužských obleků jež prodávali jsme až
po $650 nyní vyprodáme po 5ocJi25 $175 $260
až $325
Prací obleky pro chlapce od 3 do 8 let po 25c až'" 50c
Lněné obleky pro chlapce od 4 do 15 let co stály posud $175
nyní prodáme po " 95c
V oboru — — ™==za
Ženských hotových obleků
budeme tento týden vyprodávati vše za jednu třetinu původní ceny
ženské po krejčovsku hotovené vlněné obleky při nichž kazajky jsou
podšívány jež mají cenu až $1000 nyní prodáváme po $398
Ženské vlněné v barvách nejrozmanitějších a po krejčovsku ho
tovené vesta s hedvábnou podšívkou měly cenu až $1200
nyní vyprodáme po $590
Ženské "swell coverts" obleky všech kýžených barev z taffeta
a s hedvábím podšívanou vestou jež až posud šly rychle na
odbyt v ceně $2000 nyní vyprodáváme v ceně $998
Ženské hedvábné sukně s perkalovou podšívkou a sametem lemo
vané druhdy $600 nyní $398
Ženské sukně z těžkého vzorkovaného hedvábí neb satinu no
vomódní to vzorky krásy a stály posud $1250 nyní $748
Ženské hedvábné taffeta sukně se čtyrmy roflíčkami stály posud
$2500 nyní za $1198
25 tuctů ženských lněných zvláště širokých a 'dobře dělaných
sukní jež jsme posud prodávali po $198 nyní po 75c
Ženské pěkné hnědé Dongola Oxfořd polobotky 98c
Ženské pěkné Vici kozinkové polobotky $135
Ženské pěkné ručně hotovené botky $150
Ženské pěkné slippersy pro dívky $135
Kozinkové slippersy pro dívky T $150
Ženské Vici Kid hnědé a černé šněrovací střevíce $298
xola 1G- o 3Do-CLgrleia -cQ
Chas Kaufman
~ pojišťující jednatel ~
0 a veřejný notář O
Zastupuje -lejlepSf poJlSfuJtcl spoleCnostL
prodává a kupu je majetek nemovitý vydává
přeplavu! lístky z Evropy a do Kvropy atd
naiewntzo na nemovitý majetek
PlnSeTZuProli 13 aDonglas nl
OMAHA GLOřE IÍFG CO
1906 jižní 13 nUce
Rukavičky na order během 2 hodin
Ceny od 25c do $400 j_
Za každý pár se ručí Správky
zdarma Mluví se česky
se-tf
May den Bros
Každá dáma
s a dívka
zajisté si libuje v elegantních pčkně na
nohu padnoucích a pohodlných botkách
a ty vtechny vlastnosti nalezne v naiem
obuvnfm obchodě