Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, August 05, 1898, Page 12, Image 12

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
NEBRASKA
— Demokratická konvence čtvr
tého kongresního distriktu odbý
vána ve středu v Lincoln a schvá
lena nominace populisty W L
Starka
V Lincoln odbývána ve stře
du republikánská konvence prvého
kongresního distriktu s tím vý
sledkem že hned při prvém hla
sování E J Burkett z Lancaster
Co navrženým prohlášen
— A Horký kterýž farmaří na
farmě Fr Neděly při West Blue
dle Creteského Heraldu vymlátil
svou pšenici a sklidil celkem ze
16 akrů 665 bušla — průměrem
tudíž 41 hušle z akru Jakkost
pšenice jest výborná a váží 64 lb
buši — Kdo pochodil lépe?
— Při návštěvě Omahy neopo
me&te opatřiti si v Beránkově lé
kárně osvědčené Davidovy prášky
proti bolestem hlavy 5 prášků 10
centů a 15 prášků 35c Davidovo
thé pro prsa všeliká česká koření
a všechny vzácné léky které jinde
nemůžete obdržet Rovněž vše
možno objednati písemně ' dře
sujte: S A Beránek Omah Ne-
braska dt8g-tl
— V Norfolk spáchal v pondělí
sam o vraždu požitím kyseliny kar
bolové J R Bryan zaměstnaný v
tamní úřadovně F E & M V
dráhy U dráhy zaměstnán byl
již 20 roků a příčina samo vraždy
známa není
— V Lincoln vyvázl v pondělí
jako zázrakem smrti Solomon
Schwab jeden z předních občanů
tamních Týž přecházel trať B
& M dráhy v okamžiku kdy vlak
omažský přijížděl a byl parcstro
iem zasažen a k zemi sražen Na
štěstí odhozen byl však' stranou
tak že kolům ušeL
— Upozorňujeme rodáky že
prodáváme 1 prostředkujeme pro
deje farem vyhotovujeme práce
notářské a obstaráváme' pojištění
ve farmerských i jiných pojišťují
cích společnostech — Emil a Ja
roslav Folda v Linwood Nebra
ska dt Č79tf
( — -V Kearney zatčen byl v úte
rý pro desertování Jack Liebee
od setniny A nebrasskýcb dobro
volníků kterýž před dvěma týdny
z tábora u Chickamauga na ná
vštěvu přijel aniž by si býval do
volenou vzal Po několikahodin
ném pobytu vydal se na cestu zpá
teční kďyž však do Saint Louis
přibyl dozyěděl se co vlastně vy
vedl a že po návratu svém pro
sběhnutí před soud vojenský po
staven bude Vyhlídka tato byla
pro něho pramálo lákavou a proto
obrátil se a zpět do Kearney při
jel Přišel tím však z deště pod
okap V Kearney nalézal se totiž
právě na dovolené mayor Hoover
kterýž jej zatknul a do Fort Oma
ha do vězení vojenského dopraviti
dal
— V Lincoln odbývána v úte
rý státní konvence fusionistů —
totiž demokratů populistů a stří
brařských republikánů a výsled
kem bylo navržení lístku násle
dovního: Za guvernéra W A
Poynter z Boone Co za náměst
ka A E Gilber za nejvyšŠího ná
vladního C J Smyth za tajemní
ka W F Porter za auditora JF
Cornell za pokladníka J B Me
serve za pozemkového komisaře
J V Wolfe a za školdozorce W
R Jackson Gilbert jest stříbrař
ský republikán a Smyth demokrat
zbytek pak tvoří vesměs populi
itéy do týchž úřadů znovunavrže
ní — Konvence populistická za
hájena kolem 3 hodiny v Olive
rově divadle a předsedou zvolen
soudce Bryant kterýž ihned při
kročil ku jmenování příslušných
výborů načež rozpředla se tuhá a
a dlouho trvající debata o návrhu
na jmenování výboru kterýž by s
podobným výborem stříbrařských
republikánů vzhledem k rozdílení
cenixce te radIL Po jmenování
výboru stráven čas řečmi různých
světel populistických mezi nimiž
hlavně senátor Allen pozornost k
sobě poutal V 7:30 zahájeno za
sedání večerní a po přijetí zprávy
výborové přikročeno v 9:15 k no
minacím guvernéra a prvé hlaso
vání dopadlo následovně: Poyn
ter 170 Edmisten 159 Neville
147 Gaffin 127 Yeiserii5 Beall
g2 Thompson 82 Weir 79 Dea-
ver 64 Při hlasování druhém
vrženo pro Payntera již 332 hlasy
a hlasováním třetím prohlášen týž
za navrženého neb ze 1077 hlasů
odevzdáno jich pro něho 767 -
Po ohlášení že demokratickou
konvencí navržen za guvernéra
Smyth a stříbrařskými republik
ny Neville a že tudíž dalších kon
ferencí zapotřebí bude přikročeno
ku přijetí platformy v kteréž po
žaduje se: vy vlastnění dráh vládou
spolkovou zákaz vydávání vol
ných lístků železničních vyvlast
nění státem dobytčích ohrad so-
omažskýah rázné vedení války
postavení dráhy k zálivu mexi
ckému opravení zákonů odhad
řídících a vtělení iniciativy a refe
rendum do ústavy státní to se
rozumí že nezapomenuto na stra
nu republikánskou kteráž za zlo
činy několika jednotlivců v plat
formě zodpovědnou činěna jest—
Výbor konferenční s demokraty
"vyjednávající měl tuhou práci
neboť tito nikterak na navržení
Poyntera přistoupíti nechtěli a te
prvé v 5:50 pilulku tuto spolkli
načež zasedání odročeno do 8 ho
diny ranní kdy k doplnění lístku
s výše udaným výsledkem přikro
čeno Dne 12 srpna pořádán bu
de na výstavišti zamississippskéra
dětský den norfolkský k němuž
sníženo jízdné do Omahy a zpět
následovně: Z Norfolk $1 35 ze
Stanton $135 z Pilger $110 z
Wisner a Beemer $100 z West
Point 85 centů ze Scribner a
Crowell 75 ctů z Hooper 65 ctů
a z Nickerson 55 -— Ceny tyto
platí však pouze pro mládež —
do 18 roků '
— U Weeping Wafer přišel ve
středu ku zmrzačení 19 roků starý
Ray Toney Týž zaměstuán byl
při parní mlátičce a při obsluho
vání parostroje přišla mu noha do
kola a byla tou měrou rozdrcena
že odejmutí její nutným se stalo
— U Peru nalezena v řece
Missouri mrtvola zámožného far
mera z Otoe okresu Coney Hank
se kterýž z domova svého již po
tři týdny pohřešován byl Týž
byl 68 roků stár ceněn byl na
1150000 a ktěrak o život přišel
zahaleno jest dosud rouškou ta
jemství
— Kuřte výhradně Pospíšilovy
nejjemnější 5c doutníky 28-ir
— V Howells nalezena v úterý
před půlnocí na tratích železnič
ních mrtvola Michael Munsona
Týž dle všeho při přecházení tra
tě zasažen byl přihnavším se vla
kem F E & MV dráhy a na
místě usmrcen Zanechává tu
manželku a tři dítky v poměrech
zbědovaných
— Ve Schuyler spozorován byl
ve středu když poštovní rychlo
vlak na západ jedoucí vyjížděl
pod koly vlaku neznámý muž a
když vlak zastaven shledáno že
týž jest již jen chladnoucí mrtvo
lou Jak zjištěno jel muž onen
— dle listin u něho nalezených
N K Seamans ze Salt Lake City
— jako slepý pasažér na nápravě
vozu při čemž nešťastnou náho
dou šat nápravou zachycen mu
byl a on následkem toho k smrti
umačkán
Ve West Point vydán byl
ve středu soudcem Evansem
soudní rozkaz jímž nakazuje se
bývalému jříručímu zápisníka o
kresního Albert Wallovi úřad
zápisníka právoplatně jmenované
mu nástupci zemřelého zápisníka
Cfcz C Bartlesovi bezodkladně
předati Wallovi povoleny tři dny
k podání žádosti k nej vyššímu
soudu o povolení jímž by po dá
ní náležité záruky v úřadě setrva
ti mohl dokud by spor o úřad
nejvyšším soudem rozhodnut nebyl-
' -
CESI V AMERICE
K U Santiaga na Kubě zemře
30 června dle úřadního výkazu
krajan Louis Kočárník od baterie
F 4 pluku dčlostřelectva a sice
následkem střelné rány v prsou
spůsobené prý patrně v úmyslu
samovražedném
H Z Chicamauga Ga oznáme
no ve středu povýšení Ant Saláka
od setniny K a F W Ko
houta od setniny L 2 pluku neb
rasských dobrovolníků na de
sátníky
1 V New Yorku zatčen byl v
úterý krajan"" Vilém Wáša kterýž
z vražedného útoku obžalován
jest Wáša střelil totiž v Chica
gu Fr H Rushoupta čís 972 31
ul kterýž oženil se s rozvedenou
manželkou Wášovou
1 K vážnému poranění přišel v
úterý v Chicagu mladý krajan V
Hondlík u Temple Pump Co při
elevatoru zaměstnaný Týž po
2 h odp dal se odvésti po ele
vatoru do 3 poschodí odkud měl
nějaké věci svézti dolů Když vše
ha 3 poschodí obstaral přistou
pil k elevátorové šachtě by poo
hlédl se po elevatoru Dole jej
neviděl a proto dal zvonem zna
mení Dříve však než hlavu ze
šachty uhnul sjel elevator se 4
poschodí a zasáhl Hondlíka po
levé straně hlavy Strhnul mu
celou kůži i vlasy počínaje od le
vého spánku až za ucho na krk
Také krk mu byl pomačkán' K
zašití rány zapotřebí bylo 31 ste
hu H V Clevelandu přejeta v pondě
lí o poledni náhonu Humboldt a
Trumbul ul splašeným koněm ' 5
letá Š Simonová Děvčátko si
hrálo na tomto rohu na chodníku
když tu přihnal se splašený kůň s
vozem a pádil přes dítě Raněné
děvče dopraveno bylo do nemoc
nice kde však téhož dne poraně
ním svým podlehla
1 Krejčí M Salačík pokusil se
v úterý ráno ve svém bytu č 644
Milwaukee ave v Chicagu o sebe
vraždu Břitvou spůsobil si hlu
bokou ránu na levé ruce avšak
tepnu nezasáhl Žena jeho pře
kazila úmysl sebevrahův a dala ho
dopravit do okresní nemocnice
kdež lékaři prohlásili poranění je
ho za lehké Salačík jest prý
choromyslný a není to jeho prvý
pokus o sebevraždu
1 F Kaplanová 19 roků stará
jejíž rodiče bydlí v č 140 Graham
ul v Brooklyně beze stopy zmi
zela a její příbuzní jsou o osud
dívky nemálo znepokojeni Dívka
odešla z domu ve čtvrtek večer
min týdne za záhadných okolno
stí a rodiče požádali policii aby
jim byla při pátrání po dívce ná
pomocna Z počátku se myslelo
že díyka uprchla s milencem vy
šlo ale na jevo že tomu tak není
neboť milenec byl vypátrán a roz
hodně tvrdil že neví kam by se
poděla Dívka pomáhala matce
po celý den na domácí práci a
vždy večer sedávala před domem
kde se bavila-s ostatními členy ro
diny Ve čtvrtek večer vyskočila
náhle se Židle a odešla s podot
nutím že jde na procházku a od
té doby není po ní ani stopy
1 S překvapením a hluboce po
ciťovaným zármutkem dočítáme
se v chicagských listech truchlivé
zvěsti že pí Barbora Pittová
choť dlouholetého taj N H Ř
Rob L Pitte v Chicagu zemřela
ve středu ráno Úmrtí její spú
sobí dojista zármutek v kruzích
nejširších Pozůstalým vyslovu-
jem na{i nejupfímnijlí soustrast
CAMP CUBA LIBŘE Pana
ma Park Fla — Ct redakce: Jsme
zde všichni Češi z Omahy Dodge
a Fremont zdrávi kdežto Irčané
Němci a Dáni nemocni jsou pořá
de a každou chvíli jest vidět ně
koho do nemocnice nésti Vojska
jízdy i pěchoty shromážděno jest
zde na 15000 mužů— Teplo jest
velké a k tomu prší každou chvíli
Bláto zde není an tu jest samý
písek Voda jest zde sirnatá a
lepší nemůžeme dostat Dokud
jsme byli v Omaze tu byli jsme
jako doma zde však vede se již
pravidelný vojenský život r Jest
nás 6 v každém stanu rozměru 9
xg st čistotu musíme držet vel
kou a každý má vykázanou svou
práci Koupelnu máme pěknou
neboť koupáme se v řece St
Johns v níŽ voda jest slaná a ryb
dost chodíme je chytat každoden
ně S pozdravem Louis A Ho
loubek Ant Šrámek Ant Hon
Frank Brukner Geo Benda Jos
Kment a Chas Houdek ze South
Omahy Jan Kratochvíl a Jos Za
jíček z Dodge Wm Hudec z Fre
mont a Jan Provazník z West
Point —~
Pak-li přílišným vedrem tělo
přehřáto často se stává že člověk
po rychlém ochlazení v průvanu a
pod dostane bolesti v zádech a
ztuhlost ba i ochrnutí svalů V
pádu takovém radno upotřebiti St
Jacobs Oil (olej sv Jakuba) ne
boť odejme bolesti a ztuhlosť údů
DO CRKTE NEBE A OKOLÍ
Oznámení úmrtí
Dne 25 řerveoce t r zemřel po dlouhé a trapné nemoci nás milovaný manžel
otec a bratr
Frant Kokrda
a 27 července t r pohřben byl za "hojného účastenství přátel a známých celého
okolí Tímto vzdáváme díky víem přátel&m a známým kteří Jakýmkoliv způsobem
soustrast a účastenství na jevo dali v nařera zármutku zvláštní díky pak vzdány
budiž pi Mary Jelínkové a pí Anně Danielové z Ořete zi krásné vřnce na rakev til
budiž dík vzdán ílonflm řáou Nebraska Z ČBJ a táboru Česká Lípa novověkých
dřevařa Amerických jichá zemřelý Cleném byl ca hojné účastenství v průvodu při
pohřbu též budiž vídán dík panu Václavu Danielovi za dojemné řeci Jak v domé
smutku taktéž lna hřbitove též panu V Nedílpvl a jeho kapele budiž vzdán dik'
za dojemnou hudbu při průvodu pohřebním a posléze budiž vzdán dík všem ktoři
osvědčili svoje sypatle svoji návítévou v těžké nemoci nalebo milovaného manžela
otce a bratra a nám útčehu poskytli Jmenovaný zemřelý Frant Kokrda byl M
roka tár narozen v Cechách kraj Pražský v obci Hořellci a zanechává manželku a
6 dítek Do Ameriky se přistěhoval v roce 1878
Barbora Kokrdová truchlící manželka
Kvrel Joief Václav Btdřich František synové Marie dcera
: Jotef Mardnek nevlastní bratr Jone StokUua
Mary Matánek svakrová Mary Mařánek I '
Frank Mařánek synovec Bolena Mařánek f netefe-
- Antonie Mařánek)
Crete Nebr 28 Července 1898
ttT7 oIhiol IBo© Q3ST
VELKOOBCHODNÍK
všeho druhu vínom lihovinami a likúry
413-415 jižní 15 ni Omaha Neb Telefon 805
NejlepSÍ druhy jaké v trhu k dostání jsou mám na skladS Prodávám je na quarty i gallon
The Chicago Lumber Co of Omaha
Jest Jedinou společností
prodavaC
Lee-Clark-Andreesen Hardware Co
—prodávají ve velkém :~—
Tlačené vyrážené a lakované plechové náčiní— Cínovaný plech
íeleaný plech a kovové zboží— Ostnatý drát hřebíky nožířské
aboží bicykly střelné zbraně náboje a sportovské aboží
!2l9-223 Harney ullco - - OMAHA NEBRASKA
South Omaha
van
výtečné pivo obyčejné jakož I
' Telefon v South O mase 8
M TET 71 TV au
jLiMM-m4 sx £L4j v
Vyrábí vyhláSený a po celétn MéA
cápadé sa nejlepEÍ uznanj
Omnha Rrpwinrf
vyrábí "b
Seznam hudebnin
K dostání za hotové V knihku
pectví Pokrok? Záu
Česká veselost abfrka původ humo
ristických zpóvft a scén pro dva tři i vír
hlasů a průvodem piana Sbírku tuto
'edinou svého druhu můžeme vřele od
poručili ct spolkům zábavním a ochot
nickým neboť obsahuje hojnost příhoi
ných komických výstupů k zábavám be
sediim atd Máiie na sklade následujíc!
sefiity:
2 Operace komický trojzpév pro 3
mužské hlasy 9100
7 Polka pro merlotiny čili brkníky
hudební žert pro 4 mužské hlasy s prii-
vodem piana '
9 ItozníScři kultury komické duetto
pro tenor a bas s prftv piana 80c
Kinder Klavicr Schule Vorůbungen
W Schwartz cena 80c
Láska PySiSvorova komické dueto pro '
2 tentory s prftv piana 1128
Král Beludžistánie Ali Kábul Kanda
har LXXIL komická opereta Cena
partiturv i textu 185
15 Bubřil a Záducha komické duetto
pro nižfií a vv&ší hlas $100
Besední koncerty sbírka původních
skladeb obsahující :
1 Pozdrav do vlasti píseň na sU
Hol Jablonského pro seret upravil V
fotila (v Cleveknďu O) Cena pnrt
ury i hlasu 4100
2 Šumařský trojlístek hudební fvr
to 2 klarincty a fagot ro
4 Osudná- píseB (Hudba a 1
tejnojmenó činohře Elišky PcSkov
jor div her sv 6)
T nnlnA ve ví hlasném Red Rlver údolí na
JLmHaIIIC prodej za mírných podmínek Ne
ťi 1111 ir nroda tu vid neznámou Grand
1H1 III J Korks okres Jest krajem pienic
ným prrů třídy a pro velkou plodnost své pfidy
právem zván "Okrskem amerického Nilu"
Hř "koíem chltboplodnym na zemi" Školy
kastely 1 tržíBté na blízku PiSte nUepsanému
o sezaam pozemka a odporuSenl 13kt
E J LANDER & CO
386 KlttMtn Ave Grand Forka N Dak
a díkůvzdání
' kti lze TjhoiLtf Napiti strnul (M
14tá Marcy ulice
OMAHA NEBRASKA
Brewing Co
zvtáStní druh "Ptb Expert1
DÍVAV A rj
ji n v y v xixií V-
ÍXX1 Obíednávkám rlnul~ i
JTavaaur !VlttUZrlatní i
pozornoat
Acc'n PivAvor
vyteíDí tem