Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, August 02, 1898, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I 'V
v
f "
i
X
'f
3POJKROK 2TAPABU
i 1 1 — i i i
Z NAŠEHO MĚSTA
—HIM Mil III
— Policií vypátrán byl ve čtvr
tek večer opiový brloh na sev 12
ul zatčen však bvl Douze ieden
s kurak opia a to jediné následkem
tohože v hluboký spánek pohrou
žen byl a tudíž s ostatními do za
ječích vzíti nemohl V místnosti
nalezeno několik klobouků kabá
tů holí a deštníků z čehož soudí
se že 'byznys' dobře tam šel -Nalezené
věci dopraveny na stanici
kdež roajetníci — chtí-li se totiž z
přestupku svého zodpovídati — o
ně přihlásili se mohou
— Okresní zápisník Haverly
pbdržel v pátek od auditora stát
ního oznámení že na okres náš
7á mills daně státní uvaleno by
lo tak že celková dafi letos 238
mills obnášeti bude Loni obná
šela daň 2445 mills
— Chytrým spůsobem ošizena
byla správa nemocnice sv Josefa
v pátek odp o $30 Přišel tam
totiž neznámý muž vyjednati o
přijmutí nemocné své manželky a
uvolil se za ošetřování za dva
týdny ku předu zaplatiti Platil
bankovní poukázkou na $50 zně
jící a bylo mu proto $30 vráceno
Pokojík pro nemocnou ihned u-
praven marně však na ní čekáno
Místo ní dostavil se do nemocnice
záhy na to policista ktetýž tam
vyslán byl aby správu nemocnice
před švindlerem tím varoval Spů
sobem podobným ošizena již totiž
byla celá řada nemocnic od San
Francisca oočínaie a sem došla o
a #
něm na policii zpráva již ve čtvr
tek v poledne Náčelník tajné
Dolicie mvslel si však že na upo-
Času iest a tak se stalo že když
tožniti by mohl a tak nezbývá než
již jen je chytnouti
(času jesi a ian se sitnu tc nuy
konečně se rozkýval již pozdě by-
Výstavní řiditelstvo přišlo
¥_ 1 i-t X„ IX
vstupným návštěva výstavy znač
nou měrou posilována jest a pro
ťo také usnešeno by zítra večer
v ' 1 tr
-— V pátek utonul v Cut off je
zeře rvbář Fr Pierson a mrtvola
jeho byla teprvé v sobotu odpol
vvlovena Pierson nalézal se v
0
člunu když tu pojednou soudru
hy svými nedaleko v loďce sedí
cími spozorován jako by v zá
chvatu nějakém se nalézal a než
kli pomoci přispěno býti mu mo
hlo po zpátku do vody se skácel
a více na povrchu se neobjevil —
Porotou koronerovou vyflešen roz
Ví -
sudek okolnostem přiměřený
v — Dle výkazu koraptrolera má
město našena základě rozhodnutí
neivvššího soudu spolkového dle
kteréhož postavení a vydržování
viaduktů přináleží dráhám přes
K ' tratě jejichž vedou k požadování
- w V V 1 -
od společností zeieznicmcn k po
žadování na $40000 neboť tolik
vydáno bylo na opravu a vydržo
vání viaduktů od doby kdy otáz
ka ta soudům k rozhodnutí před
ložena byla Jak drahým špásem
Vydržování viaduktů v dobrem
stavu jest vysvítá nejlépe z toho
že za Jónský rok dáno na opravu
viaduktů na n ul 11655161 a
na ooravu viaduktu na 16 ulici
% ti708904
— V Council Bluffs přišel v
pátek kolem 11 hodiny večerní o
nri ti 1 tx
ztvor idos nuKun ií
Frank a východní Pierce ulice
_-jedoucí káry eletncké a dopad-
nul hlavou na dlažbu a to tak
r —
prudce že lebku si roztříštil Byl
rfnnraven do nemocnice kdež v
několika minutách ducha vy
pustil
— Smělé oloupení oznámeno
bylo policii v pátek E H Les
sard zaměstnaný noční prací na
časopisu "Bee" vyšel v 3:30 ráno
z budovy jsa na cestě k domovu a
imže okamžiku přepaden Dyi
W M _ _ I
mi muzi a o sis oioupeu
'Lessard tvrdl že oba lupiče zio-
Český den
§ West Pointský "Republican"
přináší v posledním svém čísle ná
sledovní zprávu„o přípravách tam
ních k "Českému dni": Den 27
srpna určen iest co "Český den
na výstavě zamississippské a pra
cuje sek tomu nejen v tomto státu
ale i v každém státu zamississipp
ském by den tento byl jedním z
nej památnějších dnů výstavních
Z Beemer a West Point výpravě
ny budou dva vozy železniční a
da další vozy vyhraženy pro od
bočku Scribnerskou Tři hudební
sbory pojedou s sebou Pracuje
sft nilnř Ií tomu' ahv každičká
r —j j
Cech okresu tohoto v den ten na
výstavě se nalézal"
§ Dráhami oznámeny v pondě
lí ceny jakéž počítány budou na
český den k župním závodům a k
sjezdu Nár Jed Sokolské a sice
počítána bude jedna cena za obě
cesty s přirážkou $2 s výjimkou
míst do vzdálenosti 150 mu od
Omahy z nichž počítána bude
pouze jedna cena za cesty obě
Lístky koupené 26 a 27 srpna
v místech do vzdálenosti 150 mil
od Omahy platný budou až do 5
září
§ Z docházejících zpráv zdá se
býti čím dále tím více jistým že
'českém dm" na výstavě za
mississippské zastoupeny budou
veškery české osady nejen z Neb
rasky ale i ze všech států zamissis-
sippských Minule uvedli jsme co
příklad osady z West Point a Ka
venny Neb jakož i českou osadu
texasskou a dnes možno nám uvé-
sti dvě osady další — Prague
Neb a Wilson Kan Z prvnější-
ho místa sděluje se že vypraveny
budou neiméně dva železniční vo
zy z druhého pak vůz jeden O
hudbu mají krajané již v obou mí
stech postaráno Doufáme že
příště budeme moci uvésti osady
další v nichž přípravy již tak da
leko pokročily že něco bližšího o
nich udati možným bude
v
§ Záp Cesko-Bratrská Jednota
iest druhým spolkem zdejším kte
rýž již v dnech nejbližších ku zři
zování Vozu jímž v slav průvodu
zastoupena býti má přikročí Mo
del vozu onoho vypracován byl
právě tak jako vozu Sokolského
p Novotným a zamlouvá se všem
kdož jej viděli Test znázorněním
hesel organisace Pravdy Lásky
a Věrnosti a to na základě jaký-
miž hesla ta na diplomu členství
znázorněna jsou Popředí vozu
tvoří velký znak jednoty se zá
stupcem průmyslu a orby po stra
nách Hned za ním stojí mistr Jan
Hus kterýž pravdě život svůj v
oběť přinesl a za ním tvoří skupi
nu druhou poněkud vyvýšenou
Komenský v průvodu vyhnaných
spoluvčrců svých s vlastí na hra
ničích se loučící Stupeň třetí tvoří
sbratření se Čecha Moravana a
Slézána a všem třem skupinám
těmto vévodí Kolumbie sbratření
tomuto žehnající Vše vypracová
no iest tak že milý soulad to tvo
ří a bude-h myšlénka základní
spůsobem jako na modelu 1 ve
velkém vypracována tu zajisté bu
de vůz tento jedním z nejnádher
nějších v průvodu
8 Texasská 'Svoboda v posled
ním svém čísle píše pod ohlave
ním "Výlet do Omahy" následov
ní:
cena dovozného sem a tam neob
sahovala více než patnáct dolarů
že myslím že byse nás sebralo asi
na dva vozy to jest asi osmdesát
osob Dosud nemám odpovědi
Co pravíte na to rodáci! Patnáct
dolarů za lístek pak asi deset do
larů na výlohy dělá pět a dvacet
dolarů Zdá se mi že obnos ten
komu je možno by každý mohl
oželeti Český den -připadne na
sobotu Když tedy vyjedeme z
LaGrange ve středu s vlakem po
ledním přibudeme do Omahy ná
sledující pátek ránor To nám dá
celý den na odpočinutí V sobo
tu je slavnosť pak v neděli bysme
mohli nastoupiti zpáteční cestu a
v úterý ráno bysme byli doma
anebo bysme mohli odjet z Omahy
v pondělí pak budeme doma ve
středu Tedy náš výlet by nás
stál každého asi $2500 a pouze
jeden týden času za to bysme vi
děli kus krajiny město Omahu a
velký počet tam shromážděných
našinců Dopište mi kdo byste
jeli kdyby dovozné bylo $15 00 a
kolik by nás bylo kdyby stálo
dvacet dolarů Pamatujte že
Český den připadne na sobotu 27
srpna tedy nezbývá nám na to
mnoho času"
Ku zamezení nezáživností v hor
ké letní době udržujte tělo co mož
ná chladné požívejte pokrmů jen
málo a to lehce stravitelných Kdo
pak nezáživností sklíSen jest měl
by bez odkladu užívati dr August
Koenig-a Hamburger Tropfen
KODAKY A CAMERA
ku okamžitému
fotografování za
$500
8klen5né pláty WAnylueebnl potřeby B 'ftbec
víeho druhu zboží nejlepíí a neJnovčJSÍ u
ALOE & PENFOLD CO
' 1408 Farnam ul
Zlsobujetn 1 poíátečníky v oboru fotografie
Nižepsani obchodulem nadřeíenou flrmou a
ujisťujo-ne každého že u niob poctivě bude
obsloužen 1 v oboru lékárnickém -Red
Předplácejte na Hospodář pouze $1 00
ročně
O D Kiplínger
ua rohu 13té a Farnam
máneJvřtSi výbCr
doutníků tabáku
a v&bec vSech potřeb kuřáckých ve mt-sté
Chas Kaufitum
Q pojf ující jeMtel Q
° a veřejný notář
Zastu uj 'ejleplt pojllfujte! ippleSnoatL
prlHváMWuJu majetek nemovitý vydáví
přeplavu! lúttky i Evropy a do fcvropy atd
-tiv wiie na nemovitý majetek
fasana Mj rol 13 a Mílami
OHM GLOf E IIFG HO
1906 jiínf 13 íiiiéě
Rukavičky na order během 8 bodla
Ceny ód 25c do $400 T nTX
Za každý pár se ručí Správky
zdarma Mluví se česky
jie-tf
i)
roli 13 a 3Dpdgé "Ol
Během tohoto týdne poskytují obecenstvu tě9h nejyýhodnéjšfch
koupí v každém oboru jich velikého závodu jakých posud v Omaze
nebylo Každý kdo přijede do Omahy jest vítán použiti jich če
kárny a písárny ku odpočinku a dopisování svým přátelům Zava
zadla a paklíky obstaráme a vezmeme v ochranu zdarma u nas
můžete tento týden koupiti vše za ty nej nižší ceny Stůjž tuto něko
lik málo položek na přiklad v oboru
Lesetfnský kováf Mužských krásných obleků:
Před několika lety vydána byla v
Praze tichvatná výpravná báse3 Svato
pluka Čecha "Lešetínský kovář" Lí
řnn v ní otrtfmi tahv oouěmčování
českých dědin cizozemskými fabrikan-
ty a vřela laská nau cesKeno k reci
otců svých Ie5etínský kovář vzor
pravého Čecha vzdoruje snanam po
němčovacím a zaplatí vzdor svůj živo
tem neboť za poněmčovately stojí mo
cné rameno "zákona a spravedlnosti"
Básefi psaná v slohu lehkém a přece
úchvatně zajímavém spůsobila veliký
rozruch VSak ten trval na krátcel
Vláda ji skonfiskovalaf Jen něco málo
výtisků před konfiskací rozprodaných
í lid Jsouce přesvědčeni
ze přijdem vstříc přání každého milov
níka ušlechtile četDy vyaaii jsme se
svolením spisovatele báse3 tuto y
plném znění konfiskovaného vydání
A v očekávání tom jsme se nemýlili
Během prvého roku rozebráno prvé vy
dání skrovné ovšem a uspořádali jsme
vydáni druhé v mnonem jepsi t umu-
nalejšl úpravě a vetsim lormate nea
hvir nrv é BáseH tvoří knihu O 88
stranách a prodáváme ji po 25ct Do
Čech se zaručením za 50c Z druhého
vydání (ana kniha valné tezsi) za ooct
K dostání za hotové u
Pokrok Zapaau
Omaha Neb
380 mužských vlněných obleků jichž dřívější cena byla $7:50
my nyní vyprodáme po $$is
225 mužských trvanlivých "Serge" obleků jež jsme prodávali
po $1000 zbytek tento vyprodáme po $500
260 mužských velmi ozdobných krejčovsky zhotovených oble
ků jež jsme druhdy prodávali pó £1500 nyní vyprodáme
po 75U
Celá náše velká zásoba zbytků z obleků hejjemnějších z látek
lehkých i těžších můžete si vybrati z těch nejrozmanuej
ších druhů jsouť mezi těmito obleky jež vyrovnají se $35
až $4000 na zakázku dělaným my prodávali mnoho z nich
až za $2250 celou tuto zásobu zbytků vyprodáme- za
jednu cenu po i $1250
Za $500 obleky bicyklové po $175
Za $300 obleky bicyklové po 95c
Mužské a chlapecké bicyklové kalhoty 5oc
Zbytky kalhot z oboru mužských obleků jež prodávali jsme až
po $650 nyní vyprodáme po 50c $125 i75 2°o
až $325
Prací obleky pro chlapce od 3 do 8 let po 25c aŽ 50c
Lněné obleky pro chlapce od 4 do 15 let co stály posud $1:75
nyní prodáme po 95c
V oboru
TarOky ! TarOky! Ženských hotových obleků
r
V '
V posledním čísle "Svoboda" se
zmínila abysme jeli se podívat do
Omahy když tam budou slavit
česky den Od té doby vyjedná
val jsem s dráhou M K & T za
co by nás tam a zpět dovezla
kdvbv se nás sebralo aspoň pade
sát obdržel jsem odpověď že
kdybych udal skutečný počet ko
lik by nás jelo že by mně byla
udána jistá cena Zase jsem psal
I a udal Že mám za to že kdyby
Stojí pouze $100
Se zásylkou $110
Použijte nízkých cen 1 Zašlete
objednávky pod adresou :
Pokrok Západu Otnaha Neb
Věčný žid
Upíií díla kteréž bY v romanopisec
ctví tak poutalo všechny vrstvy čtená
řů jako "Věčný žid" Jest to román
světoznámý který kaZdý Čte se zalíbe
ním Toto velké dílo čítající íziosiran
jest nyní k dostání úplné za $1 8e6it
na ukázku poSle se ochotně zdarma
každému kdo oít požádá pod adresou:
Kulho'-tia Americká
Otnaha Nebr
Cechové a jejich zápa
o samosprávu
brožurce přednáSka pod výše uvedeným
názvem Kterou pnJiii -
a~ iorm( Ulnh Astorovv knihov-
I ny v New Yorku a upravil pak pro mě-
efteft Midland MontBlV leniOCehKT
překlad předná&ky tvoří brožurku 40
stránek obsahující vyobrazení Jana
í Husa Jana Žižky Jana Amose Ko
_eij!h% 9 Tnufa Juntrmana Cena
pouze 10ctřeba v kolkách Dva se&ty
měsičnlku jHiaiana luumin
iící tutéž přednášku v anghemě za
iseta Pokrok Západu
umana
Knihkupectví Pokroku Západu
budeme tento týden vyprodávati vše za jednu třetinu původní cepy
ženské po krejčovsku hotovené vlněné obleky při nichž kazajky jsou
podšívány jež mají cenu až $iooo nyní prodáváme po 1390
Ženské vlněné v barvách nejrozmanitějších a po krejčovsku ho
tovené vesta s hedvábnou podšívkou měly cenu až 5 1200
nyní vyprodáme po tS-9°
Ženské "swell coverts" obleky všech kýžených barev z taffeta
a s hedvábím podšívanou vestou jež a2 posua siy rycnie na
odbyt v ceně $2000 nyní vyprodáváme v ceně $9-9
Ženské hedvábné sukně s perřalovou podšívkou a sametem lemo
vané druhdy $6oo nyní $3-98
Ženské sukně z těžkého vzorkovaného hedvábí neb satinu no-
„nmHn{ tn vmrlfv krásv a stálv Dosud ÍI2S0 nyní za -$7-48
Ženské hedvábné tafíeta sukně se čtyrmy roflíčkami stály posud
$2500 nyní za Hi90
25 tuctů Ženských lněných zvláště širokých a dobře dělaných
sukní jež jsme posud prodávali po g 198 nyní po 75c
Každá dáma
a dívka
sa]isté si libuje v elegantních přkné na
nohu pAdnoucích a pohodlných botkách
a ty všechny vlastnosti nalezne v našem
obuvníra obchodě
Ženské pěkné hnědé Dongola Oxford polobotky
Ženské pěkné Vici kozinkové polobotky
Ženské pěkné ručně hotovené botky
Ženské pěkné slippersy pro dívky :
Kozinkové slippersy pro dívky
98c
$125
$150
$125
$150
Mím na ukladč velké množství SDÍ-
možných oboru uivaaeini spisy ma- ženské Vici Kid hnědé a černé Snerovaci suevice
nif hfrVírh Píste li o uznám a
obdržíte jej zdarma Adresujte jeJno-
d-se roaro upsav
(malta Jteo
1 zenske vici mu nucuc vciuc auivv —
i- T:
1
'
:
" w
í t
xti
Vrt
Ti I "I v
i
J
70
h
w
t
A
Y _____
ví
-
v::