Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, August 02, 1898, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ' v
a
Pokrok 2SApadu
HEDRASKA
— Creteská "Vidette" píSe o
možné Uominaďp Čeňka Diirase
za tajemníka státního v posledním
svém čísle následovní: "Republi
káne! salinští ' navrhnou jméno
Hon Čeňka Durase v nastávající
konvenci státní pro nominaci
tajemníka státního Pan Duras
pro hodnost tu v každém ohledu
jest schopným Jest mužem vý
borných obchodních vlastností
zásadným republikánem dobrým
krasopiscem dokonale zkušeným
a důvěryhodným Jest občanem
Nebrášky téměř po 25 roků a po
dvakráte náležitě zastával úřad
okresního pokladníka a schopně
zastával okres co senátor statni
Roku 1887 byl jedním z republi
kánských elektorú a řečnil po stá
tu v zájmu lístku Jest dobrým
řečníkem a uznáván jest za jedno
ho z nejschopnějších Čecho-ameri-
čanů v Nebrasee Dostal by
značně hlasů a když zvolen byl
vy cti pro stranu kteraz jej na
vrhli'
— 'Wilber Republican přináší
v posledním svém čísle následovní
redakční noticku: "Tměno Čeňka
Durasa uváděno jest četnými přá
teli jeho v různých končinách stá
tu co vhodného kandidáta pro
úřad tajemníka' státního" Navr
hování jeho není výsledkem sna
hy páně Durasovy nýbrž jest vše
obecným požadavkem republikánů
po celém státu kteří mají zájmu
v tom by silný lístek navržen byl
' Na dotaz zjistili jsme že nomina
ci by přijal a doufáme že výhody
spojené s jmeném jeho na lístku
bude použito Jest poctivým a
schopným a byl by z něho úřad
nik kterýž by činil čest našemu
ěstu a státu"
— ' Při návštěvě Omahy neopo
meňte opatřiti st v Beránkově lé
kárně osvědčené Davidovy prášky
proti bolestem hlavy 5 prášků 10
centů a 15 prášků 25c Davidovo
thé pro prsa všeliká česká koření
7 a všechny vzácné léky které jinde
nemažete oDarzet Kovnez vse
možno objednati písemně dre-
sujtef S Á Beránek Omaha Te-
braskau dtSg-tt
Ve schnylerském "Sun" z
minulého týdne čteme: "Fremont
Tribune: Schuylerský Sun táže
se "koho za státního senátora??
Z této vzdálennosti zdá se že Fr
Hrubeský z Howells byl by silným
a vítězným kandidátem - Jest po
ctivým ' &' předním obchodníkem
▼ okresu a byl by právě tak vý
borným kandidátem jako výbor
ným senátorem"
— Okresní republikánská kon
vence v Colfax Co za účelem
volby delegace do konvence státní
a kongresní odbývána bude z roz
hodnutí ústředního výboru příští
pondělí ve Schuyler
— - Upozorňujeme rodáky že
prodáváme i prostředkujeme pro
deje farem vyhotovujeme práce
notářské a obstaráváme pojištění
ve farmerských i jiných pojišťují
cích společnostech — Emil a Ja
roslav Fplda v Linwood Nebra
ska z""' ' dt Č79tf
— V Bancroft zmocnil se zá
stup toliku vlak St Paul Min
neapolis & Omaha dráhy a veške
ry pokusy zřízenců na zahnání
jich byíy marný Když již kon
dnlrtef Výhově ti chtěl přání tuláků
kteří do Pender dopraveni býti
chttíi přispělo zřízencům na po
tlse mlito Poslalo totiž na tu
láky hasiče se stříkačkou a před
tetto zbraní tuláci rychle kapitu
lovali ' '"""
— U Stella udála se v pátek o
3 hodině ranní na tratí dráhy Mis
sóóri Pacific srážka osobního vla
ku s dvěma nákladními vozy kte-
' iil z tratě poboční na trať hlavní
ricll-d ' po 1 hodině panující
t ZJittr bvhr Ctrcj vedoucí vida
-1
ku skoku se odhodlal Topič vy
vázl bez úrazu strojvedoucí však
dopadl hlavou na železniční pražce
a utrpěl poranění tak těžkých že
smrt ve třech hodinách následo
vala — Ve Fremont odbývána v so
botu demokratická okr konvence
za účelem volby delegace do kon
vence státní Šest precinktů za
stoupeno nebylo — Mezi zvole
nými delegáty nalézá se p Frank
Bartoš kterýž zároveň zvolen za
delegáta do konvence kteréž kan
didát pro soudce krajského navr
hován bude
— U Bancroft přišel ve čtvrtek
John McKeegan mající pastviště
na reservaci u samé řeky o dva
náct tučných volků Třicet kusů
splašilo se mu totiž následkem
roje včel kterýž na ně se snesl a
vehnány z příkrého břehu do řeky
při čemž 21 jich utonulo
-— Demokraté okresu Butler
odbývali okresní konvenci svou za
účelem volby delegátů do konven
ce státní a kongresní v sobotu
v David Citj- za účastenství dele
gací z 9 precinktů 9 precinktů
zastoupeno nebylo
— Ve Schuyler odbývána v so
botu demokratická konvence okres
ní a na delegaci do konvence
státní dáni krajané Jos Kudrna
Jos Zerzan a R Folda
— U Clarkson uštknut byl v
úterý minulého týdne krajan Vác
Luxa chřestýšem rychlým zakro
čením lékařským bylo však každé
nebezpečí záhy odstraněno Týž
šel na pole s motyčkou v ruce a
když na cestě hada v kotouč
schouleného uviděl chtěl jej zabi
ti neudeřil jej však dosti prudce
a had nečekaje rány druhé vymr
štil se a jej uštknul Luxa odejel
hned do Clarkson kdež pomoc lé
kařská mu poskytnuta
— - V Prague uspořádá v sobotu
dne 13 srpna řád Vladislav číslo
29 Z Č B J skvělou domácí zá
bavu v síni pana Fr ťopa jejížto
čistý výtěžek „věnován bude na
ohražení Národního hřbitova a na
zakoupení pohřebního vozu
— Okolí Burchard Pawnee
County navštíveno ve středu od
poledne prudkou vichřicí kterouž
tamní katolický kostel úplně roz
meten a několik budov obchodních
značně poškozeno
— U Jackson Dakota Co
přišla v středu odpoledne hroz
ným spnsobem o život sedmiletá
dceruška James Campbella Táž
byla s otcem na poli a když žízeň
dostala odešla k blízké škole se
napiti Když dlouho se nevrace
la odešel otec za ní a naleznul již
jen chladnoucí její mrtvolu Děv
če patrně chtělo pootevřeným
oknem podívati se do vnitř budo
vy nešťastnou náhodou však při
tom okno na krk ji padlo a ná
sledkem toho nešťastné děvče se
zvolna zadusilo
— V Columbus usmrcen byl ve
čtvrtek kolem 1 1 hodiny večerní
při přejíždění křižovatky přihnav
ším se vlakem dráhy B & M far
mer Ant Pfeifer z města k domo
vu se vracející Porotou korone
rovou rozhodnuto Že neštěstí udá
lo se následkem lehkomyslností
Pfeifera kterýž trať přejeti chtěl
vzdor tomu že vlak blížiti se viděl
— Ve Wilber onemocněl Frank
Mareš otravou pravé ruky spúso-
benou tím že poraněný prst do
styku s obilní rzí mu přišel
— Onen krajan kterýž jak
minule o tom zprávu jsme přine
sli v Lincoln pod koly vlaku o
život přišel jmenoval prý se
vlastně Kvasnička a soudruhem
jeho na vlaku byl jistý Jan Sou
kup s nímž byl po nějaký čas v
okolí Wilber pracoval
— Dle nového zákona povinni
jou odhadčí sebrati i d ita ohled
ní výseva obiif v okresích svých a
"1 p-fry -: tb crtt fctes v jed
notlivých okresích v nichž znač
něji krajanů usazeno jest a pokud
zprávy již podány obilím násle
dovní počet akrů:
Okres: Pšenice:
BoxButte 5000
Butler 30721
Dodge 29744
Douglas 13586
Fillmore 47575
Gage 31784
Howard 50785
Knox 38464
Lancaster 3000
Madison 36151
Pawnee 18100
Polk 25186
Salině 31250
Sherman 52000
Valley 50287
Korný: Ovsa:
6000 2000
140030 55312
95837 28460
7II53 17199
145607 45426
142232 29518
60521 18887
54412 16835
175000 48000
94665 39371
85280 15605
92829 32698
83926 19472
42500 9940
40998 7283
— Republikánská okresní kon
vence okresu Dodge odbývána
v pondělí ve Fremont za účelem
zvolení delegací do konvence stát
ní kongresní a soudní Na po
slední nalézá se též krajan A
Čecha
CESI V AMERICE
1 Samovraždu zastřelením spá
chal v pátek v Chicagu krajan
Josef Michálek zaměstnáním se
dlář 42 roky starý a z Kosobut
kraj táborský pocházející K se
bevraždě dohnán byl nemocí kte
rouž již po delší dobu k lůžku
poután byl Byl členem Ústřední
Katolické Jednoty a pojištěn byl
na 1 1300
HV Clevelandu přišel v pátek
k vážnému úrazu krajan Tomáš
Horký 55 roků starý na stavbě
Erie Bločku zaměstnaný Spadla
mu totiž na hlavu z pátého po
schodí cihla a po dopravení do
nemocnice seznáno že lebka byla
mu rozštípnuta tak že poranění
nanejvýše nebezpečným jest
1 V Clevelandu pokusila se v
úterý minulého týdne o samovraž
du oběšením manželka krajana
Čeňka Malého kterýžto pokus
však překažen byl jí sousedem
kterýž v nej vyšším okamžiku na
půdě visící jí spozoroval a jí uřízl
Paní Malá pokusila se o samo
vraždu již několikráte a sice stalo
se tak pokaždé následkem nesvá
rů rodiných
wi Z Jacksonville Florida ozna
muje se že nebýti výpomocného
lékaře krajana chicagského pana
F Barcala byla by snad dnes na
věčnosti většina Členů kapely dru
hého pluku illinoiských dobrovol
níků Kuchařem dány jim totiž
ráno dušené meruňky na nichž si
každý pochutnával dokud totiž
jedné porce panu Barcalovi se ne
dostalo Týž sotva že jich totiž
ochutnal seznal že otráveny jsou
tím že vařeny byly v nádobě za
rezavělé a proto také ihned u těch
kteří meruněk pojedli zakročil
Všem dáno pro vrhnutí a tím ná
sledkům otravy se předešlo
" V sobotní schůzi chicagského
spolku pro útulnu českých starců
a stařen podána nabídka Cudahy
Packing Company ze South Oma
hy Nebr dle kteréž nabízena
z každé prodané libry mýdla
firmou touto vyráběného čtvrtina
centu ve prospěchu útulny když
spolek svolí dáti oznámku svoji
na obal mýdla a když obaly z
prodaného tohoto mýdla hlavní
úřadovně v South Omaze do prvé
ho ledna 1899 k vyplacení předlo
ženy budou Návrh tento odkár
zán tříčlennému výboru k vyřízení
1 K vážnému úrazu přišel ve
čtvrtek odpoledne v Clevelandu
mladý krajan Emil Todl pracující
v jedné z tamních sléváren Týž
pracoval při jéřábu jímž těžké
balvany litiny zvedány když tu
řetěz se přetrhnul a břemenem
levá ruka zasažena a v nadloktí
zlámána mu byla
1 V Chicagu přišla v pátek k
téžkému opaření dvouletí dceruš
ka fcr-— 1 Ijrrli 117 Zlzťi
totiž na sebe z kamen plecháč
s pařící vodou jest však naděje
že děcko při Životě zachováno
bude "
1 Osmiletý synáček pan A J
Smetany utrpěl v Cedar Rapids
la ve čtvrtek odpoledne povážli
vé poranění Jel na tříkolce po
chodníku s kopečka dolů blíže ro
hu 1 6té ave aC ulice západní Při
pokusu vyhnouti se chodcům
smeklo se jedno zadní kolo a chla
peček i s tříkolkou kutálel se dolů
asi do pět stop hluboké strouhy
Při tom udeřil hlavou na kámen a
prorazil si lebku na pravé straně
nad uchem Rána snad nebude
míti vážných následků pakli ne
nastane totiž zlnět mozku
1 Třináctiletý A Spurný z čísla
90 Broadway v Oevelandu pokou
šel se blíže Union nádraží vysko
čit na nákladní vlak Odvahu tu
zaplatil však tím že se velice těž
ce zranil uvnitř
H V Clevelandu spáchal ve
středu samovraždu 25tiletý krajan
Jan Kovář Týž oddán byl již po
delší dobu nemírnému pití a pod
vlivem opojných nápojů počínal
si zpravidla přímo zvířecky a ne
jednou ve stavu tom mladistvou
manželku svou nemilosrdně
stloukl Ve středu přišel opětně
domů ve stavu podnapilém a když
manželce smrtí vyhroŽovati počal
byla přivolána policie kteráž
však již příliš pozdě na místo se
dostavila neboť mezi tím Kovář
již kuli do pravého spánku si vpá
lil — Z dopisu u něho nalezené
ho vysvítalo že Kovář i na zavraž
dění manželky své pomýšlel
" X K vážnému úrazu přišel ve
čtvrtek v Chicagu krajan Frank
Janský zaměstnaný u "Křesťan
ského Posla" Týž jel pouliční
károu a když na 22 ul k Fisk se
blížil požádal konduktéra o zasta
vení než však seskočiti mohl dá
no konduktérem znamení k další
jízdě následkem čehož Janský na
dlažbu svržen a levá noha mu v
kotníku zlomena — Jelikož ne
štěstí zaviněno bylo zřízencem
dráhy zamýšlí Janský žalovati
společnost na náhradu
1 Na Sioux reservaci spáchal v
neděli 24 července samovraždu
krajan Matěj Krsňák bydlící blíže
Metzgrova' Štoru Byl trápen zá-
duchou a tím nejspíše k samovraž
dě dohnán byl
1 V Chicagu přejeta ve středu
2% roky stará dceruška Franka
Žaluda bydlícího na záp 18
Pláce dvěma českými bicyklisty
jedoucími na tandemu na štěstí
nebylo však poranění její nebez
pečným Případ policii neudán
an rodiče jednoho z bicyklistů
uvolili se vydání lékařské nésti
1 V okresu Fayette Texas
uchází se krajan V Vaněk o
úřad zápisníka krajského soudu a
doufáme že se mu dostane pod
pory jednoho každého našince v
okresu tom
1 V Ellinger Tex spáchal v
pondělí minulého týdne samovraž
du zastřelením iótiletý Adolf Bu
bela Týž'trpěl již po delší dobu
bolením hlavy a nejspíše tím k sa
movraždě dohnán byl
1 Texasská "Svoboda" vyvolá
vá opětně myšlénku zřízení vyšší
školy v níž by jazyku českému
učeno bylo a sice píše v čísle mi
nulém: "Před několika roky jsme
tolik horovali ve prospěch zaříze
ní nějaké vyšší Školy v Texas v
níž by se mohlo vyučovali česky a
najednou jsme přestali a od té do
by nic Či naše mládež nepotře
buje českého vzdělání? Němci
dosud též nemají v Texas nijaké
vyšší školy a občas jich časopisy
se také zmiňují že by měli zařídi
ti takovou školu Co pravíte na
to abysme se s nimi spojili a za
řídili školu v které by se vyučo
valo češtině němčině a po přípa
dě i angličině? Už každý rok ně
kolik mladíků je posláno někam
na vyšší školy a to stojí peníze
Tyto peníze by zůstaly mezi námi
kdyby jsrne měli zde potřebnou
školu "Svoboda" doufá že my
šlenka ta docela nezanikla
$100 Odměny $100
Čtenáři tohoto listu se zaliHté s radosti do
ítou že Jest již alexpofi Jedna nemoc vídou
Fiřemořena mftže byt ve víech stupních vy
é£ena a to Jest kaiar Halťs Catarrb Cure
lont jediným proBtředkern proti této nemoci
jaký nyní lékaři znají Poněvadž jet katar
nemoct noustavy musí býtl též Roustavnfi
léčen Hall'8 Catarrb Cure se užívá vnitrné
účinkujo přímo na krev a slizoé blány sou
stavy čímž zničí základ nemoci sesf li nemoc
né a znovu zbudováním celé tilesné soutavy
pomožením přírodi u vykonávání Její povin
ností Majitelé tohoto léku maji tolik důvěry
v tento lék že nabízejí jedno sto dollar 6 za
každý případ jenž by Jimi nemohl jt vyléčen
ltopiíte ti pro seznam vysvlíltr?
dresujto: F J CHENET 4 CO T tLEDO O
Hall's Family Pilulky Jsou nejlepíi
Na prodej u lékárníka oenaTftn
ir oltumL IHo©]Ss]hLojSr
VELKOOBCHODNÍK — —
vš?ho druhu vínem lihovinami a likéry
412415 ilžní 15 nl- Omaha ph Tftlfifnn SOS
_______ — — r
NejlepSÍ druhy jaké v trhu k dostání Jsou mám na skladč Prodávám je na quarty 1 Kalian
The Chicago Lumber Co of Omaha
kde lze výnodnS naoiipiti stavební tiffvf
14tá a Marcj ulice
OMAHA NEBRASKA
prodávat
Lee-Clarlc-Andreesen Hardware Co
s prodávají ve velkém : —
Tlačené vyrážené" a lakované plechové náčiní— Cínovaný plech
železný plech a kovové zboží— Ostnatý drát hřebíky nožířské
zboží bicykly střelné zbraní náboje a sportovské zboíí -
!2l9-223 Harney ulice - - - OMAHA NEBRASKA
South Omaha Brewing €o
r
Vií
výtečné pivo obyčejné jakož i zvláštní druh "Palo Export? -
Telefon t South Omaze 8
METZUV PIVOVAR
vyrábí Tyhlaíený a po celém riA4-A 1aÍIf Objednávkám vém ie a
iiin f iiw it-f h w
y "wiHii iVAVunzvláitní pc
tápadé Z3l nejlepíi uznanj
i pozornost
flimhi Rrmviíiíí Acc'n Diimirir
VH1U11U mUlIlllK IlvXMI lliuiili
f ceici líbila rc"~Jlí vuW
' '