Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, August 02, 1898, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    4
Pokrok Západu
Pokrok Západi
Soml-Weekly Edltlott
Published by Pokrok Západu Ptg Cc
1211 So 13th St- -Tel 1008
Subscrlptka ty naO - $250 per year
Vychází každé litery a pátek
Vydává - - Tiskařské Družstvi
Tiskánu i 1211 Jižní 13tó ulice
Telefon 1008
Řídící redaktor : - - J Rosický
Předplatné t
V miste dodávkou do doma bez přílohy 1301
8 přílohou 3
Poitou pro Spojené Státy a Kanadu bez
Knihovny Americké Í250
S Knihovnou Americkou (3M)
Do Čech bez přílohy 1300
8 přílohou
Každí předplatitel oprávněn Je k prémii
~ Ohlášky
Drobné a rflzné ohláíUy uveřejBujom pou i
Jen když peníze k objednávce přiloženy jsou
Za drobné ohlaSky obyěejné velkosti nepře
hujki palec řitárne 711 centfi za třikrát Za
různá ohlášení blahopřání úmrtí a Jiná čítá
me 1100 za tři palce za každé uveřejnění
Nechť každý proto přilož! olJednávcn tolik
peněz jak velkou obláiku mí i i si přeje Ceny
ohiáíek na delSi dobu oznámí se ochotní) na
požádáuí
Zásilky peněz
jsou neJbezpeřníJSi když se koupí na poítě
neb expressu "Money Order" a tyž nám se
zaile Též v registrovaném dopise aneb po
ukázkou bankovní Jest zásilka jista Kdo
chce platitl "ebeckem" na bank nechť zaSle
o 36 centů více proto že tolik musíme platit
banku za kolekci aneb ať koupi směnku
(draft) na Omahu Chicago neb New York Na
místě drobných peněz přijmeme též i 1- a
2-centové kolky Všechny zásilky nechť jsou
zaslány pod jednoduchou adresou pouze tak
to: Pokrok Západu
Omaha Neb
Omaha Neb 2 srpna 1898
LÉPí JEST PŘEMÍTATI O PODMÍNKÁCH
míru nežli o plánech válečných
Pořád se blýskají v novinách
jména všelijakých jenerálů ale o
jenerálu Coxey není ani slechu
Miles Miles? Zdá se nám že
jsme už to jnreno někde slyšeli?
Nebyl by tenhle gen Miles "chi
cagský" Miles?
Ať v neděli anebo všední den
Američané vítězí stále a to bez
ztrát Obsazení Porto Rika ne
stálo nás ani jediný život Tako
váhle válka ještě jaktěživa nebyla
Námořní bitva v kteréž loďstvo
Cerverovo zničeno bylo ponese
prý "úřadní" název "bitva ze dne
3 července" Nechť bude název
jakýkoliv výsledek arci zastane
nezměněným
Nikdy nesuďte člověka podle
kabátu Ošumělý kabát může
třebas odívat novináře kdežto
člověk v nejmódnějším obleku a
s holí se zlatým knoflíkem může
býti jeho dlužníkem
Když nynější válka započala
předpovídali někteří její brzké
skončení Na tak dalece jak dů
věřovali ve zdar zbraní amerických
se ovšem neklamali avšak přepo
čítali se v houževnatosti Španěl
ska Velký vpád Indiánů chystá se
do Omahy Přijdou ze všech
končin země připraveni na boje
a zápasy avšak proto přece nebu
de třeba povolávati na ně vojsko
Přijedou sem pouze na ukázku na
výstavu zamississippskou
Zde se pořade tvrdilo že ta
slečna Schleyo#aco jela do Madri
du vyjednávat o mír jede tam
nadarmo a že jí nikde nechtí dáti
ani sluchu ani vidu Však ejhle
toutéž dobou královna španělská
skutečně o mír prosila Či by
byli dostali z té jeďiné Amerikán-
ky v Madridu rázem strach?
Chicagský Čmuchálek píše: "V
Omaze budou mít 27 srpna ryze
český den — 1 ta česká pověstná
nesvornost vyrukuje v plné pará
dě" íestli jest pravda co nám
bylo sděleno že totiž některé ka
tolické spolky se chystají zúčastni
ti v průvodu o českém dnu byť i
pokyn k tomu ' s hůry" neobdr
žely pak dožije se nepochybně
čmucbálek zklamání
Dennick Novověku píše: "I tu
zajímavost pro americké Čechy
výstava omaiskl má že prvně
pynJt ta vjrrioyil V redaktor
Omaha Bee — rozený v Bukova
nech v Čechách pan Edward
Rosewater" Tohle by si měli
přečisti aspoň třikrát někteří Čle
nové a členkyně společného výbo
ru pro uspořádání českého dne —
proč nepotřebujeme připomínat!
Evropa z údivu takřka nevychází
Napřed nechtěli věřit že by v ná-
mořní bitvě čtyry hodiny trvající
v kteréž všechno loďstvo Španěl
ské v zálivu manilském potopeno
bylo vyvázly lodě americké bez
ztráty Nežli se probrali z údivu'
divili se na novo jak chrabrosti
útočníků amerických u Santiago
tak zmaření loďstva Cerverova
Hned v zápětí na to počali se
divit co to je za vítěze kterýž
přemožené vojsko pošle domu na
své útraty Teď opět diví se té
velkoduŠnosti kteráž od nepřítele
poraženého nepožaduje velkou ná
hradu válečnou Ano milí páni
taková jest to svobodná Amerika !
Vzhledem ku chloubě populistu
jak dobrou správu našemu státu
dali ozývá se ve zdejším dělni
ckém Časopise Western Laborer
eden z čelných dělníků a upozor
ňuje že se v káznici státní hotoví
za populistické správy větší měrou
než kďy jindy různé tovary čímž
ubírá se zaměstnání práci poctivé
Upozorňuje že každý sud na ma
so který se potřebuje v South
Omaze hotoví trestanci v káznici
kdežto kdyby toho nebylo sta
bednářů nalézalo by zaměstnání
South Omaze Též postroje
koňské hotoví se u elké míře
akož i kamna a košťata v káznici
se vyrábí což vše zkracuje dělní
ky na piáci a výdělku a to měrou
mnohem větší než kdykoliv dříve
za správy jiné
Konec války přede dveřmi
Neklamou-li všechny známky
pak stojíme na práhu konce vál
ky Podmínky kteréž Španělsku
co cena míru presidentem McKin-
eym nabídnuty byly jsou tak
mírnými že můžeme dojista hle-
děti vstříc jejich přijetí vládou
španělskou Můžem s bezpečno
stí míti za to že vláda Španělská
připravena jest ztratiti Kubu i Por
to Rico a že v očekávání nejen to
ho nýbrž podmínek ještě krutěj
ších ruku ke smíru nabídla Po
drobnosti podmínek nejsou sice
do slova známy avšak ujišťuje se
že jsou takovými jak jsme předpo
věděli a očekávali a sice: 1)
Vzdání se panství ua ostrově Ku
bě a uznání jeho neodvislosti 2)
Postoupení Porto Rica Spojeným
Státům 3) Postoupení jednoho
z ostrovů Ladronských a některé
ho přístavu filipínského za skla
diště uhelné pro Sp Státy
Spojené Státy prohlásily již
přtdem při počátku zápasu žě
nevedou válku výbojnou nýbrž že
chopily se zbraně za příčinou u
pokojení a zjednání lepší vlády
obyvatelstvu ostrova Kuby a to
muto slibu hodlají též dostáti
President McKinley nedal se své
sti hartusením oněch ztřeštěnců
kteří usilovali a usilují o to aby
chom požadovali postoupení vše
ho toho území španělského na
kteréž vstoupila noha americká v
této válce bez ohledu na to jaké
následky by to mělo a jaké ne
snáze by nám to přineslo v bu
doucnosti President McKinley
na novo osvědčil svůj státuický
důmvsl vyhnuv se opatrně zá
pletkám kteréž by připojení
ostrovů filipínských k území naše
mu muselo míti nevyhnutelně v
zápětí Nevíme sire zda-lisnad
kdvkolivěk po dobytí skvělého ví
tězství v zálivu manilském neza-
náŠel se McKinley myšlenkou na
připojení ostrovů těch "avšak
dojista události posledních něko
lika týdnů "musily jej přesvědčiti
že bv Filipíny byly nám zdrojem
neustálých nesnází jak s domo
rodci tak i s evropskými velmo-
cerai jichž zájmy v paci&ckfm
oceánu se křižují Každý dojista
přisvědčiti musí že president Mc
Kinley dobře činí když vyhražuje
si v oněch končinách stanici pro
zásobu uhelní ale nespěchá uvaliti
na zemi zodpovědnost zřízení tam
akési spořádané vlády
Ještě lépe bývalo by ovšem
kdyby nebývalo připojení Porto
Rica vzato do programu vlády
Není nám toho ostrova zapotřeby
a jest velice pravdě podobným
že nám v budoucnosti též více neb
méně nepříjemnof Jí spůsobí Však
zdá se že tomu asi nebylo vyhnu
tí Ze strany jedné jest velice
pochybno že by d šla schválení
senátu jakákoliv smlouva míru
kteroužto by žádné z dobytých ú
zemí připojeno nebylo a ze strany
druhé podobá se že zabrání Porto
Rica jest jediný spůsob jak ná
hrady nalézti můžeme za výlohu
jež nám vedení války spflsobilo
Náhradu válečnou bychom sotva
od Španělska obdrželi an toto jest
ve stavu zuboženém a bylo by jí tak
těžko od něho vymáhati i když by
na ní přistoupilo tak jako Rusku
od Turecka
OTTO VON
Jestliže Španělsko přistoupí na
podmínky jemu položené nebude
to ovšem ještě skončením celé zá
ležitosti Neodvislosti Kuby ne
lze docíliti pouhým jen prohláše
ním a odstraněním posádky špa
nělské Tam bude dříve zapotře
by zřízení vlády ustálené ku o
chraně životů i majetku všeho o
byvatelstva ostrovu Tato vláda
musí se dříve zorgamsovati a to
bude se moci státi pouze jen pod
dohlídkou Spojených Států Také
smlouva míru nevstoupí ovšem v
platnost dříve pokud nedostane
se jí schválení senátu Pak tepr
ve až vše to vyřízeno bude lze
považovati válku za ukončenou a
pomýšleti možno í na rozpuštění
armády
Mezi tím ovšem panovati bude
klid zbraní a tedý kojiti se může
me nadějí že nebude válka vyža
dovat! jakých dalších obětí na ži
votech Pak-li přílišným vedrem tělo
přehřáto často se stává že člověk
po rychlém ochlazení v průvanu a
pod dostane bolesti v zádech a
ztuhlost ba i ochrnutí svalů V
pádu takovém radno upotřebiti St
Jacobs Oil (olej sv Jakuba) ne
boť odejrae bolestí a ztuhlosť údů
JAN BÁRTA LETOVSKÝ
V neděli dokoniil běh života
svého v požehnaném věku 78 roků
jeden z nejstarších zákopníků na
poli žurnalistiky americké jeden
z obou pionérů česko-amer novi
nářství pan Jan Bárta Letovský
z Iowa City Týž pocházel z Le
tovic na Moravě a přistěhoval se
do Spojených Států počátkem let
padesátých Jako všechny vystě
hovalce z vlastí českých té doby
vypudil i jeho despotism rakouský
kterýž po záblesku svobody v roce
1848 ulehnul tím tížeji na všechny
kteří svobody byli okusili Přes
dálný oceán pudila jej láska ku
svobodě a volnosti a zde chtěl
sobě zbudovati novou vlast Tak
jako všichni jeho vrstevníci poci
ťoval i on těžce v této zemi ten
nedostatek národního života a po
střehoval že jest nám aspoň ča
sopisu nezbytně zapotieby k
udržování duševních styků když
rozptýleni jsme po široširé zemi
této S potěšením proto pomáhal
BISMARCK
při založení prvního českého ča
sopisu Slovana Amerikánského
kterýž v roce 1860 vycházeti po
čal hlavně přičiněním a snahou
Františka Kořízka v RacineWis
a po půl roce přesídlil se do Be
tlema wisconsinského aby se tu
redakce časopisu onoho ujal Jak
trudné byly poměry tehdy u časo
pisu domyslí si pouze jen ten kdo
zkusil počátky novinaření českého
v Americe Po čase koncem roku
1861 spojil se Slovan Amerikán
ský s Nár Novinami kteréž v St
Louis vycházely a vydáván nadále
pod jménem Slavie v Racine Bár
ta Letovský působil při časopise
tomto po nějakou dobu však ko
nečně ku vyzvání ruské vlády vy
dal se se soudruhem svým Mráč
kem na dalekou cestu na Amur
do přímoří jižní Sibiře kamž přá
la sobě vláda ruská obrátiti směr
vystěhovalstva z Čech jež počalo
se houfně do Sp Států hrnouti Z
úmyslu toho ovšem sešlo a Bárta
po několika letech vrátil se na
zpět do Ameriky založiv v Iowa
City v r 1869 spolu se syny svým
nový Slovan Amerikánský jehož
redaktorem byl v prvních tetech
Ladimír Klácel Úmornou prací
žurnalistickou plahočil se Eírti
až do doby nedávné působiv hla-
vně v administraci rred něja
kém časem ranila jej mrtvice kte
ráž učinila jej ku veškeré práci ne
schopným Zotavil se sice z této
_jC_ Xl nnmnltl Ba vffO V fVí(-
benému zaměstnání vrátiti v nem
ztrácíme jednoho z pionérů čes
kých mnže přímého vlastence
horlivého pracovníka tichého ja-
kých věru máme málo Lest Du-
diž jeho památce!
Zprávy osobni
— Pan Frank a A J Frolík a
Frank Kůželka z Crete přišli se
1 _ ' _ i —
do umany poaivai na výstavu a
navštívili též naší písárnu Úrodu
v okolí Crete si chválí zapotřebí
prý však kornám deště '
— Pan Josef Ledvina zástup-
m a V _ J £ jt
ce skoro Kazaemu snaa známe
firmy Karesch & Stotzký v Bré-
mách zavítal do Omahy minulý
týden jednak v zájmu obchodním
firmy kterouž zastupuje a jednak
též aby podíval se na výstavu
když se již v Americe nalézá
Zvěděli jsme od něho potěšitel
nou z věsť a sice že po jeho ná
vratu domu hodlá firma jeho ote
vřití v Praze filiálku k vyřizování
nejen veškerého obchodu nynější
ho totiž přeplavníhodopravního a
bankovního nýbrž že hodlá zanáše-
ti se též obchodem zasýlatelským a
komissionářským a vyřizovati s
ochotou všechny objednávky jež
jí svěřeny budou To jest kro
kem kterýž uvítán bude dojista s
potěšením od velkého množství
rodáků zdejších neboť to jest co
jsme potřebovali Neměli jsme v
Praze ani vůbec v celých Cechách
žádnou firmu na kterou bychom
se byli mohli obrátit při vyřizová
ní objednávek čehokolivěk a této
nesnázi bude tedy nyní na dobro
odpomoženo Mimochodem zvŽ
děli jsme že pan Ledvina jeft
příbuzným všeobecně známého v
Nebrasce rodáka pana Jos Led-t
viny kteryz pred dverm lety z
Wahoo do Market Lake Idaho
se přesídlil Pan Ledvina odjel
včera ráno do Wilber odkudž se
vracet bude k východu a sice ho
dlá se zastaviti v Cedar Rapids
pak v Chicagu Detroit Clevelan-
du a jiných místech
— Pan Frank Uhlíř kterýž
před dvěmi lety odjel do Arkansa
su hodlaje se tam trvale usaditi
vrátil se v těchto dnech nazpět a
sice na dobro Po dvouletém
zkoušení přišel k náhledu že se
Arkansas pro "bílého člověka
nehodí
— Rev Václav Kroupa kterýž
New Yorku vysvěcen byl na
kněžs'í a k této diocesi přidělen
přijel sem v minulých dnech jsa
hostem rev Vránka Odtud ho
dlá odebrati se dále na západ ne
pochybně do Chadron kdež bude
pole jeho působnosti Rev Krou-
pa jest rozeným Američanem a
círp 7 Npw Ynrlrn naHřipmp Kf
— — ----- -— — — — j — 1
že bude zdárně působiti v oboru
svém
— Přítel náš pan Houžvička z'
Knox Co byl zde ku konci min
týdne aby odvezl si domu hošíka
jehož zde měl k léčení a doufáme
že malému pacientovi zdraví úpl-
_ Y 1 I J -
ne navracenu uuue
Rev W B Costley v Stockbridse
6a když jedenkráte byl ta kazatel
ským povoláním v Ellenwood v tomže '
státu náhle rotoemohl se na cholera
morous Oo praví: "Nahodilou pří
ležitostí dostal jsem láhev Chamber
lain'8 Colic & DhirLoea Bemedy a to
myslím fe zachránilo mi život Lék
ten poskytnul mi úlevu okamiité " K
dostání ve všech lékárnách
Věčny- žid
Není díla kteréž by v romanopíse
ctví tak poutalo vSechny vrstvy čtená
řů jako "Víčný iid" Jest to román
včtoznámý který kaídý čte ae ta líbe
ním Toto velké dílo čítající 1216 st ran
jest nyní k dostáni dplné ta ti Beitt
na ukázka pošle ae ochotné cdarma
' — w ~ ™— — mr-v+
kKSDTU Jtnancxi s