Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, July 01, 1898, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    í
- Jt
i
'i
JÍ
'i
-
'"-1 - íl f
'i J
Pokrok Západi
Saml-Weekty Edltlon
rublished by Pokrok Západu Ptg Co
1211 So 13th St- -Tel 1008
Subscrtptton ty mail $250 per year
Vychazi každé litery a pátek
Vydává - - Tiskařské Družstvo
TlakAraat 1211 jižat 13ti allce
Telefon 1008
Řidíd redaktor - - J Rosický
Předplatné' i
V mistS s dodivkou do domu bez přílohy 1300
8 přílohou
Poítou pro Spojené Stity a Kanadu bea
Knihovny Americké
8 Knihovnou Americkou 1380
Do Čech be přílohy !00
8 přílohou 4'50
Každý předplatitel oprávnín Je k prémii
Ohlaiky
nphnžtfk Rudník orach set milion voz hospodářských produktů pře
pecek to je přece drzost tak hlene kročení mety 700 milionové však
urážet španělkou pýchu! letos vykazuje tento vyvoz skok na
V Chiciou nesložil ještě žádnV 835 nona „
nělská královaa anebo Remember 7 t„„ ua
i - skoro íoo milionfl dolaru
the Maine" lakoví oasnici si - ana „ a
nechají ujít takový pšoures' To ¥I' "y TTT "
to země vykazuje vývoz našich to-
e vidět nepraktičnost r-átů! v J_ ' ž CQ vvkazuie
Klein Bros přece ví kdy je čas'- " — " rS vrnL
_ r 11 Df VUi UUUHC aiut luioiutiivu
na Firesale a kdy ma proaavai _ -
bargains a páni nevědí nebo za
pomenou celé měsíce na takovou
časovou látku! Nuže!
S 'Filipínami mOže míti strVček
Samuel ještě svůj kříž Teď se
sděluje že prý někteří povstalci
áč chtí míti samosprávu nenávidí
Američany více než Spaněly Ne-
Vždyť jim arcibiskup
Drobné a r&zné ohláAky uveřeJSulem pom 1
Jen kdyi peníze k objednávce přiloženy jsou
Za drobné ohliSky obyěejné velkosti nepře-
lik itiw 7h iatitn to tr rrit sn
_ t 4
rfizná ohlášení! blahopřáni úmrtí a Jiná Čítá
me 1100 za tri palce za aazae uveřejněni
Nechť kaidý proto přiloží objednávce tolik
penřz jak velkou ohláíku mul si přele Ceny
ohláíek na delíí dobu oznámí ee ochotni na
požádáni
Zásilky oenez
poste
m e
ih nrv-
inoio p — — r
chce platltl "checkem" na bank nechť zašle
o centů více proto že tolik musíme platit
banku za kolekci aneb ať koupí směnku
(draft) na Omanu Chicago neb New York Na
místí drobných peněz přijmeme též I 1- a
S-centové' kolky Všechny zásilky nechť jou
zaslány pod jednoaucnou aaresou pouze ian-
Pctkrok Západu
Omaha Neb
ní divu! Vždyť jim
přece vylíčil Američany co kacíře ' D průmyslové pro ! ní existence svého práva se dovo- že již přešla svůj_ zenyth a který
anrilrrUtv nohanv a bohorouhače ' „ 1 !js-:'_íu~ i:„ rrMMc vivpnHi — vinnu cv ínrtnlcnce kles
~~J' r j-_ 1 mu rr6 mř i nĚStOVítl OOtfa- lava uuuvi "uu umiui iuUu v
A ten to přece musí vědét! Od r J Y rJvt_ nu„icnACnh iakm žiti bv se dalo a nouti musí na stupefl ímmediati
— Tiiřiri mnrn iih iiiivu auv
U U Iklcbirncmt A fa VIUV íIi jv-jw j
cf iiLj iiv uvi atLiuisnuvwiji m i
živiti
kovou holotičku chtěli by někteří toto r"°hl°
locrpnpřtf Američané vinouti V viauc"
srdci co spoluobčany
Co to stoji Thuna práce aby
porovnal Václava s Michlem Po-
znal-li by nás zde za vodou svým
monoclem když by viděl Omaž
skou Prahu plnou německých tur
nerů kteří v našem středu odbý-
to
Omaha Neb 1 července 1898
totiž
A co
ků více za hranicemi prodali
nežli 7 ciziny dovezli a sice o vel
kou částku $40000000
Toto jest novou ránou pro od
půrce ochraného cla kteří vzdor
veškeré skutečnosti a zkušenosti
vždy tvrdili že pouze jen zruše
ním ochranného cla mohou Spoj
Státv státi se čelným státem vý
robním a odkazovaly je k závislo-
ho nestrpěla mezi nami a surové
servala s koruny naší české lípy
její vonnou ratolest Beneše Třebí-
jsme uctžnl památky velkého íeského l
A
L
liz neKUiiniaic t"""""1 1 ~ — i _ „ _ w r
se zmínili v pojednáních o věcech národního věštce a mučedníka ja
českých a rakouských o svém na- na z Husy balamutíc lid nesmy- A
zírání přítomné situace evropské sly vybásněnými o mnichu Janu
poukazujíce že třeba zajímavěj- Nepomuckém který dle udání ne
ším a eífektnějším na pohled pří- uprosně přísné historické kritiky
tomně zdál se spor americko-špa- vůbec nikdy neexistoval která I
nělský fakticky mnohem vážnější Koniášem ničila slavnou českou U
iest nynější na pohled klidná si- literaturu pálením českých spisů a 1
tuace v Evropě která stojí před Knin vrarme se ku umuemu -kritickou
dobou ohromných pře- lovskému rodu který do dnes k
vratů které důležitostí svou pro našemu neštěstí třímá žezlo naší
budoucí čas zastíní i epochální vý- vlasti!
znam velké írancouské revoluce Není v celé Evropě panovničí
krystalisujíce ze směsi historie- ho rodu té pestré historie kterou
bv4i trorlif tak zvantfeh rodovvch wkáxati s může habsbureský ro-
r± j vii iivi — j j l J — '
práv a nároků a z možnosti život- dokmen jehož sUva však zdá se
levně pro nás tovary
Však ejhle za ochranného cla
zmáhá se náš průmysl naše výro
ba náš obchod zámořský a dostu
puje stupně na jakém nikdy před
tím nestál! Jestli pak byla kdy
jaká theorie vyvrácena úplněji a
dokonaleji nežli byla vyvrácena
neru Kteří v uasem sucuu uuu- - „ j„
t t__ rokem orávě minulým theorie de-
vaji svú Ctytaenni turniesir were- - _
Samiago JE OBKLÍČENO ZE ZEMĚ A
z moře! Pane Cervero nebesa
jsou dosud otevřená entré íraj
můžete letět!
Celá pětina doby po kterou
trvati bude zamississippsská vý
stava již uplynula Jestli pak jste
jí použili k návštěvě?
V Rakousku zavřeli parlament
proto že prý byl horší než ta nej
snroští Dutvka! Taký pán — ta-
~r ji ~
kový krám pane Franc!
Chrabří naši hoši na Kubě budou
míti většího nepřítele v horkém
ironickém podnebí a obtížném
hmyzu než ve Španělích
Sborník se stěhuje z Chicaga do
Milwaukee! Pivovar se z Chicaga
nestěhuje do pivních Athén žádný
Je vidět nač si více v Chicagu po
trpí
Papež požehnal španělským zbra
ním! Inu je to tak jako když
pápové z Říma na Husity do Čech
posílali svou požehnanou španěl
skou Čeládku!
Jestli je ppavdou že povstalci
kubští si hoví mezi tím co naši
hoši za ieiich svobodu pracují a
bojují zaslouží pardus a ne ty
oběti jež se jim přináší
Dr Heroldovi vynesou prý jeho
vlastenectví a tituly na 30 tisíc
zlatých! Tak vida pak že jsme
neDokroČili Dříve se z vlastene
ctví dostal do kriminálu a dnes do
peněz!
Thun prí bude právě tak ne
ústupným k Němcům co ministr
president jako byl co místodržitel
k Cechům! Tak psal jisty um
cagský papír jehož rotačka za
hodinu namlátí 20000 tištěných
hloupostí!
Kakoitská válečná loď vezla
Suezskvm kanálem na Filipíny
torpéda a dynamit Co pak se
těch věcí v Rakousku bojí že to
posílají až na Filipíny anebo
ohtxi světu ukázat že mail na
svých šííech taky munici!
Minulou neděli vyjel Walter
Wellman z NorvéŽska ku severní
točně abv vyhledal prof Andree
'lrtervž iak známo před rokem
wletěl Ir točně v balonu Kéž by
tak mohl naším hochům na Kubě
trochu toho točnového
V1"M — —
chladna!
Táhlí ta španělská loďstva mají
vrvte smůlu! Severu — par
AAn fVrvera usadí se v Santijágu
JV"f —
a pan Čamára zas nemůže z Port
Saidul Aby do toho jako říkal
chceme atd atd Inu ovšem
Americe jsme všichni stejně
oprávněnými občany v Rakousku
v
jsme poddanými jeno veličenstva
bezpráví a to je ta difference
mistře Thune!
Škoda že ta naše vláda je tak
na hlavu padlá a neví o gen Šnaj
drovi! Kdyby jen jeho povolala
svěřila mu velitelství on by řekl
vt f 1
ajn - rvaj - draj a uz oy Dyio 200
000 mužstva na Kubě sakumpak
veškerou výzbroji kanonama i
mulama se všema potřebama a
zásobárna A zas by řekl ajn -
cvaj - draj a už by byli za ostna
tým drátem zrovna mezi samýma
Španěli A ještě jednou řekl
by ajn - cvaj - draj a už by byla
Kuba naše bez ztráty jediného
knoflíku posledního muže
Však ještě pozoruhodnější jest
obchodní bilance která se nám tu
spůsob jakým žiti by se dalo a nouti musí na stupen ímmediati-
mohlo — čímž sociální otázka Dy sované evropské Slecnty Kraiov
rozřešena byla ského původu sice nemající však
Přemýšlejíce o tomto thématě skutečných trůnů!
přirozeně v přední řadě věnujeme
svou pozoinost možnému utváře
ní se budoucna naší české vlasti a
osudům říše z nevyzpytaného říze
ní nsiirlň světa zvané rakouské
Nazírání ilabsburgů jest obe
střeno dvojím bělmem z něhož
prvé se zove vrozenou německou
tvršiiností v národních požádav
cích ke znamenité kulturní výši
Minulý úřadní rok
Dnem 30 Června končí úřadní
a účetní rok ve Sp Státech a na
tak dalece jak financí a bilance
mezinárodní se týče mohou Spoj
Státy býti úplně uspokojeny Jest- GEN WALLA0E F BANDOLPH
liť rok právě skončený jedním z Teiitelem dělostřeleckého sboru kterýž s armádou na Kubu vypraven byl
neioozoruhodněiších jaký kdy byl Jest prý pravým mužem na pravém miste
K #
v leio zemi ru uduw iuuvi
aolni! úolně očekávání V dru- jeví Kdežto náš vývoz obnášel svatebních smluv již z té příčiny
Ač rádi bychom z historických vyspělých rakouských slovanských
dát vyvodili utváření se tohoto národů a druhé katolicko-náhožen
polyglotního— mnohojazyčného — ské předsudky které jsou rodin
sdružení zemíjež vyvinulo se z vo- ným šílenstvím habsburské dyna
leb králů českých a uherských a ze stie
Jsme příliš velkými realisty a
počítáme jen s konkrétními fakty
nám ani ve snu nenapadne proro
kovati budoucí evropské státní
útvary ale dle přítomného stavu
věcí musí každý rozhodně viděti
že proud evropské politiky žene
se nationálním řečištěm které v
jediném Rakousku má své nevy
zpytatelné sluje a katarakty ye 1
kterých bouří a ječí a které časem
elementární silou rovněž rozervá
ny býti musí aby dráha byla vtI
nou Territorialní rozloha dnes není
žádnou překážkou úspěšné správy
státní ta železnicemi telegrafy a
telefony zmenšuje se na minimum
a proto jedná se o konsolidování
všech kteří mají individuelně stej
né zájmy Dnes volá se po slou
čení románských států v té chvíli
slyšíš všeněmecká hesla na jiné
straně se straší panslavismem a
jedině otevřenou otázkou zůstává
ona rakouská ač nejbolavější A
proč?
V přítomném Čase mešká v Pe
trohradě bulharský Ferdinand a
dnes se s určitostí ví že mezi Čer
nou Horou a Bulharskem byla u-
na habsburskou mo
narchii kritická chvíle a ta se musí
v brzce dostaviti pak v jejích roz-
u a a a
platnost nový celní zlkon a zi nasel maio v-ce nei pmuviu iuU k i I dívá s otevřenými ústy na petro-
fěch 1 1 měsíců obnášel příjem ze tak že vývoz převyšuje dovoz ° ka se toho do
cla 300 milionů V prvních mě- více než 550 mUonQ ťocnopu- ceno oavwuj™ ve kUi„Pvu ~ balkánské na-
1 vt rXWiW t Inírnlív Jfk-£ restaurace na ome- I ceno ve sve pumnc uaiaauanc u
sicích po pfijtí zákona Dy pn- awutui mjr J3U - — ~-t T V T ž Mítimflže Habsbureové zůstali
téři zásobili se nad míru zbožím diny tovary vyve "slovanské většině svých zemí a
na které dle zákona WIsonova sami czine vypiauu y „u - „ - Stoličkou orooairandou Do
platili menší neb žádné clo Proto henu musila czma zaplatit nim Mimo zimního krále tndncba proti sobě gec'ko balkánské
přívoz po prvých 6měsíců byl sia- za poueuy uu n c ™ a j- " 7' Proslaví a mohamedánstvo
: v- _i j 1 K„ílcm ? rtlařili li II těchto CCOlrlvmf nannvnířf rrirt zasáhl no ře- I
pym aprijemrovoyu 'T- uaf'JT J 7": Přijde-li na habsburskou
iaiesni proioti uwutuiau -
íenou radostí dovozujíce že za tonu pruyio uaiwu iciu mc a nausiuuigu x ivucjsi ji v um-
republikánského zákona uingiey- 10 za iuum tiviu nu awUC t uuu J"" - x
reťU v Lil 1 i„ a„ iu„n( nA~tA~~A „o:~:i~i: :t „m vahnách bude váleti se 1 trůn pyš-
ho budou schodky pravé ta jao — ™™ r™"" ' 'T _'Uho starobvlého rodu iehož ma-
bvlv za demokrat ckého zákona porca jeno pusoui n uucuuu u vypravuje nisiorie o siavne pame- -~y ' :
uyiy u Ir xt-it ii:kv__i„ ttr u_ r-t I ntelé mkdv neDOchODih své DOSlá-
Wilsonova pod Clevelandem Vsak cizacom ju J y ' v„ k„i „Um „wxfm
k své nemalé Žalosti shledávají že pravda milý Ctenan ze jsi cen iv ovsem ze 1 s bolesti přiznali - Vu v 1? a Z '
ieiich očekávání se nesplnilo a bezpočtukráte v demokratických musíme že na slavném kmeni Lu- volného letu s něho ovládaných
stojí před národem opět usvčdče- Casopisecn DiaDoieni e uj u- cemoursKycn vyrosu aivony vyno- ~ "
ni z klamu Přinášíť jíž nyní zá- cnranym ciem se piun tuiuc u-inen ve eioiomnem igraunuuvi 1 UUUvv -w-
w # 1 1 v 1 j „ x kunnviti vav AKniMx itnrii um m p n nnnpmp navila
kon celní dostatečný příjem ku vřeme ujt ucUuUt6 ur uuWuCUi Bcu — — — — " ~
krvtí DOtřebného vydání nepočí- její tovary vyrobené lacinou prácí ke koncilu kostnickém slavně mi- ny tím méně katolíky ponévadž
taie ovšem vydání válečné a oce-iona neDuae nupovaiiuu u ) isiru janu z nusy uaaemu puKaieiiiuwot" Fww w rw
kiváse že bude přinášeti každo- ejhle my máme tu Čínskou zea zpronevérou své královské slovo letí na nas nresuo k nam Dyip ci-
ročně ořebvtek skoro 50 milionů ochrany ceini a proaaii - jsme mu- a s rimsKou ciritvi prou jejímž mu siu V-J14u u-
který se bude moci používat k u- ro dvojnasoD ioiik ciziae ne nemravnostem cizoiozsivi a pru-imcui -nlácení
dluhu jsme od ní koupili I stopášnostem náš velký kostnický ce! —
Nejpozoruhodněji jest však bi- A tak výkaz roku minulého roz- T KÍT il nWin hvaií v řr
laňce mezinárodní Za minulých ptyluje tu mlh klama demomti - - ™ VJZÍ1"Í í7w v ™
1 2 měsíců vyvezeno bylo za hran - ckých a kdo ani za tech o rokQ y ve pmomnosu oisnupu a Pie- ~ — - - 7 -
vt naTdp - 4—a -bo boulích jj U i-ujw c„k tn
nou dobu Vvvpzeno bylo za tecn nepoznal mere zasauy pír nez ueDa ze usice renesi mi-
n obili man to pooia V~S „ T „ " u'"'::í"": Koqí Hnburké kpkr
„KVA farom rol iest obno- vvvratiteinycn cisiic ruau uuauie- Kiera vynnaia nam jvomensieno a i " - -
IlVlAU av — — — j I I I aamaMBMBBBMHHHaaaiaHHBM
sem nesmírným Pouze dvakráte ho čerpati poučení čerpati prav- české vlasti vyštvaU z rodné ze- HedDllceJU M Kathoran Aaerick
b 1 BsajauaaaiAwT 1 nonii aimj u rum
1y dějinách této zemí vykazuje vý-du
í
r
" r