Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, July 01, 1898, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    6
Pokrok Západu
ZPRÁVY ZÁMOŘSKÉ
Jaký stát je Rakousko? Zajímavá
polemika rozpředla se mezi orgá
nem knížete Uchtómského a pana
V V Komárova Moskevské Vě
domosti už dlouho mluví o Rakou
sku jako státě slovanském Svět
jim trumfuje: Marně se namáháte
zakryti protislovanskou polínku
Rakousko-Uherska na Balkán
ském poloostrově marně je nazý
váte "velkým slovanským státem"
Jaký pak je to slovanský stát kte
rý na př v Čechách neuznává
rovnoprávnost jazyka českého a
německého Kde v Uhrách každý
kdo se nepřiznává za Uhra maže
býti vržen do žaláře? Či snad se
Rakousko-Uhersko stalo slovan
ským státem od té doby co hr
Goluchovský stal se v něm zahra
ničným ministrem?
Z Bulharska Ruský diploma
tický agent při bulharské vládě
Bachmetěv spolu s ruským vice
konsulem v Sofii Vojevodským a
zpravodajem "Nového Vremene"
objíždějí bojiště poslední rusko
turecké války Kníže Ferdinand
propůjčil Bachmetěvu k jízdě do
Plovdiva svůj vagon Obyvatel
stvo Rusy všude nadšeně vítá a
poskytuje jim nejširší pohostin
ství Zvláště srdečné bylo uvítání
v Kaloferu a v Šipce Pan Bach
metěv prohlížel na' Šipce ruský
chiám budovaný na památku
slavné šipecké bitvy ve válce za
osvobození Bulharů Chrám bude
dostaven příštím rokem Za hla
holu ruských písní cestovatelé byli
doprovození přes Balkán Na
horách prohlédli si ruské památní
ky Dále jeli do Gabrova Trno
vá stoličného města starodávného
bulharského carství a navštíví
ještě Lovču Plevno Nikopol —
V Trnově byli ruští poutníci uví
táni velmi srdečně Starý upří
mný přívrženec Ruska mitropolit
Kliment se starostou města Mom
čevem duchovenstvem nej starší
mi měšťany a davem lidu vyšel
Rusům v ústrety a vítal je slovy
hlubokých díků bulharského náro
da carovi a národu ruskému V
chrámech bylo slouženo vzýzání
za zdraví carovo Druhého dne
dostavila se k panu Bachmetěvu
deputace trnovských měšťanův a1
prosila aby před trůnem carovým
tlumočil city nejhlubší vděčnosti
obyvatelstva Trnová — bulharské
Moskvy — města zosobSujícího
celé Bulharsko a přesvědčeného
že sjednocení Bulharska může býti
dosaženo jen pomocí Ruska Zá
stupci města doprovodili Rusy do
Senlieva
V černohorském monastýru sv
Vasilija Ostrožského konají se
každého roku na sv Trojici pouti
na kterých ss shromažďuje srbský
lid každého vyznání ze všech
okolních zemí Okupační vláda
velmi přísně dbala aby okupované
obyvatelstvo na tyto pouti necho
dilo V posledních letech bylo
skutečně účastenství z okupova
ných zemí menší za to však letos
bylo tak hojné jako nikdy ačkoli
rakouské úřady svá opatření zo
střily Na pouť přijel letos také
kníže Nikola s rodinou a s ruským
vyslancem Gubastovem Když se
kníže mezí lidem objevil nastalo
nevýslovné nadšení Poutníci z
okupovaných zemí radostí plakali
- O 8 hodině ráno kníže usedl na
terase Tu přinesli telegram
Kníže přečetl a podal p Gubasto
vu jenž do něho nahlédl a vraceje
knížeti dvakráte se poklonil Na
to následovaly služby boží jež
sloužili společně černohorský me
tropolit Mitrofan Ban a Rakou
skem vypuzený sarajevský metro
polit Sáva Kosanovič Po služ
bách božích kníže s rodinou opět
vstoupil na terasu před monastý
rem Následník kníže Danilo a
knížata Mirko i Petr po řadě polí
bili ruko svému otci i matce Na
19 kníže povstal a za hrobového
tuba drla tslsjraia který práv
před tím obdržel pravil: "Páno
vé právě jsem obdržel telegra
fickou zprávu od ministra vojen
ství p Ilije Plamence že do Baru
připlul ruský parník "Carica" s
puškami a střelivem jež T V ru
ský car poslal pomlázkou Černé
Hoře "Ať žije car Nikolaj II !"
Dlouho na to rozléhalo se volání:
"Živio car! Živio knjaz gospo
dar! Živila knjeginja!" atd Na
stalo "kolo" jež zahájil kníže
Mirko Lid tleskal a volal Slav
nost byla stále živější a nadŠe
nější
Nové rozhojnlnt branné moci v
Německu Některé berlínské listy
oznamují že se chystají velké o
pravy v dosavádním stavu němec
ké armády a že jsou průpravné
práce za tím účelem již provede
ny Definitivní rozhodnutí v pří
čině těchto změn stane prý se na
podzim tak že říšskému sněmu v
zimě předloženy budou ku schvá
lení značné nové požadavky Pře
devším jde prý o pronikavou no
vou organisaci polního dělostře
lectva Při této reorganisaci bu
dou prý nejspíše dělostřelecké plu
ky podřaděny divisím a budou
zformovány o dvou oddílech kaž
dý oddíl se třemi bateriemi a kaž
dá baterie se šesti děly Sborové
dělostřelectvo by potom odpadlo
Dále má býti jízdné dělostřelectvo
uvedeno válečnou míru jízdeckýcb
divisí a bude sestávati z oddílů po
dvou bateriích každá baterie o 4
dělech Konečně budou prý za
vedeny pro vysokou obloukovou
střelbu polní haubice Dále má
býti z trvajících už formac zřízeno
několik nových armádních sborů
A sice mají zříditi Sasko druhý
armádní sbor se sídlem v Lipsku
Bavorsko třetí armádní sbor se
sídlem v Norimberku a Prusko
osmnáctý armádní sbor se sídlem
v Mohuči Dvouletá služební do
ba při pěchotě zůstane avšak prý
vyžádá se malé rozmnožení kapi
tulantů Také jízda má býti znač
ně rozmnožena Její dosavádní
sílu považují prý příslušné kruhy
za nedostatečnou a velocipédové
vojsko jež se zavádí nebude prý
s to vyhovčti oprávněným tužbám
Pomýšlí prý se aby pro každý
armádní sbor zřízena byla eskadro
na 'myslivců na koni' Konečně
má býti rozmnoženo také vojsko
pionérské a sice pomýšlí prý se na
to aby pluky jež dosud po dvou
praporech Čítaly na příště měly
každý 3 prapory Tuto novou or
ganisaci chce prý vojenská správa
německá provésti vzhledem ku
Francii kteráž prý veskrze zavá
dí čtvrté prapory S Francií mu
sí prý Německo každým spůso
bem držeti stejný krok
Jak pořídil kn Nikola v Londýn!
Markýz Salisbury popřel v Time
su' Že by byl s kn Nikolou měl
významnější rozmluvu než jsou
pouhé fráse zdvořilosti "Neue
Freie Presse" otiskujíc toto vy
vrácení dodala že je tím uvedeno
na pravou míru tvrzení úřadního
listu černohorského Míněn tím
patrně list 'Nevesině' jenž o po
bytu kn Nikoly v Londýně při
nesl následující zprávu nyní dvoj
násob zajímavou když je tak au
toritativně vyvrácena: "Náš go
spodar odjel na návštěvu k angli
cké královně Viktorii jež jej nej
srdečněji uvítala Třeba bychom
nebyli zasvěceni v pobrobnosti
které byly cílem této cesty přece
postarali jsme se abychom poně
kud více odhalili závoj tajemství
který jej zakrývá a pod ním jsme
zahlédli mnohem v více mnohem
vážnějšího a významnějšího než
je pouhý akt zdvořilosti a výrazu
osobního uznání a vděčnosti k an
glické královně a indické císařo
vně za přátelskou pozornost a lá
sku kterou již od několika let o
svědčuje kn Nikolovi a Černé
Hoře Sotva by se byl gospodar
vydal na tak dalekou a rychlou
cestu sotva by se byl na ni vydal
tak vesele a rád kdyby ho nebylo
vtdlo d Londýna kím mnobám
dražšího než osobní 'pohodlí a
snad i důležitého pro budoucí osud
Černé Hory ne-li pro osud všeho
Srbstva Dodejte k tomu ještě
'nahodilou' schůzku kn Nikoly s
bulharským kn Ferdinandem v
Opatiji v průvodě a přítomnosti
černohorského zahraniČného mini
stra a bulharského i ruského po
sla na Cetyni a můžeme nejen my
na Černé Hoře nýbrž po všem
Srbstvu kolem ní bezpečně počí
tati na mioho lepší budoucnost v
nej bližní době Naše křídla ro
stou a sílí naše naděje se rozma
chují neboť dnes po carské po
mlázce Černé Hoře a po význam
né cestě gospodarově do Londýna
očekává nás jakési příjemné pře
kvapení které přinese prospěch
Černé Hoře i všemu národu srb
skému" Pokus utvořili spolek australských
států kterýž by stál pak oproti
suverénní nad ním Anglií jako je
den celek kdežto dnes z jednotli
vých osad australských každá sa
ma o sobě od mateřské země ne
odvislou bude ač vzbudil v po
slední době hojně smělých nadějí
nepochybně — ještě jednou zmařen
Zavedeným za tím účelem všeobec
ným hlasováním lidu ve všech 0
dách australských zjistila se až
dosud většina pro utvoření státu
takového pouze v osadě Tasmánii
a Viktorii Právě ale v osadě
nejstarší nejzalidněnější a nej bo
hatší v Novém a jižním Walesu
nebylo dosaženo potřebných 80-
000 hlasů pro souhlas s utvořením
spolku takového počet taký nut
ný byl v osadě této dle zvláštní
klausule dotyčné předlohy spol
kové Ale bez souhlasu této nej-
důležitější australské osady jeví
se spolek takový nemožným V
iné osadě australské v Západní
Austrálii bylo hlasování odroče
no -
"Již po leta potřebuji v rodinném
kruhu svém co lék Chamberlain's
Couflrh Bemedv a Dovždv s dobrfm
- — — —
úspěchem" praví nám p "W B Coo-
per z £1 Bio Co! "Pro dítky shledá
váme lék ten zvláště účinlivý" Na
prodej ve všech lékárnách
Odjezd a příjezd dráh
na vfchoš NMraži na 10 a Masoni od" ýcž
48 rino Chicagský expres 415 odpol
06 odpol „ Vestibule 765 ráno
M oduol Jhlcao & St Louis 250 odpol
140 ráno PacJunctloc (vyj n 610 odpol
B A M B R
na západ Nádraží na 10 a Mason od lápadu
35 odpol Denver denní expres 406 odpol
35 odpol Dcadwoodský Express 406 odpol
36 ráno Den vrexp každodenně 986 ráno
Ub veíer Llncolnský místní 1745 veíer
56 odpol Llnoolmilíý poHovní 1130 dop
Vyjma nedřít
Ks Cy 8U Joe tCB
na jlb Nádraží na 10 a Mason od Jlbu
06 ráno Kan Cy denní express ftJO ráno
1000 veíer " noční " Jfl10 odpol
Union Pacific
na západ Nádraží na 10 a Mason od západu
406 odpol Poštovní rychlovlak 1030 ráno
SIaOráno Overland rychlovlak 446 odpol
636 odpol Orand Island miatní 360 odpol
406 odpol Beatrice8tromsbura 350 odpol
Vyjma neděli
Chicago A N Western
Nádraží na 10 Marcy u)
1045 rano Vfchodni Express 540 odpol
630 odpol ChlcagBk osobní 800 ráno
446 odpol Vestibul rychlovlak 310 odpol
1J áno Carroll a hioux City
Vyjma aeděli
ChloMHwJtStPauL
Nádraží na 10 a Mason
6 JO veíer Chicagský rychlovlak 806 ráno
1109 dop Ch a sloux City expr 335 odpol
Vyjma neděli
Mlsaourl Pacific
Nádraží na 15 Webster
300 odpol Kanaas Neb 1265 ráno
930 veíer Ht-Loulsský a K Cexp s ráno
115 odpol Nebrassky místní 900 rána
F K Mo Valley
Nádraží na 15 Webster
í00 odpol Kxp do Černých Vrch6 500 odpol
100 odpol Wyomlnguký express 600 odpol
750 rino Norfolkskf express 10% ráno
615 odpol tPaulky express pi0 ráno
Wabash B B
Nádraží na 10 a Mason
(JO odpol St iiouis express ILJOdopol
640 ráno Qntncy local 1045 veíer
lUOdopol St Louis Cannon Ball 4 JO odp
Osnaaa Kanaas City nad Kastora B B
Omaha and St Loala B K
1046 veíer IQ-iincy local denní I 50 ráno
lUUrino Kt Louis and Nr Lim I 4J0 odp
Ch Kock Island V
Nádraží na 10 a Mason
Na východ:
í00 rano Východní eipresa odpol
4J odpol Denver a Vestibulový 1 odpol
700 večer Noíni express 815 rano
Na západ:
1J6 odpol Denver a Chicago US odpol
Na Ha:
141 nasel Taxa o£j Kxprass 1040 rase
Jaká
jest
vaše
krev?
yti zdravým
I Mkraal SessMlva a vyrabltelt
kaldi láhev opatNna ta na obalu regi
strováním čutám Kupujioi míli by
ÍirlhMdnoatlaby nabylo vymazáno neb
laak směněno Nero&žete-li bo Tt
svém místi dostali plit na
Dr Peter Fakraey 112-114 s Hoyoe
sv Cfekfo ID
W onjrwsjrwynarwgrWnJi 11
xm make
r
namaM- a
twnal Scwifitf Martine
339BROADWAVW
FRED ERUG'S OOAIIA PIVOVAR
Hndební kapela hraje každou nedíli v Krasovém Parku Jest to nejkraanéjfií
výletní místo pro rodiny kde naleznete krásný pažit husté stromoví pěkné houpač
ky a občerstvení jak pokrmu takž i nápojů všech druhu zejména všeobecně oblí
beného nsfieho piva zvaného "Extra Pale Cablnet Vezmete pouliční Walnut Hill
káru a požádejte konduktora o lístek na Benson motor který vás přiveze k Parku
Úřadovna na Jaokson ul mest ÍO 11 ul - Tel
Lee-CIarlc-Andreesen Hardware Co
prodávají ve velkém : —
Tlačené vyrážené a lakované plechové náčiní— Cínovaný plech
železný plech a kovové zboží— Ostnatý drát hřebíky nožířské
zboží bicykly střelné zbraní náboje a sportovaké zboží
!2l9-'223 Harney ulice -- - OMAHA NEBRASKA
South Omaha Brewing Co
B JBTTES moJiteL
vaří
výtečné pivo obyčejné jakož i zvláštní druh Pale Export"
Telefon v South Umaže 8
METZUV
Vyrábí vyhlášený a po celém fAlA+-AJ
západě za nejlepSÍ uznanj
ý 1T1VIXIIT iVi-aiWzvlaitu
Omáa Brewing Ass'n Pivovar
vyrábí celém západu rozcaýli výtečný ležák
Tho Chicago Lumber Co of Omaha
jest jedlson snrtecsostf
proaavac
est otázkou životní důležitosti pro každého kdo chos
Nejvíce nemoci berou původ v naci-
té krvi Tato znftsobuje křtíce vředy rftil soucho
tiny a i smrt Zdravá krev dodává1 svalftm mosku
nervaní silu k vvrvalostl Posilu ]e s obrnuis UlO
proti nemoci Proto melo by býti nalí nelvětll péci
užíváním spolehlivého léku udržovat! Ji Cistou
▼ stavu normálním
nejenom všechen krtičnatý jod
odstraňuje ale tvoři novoti bo
hatou krev a ukazuje m býti
v skutku posiluj (cím lékem Jeíto
tvoří zdravé pevné maso Není
na prodej v lékárnách — ale pouze
od zvláštních místních jednaUlA
nebo přímo od majitele
swrw
rr?m
PIVOVAR
1Aílr Objednávkám vnuj se
zvlá£tní pozornost
Gmhniv
Belvriere lil
Mi lze vftií:) cc:itl st:r::l CM
14tá a Marty allee
OMAHA NEBRASKA