Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, July 01, 1898, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
: ZPRÁVY ZAHRANIČNĚ
Telegrafické
ě j ji jsr umlem ijiAiuiJiusianciii II d-
i ~Xrtr i„xi„ i „1:1 it_3t:
takových rozměrů že policie byla
malomocná Konečně povoláno
bylo vojsko a 15 výtržníků zat
čeno ř ' t:
}V Rakousku chystá se minister
tvo ku vládě bez parlamentu
Oznamuje se totiž že císařským
ediktem prodlouženo bude proza
tímně vyrovnání s Uhry o jeden
rok do kteréžto doby vláda odpor
Němců zlomiti doufá
f Ve Vídni zahájeny počátkem tý-
dne jubilejní slavnosti na oslavu
fotilerého nastoupení císaře na
trůn a sice odbýval se velikolepý
průvod dětí Na 70000 Školních
dítek obojího pohlaví a všech vy
znání všechny svátečně ustrojené
v císařských barvách defilovalo
kolem císaře Jásotné pozdravy
drpbotiny působily na císaře tou
měrou že při poděkování na po
zdravy slzel Ku výboru jenž
pořádal průvod vyjádřil se císař
že tato slavnost je mu útěchou v
mnohém neštěstí neboť zpozoro
val že vídeňská mládež lne láskou
k císaři a k říši a z té příčiny
možno doufati že příští mužové a
ženy vyplní veškeré jeho naděje
Ačkoliv průvod vynikal svojí spo
řádaností a vzorným chováním
počínala si přec vídeňská policie
přímo surově při rozhánění zá
stupů lidí
Uherský sním odročen byl v úte
rý císařským rozhodnutím do dne
! 5 září
Ý ) V Haliči nabývají protižidovské
Xnepokoje rozsahů stále větších a z
_Jwenkova počínají se i do měst Ší
ritií Dle pondělní zprávy vídeň
ské vrhlo se obyvatelstvo venkov
ské v sobotu k večeru na město
Y Starý Sandeč a po několik hodiu
' mělo ve drancování obchodů i
1 r ' i 1
nvrn sn Krnmvrn vu n i i riiKii
dav na šest mil vzdálený Nový
SandeČ byl však jízdou rozprášen
a kolem města za účelem zameze
ní drancování kordon vojenský
utvořen V předměstích vzdor
přítomnosti vojska bylo několik
obchodů Židovských vydrancováno
a zapáleno Z Przemyslu dochá
zí též zprávy vážné a vládou za
účelem udržení pořádku vysláno
tam několik pluků vojska
"Ze Lvova oznámeno v pondělí
že v krajských hejtmanstvích
manowa a Nový Sandeč(?) prohlá
šen byl stav obležení následkem
protižidovských výtržností jež
stále větších rozměrů tam nabý
vají V Z Říma oznámeno v úterý že v
l Kieti pocítěny dva prudké oirasy
země Trvaly devět vteřin a znač
ný počet budov byl při tom po
škozen V Castle Frances bylo
zemětřesení též velice prudkým a
při sessutí se několika domů bylo
několik osob raněno a jedno dě-
cko usmrceno
Pafeii oznámeno v pondělí pa
pežským nunciem z Madridu že
V královna-vladař ka vyžádá si za
kročeni jeho v zájmu uzavření
MIHU M " vi —
nadejde Pro přítomnost dle ná
hledu vladařky jest pro Španěl-
sko nezbytným aby se ve válce
pokračovalo
'italským senátem přijat v úterý
Lk i nrltrfi zavedení cla Z
U1 t v ~ -~ —
obilí
V Itálii podařilo se konečně se
stavení nového ministerstva gen
Pellouxovi kterýž mimo předsed
nictví i' ministerstvo vnitra pře
vzal Mimo něho jsou v mini
sterstvu: Canevaro ministr zahra
ničních záležitostí Carcano mí-
Varrhpllí ministr
Dlall uuauvi vv
a ' a - ? _ — a £ f Ir
yVlumbo miniltr námořnictva
Bacčelli ministr osvěty Fortis
ministr orby a Nunzionasi mi
nistr pošt a telegrafů
Z Pařlíe telegrafováno v úterý
dr Betancesem zástupcem Porto
ricanské junty kteráž dosažení
neodvislosti ostrova onoho za účel
má že prý Španělsko rozhodlo se
samostatnost ostrovu tomu uděli
ti při čemž prý pouze nějaké vý
hody obchodní sobě vyhraditi za
mýšlí Krokem tímto zabrániti
prý doufá Španělsko padnutí o
strova onoho do rukou Spojených
Států
Ve Francii skončena krise mini
sterská sestavením kabinetu Bris
sonova Týž předstoupil s pro
gramem svým před sněmovnu ve
čtvrtek a důvěra vyslovena mu
značnou většinou
Z Petrohradu oznámeno v pon
dělí že město Rjazaň hlavní to
město gubernie téhož jména a
přes 30000 obyvatelů čítající
zničeno bylo požárem Škoda
páčí se na několik milionů rublů
V Japonsku dočkali se prvého
stranického ministerstva jehož
sestavení svěřeno bylo Oakumu
Stagakimu Z ministerstva staré
ho podrženi v ministerstvu pouze
Tsugumichi ministr námořnictva
a Katsuri ministr války Dosud
zastoupeny v ministerstvu strany
všechny
Spisy vydaní našim nákladem
Leletínský kovář báseň Svatopluka Če
en a ale puvoanino v mkoubku BKonn
skovaného vydáni Čítá 88 stran Cena
25 centů Do Čech zasýláme ji se zaru
fonfm nnrítvnčho doiití za 15 centfi Bfi-
hem jednoho roku rozebráno bylo vy-
# _ r i J v iijí
uani prve a usporuuanu uruue auiencuc
vydání
Památky Českých emigrantů Napsal
Tem apek 8 9 původními vyobraze
ními Cena vázané 75 centfi
ValdSlýn historicko-romantický obraz
od Karla ilerloso (Jen a W centu
D dictvi Aztékvv román ve třech dí
lech od Duplesise Cena 60 centfi
Po půlnoci román od Vác Vlčka 480
1 1--Cl — 1 UA „-„A
vemycu nirau wu ou ucuiu
Nebczveíni tajemství román z anglické
ho od Uhas lteada 231 stran velkého
formátu Cena 40 centfi
Elba a Waterloo historický román od
F IStolle 329 stran velkého formátu
Cena 00 centfi
Za test otcovu roman od Xavier de
Montopinu 108o stran velkého formátu
Cena 75 centfi
Rukopisy Králodvorský a Zelenohorský
se snímkem několika listfi prvnéjsího s
poutavou přednáškou o nich od p J A
Oliveriusa obsahuje 144 stran Cena 25c
Tajemství tločinu ha Porter Squarů
Napsal Jí U Farjeoni přeloženo z an
gliciny 240 stran velkého formátu Ce
na 40 centfi
Školní tákony v Nebrasce Zčeštil Jan
Rosický Cena 50 cent
ViČný lid velký románlvčhlasného ro
manopisce Eugena Sue 1216 stran pou
ze il00
Nový Uonte Kristo napsal Jul Vernea
obsahuje 576 stran cena va centu
Tajemný hrad Karpatech román od
Vernea 170 stran cena au centu
Chrám Matky Bolí v Paříži čili Esme
ralda spanilé (16 vře cikánské Román
světoznámého spisovatele Viktora llugo
Obsahuje 512 stran cena 50 centfi
Osudnou stopou poutavý román od Em
Oaboriana Obsahuje 415 stran cena
35 centfi
Dlti kapitána Oranta jeden z nejvít
šfch a nejpoutavčjfifch románfi Julia
Vernea Zaujímá 721 stran cena 60c
V cizích sluíbách povídka z déjin če
ských od Aloise Jiráska Čítá 250 síran
cena 20 centu
Meziproudy historický román z déjin
Českých od Aloise Jiráska Obsahuje
618 stran cena 60 centfi
Bílá Hora aneb tři léta z třiceti histo
rický román z déjin českých za války tři
cetileté od Lud Rellstaba Čítá 153
stran cena $ 00
Moderní otroci Velepoutavý román
nrl R V Ilacklander a Obsahu le 1120
stran pékného formátu Cena 75c
V sálaní a na galejleh Román od
Fonson du Terrail Obsahuje 608 stran
cena 40 centfi
V Knihovní Americká vvcházf stále
Aýborné spisy od neivěhlasnrlMch spiso
vatelů &a2uycn 14 onu vy me sesu o m
stranách do roka vyjde SWseSitfi 1664
stran obyčejného velkého knihového
formátu a preupiatn na ros stoji pouzt
1100
Předplácejte STým přátelům
"Hospodáře" do Čech pouze
$50 roíne
ADRESÁŘ
ČESKÝCH_SP0LKŮ
OMAHA
ítád Palacký L 1 ZČItJ
aAhfvisvé pravidelné schAze vžiíy 2 6trý v
mísící o 8 h voeorni v 1 1303 J 136 lrt ul Před
K W HartoS taj Ant Kment VM7 15
ul óčotuík Karul HtfKer
TM Jed Hokol v Oinnhn
jdbývá své uravldolné Hchfizo každý druhý
čtvrtuk v rriCHÍcI vořcr vosvó niixtnoNtl 'ZMU
80 13 8t Přods Rud Havelku 1157 Ho Mlh
Bt tajomník B W HartoS 1418 rear PopploUm
ave úřotník Vr J Vlálo U1H Popplutun avo
Pokladník Ant Kment 1347 Ho ll tilr
Podp Sokol Tyrš i lT
odbývá své schAisn dvakrát mísíCnř každou
1 nwlřll a 3 pondíl! v mChícI v HÍni Mutzoví
Celoroční Huliúze odbývá se 1 nedčll V říjnu
přilítaní schůze 1 nedill v dubnu a Stvrtietm
v lednu a srpnu Předseda Vr Svojtek mí
stopředseda Kr SvolMjda taj John Chleborád
1255 liž 15tá ul áictník Josef Kaňpar 14B1
Již lí ul Pokladník V F Kunci 13l 80 13
Jan Hus Lože £ 5 Ryt Pjthia
odbývá schfize každou první a třetí středu v
mísící v Národní siní na 13 a Willlam ul Ve
lící kancléř Kd Hoich 401(1 80 th str Strážce
archivu a pečeti V Vodička 104 K 15th str
Strážce financi V Přibyl 121 1 Již 13tá ul Po
kladní Jos Novák 131W )lž 13tá ul
Bohemia Lože i 814 AOUW
Odbývá své pravidelné sebfize v Národní siní
každou 8 a? středu večer V W Itandhauer
M W V Bláha R„ 1704 80 18 8t„ J V Vacek
VS210 8o 14 8t C Rosewater spol lékař
222-Uee Hullding
Tábor Colnmbns č 60 WOW
jdbývá gchfize každé 2hó úterý v měsíci v Ná
rodní síni v s h večer Předseda Vr Svoboda
1334 Již 13 ul Místopředseda Fr Semin Taj
V J Fitle 32nd 8t bet o& P South Omaúa
Pokladník V 1 Nepodal lil Již 14 ul
Tábor Lípa Čís 127 W 0 W
Odbývá své gchfize každý druhý a čtvrtý čtvr
tek v síni p J Hrocha Předseda Josef
Dolejfi místopředseda Vác DoleJS klerk Ant
F Novák: 721 80 14 St pokladník Jos Johá
ekl012 HomerStr
Sbor Vlastislava i 29 J Č 1)
sdbývá schůze každou 1 nedčli v mísící v Ná
rodní síni o8Ví hod odp Předsedkyní pí A
Kalinová Tajemnice E Bandhauerová 1908
Ho 12 St ňřctnlce K BartoS Pokladnice
Josefa Moučková
Sbor Boleslava č 60 JČl)
odbývá schůze každou 2 nedčli v mísící v Ná
rodní síni o 2 h odp Předsedka Anna Krej
čová 1240 Již 13tá ul tajemnice FrantiSks Ča
pek 2813 Jíž 14 ul očetnlce Antonio Macho
vá 1221 So 15 Bt pokladnice Antonie Kmen
tová 1247 Již 15 ul
Sbor Hvězda Nové Doby č 86 J (' D
odbývá své schůze každou 3 neděli v mísíc! ve
2 hod odp v síni Metzovč Předsedkyní Apo
lena Kunclová 4022 So 13 Str taj Vllhemí
na Bartošová 1234 So I3th8t účotnlce Em
Chloborád 1219 80 15 str
Sbor Martha (írove č 10
odbývá své pravidelné schůze vždy 4 neděli v
mísící v Národní síni Předsedkyně Marie
Havlíčková 13 a Willlam ul místopředsed
kyní Lena Kunclová tajemnice Neltle Svobo
da 1334 1 13tá ul pokladnice M Boukalová
1301— 14ta ul průvodkyně Anna Krejčí
Sbor Čechie D ofH 161 A 0 U W
odbývá pravidelné schůze každý druhý a 4tý
čtvrtek v mísící ve 2 hod odpoledne v míst
nosti pana J Hrocha v síni Metzoví Před
sedka Anna Žižkovský místo před Kosy Mi
kuláš obřad nice Anna Havlíček tajemnice
Ludmila Mlaská? účetnice Marie Stru kel po
kladnice Josie Vacek pr&vodkyně Růžena
Havlíček vnitřní stráž Mario Majer venkovní
stráž Anna Černý -
Sbor Lilie 5 9 Kruhu Dřevařek
odbývá své pravidelné schůze vždy v čtvrtou
neděli v mísící v místnosti p J Hrocha Před
sedkyní Marie Jiráková 1245 liž ltt ul místo
př dsedkyně Julie Horáková 1249 Již 16 ul
tajemnice Marie Bamcová 1255 Již 13 ul po
kladnlce Katie Wolf průvodkyní Marie Le
mánková 00-tf
SOUTH OMAHA
T J Sokol t Só Omaha
odbývá své schůze každý 1 čtvrtek v mísící v
síni Koutský Bros Starosta Jan Koutský
20 a Q ulice místostarosta J M TobláS 18 a
IT ul tajemník František Radil ltí a S ul
Ačutník Jan Vomáčka 18 a Q ul pokladník
FranMAek Hájek 80 mezi N a O ul náčelník
Alois Krajíček
Praha lože č 328 AOUW
odbývá své pravidelné schůze 1 a 3 středu v
tnísicl v síni p Koutskýho Jos Kramolish
P MW Thomas Lysec M WF J Vitle taj
22 bet O V St J Kramullsh ačetník 18 a P
ulice
Tábor Cedar Wood L 19 WOW
odbývá své schůze dvakrát za mísíc každou 2
sobotu o 8 h večer a každou I neděli ve 2 h
dn v síni Koutský Bros Předseda Krant Vo-
cásek 307 Ho 23 W str místopředseda Anton
Remci taj J M TobláS ccr 18th & U st á
četník Jan Zavřel pokladník Fr Koutský
Tábor Žižkův Dub 2 115 W 0 W
odbývá sve schůze každou třetí neděli v misi
cl Předseda Dom Hlávka místopředseda
Frank Hrabík tajemník James Formánek
25 th St bet N i M pokladník Anton Pl
voBka Di&r Prokop Yelký l 380 IOF
adbf vi své schůze každý první a třetí čtvrtek
v mísící v síni Frankově v So Omaze PCK
John Kubát C K Jos Tesnohlidck V (I K
Václav Sobota R Joseph Krown 8328 Bou
levard ave F 8 Fr Vaíák 17 a Berry:
TreausurerJ Halný 1 a 8: SW J Kosík 23
Wyman JW John Bárta I O Jos Stanek
il a auaid lesnonuueK
Rád Palmové Dřero ř 7
Kruh Dřevařek v South Omaze odbývá schůze
vé každé poslední pondělí v měsíci v mistno
itt Br Koutských Marie Vomáčka Důstojná
poručnlce Eleonora Elierl místopředsedka
Katle Vorásek 39T Ho 23 str tajemnice Fran-
111 DlnXI Y_ 1 X -1 n PMnlilLr Cnhnil
soukromnice Barliora Racek průvodčí Katie
Vomáčka vnitřní stráž Frautlika uarta ven
kova! stráž
Knihkupectví Pokroku Západu
Máme na skladě velké množství spi
6 zábavných a poučných te všech
tnolnjch oborů Divadelní spisy má
me víechny jeí jsou k dostání v růí
nfch sbírkách Pište ai o seznam a
obdržíte jej t darmá Adresujte jedao-d-ie
Pokrok Západu
Omaha Ifeb
Mlsu
Aeský právník
Písárna t čísle 933 N 7 Life Bld? O&aL
Kdokoliv potřebujo právnické pomocí shle
dá v pana Berkovi právníka zkušeného kterj
dlouholotou zkuAonosti svojí může krajanům
n tím kdykoliv správné posloužili 33-tf
Léto přichází navštivte
1207 DougliM ul
Majíť na ruce gasol lnová kamna všechny
správky a vůbec v?o co v obor jejich spadá
Elastické
punčochy
Prňtržnó pásy elektri
cké baterie berle vzdu
Sné polštáře podpěry
Atoniaty lůžkové pán
ve kaučukové zboží
ranhojičské a lékařské
nástroje
K dostání
v lékárné
Aloe & Feníold Co
1408 Farnam ul
Proti Paxton Hotelu
Dr Galbraith & Lord
provádí prakci ranhojilískou
a létl Ženské nemoce
OFFICE: v Paxton Block ua rohu 16 a
Farnam ul Omaha Neb t
Jsou též k nalezení každodenně v 8t Joseph
nemocnici
hlO dt88-4m
5
Prodáme za ceny
nejnizsí
Oxfordky šnérovací
i pantofle pro dívky
i ženy a tuto stůj z
několik cen:
Dětské pantoflíčkv a páskou 75c
Dívčí " " $1 00 f
Ženské "
$100
až $1 50
rtskó Oxfordky a žluté Suěro
vací za 85c až $100
Mužské Oxford a šnérovací žluté
za $1 00 až $125
2 Žeuské Oxford a žluté za 75c N
$1 00 a $125
Wm N Whitney
107 již 16 ulice
AI tM SW
$5
kol z ni
Izb si vydrad
Více než tacet
rozilíIoýcLt Mi
i sm)š8Qin odsíin
i imtt tolik
a sin
PQvoůoi ceny
ejicb nyly: 50
j 15 625 65
tjii a Mim
zt)řtk n oulek n ceny
flíOMí $700
Repi
II v
roiMcli
PÍIIBYVŠÍ 1)0 OMAKÁ
v Mm
UZŘÍTE VŠE CO VIDĚTI
LZE V OBORU ZBOŽÍ
Střižního pláště
zboží moderní a
šperkovní obuvi
obleky koberce
čalouny atd atd
Vyplatí se Vám navštíviti Boston
Store každý týden aneb každý
den v celém roce — Vždy
uzříte nějaký nadoby
čejný výprodej
České prodavače naleznete
v každém oboru
Navštivivši OmahuučiQte Boston
Store svým místem odpočinku a
písárny místem kde možno vám
se umýti a poobědvat! vůbec kde
možno vám pohověti si jako do
ma neboť máme místa a zvlášt
ního zařízení pro -každého a
zcela zdarma všem Jsme při
praveni vzíti v ochranu vaše za
vazadla a balíčky Každý obdrží
známku za vše a to zcela zdarma „
BOSTON STORE
- J L Brandeis & Sons
roh 16 a Douglas ul
Předplácejte Hospodáře svým
přátelům do Čech Předplatné
pouze $150 na rok
é é éé mm fl lÉÉfc fc k+é
IPocá-telc koncem
rroí J PonévaČ jen málo příznivé doby
nám zbývá ku včasnému prodání této zásoby
obleku Pak nastane doba 'výprodejů' Vel
kých snížení cen% 'prodávání za pul zdarnia%
a podobných jiných bombastik v jakých nč
které závody si libují aby lehkověrných k so
be lákaly
Pak můžete u nich koupit! jich $500
oblek za $498 a uspoříte dost abyste si mo
hli koupit! jeden "stick-candy"
Jest lidí dost že nechají se takými zá
vody svéstl My jsme zviklí obchodotati s
lidmi zdravých a zkušených náhledů
My tuto činíme obecenstvu VELKOU NA
ItÍDKU $500 obleku Máme několik set
zvlástř dobrých obloků v ceně $500 až $700
jež všechny vyprodáme po $500 oblek
Á proč!
Pončvač shledáváme v této pokročilé do
bě letní ie máme nčco přes 300 lacinějších
obleků a nemůžeme tolikerých zásob dobře
uložiti na podzimní prodej
Pročež nechť každý hledí kout železo
pokud horké a nečeká na příští mčsíc až bu
de moct nosit! oblek v nčniž není jediné nitě
vlněné
Jak svrchu jsme pravili můžete n nás
nyní tyto dobré obleky dostat! po $500 a
máte příležitost vybrat! si s celé hromady
ten nejlepŠÍ — snadno je poznáte — dle
lepší úpravy aČ všechny jsou vlněné a za to
vám Guarantce ručí aneb vám peníze vynahradí
IP v vr
V
—