Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, July 01, 1898, Page 16, Image 16

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    IQ
'Pokrok Západu
Prcdíváce vVhradné
Máme obé nejlepM Jakosti a za ceny nejaaliií Ž4dná jiná firma
nemíiže vám nabídnout! tak dobré druhy za cenu levnější než my Mimo
to obdržíte od nás ochotné a okamiité obsluhy a plnou váhu ať objednáte
Již led neb uhlí vše v stavu nejčistsím NaSi vozkové jsou úslužní ku kaž
dému s našich příznivců Objednejte led i uhlí u nás a budete uspokojeni
South Omaha Ice tt Coal Co
Tifc3aiis7 1001 Farnazn St qob
ťrtToa
takou
GROCERII
Vlastni
Jos Novák
vč 1252 Jii 13 ul
Hojný vbér Čerství grocerle zeleniny s
vařenln atd sa ceny mírné Botl
Z NAŠEHO MĚSTA
Lékárna pánéCenuá
kova jest nyní šůr přesté
horána do vedlejší soverné
Ježicí budovy vedle mód
ního závodu pí Hynkové
— V pondělí předvedena byla
soudci policejnímu na obžalobu z
opilství paní John Morganová na
24 a Seward ulici bydlící a ne
vzalo ji ta dlouho aby z obžaloby
propuštěna byla Dokázáno to
tiž že paní ta nedaleko obydlí
svého při návratu z města přemo
žena byla vedrem a k zemi klesla
nahodící se pak k tomu novope
čený policista za opilou ji měl a
vzdor protestu sousedů ji zatknul
a přivolaným vozem policejním na
stanici dopraviti ji dal — Lekce
kterou za to cd soudce dostal
mnoho se mu as nelíbila
— 4 půjdete na Kubu aneb na
Filipa {Filipíny) nethte si upéci
buchty ze Zvonečkový muky K do
stánji víadi 75tí
— t4e vyjádření okresních ko
misařů jest přítomně stav financí
okresních ' lepším Uez kdykoliv
jindy Daně v minulém roce pla
ceny s ňeobyČej nou přesností a
seznam dlužných daní bude vůči
letům minulým neobyčejně ma
lým Z daně na rok 1897 použi
telných 85 procent obnášelo &161
$9295 z čehož skolektováuo bylo
dp 1 června $oS830g3 a od té
doby dalšicb $13000 tak že pou
ze jen $ 39 362 02 nezaplacených
daní zbývá a soudí se že z toho
ještě značná část zaplacena bude
než k ohlašování prodeje majetku
za nezaplacené daně dojde
S nastalým teplým počasím
záfoveň vzrůstá i žízeň a každý
zajde si rád na sklenku výtečného
moku FRANK TRANCL 1268
jižní 13 uL prodá vám sklenku
výtečného moku Schlitzova jež
vá posilní Že i ostatní s ho
stincem spojené jest třídy prvé o
tom mú-e být každý ujištěn 41-tí
_ v literním zasedání rady
městské přišla k projednání zále
žitost policejní a požární komise
a sice přijata sedmi proti dvěma
hlasům— Burkley-ho a Lobecka —
resoluce kterouž na základě ozná
meného již námi rozsudku nejvyš-
sího soudu státního usnášeno jest
že za jedinou zákonitou komisi
uznává se ona raayorem jmeno
vaná a radou městskou schválená
totiž ona sestávající z Chas J
Karbacha V J Cofímana M H
Collinse a P W Birkhausera a
že odbou policejnímu a požární
mu obzvláště pak jejich náčelní
kům nařizuje se uznávat! jedině a
výhradně komisi tuto této zprávy
své podávati a rozkazy své od ní
přijímat) a ten kterýž by rozkazu
toho neuposlechnul že beze všech
okolků místa zbaven bude —
usnesení toto bude mužstvu obou
odborů oznámeno tak aby vědělo
dle čeho na dále říditi se má —
Ordinance kterouž poukazováno
bytí mi k výplatě 1305843 z če
ho! $93023 jest za nájemné z
hydrantů a $60593 za opravu
asfaltové dlažby odkázána výboru
LED UHLÍ
finančnímu a podobně odkázány
příslušným výborům ordinance
kterouž změněno býti má jméno
Haif Howard ulice na Dewey ul
a kterouž vydláždění Centre ulice
od 34 ku západním hranicím mě
sta nařizováno býti má
— Jsou všeliké místnosti v mě
stě den co den se vyskytující nej
větší však přízni těší se hostinec
sokola Havelky? A proč Nejen
že nápoje jsou Number 1 je tu
však v téže budově hotel vedle
divadlo Creightonovo a vůbec vše'
co se zamlouvá jak hostům kteří
město navštíví tak i krajanům
zdejším Neopomeňte zmíněný
hostinecc ' navštíviti nenaleznete
lepšího obsloužení nikde tf
— Dlažba prodloužené Centre
a Dodge ulice nákladem okresu
prováděná pokračuje zdárně ku
předu a dle udání kontraktora
bude práce ta do 1 srpna hoto
va Na Dodge ulici dlážděno jest
další tři čtvrtě a na Centre pět
osmin míle
— Když v úterý o polednách
nákladní vlak dráhy Burlington-
ské do města našeho přijel nale
zen v jednom z prázdných náklad
ních vozů neznámý muž ve stavu
bezvědomém s třemi hlubokými
ranami v krku a z toho že ote
vřenou břitvu v rukou svých dr
žel soudilo se že nejspíše o sa-
movraždu se jedná Jelikož ne
šťastník ještě známky života jevil
dopraven byl rychle do nemocnice
svatého Josefa kdež lékařská po
moc mu poskytnuta Když k vě
domí přišel a ze ztráty krve poně
kud se zotavil prohlásil že ve
voze přepaden byl černochem
jménem Walker a že mu rány ony
jím zasazeny byly když dobrovol
ně peníze své a hodinky vydati
mu odmítnul Dle výroku raně
ného vstoupnul do vlaku v Mc
Cook chtěje si v Omaze nějakou
práci naleznouti a Walker přistou
pil prý v jedné ze stanic následov
ních Až k South Omaze choval
se černoch k němu prý píátelskv
jakmile však vlak k Omaze blížiti
se počal vytáhl prý břitvu a o vy
dání peněz jej požádal Když
vyzvání toho uposlechnuto neby
lo vrhnul se naň černoch a zasa
div mu několik ran do krku o pe
níze a hodinky jej obral načež
když vlak v obvodu městském
volněji jeti počal s vlaku sesko
čil — Policii dán byl dosti dobrý
popis lupiče vzdor tomu však vy
pátratí se jej nepodařilo
— Kdo chce mít zuby bez bo
lesti vytržené neb dobře vyplněné
ten jde k A P Johnstonu zubní
mu lékaři 1402 Farnam tel 1561
— Blíže Krugova pivovaru na
rozhraní téměř mezi Omahou a
South Omahou došlo v úterý k
večeru k tuhé srážce mezi policií
a as 30 trampy kteří v prázdných
nákladníeh vozích železničních
stánek svůj rozbili a orgie své tam
slavili Trampové tito koupili si
tři soudky piva a truňk záhy po
čal na mozky jejich účinkovati
tou měrou že pekelný rámus tro
piti počali Když to sousedství
déle vydržetí nemohlo povolána
policie kteráž však tuhou práci
měla než tuláky částečně roze
hnat! a částečně pozatýkati se po
dařilo Že ran rozdáno při tom
hojně netřeba ovsem ani podotý-
kati a když devatenáct zatčených
na stanici dopraveno měl pan
doktor se zašíváním ranlné ruce
prače ťfi přelíčeni ve středu
odbývaném uštědřeno soudcem
každému ze zatčených 90 dnů v
okresním vězení při čemž prvých
10 dnů v každém měsíci bude o
chlebě a vodě
— Upozorňujeme české matky
v Omaha i So Omaha na zvláštní
pozoruhodnou okolnost že mezi
námi se usadila Aloisie Bártová
výtečná v Praze vyučená porodní
babička a bydlí v čísle 1245 jižní
16 ulice 82tí
— John Suchl kterýž z Under
wood la k návštěvě výstavy po
čátkem týdne přijel vlákán byl ve
středu do jednoho hostince v se
verní části města a o $23 oloupen
Suchl ztotožnil tři chlapíky co
muže v jichž společnosti se na
lézal a jelikož všichni tři policii
co prohnaní a několikráte již tre
staní taškáři známi jsou má poli
cie za to že ty pravé v rukou
svých má
— V úterý odpoledne přemo
žen byl vedrem W E Wells
vrchní nakupovač pro velkoob
chod M C Smith & Company a
po dopravení do nemocnc svat
Josefa prohlášen stav jeho téměř
za beznadějný
— Posádka ve Fort Omaha v
posledních dnech rychle se roz
množuje a dle všeho nebude to
dlouho trvati než tam všech 12
setnin třetího pluku nebrasských
dobrovolníků shromážděno bude
Shromážděno jest tam přítomně
celkem šest setnin neboť v úterý
dostavily se setniny K z Hastmgs
E z Blair a H ze Stromsburgu —
Ostatních pět setnin bude prý na
místě na nejvýše do zítřka ve
čera Hostinec prvé třídy
vlastní Vác Šebek na rohu 9té a
Pacific ul pouze půl bločku jižně
od B & M nádraží Krajané
kteří Omahu navštíví mohou tam
zanechati svá zavazadla psáti do
pisy a vůbec naleznou tu vše mo
žné pohodlí Že na výtečném
omažském ležáku a dobrých dout
níkách chyběti nebude za to vám
ručí váš Vác Šebek dt7i-im
— Konečně ve středu vyneŠen
byl v krajském soudu soudcem
Scottem rozsudek v případu A L
Reeda a SB Wadleyho zástupců
koncesionářského odboru řiditel
stva výstavního a Gaston Atkouna
a Mardoce Zitouna podnikatelů
"ulice všech národů" kteří jak
známo z nevážností rozkazů soud
ních obviněni byli a sice uznáni
všichni čtyři vinnými a odsouzeni
k pokutě $200 každý mimo čehož
na každém záruka $500 požado
vána jest k zajištění toho že "to
již vícekráte neudělají" Všichni
čtyři požádali o nové slyšení a ne-bude-li
jim povjleno odvolají se
k nejvyššímu soudu státnímu
Prozatím ponecháni panem soud
cem v opatřování šerifa
— Přítomně mešká v městě na
šem Lohn Lund prvý Seržant set
niny G druhého pluku nebrasských
dobrovolníků za účelem naverbo
vání postačitelného množství mu
žů k uvedení setniny té na stav
válečný Dosud přijato 15 mužů
a dalších 15 ještě jich žapotřebí
jest — Verbuje se ve zbrojnici
Omaha Guards na 18 a Harney
— - A Jordán a H Miller kteří
jak minule jsme oznámili přepa
deni byli v sobotu na 24 a Martha
dvěma chlapy a značně pobodáni
ztotožnili útočníky své v Thos
Scottovi a James McGregorovi
kteří ve středu v soudě policejním
pro nepořádné chování rvačku a
vzdorování policistům na 90 dnů
do vězení okresního odsouzeni
byli Následkem toho předvedení
oba znovu soudci Gordonovi a po
předběžném výslechu soudu kraj
skému pod zárukou $800 každý
pro loupežné přepadení cdkázánL
— S denverskou četou něme
ckých turnerů kteráž závodů pří
tomně zde pořádaných se zúčast
ní přijel též bývalý Omažan a
sokol F B Fiala kterýž jii
Pak-li pro léto hodláte koupiti si pohodlný chladný lně
ný (erash) oblek nemeškejte přijíti do závodu "Nebraska"
a prohlédnouti si ty jež prodáváme po $300 Jsou hotoveny
z íistého plátna poněkud tmavého tak aby nebyl na nich tak
lehce prach znát Obleky ty vyráběny byly pro nás vyrábiteli
první třídy a padnou každému jako by je ulil proto také
každý za tu cenu je kupuje na první pohled Kdo pak by
taky nekoupil lněný oblek za pouhé tři dollary?
Velmi mnoho bavlnřných obleků prodává se za nynější
doby u mnoha nesvědomitých obchodníků za čistě lněné Čili
pod pohodlnějším a klamnějším pojmenoyáním "cresh" Jest
to značnou výhodou pro některé závody že nestává zákona
který by přesně přidržoval je ku poctivému obchodování sice
by musily "řápky" své zavříti a přítel váš — závod 'Nebraska'
by pak měl takového návalu kupujících že by ani nebyl s to
každého obsloužiti
několik roků v Denver usazen
jest Četným jeho zdejším zná
mým bylo zajistě milo po delší
době zase jednou s ním se sejiti
— O nové divadlo v němž již
zítra hráti se započne máme v
Omaze více Postaveno jest na
14 mezi Capitol ave a Davenpott
ul a řízeno jest p Clifíordem
z Chicaga kterýž tam dvě divadla
pod správou svou má Pro nás
zajímavým jest divadlo ono tím
že v hudbě z Chicaga na celou
sésonu sem přivežené několik
krajanů účinkuje
— Za nynějších horkých veče
rů nemůžete s rodinami svými zo
taviti se lépe než když navštívíte
letní zahradu omažského pivovaru
na Sherman ave nalézající se pod
správou p Klepetky Zahrada
jest rozsáhlá vším pohodlím opa
třená s důstatkem stínu a jelikož
obsluha jest vzorná a o pobavení
hostů všemožným spůsobem sta
ráno jest bude Vám pravým zota
vením když večer s rodinou svou
tam se podíváte
— Nejlepší uhlí pro letní po
třebo prodává I Levy 615 již
13 Ulice DT78-3m
— Soudce Scott dostal se v pá
tek do vlasů se soudcem Fawcett
em Jak známo soudili se podni
katelé 'ulice kahýrské' a 'ulice
všech národů' o to který podnik
z obou právo má k používání vel
bloudů a tu vydány v případu tom
dva zákazy soudní: jeden vydán
Scottem a zakazováno jím použí
vání těchto lodí pouště v 'ulici
všech národů' druhý pak vydán
Fawcettem a zakazováno jím zru
šení smlouvy kterouž velbloudi
ku každodením 'foršteluňkům' by
li zjednáni V pátek přiveden
tento druhý zákaz k vědomí soud
ce Scotta a tu bez dlouhého roz
mýšlení zákaz ten neplatným pro
hlášen Dle rozhodnutí soudce
Scotta neměl prý Fawcett zcela
žádného práva do záležitosti té se
míchati neboť prý jedině on
Scott u věci té právomocnosti
má
— J Gladwin mající maličkou
jídelnu na 15 a Davenport ul
zatčen byl v neděli z rána na ob
žalobu ze střelby s úmyslem zabi
tí Gladwin pronajatou má míst
nost od J Shepparda a jelikož
dostal od tohoto výpověď pano
valo mezi oběma značné napjetí
V neděli k ránu šel se Sheppard s
H Timmem přesvědčiti zda bu
dova náležitě zavřenou jest a tu
bylo Gladwinem po nich dvakráte
střeleno při čemž jedna z kulí
Timmiho zasáhla aniž by mu by
la ublížila neboť uvízla v tlustém
zápisníku v uáprsní kapse zastr-
pofčeném Titnme tvrdí že Glad-
Pokr Záp June HHth
win po nich střelil zúmyslně' však
tento brání se tím že prý je za
zloděje považoval
— Nebešťan Sam Yee pro ma-
lokrádež k práci na ulici v soudě
policejním odsouzený musí býti
prohnaným chlapíkem neboť po
dařilo se mu okrásti i samotnou
policii Jelikož totiž shledáno
že zametání ulic Yeeovi se nelíbí a
že zaječími úmysly se zanáší dá
no mu na nohy závaží kule s ře
tězem aby tak lehce uíouk
nouti nemohl ' Leč opatření toto
ukázalo se býti marným neboť f%~L~
čtvrtek Sam Yee zmizel a s ni(
zároveň retezy 1 Kouie 5010 těž
ká Uprchlík nebyl dosud vypá-
t rán za to však podařilo se poli
cii naleznouti ukradená pouta
kteráž v jednom obchodě vetčšui
ckém za 50c zastavena byla
— Následující dopisy s jmény
českými nalézají se na zdejší po
ště Kdo je bude vyzvihovati
nechť udá Že byly ohlášeny (ad
vertised) ve čtvrtek — Mužské:
Kafka J Kicer J s
Záchvaty trvale vyléčeny Záchvaty a ner
vosnost zmizl po jednodenním užívání Dr
Kline Great Nerve Hestorer Zatlete ti pro
v lancv na zvuuhicu uoarzite ji caarm
)r K Kline Ltd 931 Arch St Pníladelpula
Pa
Hledá se tsUftSS!-''
JOHN ZVONÍČEK
Stáli práce
dtSM
WILBEB NEB
Hledá se
K00 a vice stálého
Vtéíktl
kdo 8t vezme Jednatelství pro nate nové obra
aenne zarncuieme K&biamn
ka&lé
ty Žádné obavy před itráton Hlarteaeu
(348 Silbermann Huťaul Mlnn Zmiňte to
o tomto llxtu— DD't P 1
Vyprodám Z3š%8fil&
bio se v
ici obchod te iboáim smíien fm
totiž Btřlioíra a ffrocerli
obchod nalézá sronaJi
nram v xiereuii
České otmdé a znamenitá
se dobré
grtf PRAOUE NEB
mn n mna
nalézá pronajmu Jeat to v ryas i f
mdé a znamenitá pMlezItostkdoděiáDf K
é budoucnosti Přlbláiky dčjtéz še při- — r
Jednatel MUTUAL
UPE pojlIťuUcí m Z
rot iDoleinflatl
new lorkn
wi liru biaiij ivnu
neb doplite na
Utf
~l 1 ~ T _ VT
Nebraaku Ul
JOSFPALfK
North Band Nab
r nnlnX ve vChlanném Bed Hlver tOnti
AMWjíHVj rroie] mirnfoh nodmdwlr M
farmy
oroda ta vécl neznámou Graad
Korkaokrea jeat krajem pienl V
ným prvé třídy a pro velkou plodnost své padyN
pravém ivan "uicrsKem americkéno NUn"
MUHMI V!
W Nilu™ k
Školy tf
ptanému I
13kt
téi knMm chleboDlodnf m na zemi
koately I trílíté na blízku PUte nlieptai
o seznam pozemka % odporutoni
E J LANDER & CO
86 KlttMi Ave Graad Forks N Dak
NUepaan ochotné zva ct rodáky
kdykoliv do Omaky taviUvM do
svého právě dostavěného a vlisa po
kodlim opatřeného botslm Postele
1 světnice Usté rftetná teská ka
chyl a nápoje nejlepěL Ceny niaké
Pgltodli obal a ha vyrovná t nj
luAéim hoteltm v snéstA éntnm
i Václav Šc=ii Cliííi
PWr75mI V CBBKJ PKAZK
h:oxbx-?
rpRAHís] s
¥ J -
1
f
í
1
i
M
r Je
I
a SJ$
S I