Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, July 01, 1898, Page 10, Image 10

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    10
Pokrok Západu
Z vVstavištž
Jest tomu právě měsíc co otevřena
byla výstava zamississippská a uběhla
tedy od té doby jedna pětina času po
který bude otevřena Tak jako vý
stavy jiné tak i tato nebyla ještě
v dokonalém pořádku když 89 obe
censtvu k návštěvě otevřela To však
neplatí vfce touto dobou Dnes po
skytuje již výstava obraz úplnosti a
dokonalosti kterýž jest skoro ní obdi
vubodným Povážíme li ty skrovné
prostředky Jež výstavní správě po
ruce stály pak dojista obdivovati se
musíme výsledkům její práct
Pokud výstava nebyla úplnou ne
podávali jsme obšírnějších zpráv o
pozoruhodnostech jejich Nyní však
když již můžeme říci že jest úplnou a
dokonalou zahajujeme pravidelné re
ferování tak aby naší čtenáři aspoň"
z daleka ač ovšem velmi neúplně
mohli utvořit! sobě představu tohoto
nejobrovštějšího podniku na západě
Bude nám ovšem pouze jako letmo
projiti výstavou a učinit! zmínku jen
o povšechném dojmu % některých
jednotlivostech Do podrobností pou
štěti se nelze neboť kdybychom chtěli
vše co zajímavého aneb tisícinu toho
sebe stručuěji popisovati nestačily bv
mnohé a mnohé folianty
Výstavní budovy jsme aspoň hla
vnější jiz v dřívějších číslech zobra
žili a popsali a proto chceme věnovati
trochu pozornosti obsahu týchž Prvu
budovou po levé straně vchodu hlav
mho z dvacáté ulice jest budova
krásných umění V hojné sbírce čí
tající přes tisíc čísel sneseny tu mnu
bá krásná a umě ecká díla u nohá
z nich od mistrů věhlasných Bou
guereau Bierstadt Corot Dupré
Dessar Davis Grimelund Howe
Mosler Neabuys Nicholl Debodercq
Pearce Boy bet a celá řada jiných
mistrů zastoupena jest tu růdnými
prácemi Ovšem nechceme říci že
každý obraz zde výstavený jest dílo
umělecké avšak přece jest hojnost
zde prací na kterýchž i oko znalce
a potěšením spočine
Jedna z nej úchvatnějších maleb jsou
Poslední okamžiky" od Moslera
Stařeček v křesle zápasí se smrtí
jeno iionou vnucsa za Krémem syn
8 tchýní u okna pak kterýmž vpadá
jas zapadajícího slunce lékaři odbť
vajicí poradu to jest předmět obrazu
kterýž v provedení svém jest přím
unášejícím Největši pozornosti obe
cenBtva těší se obraz uejvětšf za ují
mající skoro jednu stěnu prostředuíb
V a # M m
oaueieui severní časti budovy pro
umění velký obraz Boybeta měřící
22x24 stopách a představující Karla
Smělého v Neslu Obraz tento poctěn
byl čestnou medalií v Salonu puřiž
ském v roce 1893 Představuje výjev
z doby panování Ludvíka XI Mladší
brátr jeho Karel Boorbonský příjmím
Smělý aneb Hrozný podnikl r 1172
vpád do Pikardska kdež strašně ple
nil a řádil Oblehal též malé městu
Nesle a když se vzdalo nařídil po
vraždění všeho obyvatelstva Někteří
utekli se do chrámu avšak Karel se
svými pleoníky vrazil dovnitř na ko
nícb pobízeje je k vražděni a plenu
Moment tento zobrazil umělec a to
spůsobein velice poutavým Zatčení
Charlotty Corday od Aldreda Dfho
dencq poprava Jana Křtitele od C S
Pearce a různé jiné velké obrazy na'
lézají hojnost ot divovatelů
Nás zajímalo zvláště to že i české
umění zastoupeno jest na výstavě této
ač ovšem měrou skrovnou V onom
oddělení kdež nalézá se největši
svrchu popsaný obraz nalezli jsme též
práci krajanky naší paní Marie Lu
skové a sice obraz jejf "První den ve
škole'' Matka přivádí do školy k
zápisu malé i milé děvčátko Obraz
ač nevelkých rozměrů poutá jak
předmětem tak i svou živou barvi
tostí a věrným znázorněním myšlénky
V témž oddělení taktéž nalézá se po
dobizna české stařenky od Antona
Farského Zbrázděná a osmahlá tvář
jest typu ryze českého Hlavu kryje
šátek na babku zavázaný A ještě
jednu českou práci jsme tu nalezli
snad od krajana Jest to obraz zva
ný "Cekání'' od A V Nowottnébo
z Cincinnati Ohio učitele ve škole
v uměleckém museu ▼ Cincinnatti
Katolíky bude dojista nemálo tají
ti podobizna apoštolského delegáta
ve Washingtonu Martinelliho nalé
zající se v živoatní velkosti v pokoji
▼ jihozápadním robu budovy
Kdo jeu poněkud pro umění se zají
mi bode dojista bohatě odměněn
návštěvou budov umělecké a jsme
jisti ze návštěva jedna mu nepostačí
rjbrf ie několikráte navití! tento
dria umAiií aby se pokochal poble
ia na umilecké výac?y mistrů
Budova hospodářská
Obrovská budova hospodářská na
lézající se na severní straně laguny
přímo naproti budově krásných uměn
věnována jest cele výstavce plodin a
polního i lesního hospodářství a vý
stávky zajímavé uemajf ta konce
Nejvíce místa zaujímá tu ovšem Ne
braska a sice v severozápadní části
budovy i tu orět nejvěiší místo
samém robu budovy a dojista nejúpra
vnější výstavku má okres Douglas
íťďilelem výstavky jest starý osadník
z McArdle preuiuctu p James Walsh
Jak známo odhlasovalo občanstvo
okresu Douglas $100000 v úpisech
podpoře a zastoupení svému na výsta
vě Z tobo $85000 bylo dáno k dispo
sici výstavní společnosti co podpora
okresu výstavnímu podniku a ostatek
použit byl k uspořádání výstavky
Práveď dlurno doznati že částka tak
vynaložena byla dobře použita neboť
výstavka okresu poutá všeobecnou
pozornost Zaujímá prostoru 75x40
st Příčka kterou je- ohrazena je
výklenkovitá a je ozdobena plodinami
travinami aobilinami Uvnitř nalézají
se tři stupňovité stojany z nichž
jeden věnován jest výstavce obilin
semen obilních druhý výstavce semen
zeleninových a jeden výitavce ku
kuřice Jest až ku podivu jakou
h n t a rozmanitost plodin okres
Douglas poskytuje Ne mé'iě než
55 druhů kukuřice 152 druhů tra
vin a 400 uruhu různých semen
obilních a zeleninuých v lahvích jest
umístěno na stupGovitých stojanech
Na severní stěně připevněny jsou
ladném pořádku sWpky různého obilí
v póčtu 75 z nichž nejvíce vyniká
snopek pšenice 6 střevíců délky vy
pěstované osadníkem Karl Grauern od
Bennington Prostředni stojan jak
zmíněno ověnčen je veikými pletenci
kukuřice ne i rozmanitějších druhů
Velice zajímavou jest výstavku semen
Není všeobecně známo že okres
Douglas vyniká již po řadu let pěsto
váním těch uejlepšícb diuhfi semen
Velkoobcnody semenářské ty jez
ohlašují ?e samy semena svá pěstují
dávají si vlastně tato vypétoyati od
rolníků našeho okresu Pěstování
toto děja t-e na smlouvu Semenáři
totiž sami poskytnou semena těch
druhů jež cblí tu f Li vyi ěstováua a
celá sklizeQ nálerí jim Ne mé ě než
5500 akrů půdy v okresu DoogUs se
o évá takto semeny zelinářskými
8000 akrů kukuřicí a jinými plodinami
polními na semeno kdežlo 74000 akrů
BUKurice k ooycejnyiu uchům se
pěstuje 33300 dr-sbuýiu obilím a 2500
akrů zeleninou se osévá 64000 akrů
pak jest luk Celkem má Douglas Co
217074 akrů půdy
rioanosi OKresu wnoto jest az
skoro obdivuboduou Lipuice (Ken
tučky blue gras3) daří se zde lépe než
v rodném státě Psineček (red top}
naroste az 4 stopy výšky Zeleniny
jsou přímo úžasné velkosti a rozmani
tosti Tak ku př vystaveny jsou tu
sladké brambory obrovské velkosti
vypěstované blíže Omahv Theodorem
Wiiliamsem jichž klidí 300 až 800
bušlů z akru Lofiská jebo sklízeli
obuášela 7000 bušJú Všechny plodinv
pásma mírného zahrnujíce v to i
tbák a zemské oříšky (peanuts) se tu
pěstují a dobře daří
Uspořádání výstavky okresu Doug
las jest velice vzorné a vkusné o což
má největši zásluhu řidilel p James
Walsh Velice zajímavou pak jest
neobyčejná výzdoba Na severní stěně
jest uěkolik zajímavých obrazů
vesměs zhotovených ze semen plodin
hlavně kukuřice Je tu americký
prapor zcela z kukuřičných zru a
radnice okr Douglas ze zrn a travin
válečná loď americká Ma ce Dole
pená v přístavu bavanském Podobně
ze zrn obilních zhotoveny jsou návěšt
ní tabule z nichž jedna hlásá že
Nebraska je nejpřednějším státem
kukuřičným sklidivším loni nejvíce
ze všesb 241268000 bušlů Jiná
oznamuje že So Omaha jest třetím
nej větším trhem dobytčím Velmi
případnými a trefnými jsou cbaodelie
ry kukuřičné Se stropu visí takových
8 Každý z nich skládá se z několika
krubů kteréž čím níže tím menšího
jsou rozměrusi končí ve špičkumají
ce tak tvar kuželovi tý V kruzích při
pevněny jsou kukuřičné klasy a na
těchto střídavě na konci malá elek
trická světélka Každý cbacdelier
má 30 těchto malých světélek a na
špici nejníže obyčejnou žárovku Při
hlavním vchodu se strany jihovýchod
ní znázorněno trefně postavení Ne
brasky vůči minulé sklizni kukuřice
Nalézá se tu obrovský vlk" (top—
hračka dětská která se točí) otáčený
neustále Povrch jebo pokrytý jest
kukuřicí a význam tobo jest: Coin
on top" — kukuřice má vrch"
Nejzajímayijiími však jsou dvě po
stavy obě sedící na trůnech pod
baldchyneni z nichž postava ženská
představuje "královnu travin" a
zhotovena cele 1 s trůnem z travin
postava mužská pak představuje
kukuřici co krále Každý občan
fP0?"1 14
Douglas
krásnou
Co může býti
hrdým
na
výstavku svého
okresu
S výstavkou státní se však nemáme
příčiny mnoho vynášet! Ač stát po
volil k tomu cíli $100000 (kteréž doji
sta vydány budou do posledního centu
a ještě zbydon dluhy) použito těchto
peněz hlavně k placení služného popu
listickýcb nádhončích Výstavní sprá
va z toho neobdržela než několik set
dolarů za místo asi 15000 vynaloženo
aa budovu státní na výstavku poro
vnáváme li ji s onou z Douglas Co
věnováno býti mohlo 2 - 3 tisíce - asi
pětina co na výstavku Douglas Co —
a ostatek pohltili hladoví politikáři
Výstavka státní zaujímá asi 30 30 st
místa Ohrada tvoří oblouky spočí
vající na skupinách skleněných slou
pů uaplněných obilím Vrchní částě
oblouků ozdobeny jsou snopečky obi
lin a travin mnohé z nich nedbale
upravené a připevněné tak že se spíše
rozdrchauým věcbtům než snopkům
podobají Uprostřed je kiosk jehož
sloupy a strany vyzdobeny jsou láhve
mi s různými obiliuami a snopečky
A to je za $100000? Zoropadeně málo!
Vedle státuí výstavky Nebrasky na
straně jižní jest výstavka z Dawson
Co vynikající hlavně hojností travin
Na strauě severuí nalézá se vedle
státní výstavky výstavka okresu
Boone kteráž svou rvláštní úpravou
poutá Co na první ráz do oka padne
jest velká skleněná stupfíoyitá pyra
mida První stupen tvoří kukuřice a
pak následují po sobě pšenice oves
žito ječmen lněné semeno timothy a
millcta Na vrchu pyramidy umístěn
amirický orel Zadní stěna vyzdobena
jest snopky travin a obilin a sklenice-
mi a koulemi obiliuy obsahujících
naprou liooue (Jounty na právo
nalézá se výstavka Corning County ne
velká avšak přece pěkná a potoru
hodná Na jedné straně utvořeno
jest podloubí jehož sloupy tvoři skle
něné trubice naplněné obilinami
Pod podloubím jsou zasklené přihrád
ky v nichž nalézá se přes sto drubů
různých obilin a semen v Cuming Co
vypěstovaných- Druhá stěna tvoří
oblouk na němž připevněny jsou skle
nene Koule a různými obilinami a
snopky obilin a travin Mezi těmi
příhodně umístěny jsou velmi pilně
provedené a ze semen upravené hlavy
dobytka hovězího skopovébo a vepřo
vého
Vedle výstavky okresu Cuming vy-
braženo jest místo pro výstavka okre
su Washington kterat vsak teprve
nyní se upravuje
Dále k straně západní jest výstavka
okresu Fillmore Také v této tak
jako v oné Cuming County zřízeno
jest podloubí jehož skleoěné duté
sloupy vyplněny : jsou obilinami
Vnitřek podloubí chová snopky pře
krásného obilí a travin jež vkusně
na stěně Jsou opevněny Druhá stěna
ozdobena jest t valné části hlavní
plodinou okresu Fillmore kukuřicí a
částečně též snopky a travinami ~
Ještě dále k severa mezi výstavkou
okresu poslednějšího a okresu Douglas
nalézají se výstavky dvou okresů a
sice Buřt a Salině County každá v
rozměrech asi 20x40 st Obě se tento
týden teprvé upravovaly však bylo
patrným ie-budou podávat! důkazu o
hojné plodnosti těchto žírnýcb okresů
(Příště dále)
Při letních venkovských zába
vách a vyraženích často přihází
se všeliké nehody jako na příklad
vymknutíny všeliké nárazy neb
přiskříhnutí Nechť si bolest je
sebe vŽtSÍ Olej sv Jakuba jisti ji
shojt
V práci a rědění je na&e
spasení
Příležitosti kteréž naskytují se mla
dým lidem v obchodě právě nynější
dobou nebyly tak dobrými po celý
lidský věk jako nyní - To jest v pra
vém odporu s poměry jakéž byly před
dvěmi lety a přece jest to pravdou
Po obchodní a průmyslové krisi kte
ráž po řadu let panovala nastalo nyní
oživení obchodu i průmyslu čehož
příčiny mohou být různé což však ne
zůstává bez dobrých účiuků na pomě
ry Nové obchody se zakládají nové
závody otvírají a všechny mají zapo
třeby pomocníků sil odborně vzdělá
nýcli Jest mnoho a mnoho mladíků
V městech městečkách i na venkově
kteří zanáší se všelikou těžkou aneb
trudnou prácí proto jen že nemají
potřebného obchodního vzdělání aby
mohli pokročit! a zastávali postavení
jež nevyžaduje námahu avšak k ně
muž odborné vzdělání jest nezbytným
V nynějších dobách nemají mladíci
kteříž odborného vzdělání nepostrádají
žádnou nesnáz nalézti přiměřené mí
sto Proto kdokoliv nyní péči vede a
stará se o to aby potřebného od Dor
ného obchodního vzdělání nabyl mú
že blfděti dobré budoucnosti vstříc
Vzděláuí toto ovšem není jen výhrad
uě upotrebitelno v obchodě nýbrž
prospěje člověku v každém povolání
Za nynějších dob jest zapotřeby na
firmě právě tak jako v obchodě a len
hospodář kterýž takové vzdělání ni t
u umí dobře počftati musí nad jiné
prospívat) V této zemi má každý
příležitost aby osvojil si vzdělanost
dj jisté míry neboť máme obecné
školství kdež každý naučí se čtení
psaní a počítání avšak ono důklad
nější vzdělání kteréž dává člověku
příležitost nahlédnout! v cesty života
a připraví jej pro ten zápas životní v
němž spůsobilejší nad jiné vynikne
to není poskytováno ve školách obec
' nýcb toho lze nabýt! pouze jen v dobré
obchodní koleji My nevíme o žádné
koleji obchodní kteráž by vyhovovala
všem požadavkům dobrého ústavu a
sloužila tak potřebám mladého člevě
ka jako Omaha Commercial and Bu
siness College v tí mto městě Jest
to starý již před mnoha lety založený
ostav nad jehož výsledky mohou za
kladatelé právem býti brdýnr i Jejich
bývalé studenty nalezneme ve všech
oborech povolání v každém městě
tohoto státu a každý z nich vydává
svědectví že přes ústav tento co školu
obchodní neuí Co se může nezdol
nou van a pili dosáhnout! o tom
Bvědčf následující dopis:
umana JNebr Pánové! Jest mi
velkým potěšením připojit! svědectví
své o výhodách jež poskytuje mladým
mazům a zenftm Umaba Commercial
College Já měl pouze ty samé pHle
lítosti jako měli jiní Může být ie
jsem využil všech příležitostí jež se
nassywvaiy a jiní snad ne VstooDil
jsem do koleje s jara 1894 maje Jmění
ua uuiuTonu po zaciaceni častkvl
mého školného a knih Obdržel jsem
práci za stravu ihned O něco pozdě
jí obdržel jsem jiné místo kdež jsem
dostával stravj byt a prádlo Jeden
ros vyaeiavai jsem průměrně 13000
měsíčně a některá mSsfce ai 1 137
Po dobu navštěvování a-oleje za dva a
půl roky vydělal Jsem mimo stravy
bytu a prádla v penězích $70865 Za
ten celý čas co jsem počal do školy
chodit nevyminul jsem celkem dobro
mady ani jeden týden Moha co nej
ochotněji odporoučetl tento ústav
všem - V úctě
£d O Furlong
Co tento hoch dokázal může doká
zat! každý iinf bvstrf hoch tet na
něz Od té dobv co tento ústav bl
založen vyšlo s něho více než 1500 sto
dentů a majitelé ústava honosí se nt
obmezenou důvěrou obchodnictva v
- I _ M 4 m mm m
tlcl ttityíítj rzízítj rx!d C
sílá se ochotně bezplatné Popište na
ústav a sdělte jaké vzdělání by jste si
přáli jaké Jiou Vaše prostředky a co
jsou Vaše úmysly do budoucnosti a
obdržíte upřímnou a spolehlivou pora
du co by bylo nejlépe učinili a kterak
trt cannAft1 PamatnitA fa V Dráči a
— — r _ - - i — -
a V J
vsueni jest nase spaseni a ze ur t
jakémkoliv podniku podmíněn jest do "
brým obchodním vzděláním a Omaha
Pimnioriiul 'Riiairiaaa Cítlaaa tnut t(m
nejlepším místem kde je můžete ob
držeti ať máte prostředky aneb jen
dohrou vftll a nnhntn
'
Pánftm úřadníkOm spolků:
Účetní (obchodní) knihy jako Lodi"
ers journais oenni umný t jme
"5c nahoru u Pokroku £áuaau
Krajané navštívivší Omahu ne
měli by opomenouti navštívit
hostinec
roh 6té a Pacific ni
f pouze block a půl východně od
nádraží)
řízený P A KŘEČKEM
Víteřný Omažský ležák dobrá vína
doutníky ald naleznou tu hosté v hojné
zásobě a mimo tobo jsou v hostinci tomto
bezpečni 28tf
Poh tir e j te se
o budoucnost
svýoli rodin
pilstouppním
k rozvčtvunému
řádu
Jimž vypláči pojistné
sprftvnd a rychle
JEDNÁNÍ V ŘEČI ČESKÉ
Hledají se jednatelé
k založeni novcb táboru Výhodné pod
mínky
DoplSie o podrobnosti česky neb angli
cky na vrchního velitele
J C ROOT '#-
311 Sheely Block OMAHA NEb
FRANK E BLI88" Drodavaí
F O BL1B8 i Drodavaí bhviz dobytku
JOB HLIH8 prod ovciagen Ding
J H BLI88 prodavač dob vepř
Kt rýkoli v K nich pracuje V zájmu
výcb
caKaznikQ
Joseph Bliss
fconnsiOFáf se lm dobytkem
230 Kew Exchange Bldg
SOUTH OMAHA - - NEB
VScmoSna oéče vf nulo gn vitam rjUvlkám l
tasýlatelfim Híze9 VaSe Jeat uctivě íádána
' Tržní ceay na požádání
Krant Welmann všeobecni v Oolfaz Cm
taimf co řádný a svědomitý mul socbotoo
obslouží krajany v řeči čeekó
iTové zalo±enéi -
ČESKA ® OSADA
ve gíillow JHver '
ffflinnesoía
vzrostá velmi úspefiné -Následující jsou
jména osadníků lež zabrali si Dozemkr
odl
listopadu 1897 doby to kdy osaďa
byla založena
Tmtno: ~ GxAx:
Josef Haiva Iowa
100
IDO '
O Burest Iowa
Geo VUDovec
Joef Modry
Iowa ISO
Minnesota 40
Josef Kopecký
b vavnceK
40
7044
80
139
TOW
7978
40
80
80
W
ISO
80
80
80
80
F Kluzák
K Hon
Í&hV::::
Nebraska
Minnesota"
Iowa
IJJ Uchytil
vaciar Kru
F A Uehvtll
J W Uchvtll
J Praseck
A Kaaaada MlnnwitK
T CUař
r Beuei
r Herda
A Hevda
Joaef KováKk
Jas Llika
40
80
Iowa
Minnesota
IUínws
100
V1M
80
80
80
80
7848
40
8698
40
ISO
AB Kl lipek
Joa 8tý br
lom 8týbr
FSmelkal
W lacoDnln
MlnneNOta
Nebraska
Wisoonsin
IJ J Ilovedee
F J Charvát
J Mozek
iJobn Henby
JOOO MUZIK
M Lakatoa
A PaooS
F Panoi
80
80
80
IJ Broaák
V uu mti Wf
Jps K učera Nebraska HO
zw vooraaaa " an
Poaemkv od SI do 88 akr Puniinli Lni
to pouze §n hotovi a 110 rota pH proč éro
fcLÍLf S7J5ZÍ! 5 _£ J" i w
Pláta a aut k cMnHhi
JAmtS KLUZÁK
akř vTnUaovalerkf JeďnaUl
908 Globe fiid st Faal Mina
HOPEWCLL CLAI IK
t r%jr n ci
10IEN ái ířORLD
0
-j —