Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, June 28, 1898, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    2 Pokrok Západu
í
V J
4 A
-1
J S
Wheeler nyní podává zprávu že
tábor nepřátelský obsazen"
Hobson je v Santiagu
Anglický konsul Ramsden sdě
luje ze Santiago na dotaz k němu
učiněný že zajatec Hobsonkterýž
jak známo provedl se svými sou
druhy hrdinský čin nalézá se v
Santiago v pohodlné světnici v
kasárnách a zaopatřován jest s
dostatek potravou i není obmezo
ván jako španělské vojsko je mu
poskytováno též víno avšak ná
sledkem blokády jest ovšem nedo
statek mnohých potřeb kterýž
s jinými snášeti musí Hobson
prý se konsulovi několikráte vy
slovil s uspokojením o tom jak
s ním jest nakládáno Nikdo prý
mu nepřekáží v odeslání zprávy
však jeho pravidla služebná to prý
zapovídají Jeho mužstvo jest ve
světnici v ténaž poschodí mající
velké dvéře jejíchž hoření část je
opatřena mřížovím Potrava po
skytuje se jim lepší nežli vojsku
španělskému ale ovšem jen cha
trný výběr následkem nedostatku
Loďstvo Camarovo v suezkém kanálu
Z Port Said v Egyptě při ústí
suezkého kanálu došla v neděli
odpoledne zpráva že tam přistálo
španělské loďstvo kteréž z Cadi
zu pod velením admirála Camary
vyplulo Po kolik dnů předchá
zejících vyslovovány pochybnosti
že by skutečně loďstvo toto nalé
zalo se na cestě ve směru k Fili
pínám a tvrdilo se že vůbec vá
lečné lodě s ním nejsou však
zpráva z Port Said udává že na
lézají se v loďstvu tomto všechny
lodě válečné dříve ohlášené totiž
nejlepší španělská válečná loď
Pelayo obrněný křižák Carlos V
výpomocné křižáky Patriota a
Rapido [bývalé rychlé lodě ham
burské společnosti] výpomocný
křižák Buenos Ayres ničitelé tor
pédových lodic Algas Proserpina
a Osaďa vyzbrojená loď obchodní
Isla de Panay nevyzbrojený par
ník Colen kterýž se podobá lodi
zásobní a nevyzbrojené zásobní
lodě San Francisco a Covadonga
Zpráva dodává: "Vyjma Carlos
V Patriota Audas a Proserpina
veškeré loďstvo vypadá sešlé
Všechny lodě ostatní mají špatná
dna a jsou velmi nečisté a zaned
bané Vojínové jsou bídně oša
ceni a patrně špatně krmeni a ne
spokojeni a nedovoluje se jim vy
stoupit! z lodí Loďstvo učinilo
opatření aby přijalo zásoby uhlí
z lodic zásobných náležejících
Cory Brothers jichž jednately jest
firma Savon & Bažin
Zpráva že lodě budou zásobe
ny v Port Said potřebným uhlím
na další cestu vzbudila pozornost
v kruzích politických Podle do
savádních obyčejů mezinárodních
má právo loďstvo některé z válčí
cích stran naložiti v přístavu
mocí neutrální pouze takové množ
ství uhlí co by dostačilo s tím
jež má v zásobě k dopravení lodě
do nej bližšího přístavu dotýČné
země Smlouva suezká z roku
1889 zřejmě a určitě toto ustano
vuje Však loďstvo španělské
nemohlo býti zásobováno tam
vůbec _ neboť má sebou vlastní
zásobní parníky s uhlím totiž
San Francisco a Colon tak že
nebylo oprávněno k přijetí ani je
diné libry uhlí v přístavu neutrál
ním Proto také podal náš kon
sul tamější protest proti tomu u
vlády egyptské a tato odepřela po
volení k tomu cíli dáti Praví se
Že učinila vláda egyptská tak na
pokyn Anglicka
Londýnským News se sděluje
Z Gilbraltaru že třetí loďstvo
Španělské vypraveno bude z Ca-
dízu dne 15 července a sice chy
stá prý se pro ně dělová loď
Victoria vystavená roku 1865 a
vhodná pouze jen pro ochranu
pobřežní Dále Alphonso XIII
kterýž prý jest rovněž zastaralým
a nemůže ploutt více než 12 uzlů
Pak výpomocný křižák Havel
kouoenv od severo— německého
Lloydu- Dále loď Nuroanica
válečná loď Lepanto a několik
lodí transportních
Posily k Santiagu
Z Newport News Virginia vy
plul v neděli odpoledne výpomoc
ný křižák Harvard vezoucí 1
Santiagu devátý pluk Massachu-
settský a dva prapory 34-ho michi
ganského Tisícové lidí shromá
žděni byli na přístavišti a prová
zeli výjezd lodě provoláváním
slávy a přáním zdaru
Třetí posila na Filipíny
V neděli počali vstupovati na
lodě vojínové určení ku další po
sile moci naší na Filipínách a sice
na Lodě Ohio Indiána City of
Para a Morgan City Včera na
kládáno bylo mužstvo další na
parník Valencia a všech těch pět
lodí již vyplulo včera odpoledne
na širé moře Zítra následovati
je bude parník Newport s kte
rýmž odjede velitel vojska na
Manile gen Merritt Na parní
ku Morgan City nalézá se první
pluk dobrovolníků z Idaho a noví
branci co doplňky k prvnímu
pluku nebraskému Na parníku
Para jest třináctý pluk minnesot-
ský Na parníku Indiána jest
jeden prapor 1 8tého pluku řadové
pěchoty jeden prapor 23I10 pluku
řadové pěchoty signální sbor a
sbor inženýrský Na Ohio jest
první pluk wyomingských dobro
volníků baterie G a L třetího
pluku dělostřelectva a noví branci
ku třináctému pluku minnesotské-
mu IN a valencia naieza se první
pluk dobrovolníků ze sev Dakoty
Na Newport budou baterie H a
K třetího pluku dělostřelectva
Astorova neodvislá baterie a gen
Merrit se štábem
Nic nového v Manile
Poslední zprávy došly ze dne
22 června přes Hong Kong dne'
26 června Do té doby neobje
vily se lodě americké vyslané k
pomoci tam s první výpravou ale
očekávány byly každodenně Ně
mecko má tam soustředěno 8 vá
lečných lodí vyslaných prý tam
k ochraně německých občanůkte
rých počítá se v Manille celkem
40 Německé loďstvo jak počtem
tak vyzbrojením jest nad americké
Americké důstojnictvo počíná si
vůči Španělúm velmi přátelsky a
není pochyby že pod vlivem Ně
mecka Španělové nabyli znovu
odvahy a chystají se k tuhému od
poru V posledních dnech nedo
šlo k dalším útokům na Manillu
se strany povstalců Patrně tito
očekávají až přijede válečná moc
Američanů aby za její pomoci ú
točení obnovili Jeden americký
důstojník v Cavite se vyjádřil:
Jestli velká zkáza a krveprolití
postihne Manilu mohou za to
Španělové děkovati Němcům Ma
nila byla by se vzdala bez krve
prolití dříve než přijely lodě ně
mecké avšak nyní následkem je
jich přítomnosti město odmítá
vzdání se
V táboře u Chicamauga
V neděli dáno bylo nařízení
plukům dobrovolnickým shro
mážděným u Chicamauga připra
vovati se k neodkladné službě
polní a očekává se že již v těchto
dnech bude posláno co další
posily na Kubu patnáct dalších
pluků Jsou to následující: první
brigáda pod velením gen Ernest
pozůstávající z 8 Massachusetts
3 Wisconsin a 5 Illinois Druhá
brigáda velitel gen Sanger po
zůstávající ze 4 Ohio 3 Illinois
a 4 Pennsylvania Třetí brigáda
pod velením gen Wiley pozůstá
vající ze 16 Pennsylvania 2
Wisconsin a 1 New Hampshire
Druhá divise první brigáda pod
velením plukovníka Gardinera
pozůstávající z 31 Michigan 160
Indiána a 1 Georgia Druhá
brigáda pod velením gen McKee
pozůstávající z 1 West Virginia
158 Indiána a 12 New York
V nařízení se sice neuvádí kdy a
kam vojsko toto 'vysláno bude
avšak má se všeobecně za to Že
již v dnech nejbližsích do Tampa
odkud odjede na Kubu Rozkaz
tento uvítán byl s nadšením neboť
dobrovolníci jsou již netrpěliví
aby stáli proti nepříteli
Dobrovolníci na druhou výzvu
Z" Washingtonu se sděluje že
tvoření nových dobrovolnických
sborů a vřaďování nových branců
do pluků dříve utvořených násled
kem druhé výzvy jde ku předu
tak dobře jak se dalo očekávat
Během budoucích dvou neb tří
týdnů nepochybně postavena bude
veškerá hotovost onou výzvou
požadovaná Na jihu sestavují
se též sbory černošské a sice v se
verní Karolíně sestupuje se sedm
setnin kteréž se třemi setninami
černochů dříve v tom státu sesta
venými tvořiti budou celý pluk o
více než 1000 mužích Z Alaba-
my přijat byl na první výzvu
jeden prapor Černochů a nyní se
stavují se tam další dva tak že
též budou tvořiti celý pluk Dva
prapory černošských dobrovolní
ků přijaty budou z Virginie V
Camp Alger jest nyní jeden čer
nošský prapor a v jednom z mas-
sachusettských pluků jest něco
černochů Mimo těchto pluků
zřizovaných na základě výzvy
budou též čtyry černošské pluky
kteréž zřizují se z osob jež již
žlutou zimnici přestály a proto
před ní obavy nemají V těchto
plucích černošských budou ně
kteří důstojníci též černoši což
nebylo v minulé válce občanské
Z některých stran se pochybuje
že to bude ku prospěchu a má se
za to že černoši mají zapotřeby
bílých důstojníků že mají v ně
větší důvěru a též lepší kázeň lze
udržeti než když důstojníci jsou
černoši
NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
POLITICKÉ
X Prvý ruský velevyslanec —
doposud zastoupeno bylo zde Ru
sko pouhým vyslancem -— hrabě
de Cassini představen byl úřadně
presidentu ve čtvrtek Při příle
žitosti té mluvil velevyslanec o
přátelských svazcích jimiž Spoje
né Státy s Ruskem dosud vždy
pojeny byly a projevil naději že
svazky tyto i na dále potrvají
% V senátu přijata v zasedání
sobotním předloha kterouž zvlášt
ní vojenský pobočník pro sekretá
ře války ustanoven bude
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Zhoubné dílo vichřice
Sioux City la navštíveno v
pátek kolem deváté hodiny večer
ní prudkou vichřicí kteráž téměř
tornádu se podobala a spousty jí
spůsobené páčí se na několik tisíc
dolarů V čase tom pořádáno
bylo právě představení cirku Fore-paugh-Sellsově
a tu hlavní stan
kterýž téměř do posledního mí
stečka diváky byl naplněn vichři
cí byl stržen při čemž tři osoby
usmrceny a více jak třicet osob
tčŽce poraněno Že počet raně
ných tak velkým byl spůsobeno
hlavně tím že když stan vichřicí
sražen v obecenstvu nesmírné
zděšení povstalo a každý bez nej
menší rozvahy snažil se by byl
mezí prvními kteří z místa zhou
by se dostane Následkem toho
bylo značně osob pošlapáno a
úplný počet raněných tetiž aspoň
těch kteří vyvázli s poraněními
lehčími nelze vůbec téměř ani
udati Na cirku samotném s pů
sobena vichřicí Škoda 1 10 000 pře
sahující Hledají dbIÍ
Dle zprávy iowského státního
komisaře dolovnictví děje se pří
tomně letos v Iowě více pátrání o
uhlí než v kterémkoliv roce minu
lém Nejvíce vrtá se v okresích
Monroe Lucas a Marion a podni
katelé těší se nadějí že podaří se
Jořjrvť váleóná
' nedá se uni porovnati s víťězstvími
jakých se dodělal
ST JACOBS OIL
nad
revmaiismem a neuralgii
Čftajíť so
jak v dobó
jim na dobře vyplácející se vrstvy
uhelné záhy přijití
Srážka vlaků
při níž čtyři členové pasácké jízdy
plukovníka Torrey-ho o život při
šli a 14 těžce raněno jich bylo
udála se v neděli po 3 hodině od
polední v Tupělo Miss Jízda
ubírala se na místo svého poslání
do Key West ve dvou zvláštních
vlacích za sebou jedoucích a tím
právě neštěstí zaviněno Vlak
prvý totiž zastavil aby vody pro
parostroj přibral a v okamžiku
kdy strojvedoucímu znamení k
další jízdě dáno bylo přihnal se
ostrou zatáčkou vlak druhý a sráž
ka s výše udaným výsledkem ná
sledovala — Pluk tento stihán
jest ustavičnými nehodami a pů-jde-li
to takto dále mnoho se jich
z něho z války nevrátí V pátek
usmrceni totiž byli v St Joseph
Mo v srážce při přešinování vo
zů povstalé dva vojíni a v Saint
Louis přišel v sobotu o život vo
jín třetí Nedbal totiž výstrahy a
při jízdě tunelem na platformě
stál byl ovšem dýmem přemožen
a pod kola padnuv na místě byl
usmrcen
Prudkými lijáky
na jakéž ani ti nejstarší osadníci
se nepamatují navštíveno bylo v
pátek a v sobotu okolí Algonquin
111 — Jak prudkými deště byly
seznati nejlépe z toho že v něko
lika hodinách řeka Fox o plných
12 stop vystoupila Značně mo
stů bylo odnešeno a železniční
spojení úplně přerušeno
Nesmí zůstat členem
Nejvyšším státním soudem wis
consinským vynešen v sobotu v
případě Loefflera proti Novodo
bým Dřevařům důležitý rozsudek
kterýž vztahu na značný počet
osob míti může- Loeffler přidal
se k Novodobým Dřevařům před
řadou let a když před třemi lety
do velkoobchodu s lihovinami
vstoupil byl jednoduše vyloučen
neboť dle stanov organizace té
nikdo kdož prodejem neb výro
bou lihovin se zaměstnává čle
nem býti nesmí Loeffler obrátil
se k soudu tvrdě že vyloučením
těžce poškozen byl nebeť přišel j
tím o pojištění na kteréž po leta
platil leč soud dal spolku za prá
vo a nejvyšší soud rozsudek onen
nyní potvrdil
Prudkou vichřicí
navštíveno bylo v pátek v noci
okolí Marshalltown la Prudkost
větru podobala se téměř tornádu a
škody spůsobené nejsou o mnoho
menšími Pět budov bylo vi
chrem úplně rozmeteno a se znač
ného počtu jich střechy snešeny
Zvláště citelné Škody spůsobeny
na venkově — Wisconsin navští
ven byl vichřicí v sobotu a z růz
ných míst značné škody oznamo
vány jsou Nejzhoubněji řádila
vichřice hromobitím a blískáním
provázená v okolí Janesville
Fulton Platteville Delevan
Plainfield a Grafton — Západní
Pennsylvanie byla též vichřicí té
hož dne navštívena a jak z Oil
City oznamováno dosáhla tam
rychlost větru 48 mil v hodině
Nezdařený pokos
na oloupení expresního vlaku C
MM
a
uzdravení joto na tisíce
letního vedra tak i v zimfi
B St Q dráhy oznámen v pátek
večer z Whitehall 111 Když vlak -ke
křižovatce několik mil od mě- '' (
sta se nalézající se přiblížil a ná- '
sledkem toho i rychlost svou zmír
nil vyskočil na parostroj zaku-
klený lupič kterýž bez slova
výstrahy po strojvedoucím ránu
vypálil a tohoto do boku zasáh- i '
nul Střelné této rány ulekl se
však společník lupiče nevěda nej--
spíše kým rána tato vypálena
byla a tak na útěk se dal ' Vtah rj
vida to podobně na útěk se dalf J
Smrt strojvedoucího následovala v -několika
minutách Po stopě lu- f
pičů a vraha vysláni slídící psy '
J" jf ov ujivv vjrUitaiJ S
dařilo Byl to F A Ainsworthf
a Bell Jackson z Roodhouse prv-
nější jest nezdárným synem nei-
zámožnějšíhc obchodníka ve mě-
stě tom " p- ~
Nová torpédová lodice i
"Rowan" zkoušena byla v pátek
v loděnici v Seattle - Wash: ~': a
kontraktoři s výsledkem zkoušk)
úplně jsou spokojeni S lbdic
podniknuta cesta do Tacomy
zpět a tu při tlaku 175 liber
docíleno rychlosti 25 uzlů v hi -'
ně Jelikož kotle snesou tlak
2o lb není neimenší oochvbňo
' — t
stí Že při zkoušce úřadní přede-
psaná rychlost 26 uzlů přestůu
na bude - "
Milice proti stávkářum
V Oskosh Wis vypukla minu
lého týdne stávka dělníků zamést"
naných v tamních pilách abpbjc
várnách a výtržnosti následker
téže vzniklé nabyly takého xáztt
že v pátek povolání státní Sli£C
za účelem udržení pořádku nut
ným uznáno NeŽ milice naj mi f '
štose dostavila došlo ke„kryV
vým srážkám mezi stáykářii
skéby kteří místa jejich zaujmu'
a devět dělníků při tom těžce p{
raněno Jeden pak dokonce V
místě usmrcen x Na místo nepř
kojú poslány čtyry setniny tyyfií 4
ho pluku státní milice jakoŽl! '
jedna setnina jízdy a setnina děl
střelectva vesměs z Milwaukee
Milice nalézá se pod velením bri
gádního generála Goldmana kte- f
rýž vydal rozkaz by vojsko maje-
tek i životy lidské ža každou čěhu
chránilo V pádu potřeby naříze-
no páliti i do lidu né však dříve 4
dokud by stávkující a výtržníci kf
rozejiti a zachovávání klidu yy
zváni nebyli Tři z továren ozní ~
mily že pondělkem počínaje
hájí práci pod ochranou milice
následkem čehož nové vážné vý-
tržnosti očekávány jsou "
fiatarrh nemftie býti rrlMea
mUtnfml pllkacemlpontTadi tyto nemobof
doHábnootl ildlt neduhu Katarrb tet kr" I
neb MouHtaroi neduh a k vyléčeni Jeho r s
tfebi Jest lek& vnitřních Dalťt KaUuW i
iíi vin rnliřni p6obf pKmo n krevjr~
U blány Halí' Katarrh Care neoTt
niMttfkáfskii] Byl pfodepain Jedním gb
lepiich lékaři v ttto seml po mnoho let Ale "
dosud pravidelní pfedptaován Sklidi i
nejieptimi prostřed k v krev Uaticiml a t£
je pKmo nasllxnaté bliny Dokonali kot
nace dvou tóchto pHaad leat pH£laoJ
sizra£nfch vfledka v leiení kaUrrbu f
teai odoavidceai n
PJ CHENET OO majitel TOLXX
Na prodej u lékárník! 1a 75c
Hall-a Family pilulky Jmu mejlep i
— 1 ti
Předplácejte Hospodáře g
přátelům do Cech Přjl
pouze $150 na rok "
i
st—
V