Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, June 28, 1898, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    V' '
J
L
A4
TT
ZÁPADU
1
I
VM ZALOŽEN ROKU 187I--R0ČNÍK XXVII
OMAHA NEB V ÚTERÝ 28 ČERVNA 1898
Dvojtýdenniku: ROČNÍK VI číslo 82
POKROK
V
a
I
i1
a
v
Ku břehům
Naše loďstvo navštíví ? ely doma
?- " vv
První větší boj na Kubé
Křest krvavý
Naši stoji již před
Vzhůru na Španělsko
V pondělí oznámil vládní bulle
tin Že usneseno bylo vyslati loď
stvo naše ku břehům Španělska
Com Watson odjel- téhož dne s
parníkem Newark za adm Samp
sonem kdež převezme velení obr
něné eskadry křižáků a povede
(V nene
i je neo
fským
neodkladně ku břehům španěl-
Eskadra jeho bude 'vý-
f yehodní a pozůstávat! bude z veli-
" telské lodi Newark válečných lo-
Mf dí Iowa a Oregon křižáků Yose-
' mitt Yankee a Dixie zásobních
uhelních lodí Scandia Barendara
a Alexander Od Santiago vyplu
je se neodkladně
Loďstvo naše Severo-atlantické
pod velitelstvím podadmirála
Com Schley Operační bodKey
Westř Fla velitel Com Remey
Zprvu se nevěřilo zprávě Že by
f loďstvo' naše mžlo jeti přes ocěán
a považována jen za pouhou po
věsť" vzbuzenou ža účelem zastra
šení Špančlů a donucení admirála
Camary k návratu se svým loď
' stvem Však když dána byla na
řízení k zásobení lodí určených na
4 měsíce Dyio patrným ze mini
to vláda do opravdy a chce Špa
nělského šakala vyhledati v jeho
brlohu Uhelné zásobní lodě se
již uhlím opatřují Než naloží
dostatek uhlí a dojedou k loďstvu
i Sampsonovu uplyne dojista teuto
týden tak že výprava k břehům
španělským vyjede teprve asi za
týden jestli snad mezi tím Cama
ra se domu nevrátí
První skuteřný boj
První skutečný boj aneb chce-me-li
bitva jak anglické listy ve
svém přepínání to nazývají svede
na byla u La Quasima min pá
jek a sice súčastnila se jí dobro
volnická jízda col Woodse a i a
20 pluk pravidelné jízdy řadové
ho vojska Boj skončil vítěz
stvím zbraní amerických ačkoliv
dosti draze vykoupeným Obnáší
totiž ztráty na mrtvých 16 z nichž
polovice dobrovolníků a druhá po
lovice řadového vojska 36 bylo
raněných a 9 vojínů se ještě po
hřešuje
Ve čtvrtek přinesli Kubánci do
Juragua našincům kteří v tea den
" města se zmocnilizprávuŽe Španě-
' soustředí válečné síly na výši
východně od Santiago as 8
mil vzdálených aby tu kladli od
por postupu vojska amerického
Vypraveny v ta místa svrchu zmí
něné pluky v tom dorozumění a
očekávání že Kubánci pod gen
Castilou budou spolupůsobiti To
xto očekávání se však nesplnilo
nfcboť povstalci přišli až již ku
konci bitvy kdy Spanělové nalé-
talí se již na útěku Vojsko na
še opustilo město u furaguas
rozedněním a bralo se dvěmi smě-
VaíIta faAnvÁ nrul velením
španěiM
i i
pro obě strany
samým Santiagem
gen Younga obcházelo vrchy aby
Španělům padlo v bok kdežto pa
sácká jízda pod velením Col
Woodse brala se přes srázné
vrchy přímo vzhůru k místu kde
Španělové se soustřeďovali Kaž
dý z vojínů mel 200 nábojů a o
statní výpravu Z počátku po
kud panovalo chladno ranní šlo
to chutě ku předu avšak když po
čínalo tropické vedro musili hoši
ač dosti utužilí velmi často odpo
čívat Cesta kterouž se ubírali
byla úzkou pěšinou kteráž nepři
pouštěla pochod jiný než řadou
Obě strany pěšiny vroubil píchla
vý kaktus a podrost byl tak hu
stým že nebylo lze proniknouti
zrakem houštinu dále než na 10
stop na každé straně Naším by'
lo známo že Španělové čekají na
ně v záloze ukrytí v houštinách a
že proto mohou spůsobiti jim
krvavou lázeň proto brali se ku
předu s největší tichostí a opatr
ností Cím dále tím více vedro
zrůstalo a hoši jeden po druhém
odhazovali přikrývky jež sebou
vlekl! a polní láhve jejicn se vy-
piizdSovaly Když po pracné
námaze dospělo vojsko naše as
míle od břehu počal se ozývati až
příliš podezřele kolkolem hlas ku
kačky a naší ihned domyslili seže
stojí ukrytým kolkolem v houští
Španělům vstříc K 8 h dospě
lo toto oddělení vojska k malé
mýtině kteráž ' šířila se na pravé
straně stezky Tu nalezena byla
mrtvola Kubánce a dáno nařízení
vojínům k nabíjení V tom dole'
hla sem střelba ze vzdálenosti as
1 míle neb více z druhého křídla
Španělúkdež pluky řadové jízdy
postupující druhou stranou nara
zily na Španěly Sotva uplynuly
2 minuty počala již také střelba
Spanělů proti jízdě pasácké Jak
výše řečeno byli Španělové skryti
v houštinách a započali vražednou
palbu ze vzdálenosti 200 kroků
Naší sice odpovídali avšak musili
stříleti pouze jen na zdař Bůh do
houštin Někdy ozývala se střel
ba houíně a chvílemi panovala
jednotlivě však rychle za sebou
Plukovník Woods s největší chlad
nokrevností obcházel řady dáva
je své rozkazy Podplukovník
Roosevelt předcházel jezdce své
dobrým příkladem Setník Cap-
ron kterýž byl zabit stál za řa
dou svého mužstva s revolverem
v ruce používaje téhož kdykoliv
Španěla spózoroval a dva z ne
přátel pozorováni že padli jeho
ranami ' Právě když opět chtěl
zaměřiti a dával rozkaz svému
mužstvu zbraM vypadla z ruky
jeho a setník skácel se smrtelně
raněn k zemi Několik blíže sto
jících spěchali k němu avšak on
volal na ně se vší silou svého hla
su: "Nedbejte na mně hoši jdě
te a bojujte! ťo puinoainnem
boji bylo pozorovali Že Španělo
vé mění své postavení ačkoliv
střelba neustávala Naší ovšem
nemeškali aby též výhodnější po
stavení zaujali což se jim podaři
lo a mohli výďatněji na Španěly
útočiti Netrvalo dlouho a nepří
tel ustoupil a bylo viděti spěchati
jej dolu z příkrého vrchu a opět
nahoru na vrch jiný ke srubu tam
se nalézajícímu patrně v úmyslu
učiniti tento hlavním svým shro
máždištěm Naší stíhali Španěly
vysýlajíce spoustu střel proti sru
bu a když přiblížili se na 600 kro
ků Španělové týž opustila houšti
nami prchali směrem k Santiagu
Očitý svědek jeden z důstojníků
líčí útok na srub následovně 'Plu
kovník Woods s pravým křídlem
útočil přímo na srub 800 kroků
vzdálený a podplukovník Roose
velt na levém křídlu útočil stejnou
dobou Hoši šli vzhůru za po
křiku válečného a nezastavili se
aby odpovídali na palbu Španělů
nýbrž hnali se ku předu v pevné
odhodlanosti aby stekli srub
Utok ten byl koncem boje Když
Dyn na 500 kroku počínali se
Španělové dávati do běhu a po
prvé v tomto boji měli jsme potě
šení toho co Spanělové měli po
celý zápas — totižže stříleli jsme
na nepřítele jehož jsme viděli1
Rovněž tuhý boj podniknut by
na druhém křídle nepřítele Když
naše pravidelná jízda pod velením
gen Younga postoupila na dvě a
půl míle přispěchali někteří Ku
bánci do tábora s ohlášením že
Španělové jsou na blízku a dobře
opevněni Gen Young měl sebou
rychlopalná Hotchkissova i děla
kteráž však po obdržení zprávy
této poslána do zadu a zvědové
vysláni k zjištění postavení vojska
španělského Pak stoupali vojí
nové naší ponenáhlu a v úplné
tichosti ku předu až zjistili zcela
určitě postavení Španělů Ry
chlopalná děla pak vzata opět ku
předu ale s útočením nezapočato
pokud pasácká jízda neměla příle
žitost vystoupiti na návrší a po-
staviti se druhému křídlu nepříte
le vstříc O půl osmé dán byl
rozkaz k započetí palby a to bylo
znamením pro boj neobyčejně
tuhý Po výstřelu z děl Hotch-
kissových ozývaly se vrchy kolko
lem ranami Španělů z mausero
vek Gen Young dal rozkazaby
vojíaové nestříleli pokud neuvidí
nepřítele a proto neplýtvali střeli
vem aniž ozývaly se hromadné
výstřely nýbrž jakmile kde Špa-
něl spozorován střela proti němu
vyslána
Když byli Španělové zatlačeni
a i ze srubu vypuzeni vyslány
hlídky ku sbírání mrtvých a raně
ných Poslednější byli odnášeni
do polní nemocnice nalézající se
půl míle od bojiště a dopraveni
pak do Juragua Španělů naleze
no mrtvých 37 a ztráta kterouž
utrpěli na raněných jest nepo
chybně též větší nežli utrpělo voj
sko naše
Přípravy k útoku na Santiago
Španělové připravují se k po
slednímu zoufalému zápasu Jak
jsme minule sdělili počalo vojsko
naše vystupovati na břehy kubské
Biaquiry východně od zálivu
santiagského kdež během toho
dne vysazeno bylo 6000 našeho
mužstva na břehy Ve čtvrtek
vydal se již předvoj na cestu ležící
směrem k Santiago a obsadil
Juragua ležící asi polovici vzdá
lenosti mezi pevností Mor-
ro a Biaquiry a tu též část ' naší
síly válečné na břehy vysazena V
týž den ráno pozorovati bylo na
různých stranách mnohé sloupy
dýmu vzhůru se nesoucí podáva
jící důkazů že Španělové opouští
všechny dosavadní posice a stahu
jí se zpět k obleženému městu S
vykládáním ostatního mužstva po
kračováno pak v ten den pilně
tak že než nastal večer ve čtvrtek
bylo již více než dvě třetiny naší
hotovosti válečné na březích Jura
gua opuštěno bylo vojskem špa
nělským kteréž se tam nalézalo v
počtu 1200 tak kvapríě že ani
město požárem nezničeno' S vojskem-
tímto jež opustilo Juragua
svedli potyčku povstalci pod gen'
Častilo a povstalcům padlo něco
kořisti do rukou V neděli po
stoupil předvoj vojska našeho až
dvě míle za Sevilla a byl již jen
pouze 4 míle od Santiago vzdá
len Očekávalo se že v Seville
postaví se Španělové naším vstříc
očekávání toto se však nesplnilo a
Španělé prchali nepochybně z na
řízení gen Linares aby " soustře
děni byli v Santiago Předvoj
vojska amerického tvoří povstalci
v počtu asi 1 500 pod velením
gen Gonzales a ' celá kubánská
armáda pod řízením gen Garcia
shromažďuje se kol Santiago aby
se boje zúčastnila V celé té
krajině mezi Santiago a Biaquiry
kde vojsko naše na půdu kubskou
vystoupilo není žádných Španě
lů kteříž po boji v pátek svede
ném na všech stranách ústupová
li Můžeme s bezpečností hleděti
vstříc zprávám o útoku na Sant
iago jestliže ne zprávám o pádu
aneb vzdání se města toho již
dnech nej bližších -
V neděli nalézaly se u Biáquiri
pouze jen 3 a 9 plukjízdy hlí
dající zásoby Všechny pluky
ostatní : vypravený byly proti ne
příteli Gen Schafter přeloži
svůj hlavní stan do Jaragua Vel
kou obtíž působí doprava doby va
cích děl po neschůdných cestách
kubských Ve středu očekává se
útok na Santiago
rreavoi nasí armády nalézal se
v neděli 4 V% míle západně od
Santiago u říčky Guana Před
stráže pozůstávající z dvou set
nin pěchoty sedmého pluku po
staveny jsou v pravém úhlu
cestě - 1 Yi míle za Sabinnellou
kdež jsou tři pluky pěchoty Mezi
tím místem a Juraguem byly tři
pluky pěchoty a dva jízdy Asi
800 Kubánců pod gen Gonzales
bylo kol hlavního stanu velitele
Lawtona Během dne postoupil
generál Wheeler s 1 2 a 10 jízdy
a pasáckým plukem s dynamito
vými děly v místa kdy byly před-
stráže Lawtonovy v dnu přede
šlém a 4 baterie třetího pluku dě
lostřeleckého se 4 Gatlingovými
děly umístěny byly na návrší
něhož viděti na záliv Zákopy
Spanělů v místech kde hodlají
postaviti se na odpor armádě ame
rické jsou od předvoje našeho
vzdáleny pouze 2800 yardů Na
vrcholi každého kopce zřízeny
mají Španělové sruby z nichž
mohou pozorovati každé hputí na
ší armády jak postupuje od Sabi-
nella kdežto každý vrchol blíže
Santiago a každá stráň opatřena
jest zákopy a náspy Na někte
rých z těchto jsou děla moderní
jež lze viděti pouhým okem Zvě
dové zjistili že'' za náspy nalézají
se 4 rovnoběžné řady zákopů hlu
bokých až po ramena a mezi nimy
jsou ploty ostnatého drátu Dů
stojníci naši jsou toho přesvědče
ní že se nemůžeme se zdarem po-
kusiti o dobývání lez většího
množství dobývacích děl která
však jest velmi těžko dopraviti
tam po neschůdných cestách přes
hory a doly Někteří důstojníci
jsou toho náhledu že bude se mu
set přikrciti k pravidelnému
obléhání Santiaga a poŠinovati ná
spy až bude lze útočiti na Špa
něly lehkému dělostřelectvu Též
doprava zásob našemu vojsku ná
sledkem neschůdných cest působí
nesmírné obtíže Musí se totiž
dopravovati se soumary" Sedmý
pluk se musil v neděli postit jeli
kož zásoby vyšly a nové očekává
ny až večer
O povstalcích pro svobodu svou
bojujících sděluje se z tábora ná
sledující: "Kubánci v předvoji se
nalézající vzdor dobrému chování
jejich soudruhů v Guantanamo
zdají se úplně neprospěšnými
Celý den sedí ve stínu ve svém tá
boře a v noci kouří cigarety a
cpou se potravinami od strýčka
Sama kdežto mezi tím hoši naši
s lačnými žaludky a ani drobtem
tabáku do svých dýmek staví ce-"
sty celé dny v palčivém vedru a
spí na svých zbraních pod širým
nebem v noci"
Uředni zprávy
Gen Shafter podal následující
úřední zprávu o své plavbě z
Tampa Florida na Kubu: "Měli
jsme pěknou plavbu ztratili jsme
méně než padesát tahounů šest
neb osm dnes Ztratili jsme více
při vykládání nežli cestou Muž
stvo jest tak zdrávo jako když
jsme vyjeli 80 nemocných' jediní
mrtví jsou dva kteříž zahynuli
při vystupování na zem Vystu
pování jest obtížno břehy jsou
podobny oněm v okolí San Fran
císco a pokryty jsou houštinami
křoví Vystupování v Biaquiry
nebyly kladeny překážky Na
všechna místa obsazená španěl
ským vojskem bylo stříleno loď
stvem za účelem vyklizení - Vy
slal jsem vojsko k Santiago a ob
sazení Juragua-města to majícího
přirozeně pevné postavení Špa
nělské vojsko ustoupilo jakmile
seznalo že proti němu postupu
jem Neměl jsem jízdy jinak
bychom je byli zajali asi 600
celkem Vede tam dráha mám
káry i parostroj v moci S po
mocí loďstva vystoupilo 000
mužů včera a tolikéž dnes Ostat
ní vystoupí na břeh zítra (v pátek)
zahrnujíc v to i osmý pluk dělo
střelectva a větší počet soumarů
může být Že všechny jakož i ně
které vozy Zvířata se musí ne
chat vyskákat do vody a plavit ke
břehu Měl j em porady s gen
Garcia Rily a Častilo dne 20
dvacet mil západně od Santiago
Tito důstojníci byli jednohlasného
smýšlení že by se mělo vystoupi
ti východně od Santiago Přišel
jsem k temuz nanieau uen
Garcia slibuje se připojiti ke mně
v Juragua zítra se " 3000 neb 4000
mužů kteříž budou přiveženi po
lodích z krajiny západně od Sant
iago a vystoupí v Juragua To
nám dá as 4000 Kubánců a 1000
iúsUne pod gen Rabi k ohrožo-
vání Santiago od západu Diviše
gen Kenta dnes vystupuje v Jura
gua a vykládána bude po celou
noc Přispění loďstva bylo veli
ce prospěšno a s nadšením po
skytnuto - Bez něho nebyl bych
mohl vystoupiti na břehy ani v
deseti dnech a může být že vůbec
ne jelikož soudím že by mnohé
z lodí se byly na pobřeží rozkota
ly Přítomně nepotřebujem niče
ho Počasí bylo dobré na pevni
ně také nepršelo a vyhlídky jsou
na pěkný čas"
V druhý den dne 24 došly
následující další zprávy: "Pochod
ku zaujmutí dobrého postavení
blíže Sevilla musel býti zastaven
a zákopy učiněny pokud zásoby
a dělostřelectvo nedojde Čtrná
ctý a desátý jízdy a pluk Woodův
měli srážku Nepřítel byl vypu
zen ze svého postavení a generál
'n
li
jj
1
1
i
n
lili
H
J
-
v í
H
I jV wmww f — —