Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, June 03, 1898, Page 9, Image 9

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok: Západu
i i
14
1
i i
n
l
v
Výstava zahájena
O čem mnozí pochybovali co
a nemožné považovali to stojí
řed námi v plné skutečnosti
stava zamissisippská kteráž má
nnnr (mw xvAtti oillialiti ookladv
tolío Sirého západu kterýž před
- '
dobou jednoho jediného krátkého
J lvíku lidského považován byl za
Americkou Saharu za úplně bez
cennou poušť otevřena byla mi
nulou středu spůsobem slavnost
1 ř ním Účastenství lidu bylo 6ku
A tečně nesmírné An toto píšeme
J } neznáme počet návštěvníků avšak
"{ soudíme že davy jeŽ procházely
' A výstavištěm musely čítali dale
'X et jakýž kdy v těchto západ
j rt vvsc ne auvuu utivtiai tu
r končinách shromážděn byl
jdle programu uspořádán byl
výstaviště průvod jehož sved
byli mnozí a mnozí tisícové
vroubící ulice kudy se průvod u
bíral ačkoliv týž nebyl důstojným
A na a nH1 i t nst i Novinu z iaké
- ynv aJ%-aw-- - - — - — —
říčiny výbor slavnostní neposta-
1 sc o to aby průvodu sučastnily
veškeré spolky a všechny vrst-
i f vv obyvatelstva
t S Bylo skoro poledne když prů
% V vod dorazil na výstavišti- a tou
než 1 0000 osob Program na
t výstavišti zaháien bvl slavnostní
£
í f ouverturou sehranou Washington
skou námořskou kapelou jtjíž
precisní přednos vyvolal nejen při
sehrání overtury této nýbrž po
každém výkonu neustávající po
tlesk a pochvalu Kiditelem slav
nosti byl předseda výstavního
výboru Wattles kterýž nejdříve
představil Kev F J Nicholsc ze
'lít Louis jenž přednesl modlit
bu Pak následovala přiměřená
' -
řeč uvítací předsedy výstavního
výboru Wattlese Po skončení
il Wattles že senátor
Allen kterýž mel býti prvním
-tavnou ním řečníkem nemohl se
1rcf3víi! a tchn donis četl G M
' 0 Hitchcock Po předčtení dopisu
' Vwiřftdstaven lohn L Webster co
L &níkkterýžnahraditi měl Allena
-í%ÍNeihlavnčjším řečníkem dnes
" A: I N Baldwin 1 Council
ř líluffs jehož mocný hlas slyšeti
mohli dobře četně tu shromáždi
ní Bvlo již skoro ku druhé hodi
ně když program dospěl tak da
leko že měl slyšen bytí president
McKinlev ústy guvernéra Hol
comba Však telefon z jakési
příčiny dobře nepracoval a proto
musilo sdělení presidenta posláno
býti telegraficky a přečteno na to
guvernérem Ilolcombem Týž po
přečtení poselství promluvit pak
:?x ctruJnř ku shromážděným
načež na dané znamení uvedeny
J nrclntf m McKinlevm a stroje
L I &t-KM W J
na výstavišti v pohyb
Koi řcčniŠtě nalézajícího se na
východním konci hlavního výstav
ního prostranství nemohly ovšem
stěsnati se ty nepřehledné davy
jež neustále ze všech stran od čas
ného odpoledne prouditi počaly a
jen poměrně skrovný počet sledo
val provádění programu Ostatní
nemohouce býti v doslechu řeční
ků rozcházeli se po výstavních
budovách O těch možuo říci
že až na jednu jsou posud neuspo
Mnv tntiž výstavky v nich jsou
Mnrve casittuc v
výstava Spojených Států poskyto-
vala obraz upinosu a hkc
Y-nilv cx velké davy obdivujíce ne-
írné množství zajímavých před-
ích Neivíce snad
1
jf ' děl a střely Výstava rybářská
4) mMa iZ nesčetných obdivovatelů
tak jako i figuríny představující
vojíny a důstojnictvo nynSjší 1 dob
minulých Výstavka budovy u
mění též byla poněkud již úplněj
ší však všechny ostatní budovy
tpnrvé výstavky své upravují až
na malé výminky Z příprav jež
se konají lze však již postretinou-
j " Xže co zde poskytnuto bude bu
'ajímavym
' CtML'vx neúplnou výittvek v
l -4 V výitivsíeh a jtdoaU
I I
zvědavost seznati ostatní části vý
staviště bylo asi příčinou že
proudily davy do ostatních pro
stranství výstavních proudem ne
smírně silným Jak již častěji
jsme sdělili jest prostranství vý
stavní rozděleno ve tři části
Hlavní prostranství nalézá se me
zi 16tou a 24tou ulicí Východní
prostranství leží východně od 16té
ulice a spojeno jest s hlavním mo
stem pnoucím se přes 16tou uli
ci Třetí čásť výstaviště nalézá se
v týchž místech kde bývalo druh
dy státní a později okresní výsta
viště Tato část spojena jest s
hlavním výstavištěm dvacátou uli
cí a s východním výstavištěm mo
stem podobným jako onen který
spojuje je s hlavním prostran
stvím Na hlavním prostranství
nalézají se hlavní výstavní budo
vy na východním prostranství v
jižní jeho části jest jedna z výstav
ních budov zahradnická a budovy
státní v severní části pak jsou
zábavní místnosti V severní čá
sti na bývalém "fair grounds"
jsou též zábavné místnosti
Ponecháváme sobě bližší popis
jednotlivých částí výstavy na do-
bu budoucí a sdělíme pouze jesie
to že slavnost zahájení ukončena
byla důstojně koncertem Thoma-
" H ir wli ? : 1 li
—
pniirEn NA SANTIAGO DB CU1JA
f n ri-_iř ii_í„
vekKcrv zprávy Tiiiccni inimi-uimu uui ' - -
nejvítSÍ mnto na Kul6 bývalo kdyii blaTnlm Míatp Jest velice výstavným
a ulice znafuc jsou siroKe
sova orchestru v auditorium a
skvělým ohňostrojem v severní
části výstaviště Doufáme že v
budoucích pěti měsících navštíví
tuto důkladnou a zevrubnou školu
pro dospělé každý občan západní
komu jen poněkud budou poměry
toho dovolovati
SOUTH OMAHA
V úterním zasedání rady
školní projednávána byla otázka
zakoupení daších pozemků ku
stavbě nových budov Školních
Ku škole Highland přikoupeny tři
další lotyz nichž za dva zaplaceno
ř 5oo a za třetí dán majiteli domek
patřící Školní radě kterýž na lotu
onom stál Doposud byla tam
školní budova dřevěná pouze
o 2 třídách a rada chce postaviti
tam nyní budovu cihelnou o čty
řech třídách Otázka přístavků
ke škole Brown Parku nebyla roz
řešena a to proto poněvadž ve
směru tom páni školní radové
v náhledech velice se různili Ně
kteří byli totiž toho náhledu že
bylo by lépe postaviti školu novou
mezi 22 a 23 a a a uiitenu
čímž by dosavadnímu přeplnění
Školy v Brown Parku se odpo-
mohlo Při tom zároveň uváděno
že přikupováním pozemků a stav
bou nových budov a přístavků
vydání tou měrou zvýšeno bude
že veliký schodek jiz předem zaji
štěn itst Odhaduje se totiž že
da Ikolnímu íondu pou jeo as
Jj4qoo vyoesa k CeniuJ ptipojitl
dlužno 35000 z licensí hostin
ských obdržených a dalších £6000
zc státního fondu Školního _ Cel
kový příjem fondu školního odha
dován býti tudíž na $75000 proti
čemuž vydání na plat učitelů škol
níků palivo osvětlování a veške
ré jiné vydání $57000 obnáší a
stavby a přístavky nové na $38
000 odhadovány jsou tak že by
schodek v okrouhlé sumě $20000
se jevil
— V úterý odpoledne odbýváno
býti mělo předběžné přelíčení s
Maddoxem a Loítuscm kteří z po
kusu loupeže a vražedného útoku
na hostinského Mike Harta obža
lováni jsou leč bylo na dalších
deset dnů odloženo Stalo sc tak
následkem toho an dosud jisto
nenízda Hart poranění svému ne
podlehne a zda tudiž žaloba těžší
proti oběma vznešená nebude
— Ve středu skončeno bylo
konečně kopání základu pro novou
poštu south-omažskou tak že s
kladením základů ještě tohoto tý
dne bude moci započato býti
— Dnes odpoledne odbývána
bude schůze zvláštního výboru
kterýž mayorem Ensorem svolán
byl za účelem porady o tom zda
by v den otevření nových jatek a
1 ri 1 rfki
pír"
mu v —
-' 'II'
tnt on bnlmn riKnlftTIl SíintiaiískíllO 8
_
nakládárcn Armourových přiměře
ná slavnost pořádána býti nemě
la V závodě tom poskytnuto bu
de zaměstnání několika set lidem
čímž ovšem měrou nemalou k roz
voji So Omahy přispěno bude a
nroto soudí mayor že by den o
tevření náležitě oslaven býti měl
— Co je tanec! Holenku to
ie slovo kterému každý rozumí
jinak baletka tančí své duo právě
tak iako primadona je zpívá
chiroerafické tance upravil pan
x v z oři dvorním plesu se tanči
menuet a polonaisa v LJncagu v
"Plzeňském Sokole" pořádal ba
liathlflipn břišní tance s vlastno
ručně vybraným materiálem Ře
kové měli své kothorcny tančily
iich írimy a hetairy Indiáni maj
své válečné tance a I say! to
jeolrajt ale znáte program pro
x července kterým Til Jednota
Sokol spojí své desítileté trvání s
iedenáctým rokem? V přístavě
páně Koutskýho odbude sc strašné
bombardement So omažskycn
"Manil!" Vypluje sc večer válka
celou noc a ráno to je pak u-
končení každého posvícení
— Řád "Hvězda Svobody" č
45 Z Č li J snížil pro lhůtu
příštích šest měsíců vstupné pro
zdravé Členy na pouhý obnos jen
Í2S0 tak aby každý rodák mě
nřflpJitost lacino k dobrému spol
ku se přidati Žádný rodák a tím
méně otec rodiny by ntměl této
příznivé příležitosti nechat si ujiti
a Uk v Ca roJiuu ivoji prou mo
i j 1
i-- i 1 nr — it
The Chicago Lumber Co of Omaha
Jest Jedinou spolthot tf
pronnrnc
žnému případu jeho úmrtí aspoň
Částečně zaopatřiti Přihlášky
dčjtéž se u kteréhokoliv člena nad-
zmíněného řádu dt6o-im
Zprávy osobni
— K zahájení výstavy přijelo
do Omahy mnoho krajanů ven
kovských s některými z nichž
měli jsme potěšení se sejiti a jiní
opět písárnu naší navštívili Z
Clarkson Neb byli tu pp Mun-
dil Kozmarin Cibulka a několik
jiných Ze St Paul zavítali sem
tamnější všeobecně známý a oblí
beny hostinsky pan Karel Teno-
pír pan Chmátal Bartl a jiní Z
Prague Neb byl zde pan I
Kubík s manželkou a synem zeť
eho pan Polák s manželkou
Mlynáři pan Josef Dobruský a p
osef Kašpar pan Baštář a jiní
Z Wahoo navštívil Omahu pan V
C Kirchman s chotí a dcerou pan
Tomáš Killian s chotí sleČDa
Grossova Josef Baštář slečna
Mane Baštářova Z Linwood
navštívili nás pp Tom Duda a
F Bartoš Z Wilber byli tu pp
Boháč Sabata a Brt Z Munden
Kansas navštívili naší písárnu
p W Horák a Jan Horák s
nianželkarri Z Crete viděli jsme
tu pana W Kubíčka a F Kuncla
Nesčetně jiných krajanů bylo tu z
různých stran jež jsme neměli
příležitost viděti aneb kteří se u
nás nepřihlásili
— Otevření výstavy súčastnili
se též pp F Veverka hostinský
Clarkson a pan Karel Šťáva z
Bruno Neb Oba byli rozsáhlo
stí výstavy překvapeni
Zprávy spolkové
Lože Jati II uk í K I
odbývá senůzi ve své spolkové
místnosti příští středu dne i čer
vna v osm hodin večer
F Vodička K R & S
Ihíír Prokop Velký f 33H0I0F
Půlletní schůze odbývati se bu
de první čtvrtek v červnu (2) v
síni spolkové Nepřítomni podlé-
lají pokutě dle stanov
Fr Vašák
fin taj
TM Jeti Sokol t Omaha
odbývá dnes v 8 hod večer pořa
dové cvičení v síni Jana Hrocha
Všichni cvičící členové jsou žádá
ni by se v čas dostavili
Jan Moravec náčelník
Přwký Hbor "Lýra"
odbývá své cvičení v pondělí 6
června v 8 hodin večer v sokolské
místnosti na 13 mezi Dorcas a
Martha ul Všichni nechť se v
čas a jistě dostaví tohoto cvičení
Hřbitovní fcKkoXár xpolek
odbývá schůzi příští neděli '
r Svoboda taj
Podporující Sokol TyrS i 1
odbývá pravidelnou schůzi příští
neděli dne 5 června v místnosti
spolkové Jan Chleborád
tajemník
KaUrrh nemůže býti vyléčen
mtatníml aplikacemi ponřvadl tyto nemohou
dotáhnout! lídlaneduhu Katarrh lint krevní
nel) aoUNtavnl nenun a a vymřeni jeno
trebi Jwt lekft vnitřních llaU í Katarh Curu
uztvan vniiiHo pumi piouu n
té blány IIall' Katarrh Cure není lékem
maaMf kantzvm Myl preuepean jeunim s uej-
liii-h lékaib v tui re ml oo mnobo let a JkhI
donud pravIdelDi přtlulován rkládá e
t nejlepiích zíllvek lei Jmu známy apolu a
rieJlepJíml prolhMlky krev řlMlíciml a úflnku
1 CmM n íiinv lkik(inlá kombi
ru
nace dvou těchto přiftad Jeat přirlmm tak
zázračných výsledka v Icícni katarrhu ZaAle-
te t o doavfcfcent
F J CHK5Kr a CO majitel TOLEDO O
Na prodej n lékárníka za 75c
Hall'1 Family pilulky Jmou nejlepli
Unlnv seznam knih k dostání
zdarma v knihkupectví Pokroku
Západu
kde lze výhodné nakoupit! stavební dflvl
14t4 a Jfarrr uIIcp
OMAHA NEBRASKA
tržnTzpráyy
Chicago dne Ifervna
Tuk Juko NmI mfofremrenaptonlc toup
l kvaltem do íávmtnó vfei tuk nyní uh
kltwi 1'iwlwlnlin (Inimi liuiiro kv('tn vjrrn
vnánjr kvftnové imlouvr Tiiiakínl m-liotá-rl
ku-ré I-IHT ku ill plltli'll wn nplkl
Juko mí-chýř i ni-lioi vyputín viduuh Ji-íw
wtmiu prmlivsln m ufonU funkulativnl
Btum-ň ti I tvrdl itnel) tU S íTná xa
$17 V m tu cenu imill! m) IIUrovl lierím-l
nim vyrovnávali vk v ůtvrf JI v pobledni
di-o mi-Hic klínila rnna na II) a klruHla mi
M ávř ren hýla ta tltt Kulolm vnk tak
klená iirnt pnie pro budouni mtilcf ni
nlKdkem dobrého Hlavu roaumcl ikllíní- V
Tnits jíl tni zapiťiily a Kkli'B tam v okla
bom KanxuMU pái i letouna l" inlllnnú
bul6 o 16 mil hu vli- nui loni V úit klo
wla íervencová uienleo na7S vemhiduna
' a vřora dokonre na H7 ať pH láví n-n trhu
opí t Htouplu naM 1'rozári klunlu naTVťimtu
Zboil hotova prodává Mt frr vůni olmka 'ílo
ou't MtouDla naM 1'rozári kUmlu na7Vi'imtu
rlxitl IidUii
t imeh Jurka ci I xa li uv Jarka fi MKXi in
k'nUiil'a li-i iim tnxihii iMvm'll za 33%
Ovea kliml Htlf% hílý MOí£0
ŽltokloilonadHvíJIIa¥ou o-nu ba itkoro
nlíiv Í Ih 8 m 4Ac
Jrrron J U wnv nlOI WtMc
Inéné Mtmeno ochablo tě prodáváaeia
II l
Hovřii dot)vt'k fl v polovici tydno v ccnft
vo za ochutil ♦ ťh cen tí ochaboval JulVní
voli proiáva1Ipoll0iií:'ft krávy a jaloví-
cti 12 4iM (Ví txunk Voli H7W1KJ voli a
iíru Hf'Chm
V entit t dobyli-U Jo ceny opít ochnliU-)Si:
lehký poWíilU
íiiíitX hiiiiíny #4UJ&4a) tížit
Omaha 2 íervna
Trh dobytřl wtrvivá aul v tml tavu Jako
minuly týden Tvk voli ohaWite prodávají
a nejlup! odbyt maji pěkné volky prnMhdni
váhy Jateční voli prodávají se po H00f 4SS
vřt-lnon kol W3U víak Jodno tdádo volků
řernych berrohch přineslo 15 'A kdeá!UHtádo
ttádo Jalovic léno pletn prodáno za II HV O
byřejiié krávy a jalovice prodávají ac po 1300
4tVi a voli k íru tlUS (W
Vepřový dobytek který v polovici tídno
trochu zlepíll teď zate poklonnul a při záví-r-ce
trhu přlniJel Mlřx4l0
Vejce Ccratve prodávají se nynt Htále po!c
Mátlo má těl -nu nezmenřnou obySolné
domácí vllc z mátloven ze sbírané smetany
l3"iHc z rKlHlřwTované 15c
yieplct) pnMiávitjí h po 7 kohouti a 814 a
tuři kohouti 4 ac Jarni kuřat l?M% lb
Seno Jet (Kwud euny dobré z výSin 1700 z
nííln :
llrambory Jhou teď driUSi Uiré 85c nové
II M
Jahody Jsou tálo levniJHi SI kv Jbodna
1225
Med bílý Jostta líc coloriMlský loailc
Kflío J3U mále lovné syrové &8c luoé
7 a Sc mlecí 1 a 9c
Ht Ixuls9 eervna
Píonlee v dnuch minulých valní poklla
v&ik u-ď Jo ceny pcvnřjít Prixlává e řerve
iiíííh 3 zalttaleí pro Crvenoc prvslneo
76 tvrdácí i tn Vc
Kukuřice Ju téi ceny pevnřJSi a vyíSi za 32
Now OrleatiH í fervna
Havinajo teď ceny pcvniJSÍ proatřední za
1-10
Nepravidelné zažívání žaludečné
jest vždy následkem nepravidelného
požívání pokrmů Když upotřebíte
požívání pokrmů Když upotřebíte
Dr Aug Koenig'a Hamburské Kap
ky v krátkosti se uzdravíte Tři
tom požívejte pravidelně zdravých a
jednoduchých pokrmů
Oznámení
Northwestern denní mimořádný
rychlovlak nyní opouští nádraží
U P dráhy v 6 hodinách a 40
minutách ráno a přijede do Chi
caga v 8:45 večer téhož dne Žád
ná změna v čase jiných vlaků —
Rychlovlak "The Overland Limi
ted" opouští nádraží zde ve 4:45
večer a rychlovlak "Omaha Chica
go Speciál" v 6:45 večer a oba
přijíždí do Chicaga druhý den rá
no: v 7:45 a 9:30 Vlaky ty jsou
opatřeny nejmodernějSimi vestibu
lovými vozy spacími jídelními 1
palácovými jež poslednější opa
třeny pohodlnými spacími křesly
— Nuž arci což by vše Northwest
ern dráha nedovedla příznivcům
svým opatřit? 68tí
rřestéhování
Písárna a místo obchodní Mis
souri Pacific dráhy se nyní nalézá
v nové místnosti na jiho-východ-
ním rohu 14 a Douglas ul 73-3
Za sníženou cenu!
Máme posud několik výtisků spisu
Královské vénné město Mělník
a okres mělnický
ktery velkou píli sestavil a ku velké
své ikodč vlastním nákladem vydat
řiditel mřstbké Školy pan Lud IW-hin
Jest to spis objemný neboť íítá 934
stran velkčho formátu a 55 obrazy a
mapou okresu mělnického a mCsta
Každý roáik mClnický mři by chovati
spis tento obsahující popis a dějiny
jeho rodiště Pan spisovatel oprávflu
jc nás ku nabídnuti zbytku spisu za
cenu valně sníženou a sice budem týí
prodávat! nyní za $200 ti poštovní
zásylkou DřívěiSÍ cena $400 Žádný
Mělničan nemusí se nyní vymlouvatl
na cenu knihy neboť za tuto cenu jo
v pravdě levnou Hlaste se brzy
AdraujUt Fkrkandn