Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, June 03, 1898, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    NOVINKY Z ČECH
pnvodni Informaf ml rpravodajo Pok Záp
V Praze 18 kvčtna
Hmlouva raknnako-rutiká? Delegaca rakou
ká Duleiftá Uotiferetiee eíafe mini
siry lraovnl program rak vlítly Ja
lýková otáika Před TU lety v (Vrhách
Hlíy na t'le feského národa Doivuky
Národním divadlu Ceaký atudent a ná
rodní dělník Proutity proti drahot
SvaU'Jankrf idavnoiUl v l'rae fet-hová
Ceehové Jak nířnite: Proboty
Smlouva rakousko-ruskát Jako
svatojánská raketa najednou pro
lítla politickým světem zpráva t
smlouvě mezi Rakouskem a Hu
škem trvající od r 1897 a platíc
až dor 1903 Prskavka byla pu
štěna úmyslně Smlouva prý za
bezpečuje status quo ante na Bal
káně a tím i mír mezi Rakouskem
a Ruskem Jak pozdější zprá
vy ale dosvědčují smlouvy písem
né žádné není Ale jc úmluva
mezi císařem rakouským a carem
Která zabezpečme dosavadní stav
držav balkánských a tím jaksi od
daluje příčinu bouří mezi oběma
říšemi Kréta tuto úmluvu sic
měla zmotati ale — nezmotala
Nešlo o državu ale o osobu gu
vernéra a tak uzel zadrhnutý Ně
meckem a Anglií se brzo uvolnil
Dnes není o sporu mezi Rakou
skem a Ruskem známky Nesuď
te ale z toho že Rakousko ve své
politice obrátilo zcela — Rakou
sko nebude moudré nikdy Zdá
se Že dojde přece asi jen k usku
tečnění slov vynikajícího politika
evropského který pravil:
li mít Rakousko válku
válka s — Německem -
Bude
bude to
- A mv
dodáváme:
zmoudří
a pak teprvé toto
Delegace jsou zatím zticha Zvo
leny výlory a ty konferují Jedná
se o dodatečný úvěr 30 milionu na
vojsko Šarvátka bude Ale zdá
se že na konec delegáti uherští i
rakouští povolí miliony na vojáč
ky vzdor bídě domácí a aby nešli
domů poraženi Že delegáti odhla
sují aby ministerstvo vojenství na
příště už to nedělalo aby překro
čilo rozpočet hned o 30 milionů
A bude po — bouřce Pan ministr
to krátce s delegací umí Udělal
tajnostnou tvář ukázal na nebez
pečenství jež hrozilo z Kréty za
kroutil očima k Prusku a Maďaři
a Němci unisono sic neradí ale —
povolí Čeští delegáti mnoho
hřmotu neztropí je jich beztoho
jen pár
Dulelité konference Přes mož
nost že delegace minou klidně
ticho přece v politickém ovzduší
není Cesta mezi Vídní a Pešti
kde dlí císař a delegace se netr
hne Nejvíc jezdí rakouští mini
stři Thun a Kaizl Není divu
Parlament rakouský stojí o defi
nitivním rozpočtu říšském nemů
že být řeči vyrovnání je ve vzdu
chu zvláště pro kvótu ke shodě o
níž nedojde také sporný jsou zvý
šené daně na cukr a z piva K
tomu jazykový spor v Cislajtanii
drží všecko jednání v šachu Není
východu A saad Thun ač má
nohy dlouhé si je uběhá a výcho
du nenajde přec Vleze vždy do
slepé ulice a tepá po zdech Proč
neobrátí po světle? U císaře v
Pešti jsou denně konference od
rána do večera Vše se tají Chce
se udělat rozhodný řez? Pochy
bujeme Spíš vyčká se oddálí
rozhodnutí Až po jubileu Ale
co potom? Dá se vůbec za všeo
becné mizérie oddálení provést?
Bloudi! Řízněte v právo nebo v
levo nám to jedno Lépe cítit
ostří řezu jež se zahojí brzo než
chvít se stálou chorobou a její bo
lestmi Nechte konferencí a jed
nejte Pracovní program rakouské vlá
dy visí na parlamentu a proto je
stále týž NejvětŠÍ výkon na
nějž se zmůže bude asi ten že
zvolí jazykový výbor Ale i to je
otázkou Poslanci čeští pro ni
hlasovali nemohou Oni musí
trvat jak jsme oznámili dávno na
autonomii zemí a proto musí chtít
aby jazykový zákon o Cechách by
din sněmu král Českého Bude
li ale jazykový výbor přes české
hlavy zvolen čeští poslanci dofl
vstoupit musí aby v něm naléhal
na vše užitečné Jinak bylo by
ovšem kdyby přešli z trpné do
činné opposice Pak by ovšem
ani k volbě jazykového výboru ne
došlo Ze vídeňská sněmovna do
30 června zatímní rozpočet neod
hlasuje jest jisto Poněvadž roz
počtové provisorium ustanovené
na základě § 14 platí jen do 30
června k tomuto smí sc však sá-
hnouti jen v době kdy říšská rada
nezasedá jest tím už samo sebou
dáno že 30 června parlament
musí bytí odročen aby se dalš
provisorium mohlo naříditi dle %
14 Říšská rada bude tedy před
koncem června buď odročena neb
uzavřena a vláda si bude dále po
máhati nařízeními V říjnu neb
v listopadu bude říšská rada opět
svolána a co potom Thun podnik
ne bude záviseti více od nálad}'
jakou shledá mezi poslanci než
od vlastní jeho vůle Budou-li
strany povolnější k ústupkům od-
ilasuje se indemnita za předešlá
nameni rozpočtové provisorium
pro příští rok a provisorium vy
rovnací nebudou-li povolnější
neodhlasuje se nic Není to o-
máčka? A 1 v té není vyloučeno
překvapení Bude se tedy stát i
dále se všemi reformami hospo
dářskými i živnostenskými Sne
seme to když už nyní je stav ne
snesitelný? Zdá se Že dojde k
také bídě u nás že bída poučí pak
naše politiky o politice — lepší!
Před jo lety mezi dny 10 a 16
větná r 1868 vzdor všemu utrpe
ní bylo v Cechách za vlády Ilerbst
3eustovy jinak: Obrovské zástu
py lidu putovaly k Řípu a tu na
prvním českém ohromném mee-
ingu protestovaly proti útisku
žádaly znovuzřízení českého stát
ního práva a přísahaly na krvavou
paměť mučedníků bělohorských
že v boji od svých práv ani na píď
neustoupí Tehdáž v resoluci
žádalo se vše co dnes je naším
požadavkem pak mocný balvan z
boku památného Řípu vyrvaný
vezen do 1'raňy k za ožení Nár
i vadl a Jízda do Prahy a slav
nosti tam byly nevídané na pohled
dojmem uchvacující náladou pře-
nadšené Vše co české ze všech
zemí českoslovanských z ciziny i
ze zámoří ústy neohroženého Slad
ovského hlásalo boj nejprudČÍ
proti nadvládě cizí A dnes? Vzpo
mínáme sic pravda ale jsme o 30
et starší a bohužel 1 — chladněj
ší S tou odvahou s tím svatým
nadšením bychom dnes brzo zlo
mili pouta svá Ale málo v nás
nadšení málo odvahy Co nezlo
mil žalář a v hrob nesklátilstrhala
bída a co zůstalo zhostejnělo
Nezoufáme sic věříme v obrat ale
za těchhle proudů bude obrat těž-
ý nesnadný
Jíllzy na tile českého národa obrat
oddalují A je těch hlíz plno: tu
šplháctví některých ku předu se
deroucích politiků onde božídár-
kovská lhostejnost jinde zrádná
hamižná prodajnost ba i zbabělé
přeběhlictví v tábor nepřátelský
Čtete často o rozličných sporech
u nás o sporech mezi Staro a Mla-
dočechy mezi radikály a pokroká-
1 mezi svobodomyslnými a kleri-
kály Ale tyto spory ač v této
důležité chvíli dosti nás oslabují
nejsou nebezpečné Tu a tam či
stí vzduch a — lidi Ale hůře ie
4
s proudy internacionálními které
zaprodaly se Židům a v jejich pro
spěch lámou kopí proti rodné re
mi Hanba to věčná A k těm
spustlým internacionálům se dnes
přidala část studentstva a intelli
gence Známá jinak jména jsou
tu v čele a jsou prodána Tak
red Hajn je dnes cele židovsko
demokratický dr lierben Krejčí
Kocrner Šalda Neuman i Hilbert
jsou rovněž ve vieku této koie-
ric jíž nedávno dostalo se zc Ži
dovského kapitálu podpory 25
000 zl Zdaž mimoděk nenapad
ne Člověku zde památné pořeka
dlo: "Od nepřítele si pomohu
jen od přátel mých chraň mne Bo
že"! A od těchto také Čechů od
těchto hlíz chraň nás pane též
Těžký krok ku předu těžký vý
pad když na těle plno takovýchto
otravných pijavic
Dozvuky o Národním divadle
Psali jsme posledně o Skandálu
který způsobilo družstvo Národní
ho divadla v Praze propůjčivš
národní kapličku rejdům interna
cionální demokracie Podivili
jste se as tomu ale my zde se ne
divíme Jak jsme psali posledně
a před tím zasedají v družstvu
Nár divadla lidé kteří nezdají se
ani schopni ba ani vůle nemaj
prospět tomuto národnímu ústa
vu Jmenujeme hned tři: žida
red Schicka a dva Čechy via
stence: dr Eiselta a cis radu Ti
chého Tito poslední proslavili
sc zvláště v posledním jednání o
zřízení druhého českého divadla v
Praze (Němci dvě už dávno mají)
heslem: "Pánové tucet němec
kých divadel nám neuškodí ale
druhé České bude neštěstím pro
národ!" A titíž chlapíci mají v
žaludku zejména také "vlastenec
ké hry" Za to opera (s cizím
textem) operetta ale nejvíce ba-
et pány baví — O nové námi
oznámené skvostné opeře Kovařo
vicově "Psohlavci" byl pan rada
Tichý hotov s úsudkem krátce
Pánové ta hudba je dobrá ale
to libretto operu zabije Di
víte se ještě že v takovém druž
stvu pan ředitel Šubrt snadno pro
razil s propůjčením divadla soci
álům? Škandál vleče se ale
pořád Po schůzi internacionální
o otázcekomu patří Národní diva
dlo byla zas schůze národní
ohromná ale ta byla rozpuštěna
Mimo to jsou plné noviny pole-
nJk I Svatopluka Čecha Vrchli
ckého a jiné při tom internacio
nální cháska potupila Však ti
ídí se heslem: "Pes vždy na
měsíc vyje" a mimo jedinou odve
tu k celé jedovaté akci internacio
nální mlčí Za to nemlčí lid Po
každé národní lidové schůzi tá
hnou tlupy lidu kolem divadla a
olajíce "Zdar naší kapličce"
souhlasně také provolávají 'pereať
družstvu A tak se Škandál vleče
nám se zdá že slavné družstvo
bude rádo aŽ lid — zapomene
Český Student se nesmí znát k
českému dělníku Tak aspoň
rozhodl senát české techniky
Když Momsen nadal českému ná
rodu a hrubě jej napadl tento se
nát — mlčel jako kapr A nvnf
když internacionála ohrožuje bytí
Českého národa řádíc v lidu ve
všech vrstvách a když proto český
študent podává si ruku s českým
dělníkem k ochraně vlasti — teď
senát promluvil a zakazuje Studen-
stvu styk s českým dělníkem! —
Jako by 1 jinak Študent nastá
vající stavitel úředník inženýr
architekt atd — neměl se připra-
vovati na styk s těmi s nimiž
bude mu celý život žiti O té
naší — zabedněnosti!
Protesty proti tdralování potravin
sou u nás na denním pořádku
Schůze obrovské o 2 — 3 tisících
idu rokují o bídě té že vše co
člověk nutně potřebuje je tu den
ně dražší a dražší I jiné kru
hy než lidové pilně o věci uvažují
protestují Tak sjezd cukrovar
níků odsoudil zvýšenou dafi z cu
kru (projektovanou) a sjezd pivo
varníků usnesl se na protestu pro
ti zdražování výroby piva Vo-
ičské schůze pak napořád zdražo
vání piva i cukru odmítají tak ie
poselstvu českému nezbude než
rázně obému se opříti A nejinak
bude as i u Němců a proto obě
projektované vyšší daně jsou psi
ny ve — hvězdách Však dochází
v Praze již i na demonstrace a ty
bývají zlým doby příznakem De
putace dělnické za příčinou bídy
Jste-li čisti
ylůj m cítíte nejlépe Po vykoupání ták se život
mítl pro náa včtlf cenu A coZ teprvé ten blahý
pocit Ja-11 kdo naskrze čistý
Dra PETRA HOBOKO
odstraní kaidou nečistotu x krve a životní orgány ka zdrávi
činnosti pobldns Devít t dusití obyčejných nemocí pocházejí
1 nečisté a acuudla krve Dra Petra lloboko Ty léčí je ano krev
filatl upravluja a obživuje
Nent to řádný lékárnický lék ProdáTá se
k I Pro
podrobnosti plit
Dr PETER F1IIRNET 112
v lidu byly již u místodržitele u
nejvyššího vojenského velitele a u
purkmistra pražského Ale to
vše asi mílo zmůže
Stát nehne měšcem — vymluví
se pojednou na konstituci a řekne
že nemá schváleného rozpočtu A
tím ujdou na práci milióny — A
kdo to zavinil? — Obstrukcc:
Němci židé a — sociálně demokra
tičtí poslanci
demonstruj!
Tož lide těm za-
Svatojánské
slavnosti v Pra z
Předem hned
celkově: dopadly
zapustila hluboko
chudě Bída
své kořeny v Čechách na Moravě
na Slezsku a proto dojelo do
Prahy letos sotva 50000 lidí Jak
inak bývalo jindy: Na 200 i 300
tisíc lidu ze všech cípů žírné obla
sti zemí koruny svatováclavské
dalo si v Praze dostaveníčko Ne
pro sv Jana — ale pro vzájemný
styk pro smluvení se a sjednoce
ní na různých národních slavno
stech Letos dojelo něco lidí jen
z Čech — krojů nebylo viděti Jen
Chodové z Domažlic dojeli v kro-
ích počtem 300 osob aby byli
přítomni divadlu "Psohlavci" jak
sme už ale psali Chody vítal
d nadšeně Ohňostroj svatoján
ský konal se jak obyčejně na stře-
eckém ostrově ale byl letos zaba-
rikádován Pro lešení 11 ohrady
v níž složen materiál k rekonstruk
ci mostu nebylo ho viděti Po
ohňostroji došlo k šarvátce a k de
monstraci Jeden internacionál
dal si na hůl černý šátek jiný ná
rodní dělník mu šátek strhl a za
hodil Povstala srážka Policajt
chtějící práče roztrhnout upadl a
pád jeho považovala stráž za útok
hned na lid se šavlemi Zástu
py valily se dvěma proudy Pra
hou Jedni zpívali 'Rudý prapor'
a druzí "Hej Slované!" Déšť ale
brzo -zjednal ticho Schůzí a
slavností o sv laně v Praze byl
nadbytek Národopisná společ
nost pořádala na výstavišti v dě
dině národopisnou pouť svatoján
skou která se vydařila pěkně též
výstava drůbeže a ptactva pak
sbírky národopisné musea české
ho a Hradčany těšily se velice z
četné návštěvy Schůzí bylo mno
ho zvláště konala se valná hro
mada jednoty Pošumavské valná
hromada vývozního spolku pro
král České valná hromada uČite-
ů měšť škol val hromada sou
kromých úředníků a protestní
schůze proti zdražení chlebovin
Ve dnech sv Janských odhalena
byla též slavnostně deska na do
mě kde Žila zesnulá spisovatelka
Žofie Podlipská Jak vidět
nebylo o slavnosti zle — ale jak
sme psali dopadlo vše proti
iným letům chudě a mdle
Čechové Cediové jak se mřnite!
Starý opposičník Václ Janda po
slanec a Karel Adámek zem a říš
poslanec obdrželi řád železné ko
runy — a přijali ho od — hr Thuna
Měli k tomu dovolení od klubu?
Droboty Stávky se v Čechách
množí V Praze stávkují tesaři v
říbrami a v Božím Požehnání
horníci v Chebu dělníci v továrně
na cikorii a v N Pacc soustruž
níci Pohoda u nás nyní je pravá má-
ová Tepiá a vlhká dosti Ne-
r
majitele samého K ochran obeconstva kaldi
láhov opatřena Jo tm obalu registrovaným fltalsm
Kupující 1111 iy ka podívat tdall nebylo vyškra
báno uubo Jluak r-mftuéno
114 80 Hoyne Are Chicago 111
přijdou-li přívaly úroda by byla
Ale nechceme ani prorokovat!
Počkáme! Pozdrav! tný
Pojedete
do Kalifornie Mexika Nového
Mexika Arizony neb Texasu?
Jestli ano dopište na E L Palmer
Passcngcr Agt Santa Fe Routě
Dcs Moines Iowa o nejnižší ce
ny jízdní jedné cesty neb sem i
tam a plné podrobnosti lístku s
týkající 31-tf
Adresář spolků
Česko-Slov Dělnické Podpor Jednoty
pro severozápadní státy:
Minnesotn Iowa Wiscotihin Xcbra
bka a olč Dakoty
Hlavní Jednota v Monlgomcry Minn
odbývá své M hňzfl ka?dou A sobotu v mfxicl v
ni til K V Htafika o a h večer Vulkoptodaeda
V J Kartor Vel kot a lomní k Kr Mixa Vel
koftfetnik Jos K Hokol Velkopoklatlnik Joh
Maruška
(' I t Jfontjromery Minn
oilhýrá nvA Mchftise kašlou ítvrtou netlřll ▼
ni-icl rfedwxla Kr K SUník Tajemník
Kr MUa Úfetník Jo E Sokol Pokladník
Torna Havel
(í II MIjkIwVcIi v 1 SiiPur lntr
Min 11 exot a
odlijFvá vi whfijsn kaidou 2 neciMI v mčtlcl
líni pana J Peroutky Prmlaeda Jan Hlcek
tajemník V Stepán N-xIníton Mlnnúfetnlk
Vác Kráva pokladník Jak 1'eroulka
III v St Pnul Mimi
odbývá ttvfi Rchftre knhhtu 3 Mfedu v ruítori
1'h-dwHla Jan lli-dnáf tajemník K J Iavle
ka 6W ťnntoii ft ťtfetmk Kr llélka 3W Uol-
Wl II t~fc 1 U illllltl
(' IV v MinneiiMilÍH
ťwlhťvá uvA ttrhitj b9jliktt i mul!! v mLíl w
síni í JKI Washington Halí (Vriar Ko av
i-ri'ueoa r r Jinura iaj Jan Meluliauer Xa
15 Avo tiu Ml ti ne a polin Minn
(' V t Nové" Traze MIdjj
mlbvá Hvé nrhfire knidoM 4 nclf II r míníc!
1'ředneda Vojta Chttlupukf taj K J Novot
ii f etnik Jan Jelínek pokladník Jakubovo
iMida Now 1'rnxue Mlun
R'o!iiriik)% ř VI r Hayward
Minnesota
odbývá vé Kchuze 1 níMlřll v ni"-MÍel 1'fftdn
Mau-J liene miitUiirnlfuda Kr HveikovHkv
donirco Vác Vaněk taj Vojt 1'acovak
Olenrllle Minn Úfetnlk J 1'levka pokladní
Joa Kunfár
Kaní Vtliký ř VII v Jiové Třeboni
V Minnesotě
odbývá svá srhdr4! knlldou 4 tiedfll r mPsírl
1'tiHliuxia Jan hleln pokladník KrantlAek Tu
rek úfetník Jan Klllpek tajemník J Jindra
Kllkeney a Htieur Co Mlun
(' VIII Hovnost Otviitoiiu Minn
odbývá vá ach&zo kaidou L nedf ll v míSticl v
i n i í' M P H I'rededa Jonef A Strániký
taji-mnlk V Martinek v Owatnnna Minn -{etnik
Kra tik Kafpar pokladník A Horák
(' IX frská Koruna zlntjVh dolů
r Piue Cltr MlnneMila
Předed Anton 1'ávek miMtophnlneda Jan
W IttivUk talernník Joa Marto b 2 Iti-rtnin
mil wriiu unijním IttOTruilftlI 'KiaUUIK
Krátit 1'ávek
(' X (Vliosloran v Olirla Mino
Předwda Josef LepeCka mÍNtApFndnrda Mat
pí-thfka taji-mník Krátit W KvrfVh Imix V7
Oltvla Minn Ofetník Hlricti Uotak poklad
nia t vwir n rioynari
r
XJTVIOIV
zvýšená
okružní
Jet nvnl otevřena
JEDE PO VAN nURFV VL PŘÍMO 1'ťtFI)
Chicago Rock Island & Pacific
atinlei
rVotnll-! ktK iln l'll nlllulu
po ivýtená clráta doaabnotitl kt-rtkoílv íánll
uiia itiebui poplatek fte navttivlil který
koliv olM-bod v nřslu mnta Vlaky aaxlavujl
na Itork Uland utanlcl kai-dou minuta Vý
hodu tuto ni úže akýtatl pouu
"(Jirat Kork IIanl dráha"
7lftí i-entový kolek a obdrtlta notnu
perwprkUvoí obraa ( hlrnira v t barváeli Vnt
márfluj v rol o Cliu-ajru a ivýtoná dra
li ptrj-tft W-l-tl Mapo tuto míli byat mítl
at f IJ-I jlndf) rhrei-n m '- naviti vltl neb
J'_'!!N ŠEHA-T1AN O P
P AJ
I
UlUllt?
Cbicatfo 111