Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, June 03, 1898, Page 13, Image 13

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
13
ČEŠI V AMERICE
1 Z Hallcttsville Tcx se nám
píše: Nám zde utekl krajan Ant
lierkofský okresní výběrČÍ daní
L pro okres Lavaca a zpronevěřil as
V f 8000 Vždy byl znám co pocti-
T£ vý dobrý člověk a útěk jeho kaž
dého překvapil Má sc zde za to
že peníze sebou nevzal ale žc je
kamarádům politikářům a nyní
když měl klopit neměl je a ze
strachu titek Má za sebe na $50
000 záruky okresní a státní a 25
ručitelů podepsaných z nichž jsou
4 Američané a Němci ostatní sa
mí češi a Moravané Letos uchá
zel se znovu o ten úřad a před
k volbou se ztratil Zároveň s ním
se ucházeli jiní dva krajané pp
I Janeček pro úřad okr klerka a
yK J Pešek pro úřad odliadčího
jichž vyhlídky na zvolení jsou
ovšem nyní také menšími Popis
jeho osoby poslán na všecky stra-
ny ale dosud nebylo o nČm ani
slechu
H Dozvídáme sc s potěšením o
pozornosti kteréž se tčší dr Ru
dí5— Jičínský v Crete Dne 6
června t r bude se v Denver od
bývati sjezd American Medical
Association k němuž jest doktor
pozván a dne 15 června bude
přednášeti na sjezdu lékařském
State Medical Ass'n a sice bude
předmčt přednášky jeho "Paprsky
Hoengenovy v rozpoznání tuberku
losy" Tuto přednášku provázeti
bude doktor vlastními fotografiemi
radiograíem značných rozměrů a
ceny se stanoviska včdy nezměrné
Dr Jíčinský poutá na sebe pozor
nost i Širších kruhu odborných k
čemuž dlužno mu jen gratulovati
1 V New Yorku přišel ve středu
min týdne o život 45 roků starý
krajan Matěj StČta Člen řádu Jan
Amos Komenský Č 10 ČSPS
s Týž ubíral se z práce domu a na
rohu 138 a Southern Uoulevard
dráhy při přecházení kolejí byl
přihnavší se rychlovlakem zasažen
a tělo jeho v půli roztrženo Dle
vyjádření se očitých svčdkft zavi
něno neštěstí Stětou samotným
neboť zábradlí na křižovatce bylo
spuštěno a Stěta je podlezl mysle
že přejde trať dříve než vlak se
přižene Zanechává manželku a
7 dítek
T Chicagský bankéř Kozel má
tu nejlepší vyhlídku že v státní
káznici illirtoiské v Joliet ještě je
den další rok ztráví Jak známo
odsouzen byl Kozel pro nesčetné
švindle do káznice na dobu neur
čitou před 1 roky a omilostňevací
komise žádána byla jak loni tak i
letos o omilostnění jeho Výsle
dek žádosti letošní byl týmž jako
žádosti loňské odkázáno to totiž
do příští schůze komise Jelikož
pak komise tato pouze jen jednou
ročně a to v posledním týdnu v
květnu zasedá jest odložení ono
s prodloužením trestu o další jeden
rok totožným
1 V New Yorku zemřela v sobo
tu 28 května náhle doutníkářka
píMayerová v Dutch Kills bydlí
cí Téže sděleno bylo rána ono
dílovedoucím by muže svého již
dlouho bez práce jsoucího v pon
dělí do práce sebou přivedla kte-
iaiu zprava ud 111 vuuic uuvumi
účinkovala Záhy zaČlo se na ní
ipvitř rnzřilpní a kolem 10 hodi-
ny kiesia pojeunou v uczvcuuím
Tom! 9 smrt ríliv na tn nehrnutím
srdce následovala Zanechává tu
Jo dítek
1 Dle prohlášení gen konsula
rakouského F Stockingera v New
yorku poděleni budou všichni ra
kouští vysloužilci kteří v letech
1848 až 1898 sloužili u příležito
sti soletého jubilea nastoupeni
vlády císaře Františka Joseía pa-
Mrními %Ani7i 9 círn nnriSvnAni
hmlmi k ním všichni bez rozdílu
V ať již v Rakousku či mimo Ra
kouska dlí a kteří buď vysloužili
# x _ :
ntu z armauy cestne propustem
byli Ti kdož pamětní peníze by
si přáli mají se přihlásit! u gene
rálního konsula při čemž
zároveň přiloŽiti mají důkazy své
ho vystoupení z armády s udáním
nynějšího bydliště svého
V Clevelandu pořádána bude
oslava stých narozenin otce náro
da Františka Palackého v české
Národní síni v úterý večer 14
června a program jest velice pestrý
a vybraný České řeči přednešeny
budou dvě a sice promluví p Vác
Snajdr o "Fr Palackém jeho ži
votě a působení" a p J F Spro
stý o "Ponaučení ze života Palac
kého" Anglicky promluví o Če
ském učenectví" Dr K F Thwing
předseda Western Reservě univer
sity' o "Fr Palackém neivětším
Čechu 19 století" p Vác Svare a
o "Slovanském kmeni v dějinách"
Ilon Theo E Burton
1 V IUmboldt la splašili se
ve středu koně íarmera Fr TMŠky
as ilt míle jihozápadně od města
bydlícího při čemž týž s manžel
kou a děckem z povozu vyhozen a
značně potlučen Pětiletému hoší
kovi přeražena noha
1 Při veslařských závodech v
v pondělí v New Yorku Harlcm
Regatta Association pořádaných
zvítězil krajan V Sedláček v zá
vodech na jednoveslovcc Při zá
vodech čtyřveslovek seniorů byli
čeští veslaři třetími
wi V Chicagu zvítězil v pondělí
při závodech "Spojených bicykli
stických klubů" v Garfield parku
krajan Josef Ringl člen Plzeň
ských bicyklistů
1í V texasském okresu Dell spá-
chal minulého týdne samovraždu
krajan T Ondrášek Nejdříve po
střelil manželku načež skočil do
studně Zanechává pět nedospě
lých dítek Má sc za to žc činu
toho dopustil se v pomatenosti
mysle přivoděné v poslední době
stále pronásledujícími jej neho
dami
"JiourAdl v bídném tavu" tak
píáe pan Alex liaird z North Iiend
Wis v dopiHe majiteli Dra P Iloboka
"Váš lék úplně mne vyléčil t reu-
matisruu a jiných neduhů Využíval
jsem ho šest lahví něco jsem dal mé
mu sousedu a vím že jim prospěl ale
když láhev byla prázdná nechtěli si
objeduati více dokud zaso skutečně
nebudou nemocní Zdá m jimIíbiti
žítl v bídném stavu Vidí to dobro
jehož mi se dostalo neboť jsem o 15
liber těžší vyhlížím zdravější a cítím
se lépe než po celou řadu let"
A Jsou tu jiní kteří rádi Jsou v
bídném stavu!" Měli by dbátl rady
páně liairdovy Dra P Hobokajest
uznaný lék který zkoušku více než
stoletého stálého užívání obstál Neuí
k dostání v lékárnách Pouze místní
jednatelé jej prodávají Adresujte:
Dr Peter Fahrney 112—114 So Iloyne
Ave Chicago Ills
Lešetínský kovář
Před nčkolika lety vydána byla v
Fráze úchvatná výpravná báse3 Svato
pluka Čecha "LeiíetínskJ kovář" Lí
čeno v ní otrými tahy poneničovánf
českých áíáia cizozemskými fabríkan
ty a vřelá láska lidu českého k řeči
otců svých Lcšctínský kovář vzor
pravého Čecha vzdoruje snahám po
nčrrčovadm a zaplatí vzdor svůj živo
tem neboť ía pončmčovately stoji mo
cné rameno "zákona a spravedlnosti
Iláscíl psaná v slohu lehkém a přeca
úchvatní zajímavém spúsobila veliký
rozruch VSak ten trval na krátce!
Vláda ji ikonfiikovala! Jen nčco málo
výtisku před konfiskací rozprodaných
přišlo mezí lid Jsouce přesvědčeni
ze přijdem vstříc přání každého milov
níka ušlechtilé četby vydali jsme se
uvolením spisovatele báseň" tuto v
plném znřní konfiskovaného vydání
A v očekávání tom jsme se nemýlili
Ilčhem prvého roku rozebráno prvé vy
dání skrovné ovsem a uspořádali jsme
vydáni druhé v mnohem lepší a doko
nalejší upraví a včtším forniátě ncl
bylo prvé lUsen" tvoří knihu o K8
stranách a prodáváme ji po 25ct Do
Čech se zaručením za 50c Z druhého
vydáni (ana kniha valnC teiií) za OSct
K dostání za hotové u
Pokrok Západu
Omaha Web
Colorado Utah Kalifornii
dosáhnete nejrychleji po Union
Pacific dráze Písárna městského
jednatele v čísle 1302 Farnam ulp
Omaha 62— tf
Pozor! Hledající domovy Pozorl
Wlsconsln Central dráha
prodá vií dobré rolnické pozemky 1 lem a
té ve Wlaconiiou za ceny velmi levné a
na mírné tplátky Plité ti o mapy a popit
pozemku tich na K W KOSTER 230
Clark Street Clilcmfo Illiuoia hdt
Omaba BrewiDg Association
a CVcurVt vvWce
Hudba kaidý večer a každou lobotu
celé odpoledne Hodiny uctivé zve
74
Jos Klcpctka rlditcl
líc
Vázací prorážet fftaiírVKSffi
se vyttvsj! Ujrilall sKtinty tc-lifi-lm
A VOLUT l'ONT Moulton lows
OMAHA GL0?E IIFG CO
a 504 jižní 13 ulice
w roh Ilowanl ul
t1mn'X1rr v5ech barev a
druhu na skladě
Rukavičky na order během 2 hodin
Ceny od 25c do $400
Za každý pár se ručí Správky
zdarma Mluví se česky
WMf
Elastické
punčochy
Prfitrřn pány olektrl
cké Lmterlo ImtIb vidu
íné [MilAtá ř paKlpéry
Atotuuty Ibákové iian
v knuťukové iIhiíL
ranhiJI'ké a lékařská
nástrojů
K dostání
v lékárné
Aloe & PeiifQli Co
140 Farnam ul
Proti Paxton Hotelu
! O W FANGLE M D
Dobři Samuritin 25 roku v Činná prakel
í'U-iiAf nmlulift inu?4 "n majlUd
Dvíujvélio liffolmíbo herbáře lékl
Iířím ksurrh hlavy hrdla a plr„ nedu
hy oři a ui— mdloby mrivli-neduhy srdoe
Játr a liMivln rnototok— Br1irhuvu nemoc
tanec H Víta revmstlHinus krtlee Imlfsti
k vast v a horelné — Vodnatelnou vylé1 se
# ubiriiní vMly Všechny nirn( Islxwtl
a dufarní Bklif trnout — Taktói v4M'bny lajné
iixnííM-e zahrnujíiri i rlrílu ntuinostl — No
cboďU) do Mut tiprlngs přljďt ko muě
Ženám Jich delikátním
ústrojím vráceno sdravi
Pamatujte ie neMru od nlkobo penis let
kdys vím to mu mohu prtmpťil
Jtdlny Ifksř jeni mflie Vám Kel co Vám
cbybí tnlí by Váa byly kJsátiy otázky
Vidálmifjíl mohou sl doplatí o IUt s otáikam
k Typlněuí l'ro mula t t pro teny t11
Váerhna korottpondonoe 6 ni ně aoukromá
léky zaftlou to po zprnsu Zuilete dvoucea
tový kolek naodpověď
Adresujte vsuebny dopisy na
a -vr FJLura-TtX x js
HTVm 566 Hrodway oouucll iiluffs la
Krásné dva litoprafované obrazy
představující české velikány Husa a
Ziiku hodící se nro spolkové a veřejné
mHkiOHti jakoi i pro rodiny mime
nyM t skladé Prodáváme je oba po
f 1ÍX) aneb co prémii k Pok Západu xa
doplatek 50c Pokrok Západu
Omaha Hb
Věčný žid
Není díla které! by v romanopise
ctvf tak poutalo vlechny vrstvy čtená
řů jako "Věčný íid" Jest to román
včtozuámý který kaZd čte ae zalíbe
ním Toto velké dílo Čítající 1216atran
jest nyní k dostáni úplné za tl Bělit
na nkázku pode ae ochotni zdarma
kaZdému kdo ort poZádá pod adresou:
Kaihovaa Americká
Omaha Rebr
T S
a
na výstavišti
NávStčvníkftm výstavy odporu
čuji svůj skvostně zařízený český
hostinec a restauraci %
vedle Streets oí Cairo 3m
Karel H Stiller
7
y7
Vle dplni btperiá Nál tátnl cákon clirá-
ii ( kaidébo tlena tMni vstupná ládná poku
ty nic beipeřnřjílho nel toto Malá áHpnry a
vklady 'm tam uloiltl na první záruku a
tf rok a táruky jsou v pisárni pftxllořcny k vy-
letrent Nsll AradnUi jsou Omatuná Nu JI ílc-
nová jsou Omaisná a osle p&j£ky df-jt s na
prvá morjclfe na majetek omuisk Jmtll hI
přejtite uloiltl vklud tM-tptnS a aby ho vám
vyplácel přijďte a navitlvtu nás
ConserYatiíe Bailding & Loan Ass'd
1K)4 Farnam St TelUW
M
NojvetSí zamississippshv závod
provolává vřelé své uvítání všem a sdčluje přespolním přátelům
svým že to bude jich prospčch když staví se ve zvláště zaříze
ných pro hosty místnostech u Ilayden Bros V místnostech těch
můžete si odpočinout svým přátelům dopsat a všechny časopisy
budou vám po ruce Koupili můžete v obchodních místnostech
našich vše co si jen přejete za ceny báječné nízké
"V ocLdéleni ololekXx
6oo celovlnčné dobře krejčovsky
hotovené mužské obleky z osme
rých druhů budeme je prodá
vat po 53-75
$850 jemné krejčovsky hotovené
mužské obleky satinem a ital
ským plátnem podšívané ve
všech možných odstínech kaž
míru aneb z worsted všechny
míry — pro dlouhé krátké ten
ké neb tlusté a prodáme je bez
rozdílu pro každého p0-j500
Zvláště krásné mužské obleky z
jemné vlněné příze cheviot ho
tovené v barvách modré neb
černé Obleky tyto jsou co do
hodnoty a krásné úpravy nejlep
Šími a všude jinde prodávány
po $1250 My prodáváme je za
pouhých $675
7 ŮĚ
naleznete
třeba a za
Iloupáky nelrozmanitějších druhů od
$100 do KUS
Dubové židle s rákosovým sedadlem
po "Sc
Drátěná úzká postel llOO
Matrace pro úzkou postel Hóc
Skládací postel $025
Rozkládací pohovka 1750
NavStivte nás a dáme vám na
Éjto
Skvostné koberce za snížené ceny
Koupili jsme za hotové prostřednictvím licitačního domu W &
J Sloane v N Y tři káry železničního nákladu těch nejjemnějších
koberců Pozůstávají z druhů polovlnčných z brussclských Axmin
ster a Wilton Jsou to koberce nejnovější výroby a tvarů a budeme
je prodávati za pouhou jen čásť jich ceny původní
roli 163 a
ilayden Bros
velký prodej
obuvi
Nejstarnl obyvatel Omaby ncpnmatuje se
na tak laciný prodej jako bude zítra u nts
Ženiké Doncoia Patent tl25 oxfordky Směro
vací střevíce za H 85c
Ženské jemné Dongola žluté snírovací stře víre
oxfordky ta $175
Dlvcl Jemné Dongola Snčrovad neb zapínad
střevíce velkosti lita 2 t-25
Ženské jemné Vici-kůzleí oxfordky ínťrovsrl
střevíce 12 00 po H50
Moore-Hhsfer-ové Jemné ílalé Vici tkané £nf-ro
vael střevíce 24H
Zen jemné Vici černé neb žluté átřevíce $2SH
Ilsydao Uros prodávají osforti ky reliui lacino
®W8 eiEJSiaifiiaiars his m~mf8imiwM$$
3
Niíepsan ochotní sve ct rmláky
kdykoliv do Oinuliy lavltavál do
svého prává dostaveného a vlim po
hoilllm opstfenébo hotelu 1'ostele
I světnice ílté Yf letni čiwkáku
ebyfl a nápoje nuJIcpSi Ceny niiká
1'ohodlf 1 obsluha vyrovná se nej
lopím hoUl&u v miste 8 outou
Václav Šonka ív!im
ulice
g V ČESKS ťHAZE
Ochotníkům a milovníkům
divadla
V knihkupectví Pok Záp jsou k do
stání v&echny divadelní spisy Jeí vy
61y tiskem v Čechách a nejsou rozebrá
ny Úplný seznam vSech spisft zašle
so všem na pojídání zdarma V sezna
mu jsou uvedeny všechny kusy dle
svjfch názvů a pří každém je uvedeno
jaký kus j kolik jednání a kolik osob
vyžaduje PUte o seznam pod adre
sou Pokrok Ztípndu
Omaha Neb
Výběr těch nejjemnějších a nejno
vějších mužských obleků hoto
vených z nejčistší vlněné příze
a můžete si vybrati z pětasedm
desáti rozdílných druhů Každý
z obleků těchto prodáván všude
jinde po 15 až $2000 my však
nyní prodáme je po 8 75 a $ 1 1 50
Chlapecké obleky a pro mladíky
s kalhotami plné délky prodá
váme za poloviční cenu Obleky
jež prodávány byly až posud po
$650 až do $1500 prodáváme
nyní po 325 450 650 a $750
Dětské obleky: Vestec Sailor a
na poprsí ve dví překládané s
krátkými po kolena kalhotami
budeme prodávat za následující
zvláště nízké ceny: 95c $150
íi-95 S2-5° a $3-95-
vše co do dodomácího zařízení je
ceny neslýchané levné
Nábytek pro spací světničku ze tří ku
sů pozůstávající 9050
100 rámců po 25c
100 rámců po src
Železné postele po 9250
Toiletní umývači stolek 1485
Dubový stolek do středu světnice f 100
Skládací spací postýlka 128)
vše ceny co taožno nejnižší
Dodge lil
í
gpg