Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, May 31, 1898, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok západu
Pokrok Západu
Seml-Vťcckly FJItloo
rubllchcd by Pokrok Západu Ptp Co
1211 So 13th St-Tel Um
Sutscrlpiloa ty milí $250 per ytr
Vyt bázi kaidii litery pátek
Vyáává
Tiskařské Družstvo
Tinkaraai 12M jižní IJta niko
Telefon t(HH
Říjící redaktor:
J Rosicky
Předplatné
V misií g dodávkou do domu nor přílohy 1300
fl přílohou N8U
Poítou pro Sixrrié stát i a Kanadu bel
Knihovny Americké 1250
Knihovnou Americkou M30
Po Cech le přílohy t00
8 přílohou 1150
Kaidý pledplatiu-l oprávnili Je k prémii
Ohtáiky
Probní a túrné ohlášky uverpjflnjem pnuK
Zlí ('mime oliiníky oby 'VJné vclkoti nepře
enhiijUi i :i ! íitanie TV-t-ntA za třikrát 7
Mn kuyz peníze t oihvo navře přiloženy lnou
razná ohu-ern blutiopfmií úmrtí a jini řiti'
Nechť VaMf proto přlioJl objednávce tolik
peníz Jak velkou oblaíku mi 1 1 11 přeje Ony
ohlá-ek nu di lí dobu oznámí se ochotné na
me IW za tf! pníc i!i auíile uvefe Jntni
požádám
Zásilky peněz
Jou nejbezpi-f iiíjíi kdyl tu koupi na poltí
aJle 12 v D KiMrovnuc iii doplne aneb po
ukázkou htrikovni jot zásilka JInIh Kilo
chce plalltl clieekeiu" na hauk nechf !iie
nen expreau -Money nier- a tíž tiara
o rentu mf proto ze tolik ratmime platit
liinku za kolekci aneb ať koupi Kmínku
(dralt) na Oniahu Chicago neb New York Na
rtilt drobných peníz phjrneiím te I 1-
zceniove kolky wvnny ailky nectil Jviu
zaslutiy pod jednoduchou udretou pouao tak
tu :
Pokrok Západu
Omaha Neb
Omaha Xt b 31 kvílná 1S9S
Tratismississippi 1898!
Kde Jřive Onaho Sioux Cheycnnes
a mnolstxt jiných Hrnou prérii
se s bisony honilo vétrem tam dnes
zvone v souJí sVtT o vtev olivy !
Co snem se zdálo vfera jes"le~ lidstvu
co bylo pralesem a zkazek plni pláň
to dnes se jeví v ne tuleném lesku
tam pne se k nebi moci velech rám!
sout otevřeny dneíkem jeho brány
nul přijdte vs~ici jemu vzdát i hold
ať celým svitem od dntíka jsou znány
západu krásy jeho vzmaehu proud'
G) TIHLE PAPÍROVÉ GENERÁLOVÉ
mohou za blbství svým čtenářům
předkládat to věru přesahuje
všechny meze
Na první vyzvu presidentovu
postavili všechny severní státy
potřebný počet mužstva však stá
ty jižní jsou posud pozadu Hlav
ní příčinou toho jest že Jihané
nechtí připustili k tomu aby při
jímáni byli do jejich pluku též
černoši A přece černoši plémě
to pocházející z tropických krajin
jsou otužilejšími a mohli by mno
hem lépe snášeti útrapy válečné a
vražedné podnebí na ostrově
Kubě
Jest velice pravdě podobným
že džingoisté hartusili a usilova
li o válku proto aby zažehnali
zrůstající blahobyt a mohli pak
poukazoyati k tomu že ten bla
hobyt který republikáné slibova
li posud nepřichází To se jim
podařilo jen z části neboť vzdor
tomu že máme válku máme
mnohem lepší blahobyt nežli
jsme požívali v dobč- míru když
zem řízena byla demokratickými
zásadami
Zrada! Zločin! Zločin veli
ký jemuž onen z roku 1873 ani
vody nepodá! Vrchní soud státu
Massachusetts odepřel uznati svo
bodnou ražbu stříbra za základní
zásadu demokracie! Příležitost k
tomuto zločinu sběhla se následov
ně: John II Sheridan byl usta
noven co demokrat k registraci
voličů ve Wellesley Z toho po
vstalo zbouřenf střfbrařů veliké
velice velmi neboť Sheridan byl
jedním z pravých demokratů kte
ří nevíří ve znehodnocení miny
To se rozumí že se zakročilo
soudně a soud rozhodnul Že
příslušenství ku stranČ nerozhodil
je zda-li všude a vc všem kdo se
stranou svou souhlasí nýbrž zda
li s ní působí Rozhodly tedy
soudy že občan může byt demo
kratem aniž by musel být stříbra
rem To je hrozné!
Ti naší džingoisié kteří již od
dávna hartusili o uznání povstalců
za moc válčící musí asi doznávali
veliké zklamání když vidí Že ta
síla těch povstalců je jen samý
dym V minulých dnech přijel
dva důstojníci přímo od štábu ve
litele povstaleckého generála Gar
cia aby prý domluvili se o spolu
působení mezi povstalci a vojskem
naším Dle jejich udání Čítá se
povstalců "asi" 20000 neb 25-
000 Mnoho-h jich jest určité
to oni sami neví ani kdo jiný
VŠak že je jich spíše ménČ nežli
nejniŽŠí počet nimi udaný jest ve
íce pravdě podobno Podle toho
by sotva byJa polovice tolik po
vstalců ve zbrani než bylo zástup
ci jejich zde kubánskou juntou
neustále hlásáno Teď snad vidí
ti džingoisté jak dobře měl presi
dent McKinley že nespěchal !
uznáním Kubánců za moc vál
čící
Jak směšnými se dovedou mnozí
idé dělat toho důkazem případ
následující: Výstavní řiditelstvo
Omaze vyjednalo s Merchants
L-xpress Lo o veškeru dopravu
zásilek docházejících po dráze a
na řiditelstvo až na výstaviště
Zdejší humbukářský časopis
World-IIerald spustil skrze to ve-
iký rámus že prý to jest mono
pol a jeho včrrná česká ozvěna
vynášela za to World-IIerald za
jeho "vymoženost" až do deváté
ho nebe To se rozumí Že proti
Merchants Express Company za
dana byia zaiopa a sice před su
dím Scottem který si rád hraje na
velkého odpůrce monopolů A
jhle sudí Scott rozhodnul že to
není žádný monopol že výstavní
řiditelstvo jednalo zcela po právu
tak se ta veliká "vymoženost"
tak jako jiné rozplynula v pouhý
dym
Tri opravy ústavy
Záležitosti válečné zajímají mysl
veškerého obyvatelstva a tak pře-
líží se mnohé dlležité jednání
teré se děje v kongresu Mezi
takovým jsou též tři navržené o-
pravy ňstavy Nemine ovšem Žá
dné zasedání kongresu v němž
by několik oprav navrženo nebylo
však ne vždycky poštěstí se pro-
aditi kterýkoliv z návrhů tako-
ých Obyčejně zahynou přiroze
nou smrtí v dotyčné komisi To
ž vysvítá z toho že poslední
pravá ústavy o kterouž hlasová
no bylo stalase před 28 lety
Však vzdor tomu že mysle po
slanců v kongresu tak jako veške
rého ostatního obyvatelstva pou-
ají zprávy z bojišť aneb snad
právě proto přijata byla jedna
předloha na úpravu naší ústavy v
sněmovně poslanecké a dv£ na jiné
opravy v senátu a to skoro ve
stejnou dobu Dne 10 května
prošla v senátu předloha opravy v
podstatě nepatrné totiž aby na-
toupení nově zvoleného presiden
ta dělo se v den 4ho května na
místo 4ho března Vzhledem k
vážnosti věci jakouž ústava naše
jest je návrh tento skoro frivolním
Činěn jest pouze jen z té příčiny
že prý jest zvykem aby obřady
nástupní odbývaly se pod širým
nebem a k tomu prý jest počasí
začátkem března příliš neustlly
ným a ve většině času nepříje
mným Proto má den nastoupení
přeložen býti na den 4ho května
Zároveň teprvé tím dnem končití
mi zasedání kongresu Kdyby v
o tu opravu zahrnuto bylo aby
začátkem prosince aneb s novým
rokem hned po odbyté volbě na
stupoval kongres v littopádu zvo-i
leaý pik bychom nemohli jinak ]
nežli souhlasit! se změnou tako
vou Dle nynějšího systému na
stupují nově zvolení poslanci své
úřady až teprve třináct měsíců po
svém zvolení za kteréž doby se
již poxu-ry valně změnily a s nimi
Často i sm'Šlení obyvatelstva jež
pak třeba nastouplý poslanec více
ve skutečnosti nezastupuje Jeli
kož ale tato podstatná oprava v
tom zahrnuta není nezáleží na
tom zdali navržená předloha též
projde sněmovnou a dojde schvá
lení potřebných tří Čtvrtin záko
nodárných sněmů všech států
Druhá oprava přijata byla ve
sněmovně poslanecké a sice dne
11 května a předložena senátu v
den následující Ta jest již mno
hem důležitější totiž aby Členové
senátu Spojených Států voleni byli
přímými volbami To jest změna
žádoucná a důležitá ač nebylo-li
by ještě Žádoucnřjším aby celý
ten náš senát v kongresu kterýž
původně zformován byl aby od
povídal sněmovně lordů v parla
mentu anglickém úplně byl zrušen
odstraněn Vždyť beztoho v
novějších dobách jest senát náš
pouze jen baštou korporací a tru
stů právě tak jako v dobách dří
vějších býval baštou kapitalistú
otrokářských
Třetí oprava kteráž prošla se
nátem dne 5 května pozůstává v
tom že ní ustanoveno býti má pro
případ úmrtí nově zvoleného pre-
tm
Pivovar
identa v době mezi jeho zvolc-
ím a nastoupením aby zvolený
náměstek jeho byl co president
uznán a uveden To ovšem není
ádnou změnou našeho ivstému
ýbrž jen opatřením týž doplňují
cí Tato třetí předloha nepochybně
dojde schválení též sněmovny po-
lanecké 1 potřebného počtu států
šak jest velice pochybno zdali
ruhé dva návrhy povedou k cíli
'rvní proto že jest příliš mali
cherným ve svém nynějším znění
o druhém pochybujeme že by
senát k němu přivolil Naše sně
movna lordů bude sotva ochotnou
zdáti se nynějšího systému své
vlastní volby a státi se sněmovnou
jejíž zástupci by byli aspoň do ji
té míry zástupci-občanstva
Pivovár Omažské pivovarnické
společnosti
Přinášíme tuto vyobrazení je
noho z největších pivovárů na
západě totiž pivováru Omaha
Prewing Association kterýž nalé
zá se na Shennan Avenue neda-
eko výstaviště Pivovár vystaven
jest na výšine severně od LIark
Street odkudž stýká se krásná vy-
lídka na řeku Missourí a nížiny
jí podél ní se rozprostírající Jest
to pohled rozkošný unášející Při
pivováru na jižní stráni zřízen byl
letos rozkešný park kterýž jest
pod správou chvalně známého
krajana pana Josefa Klepetky kte
rýž již mnoho roků zde co sklepník
v nejčelnějších hostinských míst
nostech působil Místo jest pro
park jako stvořené Jsouť tu krá
sné vysoké 1 stinné stromy a paik
jest útulně a úpravně zařízen Vy
hlídka pak na celé údolí řeky Mis
sourt kterýmž kalné vody své valí
obrovský ten veletok na vzdálené
na druhé strmě město Council
IJluífs a za ním vystupující vysoké
stráně na bujnou tu zeleň vše za
halující jest vskutku unášející a
není věru míiteČka v Omaze kdež
by mohl si tak pohodlně odpo
činout! jako zde Plnou měrou
jest v parku tomto postaráno o
vše co by slouŽiti mohlo k ukoje
ní potřeb aneb přání Člověka
I Znamenité a vůbec za nejlcpŠÍ zde
uznávané pivo omažské pivovarní
{společnosti jest ovšem neustále
cerstve a penivc a vsím jiným co
hrdlo ráčí se ochotně poslouží
V příležitých místech postaveny
jsou úhledné a útulné kiosky
menší i větší tak Že můžete tu
pobýtí bud" v užším kruhu útul
ném aneb v Širším kruhu veselém
Parkem táhnou se pěkně pískem
vysypané pěšiny a cesty v místě
přileŽitém zřízen jest pavilon pro
hudebníky a zvuky jež z nástrojů
svých vyluzují lahodí uchu "Pivo
hotovené touto společností vaří se
nyní z vody ze znamenité artézské
ta '
Omažské pivovarnické společnosti
studně kteráž velkým nákladem
byla při pivováru zřízena a jest v
skutku nepředstižitelnou Až po
sud často jsme stěžovali na to že
není v blízkém dosahu stinných
parků v nichž bychom so„ě po
hověti mohli při sklence piva
Nuž teď je této potřebě odpomo
ženo Lze říci Žte jest park tento
skoro ve středu města neboť káry
south omažské pouliční dráhy ve
doucí po Sherman Avenue jedou
kol samého parku a pivováru
Gratulujeme si skutečně k tomu
že společnost pivovarnická pojala
myšlénku zábavnou tuto místnost
zříditi a ještě více gratnlujem si k
tomu Že za ředitejc téže vybrala
muže tak oblíbeného jako jest
pan Klepetko
8TATE OP OHIO City oř Tolwlo
Lucaa County
ťtJ Cbene ndpHKihnul o Jent Htaríiin
flennro Hrmy P J Cbency a ( V provozující
oIjtIkmI v ment Toledo okma a menta uve
dnneho a ze zinlnřfiá Hrma vyplatí olmo jed
noho aladolara v jednom každém pKpadS
v nrmf katarb
v lir iu iuir nenvi 11 w vviétnn nu
wdiyl by ryléíttn uiivánluj
nati laiarrn uure
FRANK J CHFNKY
OtlptiNibnuU) a pnlrp4no tn4 pHUimnoatl
dnea duo 14 prot
mne
re ima
7£a?
A
W OLE A BON
mail
' ? 'arrn turu jekt uzivan rnltfn a
ňrlnku} phmo na krer aaleatny PoJleta al
pro doiTdínl ZJlarnia
V i CHENFr t:o Toledo O
Prodává ne a lékárníka s 75c
IIall' Family Pilulky Jww oellepii
Přeplácejte ničas "Hospodář"
pcusň ti si rok
SOUTII OMAHA V
4
— Maršálem požárním požado-J
váno jest jmenování tří dalf?j
hasičů zakoupení dvou kon'"
600 stop hadic a nové parní y
kačky Když by všem těmto od
poručením vyhověno bylo tu by
obnášelo vydání na odbor hasič
ská v roce nfíštím 18 000
'
— O samovraždu požitím dávk r
žiravého louhu pokusila se i
čtvrtek pí Dan Schambleno j
bydlící na 20 a N ul Pobáds J
se prý hned z rána s manželem
v lítosti — a snad i v zlosti —V
louhu sc napila Bolesti zoufať :
skutek tento následující přivejJ
ji ovsem rycnic k rozumu ta
sousedy na pomoc přivolala }jí J
kaři kteří záhy na místo se def
i: 11 i: x - t-ií
¥ lil 11 ÍÉ
vin }rujua:iii £c ua zatnuv
její pramalá naděje jest
— Vrtání artézské studnice p'
jatkách Cudahyho postoupilo
do hloubky 570 stop a vrtáno uu
de prý do hloubky 1500 neb do
hloubky také dokud na postačí
tělně vydatný pramen se nepřijde
r in: !
Sioux City maršálem Brennanem
Pat Dailey kterýž v podezření j
že v pokusu na okradení hostí
ského Mixe Harta a v postřelení
téhož prsty své má — Předběžné
přelíčení s ním jakož i s Maddox
em iterýž jak známo Hartem
ztotožněn byl co muž jímž střelen
byl odloženo bude dle prohláše
ní policejního soudce dokud buď
Harte nezemře aneb dokud nepo
zdraví se tou měrou aby přelíčení
přítomen býti mohl
— Ve čtvrtek večer odbývána
bude v Methodisticko-episkopál ř
n m kostele na 23 a N ul závS-l 1
řeční slavnost osmé třfdy veřej nýclf
Škol a těch kdož s úspěchem
zkoušky složili a tudíž ku vs' '
v w- t r
peni do Skoiv vvSší oprávnění n
jest celkem 60 Mezi nimi mlé
zají se následovní čeští žáci a žá
kyně: Jennie Lichnovská Ger'"
Nováček Marie Shelany L'ií
iauavy a iviauu dODCslavski f
Q—- Mayor Ensor počíná pomý
šleti ňa odstranění jedné z neřeš v
líjrnn¥ Crw Omt _í
lou trpí — zamýšlí toři nnct1
j - — f ' V ď l
se o to aby tamní jatky a $
dámy topírny své stravováíeier
kouře opatřily tak aby povětří
spoustami těžkého kouře na dále
otravováno nebylo
— Odhadčí majetku jsou již
s prací svou hotovi a oznamuje se
že celkový odhad daleko od
$ 2000000 nebude
— Peter Cockrell zatčen byj
v pátek odpoledne na zatýk£
vyzvednutý Fr Pivoňkou ktfcrýí
tvrdí že týž ku poďepaáqí jitó
noty pod íalelnými láminkaini jej
přinutil - gpckreil trtáL U