Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, May 31, 1898, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1
t
ZÁPADU
POKROK
í
ZALOŽEN ROKU 1871 -ROČNÍK XXVII
OMAHA NEB V ÚTERÝ 31 KVĚTNA 1898
Dvojtýdenníku: ROČNÍK VI ČÍSLO 74
) Cervera jistě zaskočen
%ák) se SYým loďstvem jej
AWípr
ava na Kubu započala tento Tyuc
n
k_ m m i
T
u
w
V Manille je vše při starém nouze a nemoce se zmáhají
Ctrvtra snad přece v pasti
Po celé dva dlouhé týdny pone
cháváni byli isme v nejistotě
dali španělské loďstvo pod gene
rálem Ccrverou nalézá se přece
Í ještě v Santiago de Cuba aneb
K y- 1 A_
iuiu dx ceaie nazpei k usiruvum
capverdským aneb snad konečně
J západoindickými Záliv santiag-
ský jak již známo zasahuje hlu
J boce do pevniny tak že město
( samo leží deset mil od ústí zálivu
l a vjezd do zálivu jest úzký a kli
ji katý břehy pak kopčité tak že
Í nebylo lze se přesvědčili co jest
vlastně pravdou a povstalci také
nebyli v stavu vrhnouti světlo do
této tmy kdežto Španělové kaž
VJm dnem jiné odporující zprávy
r -vyláli az teprve v noa na
pondělek došly prý xprávy od
Commodora Schley Že se loďstvo
španělské skutečně v zálivu santi
agském nalézá Jakého znění i
dosahu jest zpráva kteráž došla
iš odbor námořský jest ovšem
neznámo poněvadž se vše pečlivě
tají' Však časopisecké zprávy
udávají Že španělské loďstvo
uvnitř přístavu vypozorováno bylo
naším křižákem St Paul kterýž
hlídal Santiago po minulých osm
? dnu Vypozoroval prý zřetelně
[ dva křižáky španělské téže třídy
jako Vizcaya a dvě torpédové lo
v dice Loďstvo pod kapitánem
[ Schleyem hlídalo prý po mnoho
k dnu přístav Cieníuegos jsouc té
r domněnky že se loďstvo ŠpanČl
ské v něm skrývá Když ale bylo
zjištěno Že toto není uvnitř pří
stavu posilena tím domněnka že
nalézá se posud v Santiago a od
[ konce týdne min hlídá loďstvo
naše přístav onen připraveno
jsouc odjezd Spanělům zabránili
kdyby snad o to pokusit! se měli
Loďstvo- jemuž velí Commo
Jlore Schley pozůstává z první
Střídy křižáka Brooklyn jenž jest
" lodí velitelskou válečných lodí
Massachusetts Iowa a Texas kři
žáka Marbkhead dělové lodice
Castine a torpédové lodi Dupont
y Co vzhledem k tomu učiněno
!bude o tom ovšem není žádné
„istoty Nepochybně že několik
f z našich válečných lodí snad
[i všechny ponecháno bude ku hlí
: Aíni přístavu tak aby Špančlé
bliknou ti nemohli a budou se díti
k Jfpravy k dobývání některých
i04 ivuue jax se pvuuuu
nébťie učiněn žádný pokus pro
niknout! do přístavu Santiagského
a na lodě španělské uvnitř boj
s podniknout! jelikož by to bylo
podniknutí nanejvýše odvážné a
- takto jsou lodě španělské uvnitř
se nalézající neškodnými a budoulii
chtět na širé moře vyplouti bude
naše loďstvo míti dobrou příleži-
I tost je potopiti
Na Kubu
Dle zpráv jednoho z new-yor-
tl-ých Časopisů bylo konečně dá
lí: nařízení gen SbaítervTampa
r 7 válečná pohotovost shromáž
děná vypravena byla na Kubu a
sice veškeré vojsko pravidelné a
některé z nejvydatnějŠích pluků
dobrovolnických a nežli prý tento
týden skončí můžeme prý očeká
vali že se tak stalo Některé
z nejlepších lodí válečných pro
vázet! budou tuto výpravu a kryti
budou její vystoupení na místě
kteréž nyní určitě jest prý již
označeno Zároveň povede se co
nejpřísnější censura nad zprávami
jež z Tampa a Key West vysýlány
budou a nebude dovoleno nejen
posílati telegramy o pohybech voj
ska a lodí aneb projevovati jaké
koliv domněnky ohledně jejich
cue posiani nyorz povede se i
censura nad zprávami poštovními
jestliže toho zapotřeby bude Pre
sident prý nedovolí mimo sekre
táře války a sekretáře námořnictva
žádné civilní osobě aby byla za
svěcena v tajemství obmýšlených
hnutí pokud tyto provedeny ne
Dudou uen snaiter Duue pry
míti zapečetěná nařízení jež zná
my budou pouze gen Miles a gen
Corbinovi
Zprávy z Washingtonu posled
ně došlé potvrzují pravdivost sdě
lení toho Gen Miles odjel již
v pondělí večer z Washingtonu
do Tampa aby tu řídil pohyby
vojska Přes 30000 mužů bude
vypraveno na 25 lodích a sice 20-
000 mužů vojska řadového a 13
000 dobrovolnického Z těch je
30000 pěchoty 4000 uzdy a iaoo
dělostřelstva Co jest jejich cí
lem je ovšem neznámo Možným
jest že vypraveni budou k Santi
ago aby tu spolu s povstalci útoči
li proti městu a dobyvše je lodě
španělské v přístavu buď zničili
aneb Schleyovi nadehnali
Dle zpráv novinářských byl
přístav kubský v Cardenas od
útoku Winslow a druhých lodí
amerických úplně nepřístupným
učiněn a sice tím spůsobem že
v ústí do přístaviště potopeny
byly lodě a jiné překážky tak aby
se dovnitř nemohlo lim se asi
Cardenas pojistilo proti útoku ze
strany naších lodí
Dle časopiseckých zpráv z Ha
vany pokusila se prý americká loď
o přistání v Caibarien a byla špa
nělskými loděmi zapuzena Po
slednější vystřelily prý na ameri
ckou loď asi třicetkráte kteráž
prý prchala aniž by na střelbu
odpovídala Z toho pry panuje
v Havaně veliká radost ale do
Caibarien prý poslány posily aby
překazily možné obnovení pokusu
tam přistát!
V Madridu panuje též veliká
radost nad zprávou kteráž prý
došla z Paříže o domnělé srážce
lodí blíže Jamaicy v kteréž prý
dvě válečné lodě americké byly
zničeny a jedna americká poško
zena Zpráva jest velice podrob
nou udávající místo čas i podrob
nosti Bylo prý to loďstvo Com
modore Schleye kteréž vysláno
bylo velitelem admirálem Šamp
onem IJylo prý pozorováno
z hlídacích věží v Santiago a
admirál Cervera prý vyplul dne
26 května v noci maje všecky
světla na všech lodích zhasnuta
zaujal místo nedaleko Jamaica
Tu prý ráno v páttk byla bitva
svedena jejíž podrobnosti se vy
pisují Patrně že to jest smy
šlenka neboť by Schley nebyl
v neděli telegrafoval že drží špa
nělské vojsko v zálivu santiag
ském Pravidla váleíná
President McKinley přijal za
pravidla pro nynější válku tytéž
kteráž obsaženy jsou v nařízení čís
100 ze 24 dubna 1863 sestave
ných tehdy ku řízení armády Spo
jených Států v poli Tato pra
vidla byla připravena tehdy od
Francis 'Liebera otce nynějšího
vojenského soudu a vydána byla
z řízení presidenta Lincolna Ve
válce fracouzsko-pruské byla v
podstatě přijata ku vedení oné
války z obou stran Nařízení tato
obsahují 24 stran tisku a vztahují
se na všechny možné případy v
válce Rozděleny isou na deset
oddělení jak následuje: Od
Voienskv zákon vojenský soud
vojenská nutnost a odplata Od 2
Obecný a soukromný majete
nepřítele ochrana osob a zejmen
ženských ochrana náboženství
umění a vědy tresty za zločin
páchané na obyvatelstvu nepřá
telských zemí Od 3 Uprchlíci
od vojska zajatci a kořist válečná
Od 4 Stranictví ozbrojení ne
přátelé nepatří k nepřátelské
armádě vyzvědači zvědové
váleční rebelové CM í B
pečná doprava zvědové zrád
ci zajatí poslové zneužívání pra
porú míru Od 6 Výměna za
jatců prapor přímen prapor
ochranv Od 7 Parola Od 8
Příměří kapitulace Od 9 P
pravá Od 10 Povstání ob
Čanská válka revoluce — Válečný
zákon vysvětluje se co pouhý vo
tenskv zákon kteryz provádí se
dle obvyklých spůsobů války
Krajina aneb zem nepřátelská
když osazena neb dobyta bude
řídí se vojenským zákonem armá
dy kteráž jí dobyde Zákon vzta
huje se na veŠkeren majetek
osoby nechť jsou podannými ne
přítele aneb jiné vlády Kdekoliv
jest možno provádí se vojenský
zákon ve všech případech jedno
tlivých provinilců vojenskými sou
dy avšak trest smrti může bytí
vykonán pouze se schválením pre
sidenta jestliže nutné okolnosti
nevyžadují aby přikročilo se
popravě dříve a pak státi se tak
může pouze jen se schválením
vrchního velitele Vojenský zákon
má býti méně přísným v místech
a zemích jež jsou úplně dobyty a
ovládány Nutnost připouští též
zmaření života aneb zmrzačení
ozbrojených nepřátel a jiných
osol) nciiz zmarem lest při tom
neodvratným však válečná nut
nost nepřipouští ukrutenství totiž
trýznění obyvatelstva z pouhé zlo
myslnosti aneb pomsty aneb za
účelem vynucení vyznání Při
pouští klam ale ne podákočnost
KdyŽ by velitel některého obleže
ného místa vypudil obyvatelstvo
zbraně neschopné tak aby zmen
šil trávení potravin jest zákonni
tým obyvatelstvo takové zpět za
hnuti Velitelé kdykoliv jest to
)řipustitelným měli by veliteli
oznámiti úmysl že započnou dělo
střelbu proti místu avšak není po
rušení obecného zákona válečné
ho když se tak nestane Překva
pení může by ti požadavkem
nutnosti K odplatě se nemá nikdy
útočiště bráti co pouhé pomstě
nýbrž pouze jen na ochranu a
předejití opakování se takových
skutků jež by potrestání zasluho
valy Čím rozhodněji se válka
vede tím jest obyčejně lidštější
Ostré srážky trvají obyčejně na
krátko Vítězná armáda má
právo zmocniti se veškerých obec
ných peněz veškerého obecného
movitého majetku a všech příjmů
z jmění nepřátelského až do dal
šího nařízení své vlády Majetni
cké právo ku majetku nemovitému
zůstává neurčitým během válečné
okkupace a pokud dobytí nebylo
ukončeno Spojené Státy uzná
vají a chrání v nepřátelských ze
mích jimi obsazených neboženství
mravnost i zcela soukromný maje
tek osobní obyvatelů zvláště žen
ských a poměry domácí Uprchlí
ci z americké armády kteří by
vstoupili do služby nepřítele od
souzeni k smrti jestli že by padli
znovu do rukou Spojených Států
Jest to proti obyčejům moderního
válčení aby se nedávala Žádná
milost a provozovala msta Na
venkovní stráže se nestřílí nežli
když se jedná a jejich zapuzení
aneb když se výslovné nařízení
buď zvláštní aneb všeobecné k
k tomu účeli dá Kdykoliv by
zúmyslně zranil nepřítele který
jest úplně obrany neschopen aneb
kdo by zabil jej aneb dai nařízení
by se tak stalo podléhá trestu
smrti
rosily pro Deweyho
V táboře dobrovolníků ve Fort
Richmond u San Francisco Cal
rozmáhají se nemoce a zejména
osypky a zánět průdušek panuje
tak Že jest nemocnice námořníků
přeplněna a musí zřizovali se ne
mocnice ve stanech Soudí se že
příští výprava další na Filipiny
pozůstávající z pěti lodí neodplu
je ze San Francisca dříve než asi
za týden Minulý pátek přijel
parník China z Asie a teprve po
čátkem tohoto týdne odevzdán
bude Spojeným Státům Parníky
Colon a Zcaland jsou na místě
pracuje se o jejich upravení k při
jetí vojska Další dvě lodě jež
použity budou k dopravě vojska a
zásob Centenial a Ohio očekávají
se počátkem tohoto týdne z Puget
Sound Vyrozumívá se že těchto
pět lodí pojme as 5000 vojínů a
sice budou mezi nimi pluky z
Pcnnsylvanie Colorado a Minne
sotv sedmy pluk kaíitornsky a
osmnáctý a osmadvacátý pluk řa
dového vojska kteréž v neděli při
jely na 5 zvláštních vlacích z New
Orleans a šly pochodem skrze
město do tábora Společnost čer
veného kříže vyšla jim vstříc do
přístaviště a počastovala je dobrý
mi nápoji a pokrmy To bylo
první větší množství řadového voj
ska kteréž přijelo a dostalo se mu
právě tak srdečného uvítání jako
dobrovolníkům Vojsku utáboře
nému dostává se tolik pájň a kej
ků a jiných lahůdek že důstojníci
obávají se o zdraví svého mužstva
a prosí pohostinný lid města San
"rancisco aby obmezili své dary
na potravu zdravější jako ku pří
kladu Čerstvé zeleniny vejce ma-
so atd tsesmirne zástupy nuu
navštěvují každodenně tábor Rich
mond a zvláště v neděli jest nával
veliký
Gen Merritt kterýž ve čtvrtek
večer přijel přeplaví se nepochyb
ně se svým štábem po válečné
odi Philadclphia kteráž se upra-
vuje ve viaunl loděnici na ftiare
sland Merritt seznal ihned po
svém příchodu Že chybí tábořící
íotovosti na mnohých potřebách
nutných a nařídil aby byly pro ni
opatřeny
Vláda vyjudnává s Northern
Pacific Paroplavební Spol o pou
žití Šesti lodí společnosti lé nále
žejících k dopravě dalšího vojski
na Filipíny však jednatelé společ
nosti požadují přehnanou cenu za
použití lodí
Od Deweyho
V sobotu došly opět zprávy od
admirála Deweyho datované dne
25 květ v Cavitc a dne 27 květ
z Hong Kong Zpráva ta zní:
"Žádná změna v situaci blokády
Jest vydatnou Obyvatelstvo Ma
nilly nemůže otdržeti žádných po
travin vyjma rýže Kapitán
Olympie (Gridley) uznán lékařem
za neschopného a odeslán domu
Opustí Hong Kong parníkem kte
rý vyjede dne 28 Velitel Lam
berton ustanoven kapitánem
Olympie" — Dále sděluje se z
Hong Kong že neníanidost málo
pravdy na pověsti šířené že by
válečný křižák americký Balti
more ležící v přístavu manilském
býval poškozen nějakým vnitřním
výbuchem Naproti tomu sděluje
se že výpomocný křižák Seafire
kterýž přinesl zprávu od Dewey
ho sděluje zároveň že Deweyho
potraviny i zásoby střeliva se krá
tí Podmořské lano mezi Havilo
a Maniliou bylo Američany píe
rváno dne 23 května Mezi po
vstalci a Španěly svedena byla
srážka blíže Cavite dne 20 květ
Veškeré americké loďstvo jest u
Cavite Zpráva že by byla někte
rá z amerických lodí odplula do
Ililo kdež má se nalezati španěl
ská dělová lodice El Cano se po
pírá Vůdce povstalecký Agui
nalda jest s povstalci mezi Ameri
čany a Španěly KněŽÍ a jeptišky
z Manilly byli dopraveni do Lagu
na Všechna města na celém
pobřeží ovládána jsou Španěly
Američané opravují přístaviště v
Cavite
Dle jiných zpráv zmáhají se v
mužstvu Deweyho neštovice a
červenka — Počet mrtvých a raně
ných Španělů při dobývání přísta
vu zjištěn následovně: Zabito
na lodích 78 v arsenále v Cavite
23 raněno na lodích 235 v
arsenále 45
V táboře Chicamauga
Většina naší hotovosti válečné
nalézá se jak známo v táboře Chi
camauga kdež podrobena jest
každodennímu cvičení a utužování
se Tamtéž nalézá se též druhý
pluk nebrasských dobrovolníků
tvoříc část divise kteréž velí plu
kovník Fred Grant Celkem shro
mážděno jest tu 45000 vojínů na
bývalém bojišti z válwy občanské
kteréž vyhraženo jest v národní
park zvaný Chicamauga Park
Týž zaujímá 12 mil do Čtverce a
jest skoro celý lesem porostlý V
minulé době panoval tu nedosta
tek vody jelikož pluky jež dříve
byly na místě zmocnily se veške
rých pramenů a ostatní musili pro
vodu až do potoka Chicamauga
TyŽ jest jednu míli vzdálenosti od
tábořiště pluku ccbrasského Mi
nulý týden tomu odpomoženo po
ložením potrubí jímž voda z Chi
camauga Creck rozvádí se po
celém táboře Ze setniny U při
hlášené z Ord Nebr utopil so
vojín E G Briggs v Chicamauga
Crceku Téhož otec bydlí v Kim
ball South Dakota a mrtvola jeho
byla poslána domu k pohřbení
Mezi dobrovolnickými pluky z
Wisconsinu Minnesoty a Illinois
panují trochu nemoce ačkoliv
vzhledem ku změně jakou pod
stoupili musih přijdcuce z krajin
severních takřka ze zimy přímo
do teplých krajin jižních a podro
beni byvše útrapám nezvyklým
t
f
'li
ft i
k
r
1
't
I':
í
l
Í
-X
r