Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, May 27, 1898, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    r
Pokrok ÍZApadu
NOVINKY ČECH
původní Itifortiiaw -l ypravodaju "Puk Zip'
V Praze 1 1 května
Star Kvropa v cnamnif hladu IMt-irai
U iíifo lHi pailarm-ntu l'tlhml iVnkfVh
ixi-Uiwíi SUloprivui víliory v ťVťháťb
Orahota a nniias komu ath Sir til v n
dlo? Iirunii iV%kti divadlo Ju tajnokt hjit
vnost PalarUeho Pomník lluniv Slav
Iiy IlroUity
Stará Evropa re znamení hladu
Zlá doby jdou na starý svět Vál
ka amcricko-Španělská z níž tolik
výdělku yiitná matka vzdělaného
světa Čekala přinesla jí — bídu
Dnes bují ve španělsku hotová
revoluce z bídy a hladu táž zuří
v Itálii a bohužel i v našem čes
kém sousedstvu V Německu mi
litarismus přivede hnedle stát na
mizinu v Rusku hrozí zatím malý
hlad a v Rakousku to jde šmaheni
s kopce Kdy tedy zmoudří lid
osvícené Evropy kdy zejména ale
lid v Rakousku? Nedávno ještě
čUli jsme i v českých listech v
Praze vycházejících jakousi ironií
že Unie americká nemá stálého
vojska a to prý jí může ve válce
uškodili Nu a náš militarismus?
Ještě není války a už nás zabíjí
Ve ápanělích pak válka je a
militarismus ubíjí jc dvojnásob
ZahčuTte blázni ty kordy a ílintič
ky a ta sta milionů za ně věnujte
na bídu — oČže Šmahem bude lip!
A dojde-li k válce nadšení zrodí
miliony v minutách! Takto hyne
me a zhyneme znenáhla hladem
Proto stará Evropo memento mo
ři! Dšlfgacr Nikdy z předloh vy
rovnacích nebyl dojem tak tísnivý
nikdy skiíčcnost tak veliká jako
tentokráte Zádá se v nich mimo
řádný dodatečný úvěr 30 milionů
zlatých za léta 1897 a 1898 Tyto
peníze nepovolují se pro budou
cnost nýbrž za minulost jsou
skutečně jiŽ vydány Nač? Suď
me: Na výstavbu telefonu přes
Budějovice Soběslav Tábor do
Prahy nemohlo býti vydáno 50 ti
síc zlatých jelikož následkem zlo
synného řádění obstrukce investič
ní výdaje nebyly schváleny ale
vláda rakouská mohla vydati
z aktiv jo milionů na branný mi
mořádny uvěr! Mimo tc porov
nejme: Válečná náhrada kterou
poražené Řecko platí Turecku či
ní rakouských zlatých 46 milionů
ale Rakousko které přece nebylo
sňčastněno ve válce řecko-turecké
musí včnovati na naklad výpra
vy krétské přes 38 milionů! Ty
to ukázky stačí k vylíčení situace
v delegacích V těch i jinak je
zvlášť Cechům trudno V příči
ně rakousko-uherského vyrovnání
jsou předlohy tak jak se do
staly do rukou poslanců naprosto
nepřijatelný a musí být vráceny
Poslanci řídili se musí zásadou
Stejná práva pro nás i Uhry
této záležitosti delegace půjde s
lidem Za garantované ústupky
národní a politické pro spravedli
vé vyrovnání s Uhry budou po
slanci hlasovati V otázce zvý
šení dopravní daně tarif pro do
právu krátkou musí byt snížen
proti tomu pak na dopravu delší
musí býti zaveden spravedlivý ta
rif kilometrový progressivní je
hoŽ výtěžek by byl povinen stát
dáti zase na dopravu krátkou
Zvýšení daně z cukru piva a lihu
nelze přijatí Zvýšení daně z cu
kru mělo by pro naše "rolnictvo
smutné následky Nejspíše ještě
nežli z piva by bylo lze zvýŠiti
daň z cukru Potřebuje-li státní
správa následkem zvýšených po
třeb státních nové a nové zdroje
příjmů ať je hledá u vclkokapitá-
ld stále se vzmáhajícího a nikoli
v upadajících a hospodářsky sláb
noucích vrstvách drobných exi
stencí Čím kdo více má tím
větší vyžaduje od státu ochrany a
proto také tím více na jeho potře
by jest povinen připláccti V o
boru politiky zahraniční rovněž
mlhavo V Německu v trůní řečí
nIivlo o troisDolku ani muk! Če-
ká se co na to Rakousko? VSak
jinak Na Krétě Rakousko jak
viděli prohrálo — aspoň finančně
lodně V Bulharsku prohrálo
docela a v Srbsku skoro Němec
mlčí Itálie je ve psí a — Rus se
směje bpatne toii'e jsou vyhnu
li y Co teď? A to vše je v jubl-
ejním roce Pravý to rok jubi
ejní Bouře doma skoro revolla
mimo hranice neklid bída neú
spěch Co svedou delegace? Za
hřmí věci na kloub? I toto! Schvá-
í co se předloží nějaké mazáníČ-
v
ko na ukonejšeni a rozejuou se
rVle choroba se nevyléčí— -ona po-
roČÍ Smutné to delegace!
U snčdcného Parlamentu Tak a
nejinak lze nazvali kapuoiu o uo-
ončené říšské radě Neboť co
nl-4-i Vir a racj nir AU'
íulnn nřnr řvala rvala se a hrála
'' —
'
íVtv NTa kniiM nak ahv c ovr-
:t VA í 1 í
li „xi i
dání delegace aspoň odročena říš-
j
ká ta impotentní rada odhlaso
ala ne odročení ale terminus no
us odložení říšské rady čili če
ky a po prostu řečeno: říšská ra
da protože jsou současně delega
ce nebude zasedat ale poslanci
budou brát diety Na Živelní po-
hrom v neuosio o Dtue v iiuu se
nehlasovalo ale o dbtách pro po-
J ' I
slánce ano! A ty diety a to odlo-
žení zasedání dělá jen maličkost
asi 200000 zl Říšská rada při-
de dohromady zas až po svato-
dušních svátcích A co potom?
nu zas nic Diety — to bude čin-
nost Mění to škoda peněz l'ak
w -t I
bude jubileum této práce Kdy
začne opravdová? Rozhodne to
zvolení Či nezvolení nějakého ja-
zykového výboru? Psali jsme už aneb aspoň jeho omezeni l mi
lávnn ni — A dnes se to te- lionů tím získaných bv se bída
prv všeobecně potvrzuje Nuž
co bude? Thun má heslo: Mlha
přede mnou mlha za mnou A
dle toho píší i listy že situace je
m
lhavá a nedá se nic předpově-
boČí-li Thun ještě víc v levo bude
tam jak už jsme to psali celý a
pak vystřídá úkol levice pravíce a
bude novy boj Pád a po pádu
nové ministerstvo a vše od repetí-
ce Ale konec t 1 ten nastane
jen škoda že už nemáme Havlíč-
ků Sladkovských Baráků Oré-
grů! Byl by dřív Rozumíte?
Pilnost feských Wa je prama-
lá Psali isme o tom první A
dnes Žaluje se na to všeobecně
Ze 60 poslanců ani polovice ne
chodí do parlamentu Ten léka
ři ten má proces ten hospodaří
Inu dobrá dělejte své opakuje-
me ale vzdejte se mandátu Nic
plátno V době tak důležité jako
teď musí být voják u praporu na
nějž před voličstvem přisahal
Pak to zas půjde s nadšením Ale
i v lidu musí být náprava Isme
samá rada samé heslo resoíuce
neposláno Buďjne pilm v sle-
aovani poiiiiky inierpeiujeme po-
slánce za všecko probuzujme u-
vědomuime čechisuirae a slovani-
- _
sujme hospoaarsky i oocnoune
m a # 1 -t IV
boykotujme nepřítele pronásle
dujme cizotu buďme Čechy slo
vem i skutkem! A pak to půjde
Tož ruce k dílu A kdo nechce —
vyvržme ho
Státoprávní výbory v českých mí
stech tvoří se právě a ustavují Je
to nová radikální organizace po
kračování to námi ohlášeného od-
štěpení radikálů od Mladočechů
Podaří-li se tato organisace která
má cílem boí za uskutečnění stát-
ního práva za každou cenu pak
bude to silná opposice straně nyní
politiku řídící která po nezdaru
opětném a opětném a po zpozdi
lém kymácení se ve vleku vládním
mnHla lv řaspm biti skutečné
Lid v Čechách dnea už
hlasitě reptá Ta stálá mlha
Vídně ohlašovaná to stálé mlčeni
řiřt Mv alť nff-rfi nředHOVidanie: mr a cnnalieti a Hnili V nřknemu
Mlha bude konečně přece pryčale závžrku Národní divadlo patří "áPf f f se podobá roku 84 8 V
sní odplave i -Thun Neboť v všem vrstvám národa tedy i těm Čechách drahota neklid nes po ~
levo jde už bodně a nejde to Na- internacionálům a židům kteří až ost stávky - za hraacen
íí ní cnu Hifi í ctá m řf I A ~ rv r „m r r Talř vi - r
k tomu kterak vlády víc a více
lnou k Němcům a jim ustupují ty
stálé obrovské náklady na milita
rismus a na rakousko-německou
centralisaci tv věčné ohledy v
právo v levo na spojence nesne
sitelné zvýšováuí daní nic nedě
lání pro země utlačování malého
muže omezování svobody národ
ní osobní slova i tisku při tom
lohodlnost poslanců a jejich ne
rozhodnost — to vše už bouří krev
A v tomto víru vášní nenastane-li
brzo mezi poslanci obrat snad
mnohý dosavadní mandát utone
Situace je zlá
Drahota v Cechách hrozná o-
brovská nespokojenosti sílí Na
pouzun siaia zue psicum- 11
Letos v dubnu v den vypuknutí
válkv amerirko-šnanělské známe-
i_ ti„i -t _:r
nina už arka za 1% zlatých oolkOUSKa cue se uoi ry tupuji
'
kr žito za o Z atvch 18 kreicarů
nimi ctnmt a ílntnnrc nícnice ni
ř -r tr mrft 9 tn na t n
zlatých to krejcarů! Tím stoupla
_ _ 1
cena mouky V Praze stojí kilo
mouky bílé 24 kr! Chléb zdražil
se o 3 — 5 kr brambory staré vá-
ží se na váze a stojí kilo 4 krt! (k
tomu nechutných bramborů) kilo
hovězího masa 64—68 kr
Jak za této drahoty kdy ani bram-
uoru uz neize se uaiiii — wuuu
- w I
býti chudině žiyu Xsaši
politikové soudili že snad by se
odpomohlo bídě snížením celná
obilí Ale věc má háček Tím
současně otevře se brána cizím
plodinám a domácí produkce se
zabije a proto přece by bursovní
v 1 t _ři_ ě 1 I
spekulace ceny nesnizna ja icuy
pomoci? — lnu konec války po-
může trocnu ale jeste více oy po-
mohlo konec vojáčkovaní u nas
jistě umenšila Tož delegace
právě zasedáte tužte se
Komu fiatřf Národní divadlo t —
Tuhle otázku ondy veřejně přetřá-
sali pokrokáři dr Herben Koer-
ďfš národe svými mozoly a peně-
zi z národního nadšení vystavěl
jsi si svou národní kapličku a
snesl v ní všecko své české národ-
ní umění! A když jsi vlastenecké
dno dokonal nu2 teď otevři ká
pljčku a pusť do ní uslintané ně
mecko-židovsko-sociální prskavce
kteří po všem českém plijí
Nu na Štěstí národ není celý slo-
žen ze bubrtů a schůze pokrokar
sko-internacionální bránv divadla
ježte neotevře Aie viaei jsk
chuť socínkům roste a — jak
šťastně rozřeší! problém pan ředi-
tel Šubrt otevřev divadlo Národ -
ní internacionále!
Druhé české divadlo bu Je bezpo-
chyby — tajné Naše roz
tomilé družstvo Nár divadla jde
z chyby do chyby Otázka o zří-
zen{ druhého českého divadla v
praže sic interessuje kruhy nejŠir
budou také tyto nejširŠÍ kruhy k
činnosti hlavně k piaceni zvaný
Ule — porady o zřízení podniku
dřif se taině nři zavřeních dve
--j- ' k
řích Ani Žurnalisté tam nesmějí
a n af tam IcAhů ňan
Schick cheíredaktor aus "Poli-
~ ) I
UK ' V- Kr vrv
rtll-t X-~fit
a kus naseno seueveaomeno ivo-
ta! Národ divadlo miliony ztm-
doval ale správu jeho vedou
od pradávna lidičky neschopní
kteří kdysi nějakou starou desítku
na divadlo dali a tím se stah cle
ny družstva Dnes nový mezi ně
nesmi Valná hromada i schůze
družstva se konají při zavřených
dveřích
Slavnost Palackého v Praze ko
naná v červnu ve dnech stých na
- rozenin Palackého (14 června
1898) bude obrovská všeslovan-
ská Celé Uschy Morava siez
Uko budou zastoupeny ze všech
z cípů a krajů všichni národové
slovanšti v Rakousku t mimo Ka
Devét vyléčení z desíti
DtiH % lefd pHpwia obyřejných nwlubŮ pochodí-
neíimoty krvo a s toho pocbíftjícíbo porulenl
llfotoírU úilrojl Krov fintící pronthakk neduh Uo
to vyléfí
m
Dra OPotra KCoToolro::
]t pocti 14k a kořínků u bylin kti-rf ncklninní krév flítí
obohacuj o a cuhm souata?u trlt-iiil slil Jest pres lOO let
▼ uiÍTdní-Kloitl dlouho aby více než dostateční ivojl hod
notu dokázal
N1m ho obdržatl a mArntkň ProdávA m po mUtntmt JednaUU
T naláta K ochran otwtntr a ryrablu-ln Uhrv iua na obalu
rtlJi(rovan4 CUla KopujU-t inrl by pUlilfrlnaut JU Dliylo TykraUo
Debo Jltuk cmtnéno l'Ut na
Dr PETER FAHRNEY 112-114 8 Hoyne Ave Chlcazo III
r 1- _1„_f K-„ÍI
uuue 10 zas u-usv-m ou-u
livai uviuuuv a suaaiHiuv
lez rouaKV šve zaoceanbKer
o lon nepocnyuujcuic
ti
Husův pomník v Praze — ještě
není — Místo není dosud dehni-
tivnfi určeno ač zdá se že bude
postaven nejspíš na Staromést
ském náměstí vzdor klerikálnf
agitaci Některé kruny ceske na
vrhovaly aby z peněz na pomník
pcuuuvui uvi íuh iu9uv r
I
jiní zas Husův dum pro cnuue
studenty Však návrhy ty
padly Husův fond už zřízen je a
Čechové Husův pomník mít musí
Ať hlásá a připomíná nám nepod-
dainost velkého mučennika — po
třebujeme však povzbuzení jako
1
sou
Sldťh K všeobecné tísni dru
v j dávnQ 0imcn6 stávky
Kde větší město všude jsou Bí
da nad bídu A bude lip? Zdá
se že spíš bude hůř Cena po
travin stále stoupá ceny peněz
ubývá rovnováha nikde a proto
stálv neklid a bouře ustavičně na
0tjZeru
Droboty Jubilejní rok 1898
válka Bohpomozi
skončí?
— Květen začal u nás krásný-
1 1 t _ 1 1 ~
mi horkými any uyia veura
ko v létě Ale náhle se ochladilo
a rozdeštilo Nyní prší už čtvrtý
či pátý den Místy byly zlé bou
ře na Rakovnicku a na Královi-
cku krupobití zničilo všecku úro
du Pkné to vyhlídky pro
ubohý český tak těžce zkoušený
lid — Pozdrav!
— tný
1
N fiir3iii
Zmocní ntí člověka obyčejně slabost
Unsalátnělosf a stálá unavenosť ospa
loat nechuť k prácí ztráta síly těles
ní l duševní To ne jmenuje jarní
nemoc Krev potřebuje důkladného
vyčistění
Severův Krveéistitei
stojí v íele všech léků pro výtečný fi
činek svůj na vyčistění a sesílení kr
ve Pan Jan Kardoš z Forest City
á že ffiá dcera při5la ze 8taré
v]agt B hnisavou ránou na noze: ne-
pomohli jí ani lékaři r staré vlasti
- l lBal jsem vám o radu co mám tím
1 :
dělali a ucinu jsem jas jsie mne po-
Uaail severav jirveciauiei a mas im
' nnmaLU-
I _ 1 ( I Al„ Hnr
1 ~- — -
Severův KrveělBtitel ůěínkuje všu
- oXlBt4 irtv u nFtftňnu wrá
iek vfedů hnisů krtic neřá
užUtvnosti a tělesné- slabosti' Jakož 1 v
chorobách pohlavních Láhev li 00
Mnohý člověk trpí bolesti a říká že
- mu nic nepomůže Kdo zkusil Seva
rův Olej av Gottharda ví že ten ka
—
r bCVera cesay lea-uni
CEDAR RAPIDS IOWA
T II
in při velké
JO srážce
Ativrboia rvrhla uniílll tiwlir nabiríme
m-aUrtikné vfbodr Pěkné varhany urodiv
íiHvft tM rrY nvni txiífM Poujivalié vr
U im
do t irko }~1:Ji"h'
- pr£~ wautfe av aaa Ádaai St- Ckiui o in
jak to
BOKO
1 ('
Adresář spolků
Čcsko-SIov Dllnické Podpor Jednoty
lroí"veriáialui státy:
Minnesota Iowa Winconhin Nebra
kka a oIh! Dakoty
Hlavní Jotimita ' Monfiroinrry MInn
odUvi cvé M-hdM kaWnu twilxlu v mřsM v
híiiI VMsňWaoS h vít V ikopf'Uwl
V J I'swtir Vťlkutao:nníli Fr MUa Vul
IcoiKctník J K Sokol Vclkopoklailnik Jun
Muruíka
( I v MontKnnrj- Minn
mísící lfiMtl Kr K Blaník Tuji-miiik
Fr MIxa ířt-tník Jo E Sokol Pokladník
Tomií Hvi m
Ííh II MladwVi li v Le Sm-ur Center
MiniH-Mita
Odbýv ivé nrti&ws kaiilon 2 nelfll f mfolcl
tint uana J IVrotitky l'rl"la Jn Hlock
tnloniiiik V Atípán lxlirť" Minn4í'lnlk
Vc Kráva KiklaUuik Jak 1'croulka
(' III v St ťaul Minn
ollivi(v whfitf Unhlix 3 Kth-du v iiiíníot
'hx'iwilarri Itrdniř la-innlk V J l'avlř
ka ti'i7 'anton St ínVtmk l- r llúlka 'M Col
Imrn st ít Paul Mtnti
IV v MiiincapIi
odhfrá %vé cMtí kaitloii 4 ncIMI r mWcl
híhI ř WH-tilutfloii llall 'lnr So avp
Vh-dM-dii ťr Jindra taj Jati UlubauPr 2511
15 Avo Ho MIuni'poll Minn
V v 'ové ťraxe Mimi
ixlhívá v turhure Kdoti 4 nci'l tatsúri
Citlwiia o)ta naiuimKy mi tj n"
ý úiťttiík Jan Ji líio-k pokladoik JakulíHvo-
joda New l'nt)tm Minn
Komenský ř VI T Ilayward
MiniMtlu
rwlbývá své wiiúzi' I niMiřll v mi"tnl 'fU
MhU-1 Mfiie mwoorwweia rr nťjKOTK3r
dowin- Vác Vanf-k laj Vojt mcoVHhy
lnvi!l Mimi ťJíftnSk J 1'li-vka pokladní
na lunir -
Kart-I Ví liký ř VII v Xvé Třeboni
v MinncHotě
odtiťvá tivé wlifip každou 4 m-dí-ll v niMirl
l- íl Vlt!li I1-
rriMimiu Jan nicin uoumunin rraiiim -rk
ůi tník Jan Killm k tajemník J Jindra
Klllif-tu-y ie!umirt inn
(' VIII Hovnoht Owatona Minn
odbývá své lifi kašlou 1 I)cd ll v rnf-lt:l V
iiíiil (' S I S PM-dM-da Jow f A Ptráimký
taji-tnník V Martlnuk v uwatonna Mino u
f etnik i rank Kar Kikladnik A Horák
I" IX 6'!ká Koruna zhitt li doIĎ
v 11 no (11 j Miimmtla
Pfidwla AtiUm Piwk níístoi(ítl)Mda Jan
W Uivfik tajfmoik Jos Hartoí 1j! IW-roun
Min Ořrtník Unipold Halwrriiaii pokladiiik
ťrant Pivttk -
Č X ft-ťUofclovaii v Olivla Minn-
Ph-dwda JoMff U-fH-íka mÍNiodltda Mat
Pi tUfka tajrmnik Krant W Kvřcli Ijoji ?7
Olivla Minn Mistiok IUlH4 li t4oCek pokiaa
nik Vá ilav W rinyharl
FRCUBA
ČESKÝ PIlATOÍK
VE SCHUYLER - - NEUU
Vede právní pře při všech sou
dech v kterékoliv Části státu a po
slouží právní radou ve všech pří
padech Pečuje bedlivě a osobně
o všechny záležitosti mu svěřené
RfcřKRENCE: Bankovní dům i
Foldy Adresujte: Fr Cuba
-Shuyler XíeU
rrovA:
i mviois
zvvšená dráha
Jit ttynt (řMivfíma '
JEDE 1tí VAN HLRKN VI- PÍtÍMO PfeKD
Chicago Rock Island & Pacific
- ttanlci
CíwtoJW Uu-tl do ( hlina if ijt-íluii niliu
po ivwn4 drizft (1'HÁhiiONti ktvrřkoílv 'Mtl
mřnia aiiel) iu poplatek £ navštívili ktrý
kollv iiIm IhhI v Itiilii iiií-nia Vlak zaNtavuJI
na Itovk Inland Ktantcl kaJUtou rolnutu V J
IhxIii tuUi mlífm tikjluU puM
"(Jrpat Jtork Island dráha"
Zallete ft-rntort lrd-k ohdríit totoo
n-ip'ktlvni obraí CtiH-řa v larvé
(náuirna)! v cl o ťlib-atru a ivj-né dři- i
w1K'iitiii ouru i nu kiiíi v a iiurnn mmi
f prJft ví-iiuti iapu tuu mll iyu tni
at i)i-f Jlnilt rhm-ie-ii nutx navHivltt
brdliUi-lI v 1'lili-asrii Itult na
JOHN SKAT1AN O
Cblcago lil
V AX
A
1