Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, May 27, 1898, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1
ZÁPADU
POKRQX
ZALOŽEN ROKU 1871 -ROČNÍK XXVII
NEB V PÁTEK 27 KVĚTNA 1898
Dvojtýdenniku: ROČNÍK VI ČÍSLO 73
' A
i
Dalších 75000 1
Povolává pres do zbraně
Spanélské loďstvo je v pasti
Ostrá putka svedena před Santiago
Posádka a zásoby pro
Orcgon přistál šťastné
Vlet rejska
Pověst která asi před loday
vznikla že president uznává po
třebu povoláni více vojska do zbra
ně jelikož musí značný počet po
sádkou na Filipíny se odebrati a
proti Kubě zapotřebí bude vyslati
větší sílu než z prvu se očekáva
lo potvrdila se ve středu kdy pre
sident vydař provolání povolá
vaje dalších 75000 mužů do zbra
ně To lze považovati za zname
ní že na Kubu vyslána bude sko
ro celá hotovost jež mimo posád
ky na Filipíny chystané pohoto
vě bude neboť válečná rada do
šla k poznání že vyhlíka na vítěz
ství jest možná pouze jen tehdy
když značné síle Španělú bude
postaviti vstříc též značnou sílu
vojska našeho Tak jako první
armáda dobrovolníků do zbraně
povolaná tak i tato druhá rozvr
žena bude na státy aby se občan-
stvo všech států mohlo v qf podí
Jeti R~íyrh učiněn bude v dnech
nejbližŠích Z prvně povolaných
135000 je již 112000 vřadčno do
služby a ostatní vřaděni budou do
téže v dnech nejbližších
Spanílovi v pasti
- Ač zpráv zcela určitých chy
bí jest skoro jistým že španělské
loďstvo pod gen Cerverou jest
posud v Santiapi a nalézá se v
pasti z kteréž vyváznout! nemů
že V minulých dnech sice pano
valy různé pověsti a v zápětí po
zprávě že Cervera se 'šťastně' do
Santiago dostal sdělovalo se že
zásobiv se uhlím do 24 hodin o
pět odplul ba i také že vrací se
zpět do Španělska však to zdá se
mílo pravdě podobným Jistým
jest že naše loďstvo Saripsono
vo i Schleyovo spraveno bylo
ihned v zápětí o tom když Cerve
ra v Santiago se objevil a bylo mu
blíže než kdykolivěk před tím po
celou dobu války jisto je že naše
lodě výzvědné křižují stále voda
mi karajbského moře ale o špa
nělském loďstvu nebylo nikde ani
od nikud vidu ani slechu To je
výmluvným svědectvím pro do-
mčnku že Cervera je se svým loď
stvem v úkrytu v zálivu Santiag
ském Tam ovšem je dosti bez
pečným před útokem se strany
našich lodí neboť to bylo by od
vážným podniknutím Ustí záli-
u na kolik mil má šířku pouze
1
300 stop použitelnou pro lodě vá
lečné hluboký vnor mající tak
Že by lodě nemohly jinak než jed
na za druhou a to ovšem v patřič
né vzdálenosti aby srážce se pře
dešlo do přístavu veplouti Tu
však by každá z lodí takových vy
stavena byla nejen nebezpečí pod
mořských podkopů nýbrž také
soustředěné palbě jak z pevností
tak i z loďstva v zálivu což by
' acotva která loď mohla překonati
zkáišak podobnému nebezpečí ač
Vjjpřece ne tak velkému vystaveno
Filipíny jsou na cestě
na pobřeži Floridy
je loďstvo španělské když by
chtělo přístav opustiti dvě neb
tři z našich lodí válečných přístav
střežící mohou soustřediti palbu
na jednotlivé lodě jak by na do
střel se objevily a mohou jednu po
druhé zničiti Jest velice pravdě
podobným jestli zjištěno jest že
Cervera nalézá se v Santiagu že
nebude podnikán žádný útolí pro
ti jeho loďstvu nýbrž bude pouze
střežen dvěmi neb třemi loděmi
našimi an mezi tím bude moci
ostatní loďstvo naše v jiných smě
rech ťíčinkovati Může být
že postačilo by k zabránění odjez
du loďstva španělského kdyby
nějaká velká loď třeba nějaká
bezcenná stará rachota potopena
byla v ústí zálivu na přič a tak ce
sta lodím zatarasena
Jestli snad lodě španělské při
vezly vojskj na Kubu nějaké zá
soby bude dojista těžko tyto 1
Havaně dopraviti jelikož spojen
jest chatrné o ohrožované povstal
ci
Dle zpráv londýnské Daily Mail
z Madridu podané ve středu na
lézá se prý loďstvo naše od Samp
sonem a Schleym před přístavem
Santiagským svírajíc Cerveru
Ministerstvo Španělské prý má za
to že Santiago jest dosti dobře
opevněno tak že mu loďstvo naše
nebude moci ublíŽiti Když prý
jest ale tak vázáno tedy Španěl
ská vláda učiní ihned jistých kro
ků Jaké kroky to budou ovšem
se nesděluje Zpráva tato zdá se
Dotvrzovali to že loďstvo Červe-
rovo skutečně nalézá se v přístavu
Santiagském však jest velice pra
vdě nepodobné že by všechno o-
statní naše loďstvo bylo tam shro
mážděno a čas svůj tam mařilo
když ku hlídání lodí španělských
několik z lodí naších jest posta
čitelným
Ostrá půtka fřťti Santiago
leprvé nyní došly zprávy o
ostré půtce kteráž svedena byla
před zálivem santiagským Jak
jsme již dříve sdělili odhodlána
jest válečná rada ku přerušení
telegrafního spojení mezi ostro
vem Kubou a Španělskem Z té
příčiny jak již známo padly
první životy amerických námořní
ků při pokusu o přeřezání telegraf
ních podmořských lan hned dne
11 května u Cieníuegos Dne
16 května přikročeno ku přeří
znutí telegrafických lan vycháze
jících ze Santiago V noci dne
16 května proklouznul malý par
níček Wampatuck kterýž druhdy
býval vlččným parníkem Standard
Oil Company v New Yorku však
nyní k válečnému loďstvu Spoje
ných Států přivtělen byl kol po
břeží pevností Morro (pod tím
jménem nalézá se pevnost při ústí
zálivu Havanského tak jako San
luanského v Portu Hicu í Santi
agského) a po tři hodiny nalézal J
sc uvnitř přístavu Santiagského
Přiblížil se až na sto stop bate
riím a postavení týchž tak jako
í postavení přístavišť bedlivě vy
pozorováno Španělové buď par
ník nepozorovali aneb musili jej
mít i za loď Španělskou v domněn
ce že by se loď americká neodvá
žila do doupěte dravcova a proto
ani Jeden výstřel proti ní nebyl
dán Ve středu následující totiž
dne 18 května počala Wampa
tuck hlcdati lana pomocí háků
vláčených na dně mořském asi
čtvrt míle před ústím přístavu
DvČ lana byla háky zachycena a
na povrch vyvlečena a z každého
z nich asi sto stop uříznuto konec
pak zatažen asi půl míle dále od
břehu Smělá loď pak vrátila se
opět blíže ústí zálivu aby v práč
hledání dalších lan pokračovala
když tu zasvištěla nad její přídou
střela z pevnosti Morro a padla
as 50 střevíců od ní do vody
Byla to první střela a patrně
dobře mířená Však ta maličkou
Wampatucku nezastrašila a tato
dala pouze znamení výpomocnému
křižáku St Louis který ji prová
zel aby jí přispěl ku pomoci
Křižák tak učinil a zajel do posta
vení takového aby jeho čtyry
šestipalcovky mířily pftmo na
tvrz Po celé odpoledne ve středu
vrhaly křižák a vlččný parník
střely své proti tvrzi a městu
Santiago Nejdříve umlčena byla
baterie hmoždířů a pak bylo po
zorovati kterak řítí se v rumy
stará tvrz Dlouho nebylo lze
baterie na této umlčcti však ko
nečně umlkly přece a tvrz španěl
ská nalézala se ve zříceninách
S - večerem vzdalovaly se lodě
americké však Španělové prová
zeli je výstřely z baterie třetí
Na druhý den učiněn byl pokus
přeříznouti podmořská lana
uuantanano 00 nul východně od
Santiago Háky Wampatucku
zachytily lano a táhly je na povrch
když náhle vynořila se španělská
dělová lodice skrývavší se za vý
běžkem země a počala palbu proti
vléčnému parníku našemu Muž
stvo na Wampatucku tvrdíŽe špa
nělská loď byla as tak velká jako
naše Nashville vyzbrojena jsouc
6 šestípalcovými a 6 sedmipalco
vými děly vyjma několika Nor-
denfeldových Soudobně s obje
vením se lodě započala palba
ostrostřelců ze zákopů na břehu
Kapitán z křižáku St Louis dal
znamení Wampatucku by se ihned
k němu vrátil čehož týž ovšem
uposlechnul nechav zachycené
lano zpět do vody padnouti
Jedno lano bylo zachyceno a pře
říznuto nedaleko od mysu Hayti
Když se Wampatuck vracel do
Key West pronásledován byl
velkou španělskou válečnou lodí
kteráž proti ne mu vyjela jsouc
dříve v úkrytu za ostrovem Loď
naše dlouho neprodlévala aby si
nepřátelský parník prohlédla
nýbrž plnou parou a co nejry
chleji ujížděla pryč Tyto zprávy
došly po příjezdu Wampatucku do
Key West minulé úterý
Na po moc Deuitymu
Ve středu odpoledne vyjely další
tři lodě naložené 2500 mužstva a
zásobami na pomoc Deweymu do
Manilly ze San FranciskaO 4 hod
odp dáno bylo znamení brigád-
ním generálem Andersonem z lodě
Austrálie druhým dvoum lodím
City of Pekin a City oí Sidney
na kteréž po naložení zásob počali
v pondělí přijímati vojsko až po
sud v přístavu tábořící Znamení
bylo spozorováno od četných da
vů na břehu a význam jeho po-
střehnut že totiž chystati se mají
lodě k vyplutí Přípravy nevyžá
daly dlouho a brzy vyzvednuty
kotvy a lodě počaly plouti směrem
ku Zlaté Bráně Davy shromáž
děné při pobřeží provázely lodě
neustálým provoláváním a kde
jaká parní píšťala v městě neustá
vala ve hvizdu a v hluk tento mísil
se rachot děl na rozloučenou
Nesčetné množství menších lodí a
lodiček provázelo též po vodě
loďstvo zásobní K páté hodině
projely lodě Zlatou Bránou a
brázdily tichý oceán směrem jiho
západním Výprava tato jest pod
velením brigádního generála An
dersona a pozůstává zečtyrsetnin
pravidelného vojska pod velením
majora Robe prvního pluku kali
fornských dobrovolníků prvního
pluku oregonských dobrovolníků
praporu dělostřelectva a asi 100
námořníků Zásoby na lodi posta
čitelnými jsou pro celý rok Lodě
zastaví se v Honolulu kdež dopl
ní své zásoby uhlí a poplují pak
co možno nejrychleji k Filipínám
V Honolulu nepochybně dostihnou
parník Charleston však může býti
že pohromadě s ním nepoplují
neboť týž nemá příliš mnoho
místa pro zásoby uhlí a bude-1
chtět s nimi vydržeti až na Filipí
ny musí s ním Šetřiti a jeti po
malu
Z Manilly dochází zprávy že
město jest hladem ohrožováno
ásoby postacitelny jsou pouze
na dva týdny Maso prodává se
po $200 libra a koňské maso po
$150 Brambory prodávají se
též na libry a sice za 50 centů
libra Španělům prý nabízelo se
dosti dobrovolníků když poskyt
nuty budou jim potraviny avšak
velitel španělský odepřel je při
jmouti za tou podmínkou Podle
posledních zpráv při dobytí pří
stavu manillského padlo 500 Spa
nělů a 700 bylo raněno Panuje
j)ověsť Že kapitán celního parníČ
ku cailoa kteryz Dyl nasemi
loďmi zajat jak minule jsme sdě
lili bude zastřelen proto že se
nebránil když z naších lodí na
něho bylo stříleno a admirál Mon
tejo kterýž velel loďstvu španěl
skému v přístavu manilskémbude
postaven před vojenský soud pro
zbabělství Povstalci filipínští
obléhají město z pevné země
Admirál Dewey dal prý vůdci
povstaleckému Aguinaldovi dvě
polní děla 500 Mauserových ruč
nic a 200000 nábojů Dewey má
obsazeno Cavite jež španělské
obyvatelstvo po dobytí opustilo
Němečtí a angličtí obyvatelé Ma
nily žádali Deweyho aby jim do
volil přesídliti se z Manilly do
Cavite což tento svolil Spanělo
vé potopili několik lodí v řece
Passing tak aby zabránili vjezd
do téže Admirál Dewey podal
následující úřední zprávu datova
nou dne 20 května a odeslanou
Hong Kongu dne 24 května:
"Situace nezměuěna Přísná
blokáda se udržuje V Manille
velká nouze o potraviny Cizí
podaní obávají se vzpoury španěl
ského vojska a budou přestěho
váni do Cavite cjzýini válečnými
oděmi Aguinaldo velitel pov
stalecký přijel z Hong Kongu na
McCullough a organizuje jízdu
domorodců a může nám přispěli
pomocí měrou vydatnou"
Dle jiných zpráv Aguinaldo
ujišťuje že rebelové zmocnili se
Sublitru a mají 30000 mužů po
hotově proti Španělům jakmile
obdrží zbraně Povstalci podni
kají útoky na strážné čety kol
Manilly a baterie tnanillské kteráž
dosud pobřeží střežil)' jsou obrá
ceny ústím na pevninu proti pov
lakům
New Yorské časopisy mají zprá
vy z Washingtonu že admirál
Dewey naléhá na bezodkladné
odeslání dostatečných posil jeli
kož prý se necítí bezpečným Ny
ní prý poznává se obezřetnost
generála Merritta kterýž požado
val aspoň 15000 mužů posádky
pro Filipíny a obdržel prý slib od
presidenta že bude posláno tam
ještě dalších 25000 ochotně když
by jich bylo zapotřeby Na pov
stalce se naše válečná rada nespo
léhá již proto že velice jest zkla
mána povstalci na Kubě Od
těch bylo očekáváno že jakmile
Spojené Státy pomocí jim přispějí
a přístavy španělské uzavřou i po
sádku v nich zamčstnávati budou
že podporovati budou naše opera
ce vydatně na zemi A nejen to
nýbrž bylo též očekáváno že za
těch okolností obyvatelstvo na
Kubě Šmahem hlásiti se bude pod
prapor povstalecký pro Kubu
svobodnou Však tyto naděje se
nesplnily a situace na tak dalece
jak povstalců se týče zůstává
nezměněnou tito drží se jako
dříve v horách pořádajíce jen
jednoduché výpady a potyčky a
nadšení ostatního obyvatelstva na
Kubě pro svobodu a neodvislost
nezdá se býti příliš valným aspoň
nelze je podstatnější měrou pozo
rovati Přes Londýn dochází zpráva
posud nepotvrzená že válečná
loď Baltimore přišla k rozkotání
výbuchem na palubě a jest poto
pena v bahně u Macabulos —
Španělové z venkovských míst
ostrova Luzon prchají do Manilly
a povstalci útočí na všechna místa
venkovská
Monitor Monterey nalézající se
v loděnici v Mare's Island v Kali
fornii opravuje se a připravuje
pro plavbu Bude poslán k loď
stvu Deweyho Transportní lodě
k dopravě dalších posil pro Ma
nillu se pilně shání Příští vý
pravu bude lze sotva vyslati dříve
než za tři týdny jelikož jest těžko
dostati takové lodě jaké jsou po
žadovány Ne méně než 15 lodí
bude zapotřebí k dopravě Lodě
již zjednané a připravované chy
stají sc převésti následující počty
mužstva: China 1500 Centcnnial
750 Zealandia 1700 Ohio 1000
Brutus a Ning Chow po 300 cel
kem as 4850 však již 7000 muž
stva čeká na příležitost
Situace na Kub?
Na Kubě zůstává situace nezmě
něnou aspoň žádné novější zprá
vy nedocházejí Naše válečná
hotovost se připravuje poncnáhlu
k vyplutí proti Španělům na Ku
bu avšak posud není určitě zná
mo kdy se tak stane Je-li pravda
že Cervera jest v pasti v Santiagu
lze ovšem v brzku očekávat zahá
jení operací válečných proti Kubě
jak naším loďstvem tak i mocí
vojenskou Válečná rada naše
velice jest zklamána tím že pov
stalci v moci nezrůstají a nevystu
pují útočněji proti španělům Dle
tvrzení povstalců dalo se očeká-
vati že velká většina obyvatelstva
na Kubě jest pro svobodu a neod
vislost avšak to posud pozorovat!
není Úmrtnost na Kubě vzmáhá
se cím dále tím více zejména
v městech Vojsko španělské
zmocnilo sc zásob a potravin v
krajinách jež ovládá a vojsko
povstalecké učinilo podobně tak
že ve všech částích Kuby jest
ostatní obyvatelstvo vystaveno
smrti hladem
Z New Yorku se sděluje že ve
středu minulého týdne vyplula
důležitá výprava z Tampa na Ku-
Pokračování na stránce 5
M
t-
4
„
' -
i i
I
i -'
l -
ř
i' :
V-'
'
r "
"
f s
rí ♦
i
H ' t
'
r