Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, May 24, 1898, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    wfr
S výstaviště
Veškery úřadovny řiditeUtv
výstavního přestěhovány tfmto tv
dnem na výstavišti a sice umfstčny
- I !! Ě i #
jsou na gaieru v jmozapaunim
" '% rohu paláce promyslového kde
J až do skončeni výstavy zastanou
v
ffa výstaviSti pracuje se nyní
s úsilím dvoinásobnvm a na n£
kterých stavbách zaměstnány jsou
dokonce až tři "party" Prv
pracuje od 4 hodin ráno do 12
hodin v poledne druhá od 8 ráno
do 5 hodin odpoledne a třetí od
do 9 večer — Zároveň ohlašuje
se Že započato bude s prací celo
noční jakmile postačitc-lný počet
svítilen při jednotlivých stavbách
bude umístěn
Úřadní íotograí výstavní F A
Hinehart činí přípravy k vydání
pohledu na jednotlivé partie vý
stavní a sice mají tyto býti v obo
ru svém pravou novinkou — pro
vedeny totiž budou fotografie
barvách
Počínaje 1 červnem zřízena
bude na výstavišti stanice poštovní
a pčt listonošů pro tutéž bylo již
jmenováno Poviností jejich bude
roznášeti dopisy všem koncesi
onářům a vystavovatelům jakož i
jednotlivým odborům výstavním
Od nedČle zvýšeno vstupné na
výstaviště z 10 na 25Ca sice platit
se bude vstupné toto nejenom na
výstaviště hlavní jako doposud se
dílo ale i na všechny částe Mid
way kteréž doposud k volné ná
vštěvě otevřeny byly
#
Ve čtvrtek přibyl do města na
šeho E L Danforth tajemník
státní minnesottské komise vý
stavní a přivezl sebou příjemnou
zprávu že konečně sehnány po
třebné peníze na postavení budo
vy státní v níž ty výstavka státu
Minnesoty umístěna byla Kon
trakt zadán bude bezodkladně a
komise doufá že v polovici června
bude moci budova státu Minneso
ty veřejnosti otevřena býti
Koncem týdne započato bylo
již s prací na budově státu Wash
ington a architektem Chas W
Saundersem ze Seattle jemuž do
zor na stavbu svěřen byl prohlá
šeno že práce hnány budou se vší
možnou rychlostí ku předu tak
aby stavba na nejvýše v polovině
června účeli svému odevzdána bý
ti mohla Dudova bude rozměru
50x100 stavěna bude výhradně z
dříví washingtonského kteréž k
účeli tomu tamními dřevaři věno
váno bylo a náklad na ní rozpo
čtěn jest na $25000
Colorado Utah Kalifornii
dosáhnete nejrychleji po Union
Pacific dráze Písárna městského
jednatele v čísle 1302 Farnam ul
Omaha 62— tf
Pánům úřadníkflm spolků
Úíetnf (obchodní) knihy jako Ledp
ers JournaU denní kniny a jiuS w
75c náboru u Pokroku Zibadu
Pijete dobré pivo?
Jestli ano zajděte
si na sklenici
výtečného st louiského
ležáku k majiteli
Národní SínS
J Havlíčkovi
na rohu 13 a Wllliam ul
Mimo výtečného ležáku nalez
nete u něj vždy hojnou zásobu li
hovin Korbelová vína jemných
doutníku atd
Při roce dobrý zákuwk
Každého s úctou zve
JotH-f Havlíček
V Předplácejte na Knihovnu frvae
vut ckou pouze li ročnč
Z NAŠEHO MĚSTA
— Sobota byla soudným dnem
pro majitele heren karbaníky a
lutristy — vynášeny totiž soudcem
Slabaughem rozsudky v případech
odsouzených hráčů ze řemesla II
Oerter uznaný porotou vinným z
vydržování pomůcek karbanických
trestu pro zatím ušel neboť po
dal Žádost za nové přelíčení a si
ce opodstatňoval žádost tu tím že
jeden z porotců usedlíkem nebras
ským nebyl a tudíž k vykonávání
povinosti porotní oprávněným ne
byl Jack Doyd jeden z majitelů
herny 'Diamond' kterýž uznal se
vinným odsouzen byl k pokutě
$300 a ku zaplacení útrat a ve
vězení ponechán býti má pokud
vše do posledního centu zaplace
no nebude V Graham černoch
kterýž uznán byl vinným z pomá
hání jedné loterii odsouzen k po
kutě $100 a ku zaplacení útrat
C Cole jeden z majitelů herny
nad hostincem Lcntz & -Williamse
na Farnam ul kterýž uznal se
viným z vydržování herny odsou
zen k témuž trestu co Doyd a prá
vě tak jako tento a Graham za
vřen býti má pokud pokuta a ú-
traty zaplaceny nebudou
— V sobotním zasedání okres
ních komisařů oprávněn byl zá
pisník okresní ku přibrání 4 písa
řů kteří na seznamu dlužných da
ní zaměstnáni budou též zvýšeno
služné příručího zápisníka z £1000
ročně na $90 měsíčně
— Do zdejšího skladiště vládní
ho dopravena v min dnech celá
spousta beden obsahujících záso
by potravin pro 350 synů a dcer
nebeské říše kteří pro výstavku
čínskou na výstavě naší importo
váni byli V zásobách těchto na-
ézá se rýže — jenom 85000 in
zeleniny koření vejce ovoce
různé věci nakládané jakož 1 čaj
jehož přivezli si sebou 420 beden
V sobotu přibyla do města našeho
druhá karavana Číňanů a sice při
jelo jich 71 Zavazadel přivezli
sebou pouze 300 beden — a to prý
esr pouze ien část neboť většina
jich v celnici san francisské k pro
hlídce zanechána býti musela
— Z usneŠení rep ústředního
výboru okresního odbývány bu
dou předvolby za účelem zvolení
delegátů do konvence kongresní v
pátek konvence pak ustanovena
na sobotu odpoledne Na okres
náš připadá 128 delegátů a sice
po o za každou wardu omažskou
14 za So Omahu a po 5 z každé
ho precinktu venkovského
— Minulou sobotu odbývala se
v domácnosti sudího Berky domá-
slavnost jakéž velká většina
smrtelníků osobně co hlavní pů
sobící účastníci za svého života
obyčejně pouze jednou se súčast
ňují Byl to totiž sňatek nej
starší dcery sudího Berky Grace
panem Perry Ilillem z Council
Bluffs Slavnost odbyla se v nej-
užŠím kruhu přátelském Mimo
členů rodiny pouze manželé Mi
chalovi rodina red t 1 rodina
Sandersonova a paní Willová byly
účastníky Obřad snubní prove
den dojemným spůsobem rev
Sissonem Po sňatku následovala
skvostná svatební hostina při kte
réž každý se přičinil aby zname
nitému umění kuchařskému zadost
učinil NejzajímavějŠím při tom
bylo že celá slavnost byla účast
níkům pozvaným dokonalým pře
kvapením neboť žádný z nich ne
tušil co jest účelem slavností až
teprvé když mělo přikročeno býti
k obřadům spůsobeno bylo pří
tomným překvapení oznámením
oč se jedná a k čemu byli za svěd
ky pozváni Novomanželé kte
rýmž přejeme plnou měrou štěstí
a blaha budou přebývati v Council
Bluffs Ze 'Judge umí takové pře
kvapení připravovati toho jsme
se věru nenadáli
— Včera oznámena řiditelstvem
výstavním jména třeh jež přijati
byli do výstavní gardy kteráž nad
udržováním pořádku na výstavišti
bdíti má Mezí jmenovanými na
lézá se též jeden krajan a sice
ueo Kýral
— V sobotní schůzi parkovní
komise odmrštěna byla žádost ři-
ditelstva výstavního abykomise
vlastním svým nákladem o udržo
vání záhonků na výstavišti se sta
rala a aby dalších £1000 na za
koupení květin věnovala a usneše-
no že ani jedinký další cent na
výstavu z fondu parkovního věno
ván nebude Věnováno totiž k
účeli tomu již ř 35000 a komise
proto myslí že učinila již více než
svou povinost
— Ku slavnosti věnčení hrobů
na Česko-Národnfm hřbitově v
neděli odpoledne dne 27 května
vypraveny budou zvláštní pouliční
káry z Howard ulice mezi 13 a
14 Tyto káry vyjedou určitě ve
2 hodiny odpoledne přímo bez
přesedání až na 48 a Leaven
worth ulici naproti hřbitovu k
němuž se z Leavenworth půjde
pěšky Jízdní lístek na těchto!
VELKÝ
Imm
Právě jsme koupili tři železniční náklady nejlepších koberců a přikrývek na podlahy z dražební
prodeje W J Sloane v New Yorku Toto zboží bylo prodáno za každou cenu za hotové a náš vý
chodní nakupovatel obdržel nejvýhodnější koupě Tato nesmírná zásilka zahrnuje koberce vlněné
brusselské axministerské a vůbec nejlepší pokrývky na podlahy Můžete býti ujištěni že dostane se
Vám nejvýhodnějších koupí ze všech jaké kdy byly v dějinách obchodu s koberci
Velký prodej šatstva za I ceny
Za $184405 šatstva bylo koupeno z prodeje Max
Ernest Goesona Toto zboží vyprodáno bylo
za půl ceny a prodáme je naším odběratelům
v témž poměru
Za 95 a $125 koupíte dobrý silný
oblek s kalhotama po kolena
Za $150 $175 a ři95 koupíte celo
vlněný oblek Ušetříte 75 ctů až Jtioo
na každém z těchto obleků
Za Í275 I295 a $325 koupíte silný
a trvanlivý oblek dlouhé kalhoty pro
hochy stáří 13 až 19 roků
Za $650 až $750 okážeme
Vám nekonečný výběr obchodních
obleků všech nejnovějších barev a
vzorků
Po $875 $950 a $975 prodá
váme pravé worstedové obleky
nejlepší jaké kdekoliv lze uviděti
Nábytek
Věnujeme zvláštní pozornost
prodeji železných postelí a rozma
nitost a výběr naších zásob činí
koupi v našem odboru nábytko
vém snadnou
Můžete obdržeti posteli plné
velkosti s mosaznými ozdobami
od I250 až do $1500
Dětské kočárky po $3-85 $450
až I600
Dubové židle s pleteným ráko
sovým sedadlem po 75 až 95c
Dubové houpáky Ji 00 $125
a $150
Lenoškové houpáky $ 1 65 % 1 95
a {200
Hayden Bros
sníženi
Žeiské
Dřtská
r°
kárách státi bude pouze 5 centů
pro jednu osobu velkou neb nia
lou totiž tak že i za každé děcko
musí se platit 5 centů vyjma ne
mluvňat na klíně rodičů Lístky
možno koupiti v následujících ob
chodech: V řeznickém obchodě
pana V F Kuncla u kloboučníka
Svobody v hostinci pana Hrocha
v hostinci pana Havlíčka pana
Francia v řeznickém obchodě p
Nepodala v lékárně pana Čermá
ka v řeznickém obchodě pana
Nejepinského v lékárně para S
Beránka a v řeznickém obchodě
p J Kuncla v Brně
— Dnes zahájen bude v síni
Metzově bazar kat osady sv Vá
clava pořádaný na uplacení ko
stelního dluhu a potrvá až do so
boty Jelikož pro každý večer
připraven jest pestrý program za-
jistě že návštěva bude co nejhoj
nější Zítra sehrají ochotníci T
J Sokol veselohru 'Nápadníci'
Předplácejte na KnihovnuAme-
rickou pouze $100 ročně
li fini
Za $175 kasimirové kalhoty s podši
tím ze žíněnky jaké stojí $250 na celém
světě
Za 5450 koupíte lepší oblek než jste
kdykoliv koupili dříve za £650
Za $5 co prodáme Vám oblek který
vyrovná se jakémukoliv I750 obleku
v ymericejak v dobrotě tak i v zhotovení
Od
$10 až do $18 ukážeme
Vám ty nejkrásnější a nejdokona
leji šité obleky na západě vybra
né v TJjlepŠích dílnách ameri
ckýcl e zvláštním zřetelem k po
třel im těch kteříž se chtí dobře
šati Jsme připraveni překva
piti každého nevěřícího v tomto
ohledu
Proutěné houpáky $195
Matrace $150 $175 až $200
Pohovky s pérovým okrajem a
třepením kolkolem {585 $650
$750
Credence dubové $1050
Dubové šatny $585 a $725
MiořáíDf vvprcdejrolíuvi a yeM
cen kr
Mbžete uspořit! značné peníz na každém
l'řljrte podívat "C
jemná f 225 sncrovací střevíce $148
Pro
Ženská jemné $350 Bnčrovací střevíce
po $248
Dívčí jemná $1 50 střevíce z kozk-čí kfižcOHc
Dívčí jemné $200 Sncrovací střevíce
po $143
jemné $100 střevíce s knoflíky
C5c
Adresa Čcsko-amcr výboru
pro stírky do Čech jest:
JAN GERINGER
207 W12th St ChlcifO lil
Přeplácejte ni čas "Hospodář"
pouze $1 na rok
Oznámení
Northwestern denní mimořádný
rychlovlak nyní opouští nádraží
U P dráhy v 6 hodinách a 40
minutách ráno a přijede do Chi
caga v 8:45 večer téhož dne Žád
ná změna v čase jiných vlaků —
Rychlovlak "The Overland Limi
ted" opouští nádraží zde ve 4:45
večer a rychlovlak "Omaha Chica
go Speciál" v 6:45 večer a oba
přijíždí do Chicaga druhý den rá
no: v 7:45 a 9:30 Vlaky ty jsou
opatřeny nejmodernejšimi vestibu
lovými vozy spacími jídelními i
palácovými jež poslednější opa
třeny pohodlnými spacími křesly
— Nuž arci což by vše Northwest
ern dráha nedovedla příznivcům
svým opatřit? 68t£
li
500 celovlněných mužských
po Í3-7S- 1 £T3
Po S395 $450 'I475 $495
a Í500 okážeme Vám největŠÍ vý
běr v Omaze obleků s dlouhými
kalhotami kašmírové cheviotové
a worstedové — ručíme Vám že
ušetříte od $100 do £300 na
každém z těchto obleků
Výhodné koupé 'potravin
10 lb bílých fazolek za 25c
10 ft čerstvé ovesné krupice
25c
ioliberní pytlík kukuřičné kru
piČky 9c
Dvě velké plechovky broskví
pouze pro páje 15c
3B) plechovka žlutých stolních
broskví pouze 10 centů
3Íb plechovka hrušek ceny
15 pouze za 10c
Všeho druhu slívy blumy
špendlíky 3 tt plechovky po 9c
Nová sladká kukuřice mající
ceny 10 centů za plechovku po 5c
roli 13 ul
a IDouLglas
SfiGui
VÝSTAVNÍMU OTEVŘENÍ
páni obuvi Jii u náa koupíte
koupíte neb ne
úllé dítky moccasiny za 23c
jmuzskc jemno $174 sncrovací střevíce
P" $125
Mužské Jemné $250 telocí inřrovací
střevíce po 1193
Chlapecké $150 inřrovací střevíce
Po $120
l'ro mladíka $183 sncrovací střevíce
Po $100
kde lze koupit! obuv co
nejladněji „
t
ř:
t
M
' t
!
i-
!
í ř
1 { v 1
O
ř
i
i- l
'
i'
t -
K -v "