Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, May 24, 1898, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    NEBRASKA
— U Gardiner PlatteCo ude
řil v úterý odpoledne blesk do
Školní budovy při Černí komín
úplnČ rozmeten a roh budovy roz
bit dítky vSak vyvázly bez nej
menŠího úrazu
— V Beatrice zničeno ve středu
z rána požárem křídlo závodu na
zavařování zelenin a škoda Jiooo
přesahující spůsobena Oheft dle
všeho byl založen
— V North Bend zatčen byl
min úterý 42letý Louis Moize pro
pokus znásilnění 3leté dcerušky
Ch Greasera Při přeběžném
výslechu prohlásil se býti viným a
odkázán byl soudu krajskému
— Při poslední státní zkoušce
lékárnické v Hastings odbývané
složilo zkoušku s úspčehem pít
kandidátů mezí nimiž nalézal se
V J Kovářík z Crete
— Guvernérem oprávněn byl
jak minule již jsme oznámili W
J Bryan ku zorganizování 3 plu
ku státní obrany a sice sebrány
býti mají jednotlivé setniny v o
kresích Douglas Lancaster Polk
Adams aIarlan
— Dr M O Johoson zubní
lékař v Crete Neb uvádí tímto
všem creteským rodákům ve zná
most že odstěhoval se do místno
stí nad První Národní bankou
— Hospodářským odborem vy
dána byla v úterý následovní zprá
va o stavu osení v týdni 16 květ
nem ukončeném: Po celý týden
bylo téměř neustále pod mrakem a
pouze malé procento bylo sluneč
ná Teplota když celý stát se
vezme byla as průměrnou Nej
výše dostoupil teploměr na 70 a
nejníže klesnul na 38 stupňů Dne
12 a 13 pocítěny místy lehké
mrazíky byly však příliš slabé
než aby zelenině neb stromoví u-
Škoditi mohly Spáddeště byl pod
průměrným střední a západní o
kresy dostaly pouze lehké spršky
a dobré deště oznámeny pouze z
okresů jihovýchodních severový
chodních a severních Větší Část
týdne byla práci venkovské velice
příznivou a jelikož půda nalézala
se pro orbu ve stavu velice do
brém pokračovala práce rychle
ku předu Nejvíce pozornosti vě
nováno sázení korný tak Že kon
cem týdne od poloviny do tří čtvr
tin vší korný zasázeno bylo Poča
sí bylo příznivým též vzrůstu drob
ného obilí a travin Pšenice na
sazuje již kolínka a barvy jest vý
tečné Žita počínají metati Past -viny
učinily značný pokrok Stro
moví ovocné jest ve stavu dobrém
a vyhlídky jsou na slušnou skli
zeň — Fraklin a okolí navštíveno v
úterý odpoledne kolem 4 h prud
kým krupobitím a bouřkou kte
ráž záhy na to zhoubným torná
dem as 8 mil jihovýchodně od
města povstavším následována
byla Vže co v dráze tornáda se
nalézalo zničeno a největší Škody
spůsobeny podél řeky Republican
Stavení a stáj E Eatena byly roz
meteny z rodiny však náhodou
nikdo neraněn Totéž platí o oří-
bytbu Fr Wbitneyho a Ed Si
mintona Dále bralo se tornádo
podél Thompson potoku a Bufíalo
townshipem ničíc vše co v cestě
§e nalézalo V okolí Shelton spú
sobeno tornádem též značně škody
a několik stavení farmerských roz
meteno a tři osoby padajícími tro
skami poraněny Z Neligh došly
zprávy podobné jakož i z Wood
River Inavale Seward Randolph
Roseland a Walworth blíže místa
posledního rozmetena vichřicí ško
la 'Oxford' při čemž i3letá ško
lačka Anna Fowlerova usmrcena
učitelka pik a 5 dítek těžce pora
něno — Státním Žkoldozorcem uve
řejněn byl koncem týdne rozvrh
Školního fondu mezi jednotlivé 0
křesy Ve fondu nalézalo se k
rozdílení 143069598 a jelikož k
návštěvě Školní celkem ni 020
dítek zapsáno bylo připadá na
jedno děcko částka $1 21347 Dle
výkazu íkoldozorcova připadly na
jednotlivé okresy v nichž znač
nější počet krajanů usedlým jest
Částky následovní:
BoxButte 1175225
lJoyd 20127
Buííalo 910588
lutkr 716918
Uay 7H9-43
Colfax 544727
Cuming 625787
Dodge 912044
Douglas 4645406
Fillmore 667894
Furnas 5i°79-59
Gafie 1207403
Holt a 7T1 e K
Howard 485388
Keya Paha 112610
Knox 567419
Lancaster 2348307
Madison 700537
Pawnee 500557
478229
Red Willow 392679
Richardson 875398
balme 850521
Saunders 983396
Scott Bluífs 76570
Sheridan 253858
VaUey 328123
Částka tentokráte mezi jednotlivé
okresy rozdělená jest značně vět
ší než v letech minulých a jest
patrnou známkou toho že pomě
ry vzdor nářku plátků popokrati
ckých přec jen stále se lepší Do
kud tetiž demokratický 'blahobyt'
jsme měli nemohl lid platíti daně
ani nájemné z pozemků školních
následkem čehož ovšem peněz ve
fondu Školním bylo po řídku —
nyní však když časy se lepší pla
tí se nejen daně a nájemné ale zá
roveň splácí se i Částky dlužné
tak že ve fondu Školním přítomně
jest peněz více než kdy jindy
Kdyl dne 11 t m odpo
ledne jel vlak z Wilber do Crete
splašili se dělníku Fr Jirotkovi
24 roky starému a u občana l
Prachejla pracujícímu na poli as
5 mil od města koně Brány do
nichž měl zapřaženo srazily jej k
zemi i vlekly jej kousek po zemi
kdežto jeden hřeb vjel Jirotkovi
do levého oka děsně je zraniv
projel vrchní klapkou okem dále
až ku dnu důlku očního spůsobiv
mladíku poranění Že na místě
omdlel Občan Pracheil dopravil
jej ihned do Crete k lékaři jenž
ránu vyčistil slibuje si že oko za
chrání a skutečně otok sehnán as
za 24 hodin oko pilně ošetřováno
denně a Jirotka ve čtvrtek již si
liboval že naň nejen vidí ale Že
nepociťuje žádných více bolestí
V pátek ráno as o 6 hodině však
dostavily se příznaky hrozné ne
moci — ztrnutí čehstě Jirotka
dopraven do města zůstal tam
lékař činil vše seč mohl však u
boŽák za strašných bolestí v so
botu ráno zemřel
ohledně pastvy se pohádal Kee
nan vydal se sám úřadům a tvrdí
že jednal v sebeobraně čemuž ví
ry přikládáno jest neboť Robin
[ son znám byl co rváč a též v ká
znici pro nějaký zločin po několik
roků sedel
Oř Chas flosouator
Česle lólcaf
ttlm m IU UM mh 17 ni i
lamám Tflrron 504 j
— Z Wilber sděluje se nám
že při plesu tamních hudebníků
dne 16 t m Nedělová kapela z
Crete opět jako roku minulého
málem "udělala díru do světa
slavíc pravé triumfy mezi uznalý
mi soudruhy svými dobrých plící
foukacích Bavilo se to jak jen
mezi samými hudebníky býti mů
ze točno se cne az do ran a a
když Neděla s kapelou svou druhý
den v "omnibusu" k domovu se
bral zdálo se ještě wilberským
jeho soudruhům že lahodné slyší
zvuky jeho skladeb a nechtěli to
mu ani věřit když ta archa úmlu
vy — i s Nedělou víc a více na
půlnoc mizela Na shledanou!
— Albion navštíveno v úterý
odpoledne prudkou vichřicí kte
rouž kostel methodistický úplně
rozmeten a kostel luteránský ze
základů poŠinut
— Rodiče ze Schuyler a okolí
kteří by si přáli své dítky posílali
i do české Školy nechť laskavě při
hlásí je k zápisu nejdéle do 1 čer
vna u R A Daříčka ve Schuyler
Vyučování bude úplně bezplat
ným — V Osmond přišel v pátek k
vážnému úrazu při drolení korný
John Kech Byla mu totiž ozu
benými koly ruka zachycena a než
stroj zastaven byla ruka téměř až
k lokti do ozubí vtažena a rozdrcena
— Adjutant generálem naší mi
lice Barrym vypracována byla v
pátek výplatČÍ listina 2 pluku od
27 dobna do 4 května totiž ode
dne mobilizování až do dne vstou
pení do služeb spolkových Cel
kem přijde pluku $789520 z če
hož připadá na setninu A í6%koa
na setninu B $60604 C $60004
D $62604 E $60304 F $61004
G $59105 II $63104 I $63604
K $599 °4 L $5914 a na setninu
M $59404
— V Pender zemřel v pondělí
min týdne v hostinci Elsangerově
náhle krajan Frank Franěk by
dlící ve Florney precinktu Krát
ce před tím pohádal se s jedním
sousedem a sotva že do hostince
vstoupil a k nálevně přišel kle
snul k zemi raněn byv mrtvicí
— V Oshkosh spáchána byla
minulého týdne smělá loupež
Dva muži z nichž jeden masko
ván byl vstoupili s revolvery v
rukou do lékárny a mezi tím co
jeden lékárníka na úzdě držel
druhý o $40 a zlaté hodinky mu
ulehčil Na to poctili lupiči ná
vštěvou svou obchod Sudmanův
kdež zmocnili se $150 jakož i
$50 v pokladně poštovní se nalé
zající Lupiči ujeli z městečka
dříve než poplach učiněn býti
mohl '
— S blížící se volbou zrůstá
mezi republikány všeobecné pře
svědčeni že musíme míti ve stra
ně úplnou změnu že vlivy které
vnutily v minulosti straně kandi
dáty jenž zhanobili sebe i stranu
musí ustoupni a pouze jen mužo
vé známí svými schopnostmi a ne
oblomnou pocti věstí musí navrže
ni býti pro různé úřady Též zrň
stá přesvědčení že dlužno úČtova
ti s různými živly z nichž strana
se skládá a že může spojením
týchž v jedno sestavena býti tike
ta v příští konvenci která učiní
možným vítězství republikánské
S uspokojením a potěšením zna
menáme že o panu F í Sadílko
vi z Wilber kterýž v různých do
bách sloužil svému okresu v růz
ných důležitých povinnostech
mezi jiným co zástupce ve státním
sněmu a co okresní pokladník v
minulé presidentské volbě pak
státu co elektor příznivá zmínka
se činí pro úřad státního auditora
To dojista zví všichni naši Čtenáři
s potěšením neboť není člověka v
našem státe který byl by mezi
našim lidem lépe a chvalněii znám
TéŽ mluví se příznivě o navržení
za náměstka guvernéra pana D
C Gifíorda z West Point schop
ného a vynikajícího Němce-Ame
ričana což jest též návrhem do
brým Jestli nynější úmysly pro
vedeny budou pak může strana
republikánská hleděti s nadějí
vstne oudoucí volbě
— Doutníkář James Pepper-
oerg z ťlattsmouth věnoval ve vla
steneckém nadšení svém $200 do
válečného fondu našeho a sice po
slal částku tuto poukázkou ban
kovní presidentu McKinley-mu
splatnou Poukázka zněla prostě:
"Vyplaťte k rukoum Wm McKin-
ley-ho presidenta Spojených Stá
tů částku $200 V rohu poukázky
připsáno bylo: "Věnováno vládě
spolkové přítomně se Španěl
skem válčící" — Pouxázka tato
byla presidentem přijata a vlast
noručně podepsána a tak bude
míti Pepperberg pro sebe hezkou
památku — a pro svůj obchod hez
kou oznámku
V Red Cloud pohádali a se-
prali se John alsh redaktor Ča-
sopejsku "Nation" a M L Mc
Millan redaktor plátku "Chief"
Poslednější použil též revolveru a
jednou kulí Walsh v zápěstí byl
poraněn
Skvělá zábava taneční uspo
řádána bude v síni pana losefa
Woity ve Weston Neb a sice
IVI' 1 w X
v neaeii ane 30 května e o
dobrou zábavu bude hojně posta
ráno jest jisto a proto by tam ne
měl chyběti nikdo
— V Syracuse postřelil v sobo
tu o 10 hodině večerní Anton
Glohtstein George Smitha a jeli
kož kule do krku vnikla a v páteři
uvízla nebylo na zachránění ra
něného té nejmenší naděje Gloh
stein a Smith "zhandlovali" si
koně a jelikož prvnější cítil se
býti ošizeným vyzvednul si vyba-
vovaci rozkaz a s úřadníkem večer
pro koně si přišel Když Smith
dobrovolně koně vydali nechtěl
vytáhnul Glohstcm revolver a pro
tivníka svého — úplně bezbran
ného a aa něco podobného nepři
praveného z bezprostřední blízko
sti střelil — Glohstein byl zatčen
a vznešená na něho žaloba pro
vraždu prvého stupně
Jak jsme dříve sdělili na
vštívil p A Z Donato ze Schuy
ler některé okolní české osady u-
spořádav v nich představení West
Pointský Republican o představe
ní tam uspořádaném píše: "če
ské divadlo uspořádané rodinou
Donatovou ze Schuyler bylo do
bře navštíveno A Z Donato
kterýž vystoupil zde před 22 roky
byl uvítán svými starými přátely
kteréž si získal při návštěvě dří
vější On jest přirozeným bér
cem a byl by dojista dosáhnul vel
kého zdaru kdyby byl na té drá
ze setrval Ač počíná iiž stár
nout jest vzdor tomu jeho diva
delní talent patrným feho man
želka syn a dcera jeví vlohy diva
delní nemalou měrou Po divad
le uspořádána byla taneční zába
va velice příjemná ač návštěva
byla tak velká že tančení bylo
skoro nepohodlným"
Schuylerský Sun následovně
klepe přes prsty ty příliš horlivé
české Žurnalisty kteří každé imé
no by rádi překroutili na české
kteří vidí ve španělském admirálu
Cerverovi českého Severu a původ
Washingtona odvozují od českého
Vaška: 'Hoši vypráví hezký žer
tík na 1 seržanta Bales od setni
ny K Jak se podobá některé
české časopisy činíce zmínku o
tom co českých hochů jest v oné
setninČ uváděli též jejich jména
Mezi těmi měli Wm Valeš první
seržant Čech Will jest pravý
Yankee a do omylu padli násled
kem překroucení jména
V Creteské Vidette tteme-
'členové ZČBJ budou slavili
své výročí založení v tomto městě
dne 3 Července Slavnost odbý-
vati se bude v sokolské síni a po-
zůstávati bude z odhalení praporu
hudby a řečí Hon J Rosický z
Omahy bude hlavním řečníkem
Tento soolek odtrhnul se cA sta
rého ČSPS a zvolil zcela přimě
řeně 4 červenec co den svého
prohlášení neodvislosti Lože v
tomto městě čítá skoro 100 Členů
Ony dlí 1 2117 Jolu nllre roh 2114
Vontiiítu káru 11 Lcavptiworth Ml
TYhfbn 1217
OMAHA - NEBR
Dr E Holovtchiner
český lékař
ORtrn na rohu a Howard ul Shef
lUoťk ř hťH 210
Telefon 1438
V ptsárnř k milcwnl rxl 10 do 15 bodla ráno
cul S lo 4 olK)ltHl!iu ixl 7 H voíer
Obydlí rrMe 1C19 (Vnter ulice
Telefon 1674
1'ÍIIIIYVŠI 1)0 OMAHA
fr SÍrí
! m Mil:'
v Boston Storo
niJ
'i
UZŘÍTE VŠK CO VUĚTt
LZK V OBORU ZllOZÍ
Střižního pláště
zboží moderní a
šperkoyní obuvi
obleky koberce
čalouny atd atd
Vyplatí se Vám navštívili Boston
Store každý týden aneb každý
den v celém roce — Vždy
uzříte nějaký nádoby
čejný výprodej
České prodavače naleznete
v každém oboru
— U Spaulding zastřelil v pá-
pátek večer W S Keenan na far
mě tvé Ei Robinsona s níml
Modři ka&el
Měl lnem malého hocha Jenž bvl
téměř mrtvým byr napaden modrým
kailem Moll sousedé odporučili ml
Uhamberlaln'a Cougb Remedy Ne
myslel jsem lemu některý lék pomů
že kdy i jsem mu vsak dal několik
dávek tohoto léku zpozoroval lsem
zlepftenf a jedna láhev vyléčila jej úpl
ní Jtl to nejlepSl lék proti kašli
Jaký Jsem kdv mil v domě — J L
Moore Sou ta Burgettetown Ta Na
prodřj q víech lékárníka
NavštivivSl Omanu učiňte Boston
Store svým miniem odpočinku a
písárny místem kde možno vám
se umýtl a poobědvati vflbec kde
možno vám pohovět! si jako do
ma neboť máme místa a zvlášt
ního zařízení pro každého
zcela zdarma všem Jsme při
praveni vzítl v ochranu va5e za
vazadla a balíčky každý obdrží
známku t vše a to zcela zdarma
BOSTON STORE
J L Brandcls £ Sons
roh 16 a Douglas ul
KODAKY A CAMEKA 1
ku okamžitému
fotografování za
$500
Bkítri£ti ity huny luWmí potřeby a vMmso
ALQE & PENF0LD CO
„ 1408 Fa mam ul
ZáNoboJera 1 pMrfniiif oboru fotograf)
MJťjwnril fíU hwln lom nndMutum Irmng
Jl't ujm kU (M tm o oU H atrii baria
oUloup t v oboru lkárolvktui — Uad
Předplatné a UwpttlÁřt obnáAí ponx
f 100 ročně