Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, May 24, 1898, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    p4 f
''Ssiéiíji(li(ttt)
Pokrok Západu
r
I
l
i -s
I
v
i:
Ml
nisterstvo postavilo do popředí
homerule kterým Irsku dobtati bc
mfclo vlastního parlamentu Tím
vyvolal roztržku v tábofe liberálo
a odpůrci jehoChambcrlain Hart
ingtort Iiright a Trevelcau vstou
pili v řelo "unionistu" samostatné
to fitrany liberální
Pozoruhodnou řeč mři Glad
stone v parlamentě 8 dubna 1886
o základech politiky své horné
rule však nezískal většiny pro své
náhledy Následující volby mely
výsledek příznivý pro konserva
tivec a unionisty a dne 20 čer
vence i886Gladstonc učinil snovu
místo Sahsburymu Nabídnutou
mu královnou hodnost hrabče
Gladstone zamítl a vzdor svému
stáří podílel se na veřejném Životč
Byl velkým nepřítelem konserva
tivní vlády jmenovití co se irské
politiky týče a poaže v zahraniční
politice se s ní smiřoval Při nové
volbě liberálové s irskou stranou
získali malou většinu a Gladsto-
-noví svěřeno bylo roku 1892 po
znovu sestavení již čtvrtého mini
sterstva
Roku 1893 vystoupil opět se
svou předlohou home-rule která
v dolní sněmovně setkala se při
každém čtení s velkým odporem a
v panské sněmovně zamítnuta
byla velkou většinou Brzo na
to odstoupil následkem oční cho
roby Zvláštní obdiv vzbuzovala
jeho duševní i tělesná svěžest
kterou jevil nejen v životě veřej
ném ale i v literární činnosti
V poslední době trpěl Gladston
očním neduhem neuralgií a rako
vinou nosních kostí Všecky tyto
nemoci byly následkem vysokého
stáří vznešeného kmeta který
poznav kde jest právo celý svůj
život zasvětil velké myšlénce
lidské svobody a svým zásadám
zůstal věren až do posledního
vzdechu V Gladstonovi ztratila
Anglie svého největŠího poctivce
— politika a celý svět upřímného
přítele a vzor občanských ctností
Jeho jménu budiž nehynoucí
paměť!
TRŽNÍ ZPRÁVY
Chicago dne 31 května
KáflUt pb-nlee pro kvřtnovou doriftvku a
1 tlmti botové Je runy puvn a znucne vyw pro
IJUOttuenoHi ixxiicua rpravmn ubwtu urtmjr
lf llko Ivto Jwu vřtAliiiiii pKnlv4 jtuit cenu
OCIiaOlfi"! I WUIi:w Triiiwi Kmín
lis 1 t ' A
mne ¥ soixnu na ir uyia při wiin nirnu rm
S0 dnnu zsnofsl trh silnou tlM a hkoníll
li i 11- x~m~m t tt II míli tbii tt imuliH
f Ki% ZIkíI hotové je íurveni čís za il
Jarka Cis za 1130
Kukuřice Je nyní cí ny oubablrj! za 3l
Ore Jest tél lovuřJím íii i za bil
V Zito klwilo nuSWVm
" Jeírncn proilivi se zh 4tf&V
Lnřné MMimno In tmt ceny lovnfjíí II ŽM
Dobytek hov! Je nyní cny ochuliiej'1
coí pNCtUMdvoum vicetn Irhy nílly o
néro dovoz do ChlcK krmivo kukuřici) jc
teď slulni ©pni tuk l dobytksřl h prode
Jein spAcliaJI Nánlwlkam toho Je hojny phvox
oeny vtvliiň InvnřJíL Voli JnUiíní pnwlávaji
} m no MOO a MH5 k vývozu ílTO al voli
k iruMUOai 1400 krivy Jalovice H C aZ
H75
Vepřového dobytka téi velmi hojn e pH
▼iii patrné tiihlJkeni valného tttou pnuti co
nr Tato konwm min tjUue poklesla avíak
Utnto tfden piťini znnvu He Umpinun I'ni-
P- dáván k naklá-lání U ai H2'4 na hani-
ky flJO al HJ amiaeny iia nz nwt-
Omaha 83 kvftna
Minul tfdeo nebyl pKvoi Uk hojn Jak ne
J vvhlndem ku cenám oA-kávatl mohlo NejNe
chyooe veiae nory navinny wiwjuow
lí uo celém xapadě panujiui Jltuli ceoly roi
břeOly a doprava obtiinou uíinéna To laj
aoudlil i toho nejvitií úhyu-k Juvi h kon
cem týd ne ťřívoi za minuly týden vldití Je
oialedujicl tabulky:
Hovííl Vepř Kkop
Týden kont íl kvílná I3wa tKA
Tdu aont 14- kvetua 1S0I t!2SH 8151)6
' ydn kont 7 května 18X #)ll si5ffl
Tdeo koní 30 dohna I27"l 413
V tontjí tden 1KW 1373H SSM1
1 iucmi AXU 11 17H 1 7 1 1 -J
tny hovříího dobytka nebyly valni uk-
kolivýmlaUi ne tak pHřln mimnich a pH-
} mch lakoapíá" vořekéváni tečena doby ka
hovězího tento tfden kUwne nállkero anifc-
nlren dopravy do Clilraift lákává tm tam
velký nával dobytka tento týden a klmnuti
' oeny taranějll c bude mili la nialrdek tet
kleDOnUceny sde Voli Jtt4fiil prodávají e
po W7 ai UJA vřUlnou kol MX6 Krávyaja
lovloe tuín maji neohyíejn vyaokou rvnii
koro takovou Jako voli totlí M1& alUW
Voli k tiru Jaou pi M S6 ai M70
Veořov dobytek kteríl koncem tdne byl
ceny ochablejíl ininá otrft cenou e vní jíl
prodává e po H ai tili
Vajc Jaoa ceny pevní jí erntv po 84 eula
MaIo domát i Jert Itile ceny aai elejné dobré
poWaileZ niá#lovrn Jecny orbablejái a aica xn
biraué emeUny ltltc a odtřrvan4 15c
Kleine pn-lávaji ae po T ai 1%o kohouti
ai 'A ataH kolumU 4i ai 6C Jarní kuřa
UWal22c libra
Heno Jeat áUle ceny dobríj víin ti 00 t
i níiln uri
V Brambory Jsou tói cenr netmřnřné domá1
I0 ai Mo buií ooloradiiké JU ohioeké ranná k
AmwÍ bc nové UM
! A 1 lil
Jabony lana rase nraKi a v imna u
Had bílí Jeat ta líc- cowrvise v ihj
KU J)U ted levné yWT tMfc- ien 1
aj to Wltct T i íw
Hu Loula S3 května
V trhu idejfttm nlnnlce tél nllril kolizi
minu! jeli dnocb bytacena vyUi teď prodává
rerveua na la i pro červenec
1100 pro UM mm pro pnino Kl Tvrdá
f ia í Jeat uk drahá Jako Červená ca IIZH
II
KukuMce v minulých dnech v ceno opadla
ale nyní JhI o l pevnejtl prixiavaa xaUH
New Orleans 33 kvCtna
Itavlna Jo ceny pevnřjíl pnwtrudnt aa b
SOUTH OMAHA
— 1'olicil zatčeno celkem 43
osob na podezření z účastenství
četných krádeží jež v posledních
dnech v South Omaze spáchány
byly a mezi nimi nalézá sc též i
jistý Maddox na němž podezření
lpí že hostinského Mike Ilarta při
vloupání se do bytu jeho v úterý v
noci smrtelně postřelil Maddox
předveden byl před raněného a
týž se vyjádřil že podobá se mu
ži jímž střelen byl později pak
prohlásil plnou jistotou že Mad
dox útočníkem tím byl Na zá
kladě tohoto vyjádření ponechán
Maddox ve vazbě a dopraven pro
zatím do vězení okresního kdež
výsledku poranění Hartova vy
čkati musí — Maddox popírá co
nejrozhodněji že by na obvinění
tom co pravdy bvlo a tvrdí že
při předběžném přelíčení snadno
dokáže — a to prý dvěma svědky
že osudné noci v 9:30 na lůžko
se odebral a ložnici do rána ne
opustil
— Černoch Wm Johnson od
kázán byl koncem týdne krajské
mu soudu na obžalobu z velko
krádeže a jelikož záruku 7a sebe
složiti nemohl za mříže vandro
vat! musel Obviněn jest z ukra
dení před šesti týdny z hostince
Marckcsom Uros $700 na hoto
vosti z kteréžto částky když v
Ottům wa la 7 května zatčen
byl nenalezeno bylo u něho ani
centu
— Školní radou zakoupeny v
pátek na rohu 39 a X ulice tři lo
ty v celkové rozloze 150x1 32 sto
pách za cenu Í900 na kterýchž
nová školní budova o třech svět
nicích postavena býti má Po
stavení Školy této stalo se nutným
tím že Škola West Side přeplněna
jest a místa pro žáky další se po
třebovalo
— Mayorovi Ensorovi nelíbí se
kritizování policie pro kterouž
# 3 v
pry on sam vyDrai muze ry nej
schopnější a pak-li prý občané v
posuzování a ve vytýkání vad po-
icii neustanou tu prý jednoduše
svolá valnou schůzi občanskou a
té právo dá jmenovati policii
úplně novou
- ftád "Hvězda Svobody" č
JC w -
45 Z C JJ J snížil pro lnutu
příštích šest měsíců vstupné pro
zdravé členy na pouhý obnos jen
$250 tak aby každý rodák měl
příležitost lacino k dobrému spol
ku se přidati Žádný rodák a tím
méně otec rodiny by neměl této
příznivé příležitosti nechat si ujiti
a tak v čas rodinu svoji proti mo
žnému případu jeho úmrtí aspoň"
částečně zaopatřiti Přihlášky
dčjtéž se u kteréhokoliv člena nad-
zmíněného řádu dtCg-im
— Licenčeí otázka hostinská
třijde přece jen před soud tak
by konečně jednou rozhodnuto
bylo zda rada městská právo má
daň Živnostenskou ukládati Jak
známo složili téměř všichni ho
stinští když daň živnostenská na
$500 radou ustanovena byla daň
tuto rukoum pokladníka městské
ho pod protestem kterýž odvolán
iyl teprvé pak když daň ta na
200 snížena byla Když však o
bývající {300 u pokladníka se
ilásili odmítnul tento peníze ony
vrátiti an prý žádného práva ne
má jednou liž zaplacenou daň po
platníkům vrátiti Následkem
toho budou nyní hostinští poklad-
íka na obnos onen žalovati při
čemž ovšem i ústavnost daně
vnostenské ku projednání přijde
— V sobotu odpoledne požádal
Jos Novák prostřednictvím práv
níka svého mčstQ o náhradí %x%%
za ztrátu koně a řemení Novák
zaměstnán byl voením písku
když tu na ÍJ mezi 17 a 18 ul
pojednou ulice sc probořila a oba
koně do hluboké díry svrženi
fit w
jeunono poaanio sc za pomoc
četných mužů z díry dostati dru
hý však při pracích zachraňovacích
zcepenčl Jelikož neštěstí zavi
nčno vinnou města kteréž o bez
pcČnost ulic pečovati má požaduje
nyní Novák výše uvedenou ná
hradu
— Školní radou jmenováni byl
sběratele Školního censu a mezi
nimi nalézá sc pro druhou wardu
krajan Jos Malý
— Charles Uuhl bydlící na 21
a Wyman ul přišel v sobotu
k večeru k vážnému úrazu Za
městnán byl totiž vyzdíváním 90
stop hluboké studně když tu
z hořejška jedna cihla na hlavu
mu padla a lebku mu rozrazila
Zda při životě bude zachován
dosud jest otázkou
— Cudahy Packing Co obdr
zela v sobotu obiednavku na
Wa a a j
500000 lb mýdla pro indiánské
reservace ve státech západních
následkem čehož pracováno bude
v mydlárnč tamní s činností dvoj
násobnou
— Včera večer odbývala se v
síni Pivoňkově valná schůze re
publikánská v níž jednohlasně
přijata resoluce David H Mercera
pro čtvrtou lhůtu v kongresu od
poručující a delegaci so omažské
nařizující jednohlasně pro nomi
nování Mercera hlasovati a k cíli
tomu pracovati Ke konci schůze
zvolena byla delegace do konven
ce kongresní a na téže nalézá se
též krajan Jan Koutský
Do South Oniiiliy
Pan Josef Novotný jest naším
zvláštním jednatelem pro South
Omahu a navštíví v těchto dnech
tamnější rodáky aby v zájmu listu
našeho působil
Vyd Pokroku Západu
Zprávy osobni
— Pan Frank Ambrož z Madi-
son Neb nalézal se v městě na
šem a neopomenul ovšem navští
viti i naší písárnu Přivezl do
So-omažských jatek dobytek avšak
klesnutím ceny nepochodil tak
dobře jako obyčejně
— Mile překvapeni jsme byli
návštěvou pana J Koryty z Clear
Water Neb jenž nás navštívil
aby si prohlédl šicí stroje námi co
prémie nabízené Uznal je za
Number 1
— Pan Vác Veverka žoviální
íostinský 7 Clarkson Neb na
vštívil naší písárnu nalézaje se
v městě za obchodem Bylo nám
milo s ním se po delší době sejiti
— Pan F J Kuták kterýž při
jel sem z Chicaga na podívanou
odjel minulou sobotu opět domu
Sdělil nám že se mu Omaha dosti
dobře líbí a může být že se zde
usadí
— Pan Pivoňka malý a nadaný
učebník syn vážené rodiny v Cle-
velandě kterýž 'zaujímá důležité
postavení u jedná z dolovních
společností v Great Falls Monta
na mešká opět mezi námi Přijel
sem jak již vícekráte s několika
náklady rudy jež se taví ve zdej
ších tavírnách
Třídiml tiaícilftí
1'ficliod HWnřho tohoto lanového ohdobi
fax lo byl nu no vr 11 vfčtcl tak mnohých vyxná
ni M tolikerých oavedCilo ae (klamáni ie ai
pováillvá ned&vera o kutenoiU podKtaty
vplUila m v nynl 1 Och neJd&W WvřJAlch Ul
tl Jli oaotnim poaoroviuim a ikutanoaU obe
mámeni poinávajlie HoHU-tterova hoří Ir
ludelnt Jent obdivuhodnou pomůckou ku za
mezeni vMIkýcb neduha ledvin a irfťhýfe
neduht Jaternic h zácpy boleni blavy bolesti
řlvC a nerv 4 poeltft oJkllvoetiod ialudku a t
vlčinu tomu předejiti lze užíváním tohoto
blahodárného míru U toru llitele Kdyichuf
k Jídlu Jeal obmeiena kdyi ftiienl Jte nedo-
tatef nýra a neonvftujtcim npinkem to Jedna
vlnnitklénka lloatelterové hořké poittápřed
Jídlem a Jedna po JiUie vbríVq překoná v
IkeréaadMuQvntnáie DT-T
Jaká
jest
vaše
krev?
Dra Petra Uo"bolco
I sokrasi Ibtesaitva a vyrabltela
katdá lábav opatNna la na obalu regi
strováním Clslam KupuJIol mélt by
Íiflhlédooatlaby nabylo vymazáno neb
laak zménéoo NnmbJtU-ll ho ve
svéa mitié doataU pilu na
Dř Peter Fabroey I121U S Hoyoe
v Cblcaco ID
Zprávy spolkové
Lily Urove í-fn Woodmcn Circlo
odbývá pravidelnou schůzi svoji
dne 22 května to je čtvrtou ne-
li v síni p J Hrocha Přítomnost
všech členkyň jest žádoucna
M Samec taj
('vii-mí zpřvo
ku dřevařské slavnosti věnčení
hrobů konati se bude v hostinských
místnostech p Havlíčka v pátek
v 8 hod večer Nechť všichni
zpěvu milovní a zpěvu schopni
členové a příznivci Dřivařů Svě
tových páni a zvláště dámy do
cvičení laskavě a určitě se dostaví
St Beránek
předs slav výb
Podporující Sokol TjrS ř 1
Odbývati bude mimořádnou schůzi
v pondělí večer 23 května v síni
spolkové Všichni členové jsou
žádáni by se do schůze dostavili
neb jest velmi důležité jednání na
pořádku J Chleborád
tajemník
TMoťviřnii Jednota Sokol
členové jsou žádáni aby dle
dřívějšího usnesení súčastnili sc
zdobení hrobů na Národním Hřbi
tově příští neděli dne 29 května
F J Fiala taj
Tábor ColombuH řÍH í) WOW
Všichni členové jsou žádáni
aDy se dostavili do spolkové síně
v neděli odpoledne dne 29 květ
na za účelem odebrání se na Ná
rodní Hřbitov v upomínku na ze
snulé bratry Nedostavivší se bu
dou pokutováni Výbor
Za sníženou cenu!
Máme posud nčkolik výtisku spisu
Královské vénné mésto Mělník
a okres mělnický
ktery s velkou píli sestavil a ku velké
ave fikode vlaatnim nákladem vydal
říditel míhtoké Školy pan Lud Bochm
Jest to pis objemný neboť čítá 934
stran velkého formátu a 55 obrazy a
mapou okresu mělnického a míta
Každý rodák mčlnický mel by chovati
upia tento obsahující popis a dčjiny
jeho rodiitč Pan spisovatel oprávflu-
ic nás ku nabídnutí zbytku apisu za
cenu val uč sníženou a sice budem týž
prodávatl nyní za $200 i a poštovní
záaylkou DřívČiSÍ cena $400 Žádný
Mčlničan nemusí se nyní vymlouvati
na cenu knihy neboť za tuto cenu jc
pravdě levnou Hlaste se brzy
Adresujte: Pokrok Západu
Utnuli i V b
Cechové a jejich zápas
o samosprávu
Nákladem Pok Záp vydána byla v
brožurce přednáška pod vy5e uvedeným
názvem kterou připravil p L J l'al-
da pro literární klub Aatorovy knihov
ny v New Yorku a upravil pak pro m5
BÍÍník Midland Monthly Tentočeský
překlad přednáí'y tvoFÍ brožurku 40
stránek obsahující vyobrazení Jana
Huna Jana Zizky Jana Amose Ko
menského a Josefa Junirmana Cena
pouze lfctřeba v kolkách Dva sešity
měsíčníku Midland Mouthly obsahu
jící tutéž přednášku v antfltfitič ta
25ct& Pokrok Zupodu
Omaha Neb
Knihkupectví Pokroku Západu
Máme na ukladS velké množství spi
sů zábavných a poučných ze všech
možných oborů Divadelní piy má
me všechny jel jsou k dostání v růz
ných sbírkách PiÁte ai o seznam a
obdrlíte jej zdarma Adresu jto jedno
du£ Pokrok Západu
Omaha pteb
test otázkou Životní d&kžltostl pro ktždého kdooho
ýll tdravým Nejvíeo nemocí betou pfivod V seti
té krvi Tato způsobuje krtice vředy rtll soucho
tlny a i mrt Zdravá krev dodá? i iTtlbm mozku t
nervům iflu k vy trvalou tl Poiiluje a obrfiule t1o
proti nemoci lroto mílo by bti nalí ncJvélAÍ péčí
užíváním spolehlivého léku udrtovsU jl čistou a
v stavu normálním
nejenom všechen krtiCnatjf jed
odstrafluje ale tvoří novon bo
hatou krev a ukaznje ae býtt
v skutku posilujícím lékem Jeito
tvoří zdravé pevné maso Není
na prodej v lékárnách — ale pouze
od zvláštních místních Jednatelů
nebo přímo od majitele
Monarch
"BICYKLY"
nej lepší na svété za
$35 ú $60
na mírné splátky
a klenotníka
A B
na 13té a Douirlas ul i
gaiasaEiaiisisiiBaiai
1
htřevíre Oxfordkr pro muie a
žonr — zbytky rozmanitých
druhu prodáme za polonční
ceny i za méně
Mu2ké tó00 a (600 tolec! InCrova-
clwlt M00
Muinké (3&0 tolucl Inirovsci welt 1250
Mužské 1330 si 1500 huřdé Inirovs
ci 1 s kuofUky tnM WOO ai 1250
Ženkdtt00£ernéaho£i welt 1X00
" KM aí 1300 - oxfordky 1260
" Oxrordkrll2SslllfiO 75c
" {okolidovéoxfordkjr íiio5
ai 8 1100
Ženské íornii Jullott ky dzké 05o
Máuio právé novou zásobu muinKýob
tlutých 1 tokoládovcb iuvrovacícb
wull po &00 labO a 1400
NeJpobodlnSiM obuví na 'sviti jsou
nuio vycpáni střevíce po tó00
Přijďte se na ni podívat ku
Wm N WWtney
107 již 16 ulice
" Lešetínský kovář
Před nčkolika lety vydána byla v
Trazc tíchvatná výpravna báscíl Svato
pluka Čecha "Le&etínský kovář" Lí
ceno v ní otrýtni tahy pončmčování
českých dídin cizozemskými íabrikan
ty a vřelá láska lidu českého k řeči
otců svých LeSctínsky" kovář vzor
pravého Čecha vzdoruje snahám po
nčmíovacím a zaplatí vzdor svůj živo
tem neboť za pončmčovately stojí mo
cné rameno "zákona a spravedlnosti"
Básefl psaná v slohu lehkém a přece
úchvatní zajímavém spůsobila veliký
rozruch VSak ten trval na krátce!
Vláda ii skonfiikovala! Jen néco málo
výtisku před konfiskací rozprodaných
přišlo mezi lid Jsouce přesvčdčeni
že přijdem vstříc přání každého milov
níka uílechtilé četby vydali jsme se
svolením spisovatele báseň" tuto v
plném zníní konfiskovaného vydání
A v očekávání tom jsme se nemýlili
Bčhem prvého roku rozebráno prvé vy
dání skrovné ovsem a uspořádali jsme
vydání druhé v mnohem lepili a doko
nalejší úpravě" a včtSím formátS než
bylo prvé Báseil tvoří knihu o 88
stranách a prodáváme ji po 25ct Do
Čech se zaručením za 50c s druhého
v vdáni (ana kniha valnč tčžíí) za 65c t
K dotání za hotové u
Pokrok Západu
Omaha Neb
Ochotníkům a milovníkům
divadla
V knihkupectví Pok Záp jsou k do
Btání vSechny divadelní spisy jeř vy
61y tiskem v Čechách a nejsou rozebrá
ny Úplný seznam všech spisů zašle
se vsem na požádání zdarma V sezna
mu jsou uvedeny všechny kusy dis
svých názvů a při každém je uvedeno
jaký kus j kolik jednání a kolik osob
vyžaduje Piítc o seznam pod adre
sou: Pokrok Západu
" ' Qfaaha feb
1 Potoífl
M
m
t
r
í
ř
t
í
t
f "
-
f V!
t
V