Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, May 24, 1898, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok ZApadu
3
1 i
O"
v
P
7
í
ZPRÁVY ZAHRANIČNĚ
Telegrafická
% Z Prahv oznámeno In Ar lo
V4h1 dne 21 kvřtna
vzdal se po
BtinecKeno mamutu
V Prau udál sc dne io kvčtna
L V " 1 IHujum po
rece vuavG vyuucn parního kotle
nčná loď
Chystala se k vyplutí
Mnoho výletníku bylo zabito Pří-
1 Ano r !
tán lodě prohlásil že musela bvti
sAo uhlí vložena dynamitová patro
jsa kdežto z druhé strany se tvr-
dl kotel lodč byl v ti pořádku a
pouhou nedbalostí neštěstí přivo
dčno Počet zabitých a zraně
ných nešťastníků se neuvádí
AaKouskou vládou nedávno vyda-
n
ný zákaz amerického ovoce od ně-
olika dnů zajímá časopisy rakou-
-kc poněvadž vyšlo na jevo že 1
v tyrolskům ovoci nalezena byla
hiiic ka-idí yiy iciiicr upme 10-
tožnou jest s mŠicí san joséskou
tak velice v hvropč obávanou
Některé časopisy předkládají otáz-
ku: Proč má se zakazovali k vů-
li mšici dovoz amerického ovoce
když domácí ovoce trpí touže ná-
kazou? Na to odpovídají jiné ča-
? Jí - l-í v
sopisy ze lyroisna msice pry je
zvířátkem úplně neviným kdežto
a-uiiurusKi jc uaic-Ko neuezpec-
néJs'-
Brnfnský profesor Karel Zikler
vynalezl jak z Vídně v posledních
dnech oznamováno nový spůsob
telegrafování bez drátu jenž ie
prost všech nedostatků systému
Marcaniova kterýmž před několi
ka měsíci svět překvapen byl
Zikleruv vynález umožňuje i ji
ným osobám že mohou depeši
i ' f J ioučasně slyšeti anebo čisti Zik-
icrovii systému možno použiti i v
noci Vynálezce provede zkouš
ky s vynálezem svým ve velkých
rozměrech v dnech nejbližších
Dle zpráv berlimkých činí sek
nastávajícím volbám do rady říš
ské velké přípravy na všech stra
nách Sociální demokraté posta
vili v 385 okrscích samostatné
kandidáty svobodomyslná strana
lidová posud postavila 113 ná
rodní liberálové 106 strana střed
ní 140 konservativci 99 a kře
sťanští socialisté 7 kandidátů
Kreuz Zeitung útočí zle proti so
cialistům a podotýká Že protika
pitalistický směr jejich má záro
veň protivládní záměr
Dle zpráv berlínských uveřejnily
časopisy vídeňské a frankfurtské
domnělou smlouvu mezi Ruskem
a Rakouskem ohledně balkánské
otázky Pověsti tyto vyvrací se
úředně z Berlína i z Vídně Ně
mecké časopisy většinou popírají
že by existovala taková smlouva
řes to ale zdá sc že úřední de-
ďienti vídeňské týká se více formy
nolí nhcahn smlonvv té Hismar-1
fy v- — ~ — j 1
kův orgán považuje zprávu o ra-
kousko-ruské smlouvě za 'věro
hodnou' neboť dle náhledu Bis
markova Rakousku nemohlo ni
kdy důvěřovati v každém ohledu
Berliner Tagcblatt o tom praví:
"Neznámá ruka vrhla nové odha
lení do rozčileného politického
ivěta" V Německu vzmáhá se
náhled že Rakousko má jakousi
smlouvu 8 Ruskem ohledně bal
kánské otázky ačkoliv vyloučena
i možnost Že bv časopisům do-
J " '
slovné znění její známo bylo
Z rařlle oznamováno v sobotu
ie vláda francouzská protestovati j
zamýšlí proti přeřezávání podmoř-
skveh lan telegrafických jež loď-
tvrm americkým u Kuby na ně-
kolika místech provedeno bylo s
tnUi nr6 nnHdati ostatní vtlmo
ci evropské by k protestu tomuto
se připojily
Nová sntmovna francouzská
se-
stává ze 124 republikánů 104 ra
dikálů 14 radikálních socialistů
38 nesmiřitelných 44 reakcionářů
a l0 "divokých"
Francouzský ministr osad Lebon
podal v pondČlí předsedovi mini
sterstva Mcline-ovi své podčko
vani a sice následkem toho an
při UŽŠÍ volbč o místo poslanecké
ve volebním okresu svém propad
nul
v nttx: ~~ua: ix
druhé přelíčení s Emilem Zolou
obžalovaným z kriminální urážky
níkó tvořírfrh vnincM nil
jfmi major Esternazv omvt bvi
I"
V Londýn! uveřejněna v neděl
odpověď republiky Zaválské n
poslední notu vlády anglické kte
rouz uznání svrchovanosti anglic
ké požadováno bylo Odpovědí
touto prohlašuje sc žc svrchova
nost anglická nad republikou
onou od r 1881 uznávána biti
1 "
nemůže a stanovisko toto oood
statflováno jest listem lorda Der
byho z roku onoho v němž úmys
vlády svrchovanosti sc vzdáti
zřejmě prohlašován jest Vod
poveui aaie proniasuie sc znovu
že Zaválsko Anglii za vpád Jame
sonův zodpovědnou Činí an týž
úřady anglickými povzbuzován
byl následkem čehož požaduje pe
též aby otázka příslušné náhrady
soudu smírčímu k rozhodnutí byl
předložena
7 rúZn$ch míst Itálie se oznamu
hCf 2c v f{ímě MiI4ng a jinych v£t
Sfch mcstech panuje uplný kiid
vzdor tomu ale je prý italská vlá
da pevně odhodlána nezrušiti stav
obležení pokud sněm neposkytne
]í peníze k udržení pořádku Za
tím účelem žádá se 40 milionů lir
V Miláně byly na dobu 3 měsí
všechny koňské dostihy zakázány
V celku bylo během bouří zatčeno
6 poslanců Počet v Kímě zatče
ných páčí se na 300 osob Praví
se Že výtržnosti budou mít za ná
sledek pád ministerstva a předpo
vídá se že Sonino povolán bude
k sestavení ministerstva nového
Ruski fasopisy počínají se zají
matj o Filipíny a jednomyslně jest
projevován odpor proti plánům
jimiž by souostroví ono do držení
Sp Států Anglie neb Německa
přešly Vláda ruská vyzývána
jest aby za v čas některý z hlav
nich ostrovů od Španělska na del
ší dobu si pronajala a tak sobě
opory pro další vystupování v mo
ři tichém si zajistila
Nové ministerstvo ipanflski obje
vilo se v senátu poprvé v pátek
při kteréžto příležitosti premiérem
Sagastou příčiny poslední krise
vysvětleny Zároveň prohlášeno
Ue ministerstvo nové bráti se bu-
de týmž směrem co ministerstvo
odstouplé Dále poukazoval
tomu že "Španělsko činilo vše
možné za účelem odvrácení války
pokud Amerika porušujíc všeo
becně uznávanou diplomacii úto
čiti nepočala na Španělsko s ne
spravedlností v dějinách vzděla
ného světa neznámou a přinutila
„1 i„xut ~j„~x:: u
lan upauciaftu uauvcuui ua varnu
válkou kteráž nyní Španělskem
vedena bude dokud čestného mí
ru dosaženo nebude"
Mnoho starých vojínů cítf nyní á
činky namáhavé služby jež jim během
války bylo vydríeti Pan Geo S
Anderson z Rossville York County
Penn jenž zažil nejhoríl dnih služby
v čele jest nyní ěnsto obtěžován rev
matlsmem "Nedávno byl jsem prudce
napaden" praví "a opatřil jsem si lá
hev ChamberlaIo's Pain flalm Účin
koval tak dobře že bych ti přál vědě
ti co byste ml čítali za tucet lahví"
Pan Anderson přeje si balsám pro se
be i k záftobení svých přátel a souše
dú jelikož každá rodina měla by doma
mítl láhev neleň proti revmatismu
nýbrž bolení v zádech vymknutlnám
otekllně pořerání pošramoceni a spa-
leninám proti uimž Jest nevyrovná
uimž
telným prostředkem
vfach lékárníků
Na prodej u
Knihkupectví Pokroku Západu
Máme na ukladS velké mnolfctví špi
ků tíbavných a jpoučnch re vKcth
možných oborů Divadelní spisy mi
me vit-chny jcí jou k dostátii v růj
ných sbírkách PiSte si o seznam a
obdrlíte iej zdarma Adrenujte jedno
Omaha Web
ČEŠI V AMERICE
1 Dle "Svornosti" zúčastnil se
vítězné bitvy u Manilly též krajan
Josef Holub ze St Louis sloužící
na křižáku Raleigh ve škadroně
komodora Dcwey-ho se nalezaj
cfm Týž dal se odvésti k loď
stvu před 16 roky když mu bylo
19 let a ježto byl mladíkem by
strým brzy byl povýšen Byl n
jedné z oněch nešťastných lodí
amerických jež v přístavu na Sa
mojských ostrovech za bouře byly
zničeny On na štěstí vyváznu
životem byl opětně povýšen
přesazen na křižák Raleigh
1 Kruté neštěstí stíhá krajana
A Civiše u Perry Okla Tcrr
Ještě před půl druhým rokem ži
šťastně se ženou a s dvěma dítka
ma Tu začala pojednou pan
Civišová dostávat záchvaty cho
romyslnosti a jelikož se stav jt
čím dále tím více horšil musila
být poslána do ústavu choromysl
ných Po čase když odtamtud
byla propuštěna jako vyléčená
setkala se již jen s manželem
dvouletým synáčkem neb starŠ
dítko holčička byla zatím zemře
la Předminulý týden utopilo se
jim v studni i to jediné dítko a na
bohou matku může p-ý to míti
neblahých následků
1 Hrozným spůsobem přišla v
Clevelandu dne 16 května
"Colonial Arcade" o život 281etá
paní Anna Kormanová O 2 ho
dině odpolední nalézajíc se na 2
patře a chtějíc nahoru vyčkala
elevatoru a v okamžiku kdy do
něho vstupovala tento se hnul a
nešťastná žena octla se mezi stě
nou a dveřmi a rozdrcena jí lebka
Přivolanému dr Robejškovi ne
zbylo než konstatovati smrt Za
nechává tu manžela a čtyry dítky
K vážnému popálení přišla v
Chicagu dne 14 května Šestiletá
Marie Opeltova Děvčátko hrálo
si venku blízko rozdělaného ohně
a přiblížilo se tak neopatrně k ně
mu že šatečky ihned na něm se
vzňaly a než se kdo nadál byla
malá Mařka v jednom plameni
rocaia niasue voiati o pomoc
matku která uslyševši volání dce
rušky vyběhla a jala se oheň na
dfvce dusiti což se ji také podaři
lo Děyčátko popáleno bylo na
krku hlavě rukou 1 těle matk
pak popálena při strhování hoří
cích Šatů na rukou — Přivolaný
lékař prohlásil že popáleniny
smrtelnými nejsou
U Ve Wahpeton N D zorga
nizovaná setnina J má mezi členy
svými následovní krajany: Jan
Fajtl kaprál Fr Trubka trubač
K Adam Jos Blahník Jan
bouhrada a T Hudec prostí
í V Cedar Rapids přidali se m
týdne k setnině dělostřelecké kra
jané: Fr Jiřenec Ant Urbaii
R Blažek Ant Vacek Jar Iían-
žerovský R Kejla Fr Podhajský
W Šunka a B Dobrovský
1 Z Orgánu Bratrstva ČS PS
čísla květnového které nás právě
došlo dočítáme se že za měsíc
březen bylo přijato do Jednoty
S P S 86 nových členů z
nichž 40 v Ohio Dle výroční
zprávy bylo v roce 1897 vyplace
no fednotou a jednotlivými řády
ČS PS na úmrtí $ 148500 pod
pory v nemoci bratrům $2388340
zvláštních darů vdovám a sirotkům
199346 a příspěvků na vydržo
vání Českých škol Í91950 Dub
ový rozpočet vykazuje jedenáct
mrtf Členů a dvě úmrtí manželek
1 Při hudebnf slavnosti v Cin-
cinnati "Musical Festival Associ
ation" v dnech 24 až 28 května
pořádané nalézají se též na pro
gramu skladby české a sice při
etím koncertu ve středu večer
pořádaném přednešena budeover
tura od Dvořáka v koncertu pak
Šestém přednešena bude arie
'Kde ach jsi otče můj" z Dvo
ákavy "Svatební košile" a ovcf'
tura ku "Prodané nevěstě" od
Smetany Jména skladatelů a če
ská jména skladeb uvedena jsou
správně sc všemi akcenty
As 19 roků starý Fr Novák
byl zasypán u Wauktsha Wis v
písku na farmě II Hadficlda pro
něhož pracoval Neštěstí toto
bylo zpozorováno až za několik
hodin když se nevracel domů
Šli jej hledat a nalezli jej mrtvého
pod pískem #
Trpěl Jseai chronicKýai průjmem od
minulé války a užíval Jsem proti ně
mu váeclmy druhy léků Konečně na
sel jHm jeden lék jenž mne vyléčil s
OHpřcIiem a to jest Cnamberlitin's
Colíc Cholera a Biarrh ie Itetnedy
P E Grisliaiu Gaars Mills La Na
prodej u vfiech lékárníků
Pozor! Pozor!
Hledu jící
tlomovy
vru
upoxorfluji so mi v?t:Č!iou rolničen! příznivou
knijlnu vTaylors 1'rleo oUresiilj ve Wlaoon
hlnii I111J11Í' pvknélio kíi: dobrá půda idravé
jyxlnclii n hojnost řlt4 vody pocliylHiiil úro
dy nemámil The Wiiuwinaiu Ontrul IC K
Vo prodivi tyto )x'inky onudníkliiii v luv
nfvh čenich a mt mírné podmínky lloplíto
iihK W KOSmt jedu aHClark 8u Chica
go Ili neb Marek ISOCKaL Worehesier
Wlwoiihln ll-T-DT-K
Předplííocjto nn Knihovnu Americkou
pouzn $1 00 na rok
Union Paciilc
Jediiá dráha vysílající dva vlaky
denně do Denver a stanic v Colo
radu a dva vlaky denně do Wyom
ing Utah Caliíornie a Puget
Sound stanic Navštivte písárnu
městského jednatele v čísle 1302
Farnam St Omaha 62 — tf
Elastické
punčochy
Priitržná pity elektri
cké buu-rle ImtIo vxdu
ílin polštáře piMlpery
Atonuity lůžkové pán
ve kMiiukové ix)f
ranhojlké a lúkařftké
niiitrojo
K dostání
v lékárně
Alce & Fenfold Co
HOS Farnam nl
Proti Paxlon Hotelu
líQPm npphnm hurilípím na uanhiol
vuuui wuuiiuiiiy ujuiiuiiii nu luimuiui
dáváme tímto zvěst že jsme připraveni zaslati ve dvou hodi
nách po obdržení písemní objednávky každému cokoliv si
přeje mít zasláno z oboru našeho likérního závodu
Ceny naše Jsou nejnižSÍ a hodnota naSebo
Kmínka stojí 1 gallou 2(M)
Hořká 200 až 1300
Likíry nndřeřené jakoí i vAcrhny jinúL jichž niíímo na sklade jsou
actla iiaté a nepadéland Dolirotu 1 hodnotu všech zaručujeme a naic
záruka jest dobrá LV-iute u nás objednávku a budete jisté uspokojeni
M Wollstein & Co
staří spolehliví obchodníci s lihovinami
522 a 524 jižní 13 uL Omaha Neb
I rklAM t I ~ II Ani n
UdtťtW: iM Wollstein & Co 26IO
( M Wollstein & Co 535
Naše ekonomické přízemí
jet plné výhodných laciných a
domácího a kuchyňského nářadí
HARDY'S
0 tV IMXflLK 31 I)
Duhrý Samaritán-roku íl""5 prakťl
CUMář nMluhT ?Mja "liÍAsl
HviUAt lio lučebnu'" bťrbsfo Iťktt
')
Iím kntarrh liliivy hrdhia ylU% nedu
hy ot a uí— mdliiliy mrtvici- nvuuhy rd
Jáler Ie Ivin riuxViUik — itrltrhlovu nemoc
tanec řv Vila revnmiUmiii krllce liolegtl
U vimlvč n horeřnú — VcHlimteliniHt vylřfi
lei! uhirání vixly VSochny nervomii klulMMtt
iluícvní hklienosl — Taktéž vAeehrty liilnó
neiiiiHO rahrnujiťi I ílrátu rnužniwii — Ne
Chod te do Hol Šprti!? pH'ďt ku mni
Zvnirn s Jich delikítním
úsirojiin vráceno ídntvi
1'umntujte že nehéfu od nikoho ihmil-í loí
kdy vím tu inu mohu pnwpěti
Jediný lékař jenž mílie Vim říci co Vám
chybí aniž by Vim byly 'kladeny otázky
Vrdáleiii'j3i mohou hI dop- ill o list otázkám
k vyplnění l'ro niuiu t 1 pro řony č II
VSechtia kiresHpinlenco rtplnň minkromá
léky aílou Ms po exprensu Ž:wleUj dvoucun-
lovy k(ilek naHlH)Vůď
AdrťhujU) vivchny doply na
H3T9m V5 Hnxlway uouncil IHutlu la
Mucllcr Piano
& Organ Co
214 jižní 18 nlice Omaba Neb
a 103 Main nl CoddcíI filoffi la
Tato firma s hudebninami a
hudebními nástroji jest ta nej
spolehlivčjší a jediná firma jsoucí
v závodě tom již po 39 roků
Prodáváme piana "Royal"
"Ilardmon" "Harrington" a jiné
přednější druhy též varhany jako
na př Farrand Votey Story a
Clark Ceny naše jsou nejnižší a
výbČr ten nejlepší
NíiImI iijíct krnjitmS mají plana od s[M)li
notsll léto: F V Kunci 13 a Willum ullcii F
HvolKHla Irt a Wllliam ul l'auí K Hynek J
Krejčí a ťrna Sláma
Pište nám o cenník a odepíšeme
vám v řeči české dt-li3m
zboří ta nejlepSf Udáváme tuto příklad
Jalovčovka stojí 1 gallon 200 až $100
Kum " " " sni " u00
N ul South Omaha Neb
Broadway Councll Bluffs lowa
Dětsko
kočárky
za poloviční cenu:
Nikdo jinde nenaleznete tak bo
lí Mý výbfr dftskycb kořárkfj za tak
nízké ceny jako u nás
Kofárck krásné vyrpaný pruhova
ným fduiK-fnfkcin mající ceny }
$1000 prodáme za $19i
Velmi ozdoliný rákoooT)5 krÍHrifi pli
Sem vykládaný a vycpaný drtský
koárck e naiynovvui (ilmií řnlkcm
v cct& $15(10 priMláváiiie bchem té
to výprodeje ia $7íl)
I
potřebných předručtň z aUnu
V novém tníté nové iboží
1519 a 1521 Dofl£las nl
JJÍM-ntotý lárod