Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, May 24, 1898, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Hledá se — zloičj
Ve Washingtonu navštívena by
la v sobotu v noci residence sená
tora Wm E Masona z Illinois
nezvanou návSt&vou a za více jak
$4000 různých klenotů uloupeno
V neděli uveřejnil okradený sená
tor v Časopisech následovní 0-
znániku: "Onomu pánovi který
včera v noci příbytek můj okradl:
Zaplatím vám více než od koho
jiného byste dostal za hodinky a
jehlici kteréž jste mi včera vzal a
dávám váni čestné slovo své Že
stihán nebudete V jehlici jest
podobizna malého synáčka mého
kterýž před lety zemřel a jehlice
právě tak jako hodinky byla mi
darována Můžete se dorozumět
se mnou postou neb osobně a mů
žete se plně spoléhati 2e soudně
stíhati vás nebudu ''
Náš obchod s Japonskem
Dle výkazu pokladního odboru
vzrůstá náS obchod s Japonskem
měrou utěšenou V roce 1896
obnášel vývoz náš do Japonska
1 6 3734 19 'enu a v roce 1897
vzrostl již na 27030537 yenů Z
Japonska vyveženo do Soustátí
různého zboží v roce 1896 za 31
33734 1 yenů a v roce 1897
vzrostl již vývoz na 52436404
yenů Pouze tři země Anglie
Čína a Britská Indie učinily v
roce 1897 s Japonskem obchod
tak velký jako Spojené Státy
Proti nelřlnírau otevření
výstavy zamississippské vyslovila
se v pátek presbyteriánská syno
da ve Winona Lake Ind zase
dající Dotyčná resoluce zní ná
sledovně: "Důrazně odporučuje
me řiditelstvu zamississippské
výstavy kteráž v Omaze 1 Června
otevřena býti má by bezodkladně
rozhodla že výstava v neděli ote
vřenou nebude a aby toto rozhod
nutí své veřejně prohlásila tak
aby veřejné mínění v ohledu tom
upokojeno bylo"
PronifciČácl pennsylvanstí
odbývali státní konvencí svou v
pátek v Harrisburgu za účasten
ství delegátů ze 66 okresů Za
guvernéra navržen velebníček S
W Swallow a za náměstka E
Níchols z Wilkesbarre V přijaté
platformě požaduje se úplná zápo
vžď výroby a prodeje lihovin od
poručuje se udělení hlasovacího
práva ženám nynější administrace
státní prohlašuje se za tu nejhorší
a nejnehospodářštější jakou kdy
stát měl požaduje se zrušení zby
tečných úřadů a vyslovuje se na
děje že tyranství a násilnictví
španělskému na Kubě záhy konec
učiněn bude
Dotrá kořist
učiněna byla loďstvem naším v
zajetí parníku "Argonauta" jehož
to chycení s celou řadou důstojní
ků španělských na palubě bylo
před třemi týdny ohlášena Při
prohlížení nákladu seznáno totiž
že nalézá se tam 40 beden střeli
va kteréž výborně nám se hodí
— Soudem kterýž o chycených
lodích rozhodovali má prohlášen
v Key West parník Argonauta ja
kož i parník Ambrosia Bolivar a
tři jiné skůnry za zabavené a lodě
samy stanou se majetkem spolko
vým jakmile rozsudek soudem
spolkovým bude potvrzen — Pří
pady "Buena Ventury" prvé to
námi chycené lodě jakož i přípa
dy cenných parníků Pedro Cata
lina Miguel Jover Panama a
Guido projednávány budou přímo
před soudem spolkovým a to ná
sledkem toho an proti zabavení
jich majiteli lodí i majiteli nákla
du protest podán byl
Život za Život
V Rives Tenn lynčován byl v
pondělí černoch Joe Mitchell za
městnaný co brzdař na Illinois
Central iráze Týž shodil totiž
předchozího večera z jedoucího
vlaku hošíka jednoho kterýž na
'slepo' ívésti se chtěl při čemž
padnul tak nešťastně že obě no
hy pod kola mu přišly a rozdrce
ny byly Hošík Žil dosti dlouho
aby pověděti mohl kterak neŠtě
stí se událo a když pak Mitchel
zatčen tu rozzuřeným lidem úřad
níkům vyrván a lynčován
DROBNÉ ZPRÁVY
V Toledo O zničen požá
rem
Co
v pátek večer Dow & Snel
velkoobchod s kávou a Čajem
a Škoda na více jak $300000 se
odhaduje
V Kewaunee Wis vyhořelo
v pátek dvacet obchodů v nejlepš
Části města se nalézajících Spů
sobená škoda obnáší více jak sto
tisíc dolarů a pojištění jest nepa
trné
V Des Moines la zabit byl
v pátek odpoledne bleskem 23 ro
ky starý Jefí Osborne Týž pásl
v předměstí dobytek a bleskem
zasažen byl když do města se
vracel
VTampa Fla zatčen byl v
pátek iStiletý mladík Garcia na
podezření z vyzvčdačství Přisti
žen byl totiž při fotografování lo
dí k dopravě vojska na Kubu ur
čených
Z Washingtonu oznamuje se
že ex-president Harrison vzat byl
vládou Venezuelskou za hlavního
právního zástupce před smírčím
soudem jemuž spor o hranice s
državou anglickou předložen bude
V Brooklyně N Y řádily v
sobotu dva požáry jimiž as za
$150000 škody spůsobeno a při
nichž několik hasičů ku smrtelné
mu úrazu přišlo
U Roosville Ga udála se v
sobotu po 8 hodině ranní srážka
vlaku osobního s vlakem zvlášt
ním jímž prvý pluk missour-
ských dobrovolníků do ležení v
Chimauga vezen byl při čemž
vojín G G Walker usmrcen a tři
jiní vojíni poraněni
V New Yorku zatčen byl v
sobotu Eugene Harding Člen set-
niny I prvého pluku dobrovolní
ků na obžalobu zpronevěření
$2800 bývalým zaměstnavatelům
svým velkoobchodu grocernímu v
Middletown N Y
Ve Springfield Mass ze
mřel v neděli ve stáří 49 let sou
chotěmi známý novinář a spisova
tel Edward Bellamy kterýž hlav
ně spisem svým "Pohled do minu
losti" (Looking Backward) vše
obecnou pozornost k sobě byl
upoutal
Z Independence Kansas se
oznamuje Že v okolí tamním počí
ná obilí v značných rozměrech
trpěti snětí — Pšenice již nasa
zuje klasy a žně nanejvýše do čtyř
týdnů očekávány jsou
V New Yorku sesazeni byli v
pátek mayorem Van Wyckem po
licejní komisaři Phillips a Hamil
ton oba republikáni a nahraŽeni
Tammanisty Zároveň" dán do
pense náčelník McCullogh a roční
pense $3000 mu určena Změny
tyto učiněny prý proto an prý re
publikánští komisaři a náčelník
nechtěli tančiti tak jak Tam many
pískala
V Tampa Fla učiněn byl prý
ve středu v noci pokus na vyhoze
ní dynamitem do povětří tamní
vodárny kterouž voda utábořené
mu tam vojsku dodávána jest ná
sledkem čehož kolem téže silná
stráž vojenská umístěna
U Burroughs Ga srazil se
zvláštní vlak jímž prvý pluk do
brovolníků North Carolinských do
Cbicamauga vezen byl s rychlo
vlakem nákladním při čemž jeden
vojín usmrcen a jeden těžce po
raněn Tarokyl Tarokyl
Stojí pouze $100
Se zásylkou $110
Použijte nízkých cen ! Zašlete
objednávky pod adresou :
Pokrok Západu Omaha Neb
— Včera kolem půlnoci doata
se za mříže na obžalobu z vraždy
Thomas Sullivan Týž strávil celý
vt čer v hostinci Brandeisově čís
820 již 10 ul a když kolem n
hodiny noční na cestu k domovu
se vydal byl již ve stavu podna
pilém Pod viaduktem uviděl nž-
koli černošek dříví sbírajících
když několik poznámek o nich
učinil pohroženo mu přivoláním
blízko bydlících jejích manželů
Skutečně také jeden z nich přiběhl
a se Sullivanem do křížku se chy
tu nepochodil však neboť záhy
byl na dlažbu sražen Sullivan
bral se na to dále když v tom
jiny černoch cihlou do holeně jej
uhodil a tak bolestné poranění mu
spůsobil že sotva na nohou se
udržel V bolesti a zároveň i ve
zlosti odebral se Sullivan zpět do
hostince kdež revolver si vypůjčil
za černochem se pustil Když
k místu kde uhozen byl se blížil
zdálo se mu že útočníka vidí a
proto bez rozvahy namířil a střelil
a postava kácela se k zemi
Kule vnikla do Čela a spůsobila
smrt okamžitou Pohledem na
mrtvolu Sullivan okamžitě vystří
zlivěl neboť místo černocha stře-
il dobrého přítele svého 3oleté-
no liiomas Kirklanua s nímž
v téže budově bydlel a kterýž na
cestě do hostince se nalézal —
Sullivan vydal se sám úřadům
— Ze Schuyler oznámeno bylo
v pondělí utonutí i2letého Dale
Secorda Týž odebral se po ško-
e s několika soudruhy k potoku
iŽně od města farmou Foldovou
tekoucímu aby se vykoupal Nej
spíše zasažen byl při tom křečí a
utonul dříve než ku pomoci při-
pěno býti mu mohlo
— V Crete spáchal včera odpo
dne ve vězení městském samo
raždu oběšením Paul Pscheiden
ýž zatčen byl v sobotu večer na
obžalobu znásilnění lótileté ne-
lastní své dcery a dnes předběžné
přelíčení s ním odbýváno býti
mělo — Manželka jeho zemřela
teprvé před dvěma týdny
— Bývaly doby kdy Big Blue
precinkt v Salině Co byl nejlep-
ším a nejzámožnějším v celém o-
kresu Však jak se podobá nyní
jde to s tím precinktem kvapně
olů s kopce a všichni jeho oby
vatelé přicházejí na mizinu Tomu
aspoň nasvědčuje letošní zpráva
odhadčího Kdežto jak isme již
říve sdělili v sousedním precink-
u Turkey Creek občané dle zprá
vy odhadčího si stojí o $10826
na tom lépe než před rokemv Big
lue chudnou a jejich odhad le
tošní vykazuje o $762 méně jmění
než minulý rok Tohle nás zpro-
adeně mrzí neboť máme v Big
Jlue prec nejvěrnějŠích nejupři-
mnějŠích a nejmilejších přátel
S Rev P Klos z Chelsea la
zažaloval v pondělí p A MZáhoří-
ka ze Cedar Rapids na odškodné
obnosu $10000 a to proto an
prý týž rozšiřoval o něm nepravdi
vou zprávu jako by ku sbírkám
na Španěly vyzýval Zprávu tu
přinesla tamější Gazette a p Z
í sdělil Svornosti
PoM Zápafln fla dech
Válka Španělsko-amcrická zají
mati bude v Čechách dojista ka
ždého tak jako zajímá nás zde
Nepochybně že časopisy tamnější
čerpali budou zprávy nejvíce z
z pramenů španělských aneb ně
meckých aneb konečně francouz
ských vesměs Americe v tomto
případě nepřátelských a chcete-li
jim učinili potěšení chcete-li aby
dozvěděli se pravdy o průběhu
války zavděčíte se jim velice když
předplatíte jim Pokrok Západu
V žádném Časopise nedoČtou se
zpráv lépe upravených a spolehli
vějších než-li v listě našem Před
platné do Čech obnášíza týdenník
tří dolary na rok
Vydavatele Pokroku Západu
Obrazy
K dolítání za botové u Tok Západu
Jan Amos KKnkt podobizna ví
hlasného našeho zakladatele moderního
školství— Cena 60c
Iliia před koncilem líontnlrkt m Hni
mek znamenitého umclce Víc Mrozíka
Cena 1100
KrUtnt ptal plIátem snímek obrazu
znamenitého dtfa vf-blaaného malíře
Munkaraybo ve avítlotlsku velkosti Slz
v) ta 20c
lina a Zlika kráaná dva litoirrafované
obrazy Představující čeikó vtlikány
Lluia a Zlzku hodící ae pro spolkové a
veřejné mutnoati jaaož 1 pro rodiny
Cena obou dohromady 1100
Ladím ir Klácel vfrná nodobizna to
hoto véhlaaného amerického avobodáfe
Cena 50 centů
Bolaniká svatba krásný barvoliskovf
oDmi od niBkťuo malíře AI Makowsky
ho cena 50c
Kolumbu na král dvoř Ananřl
ském snímek znamenitého díla nevý-
leoncisiuo cesktňo malíře Václ lirojtika
kterýž obraz zakounen bvl nákladem
105000 a chová ae v Metropolitan Museu
umfnívNew Yorku
Sárrat Napoleona 1 Moskvv Překráa
tkf barvotiskový obraz představuj icl
uprostřed rtanoieona v cela rady důstoj
níků: v nozadí řad v volíka a va nfm ráfl
hond Moftkva Nelznarnenittlst to dílo
znamenitého malíře Meissoniera 50c
Z wtavv koní Snímek zdařilého
obrazu Kosy Bonhcurovy 50c
Bitra n Oettraburau 8nímek zname
nitého díla ppPaula Philioteauxe 50c
Io Oliicng1?!!
Ctěnému našemu Čtenářstvu v
Chicagu dovolujeme si oznámiti
Že chvalnč známý
pan J Staněk
738 Allport Street ustanoven byl
jednatelem pro naše listy a jest
nyní oprávněn závod náš ve všech
obchodních záležitostech zastupo
vati Jak všem naším čtenářům
tamnějŠím známo byly naše zále
žitosti v nedávné minulosti poně
kud zanedbávány pan Staněk
však nyní chopí se energicky prá
ce a navštíví v nejbližších dnech
veškeré naše odběrately za účelem
kolekce jak dluhujících částek
tak i předplatného Prosíme
všechny naše příznivce aby se na
jeho návštěvu připravili a dluhující
Částky jakož 1 po případě před
platné pro něho pohotově měli
tak aby nepotřeboval k nikomu
marně chodití
K závěrce podotýkáme že pan
J Staněk samojediný jest opráv
něným naším jednatelem pro celé
Chicago a jen on sám má právo
předplatné pro nás přijímati a v
našem jméně kvitance vystavovati
Znamenáme se v úctě
Vydavateli Pokroku Západu
a Knihovny Americké
Seznam hudebnin
K dostání ra hotové v kníhku
pectví Pokroku Záp
Česká veselost sbírka původ huuio
riitických zpěvů a scén pro dva tři i vír
hlauft a průvodem piana Sbírku tuto
'edinou svého druhu mažeme vřele od
poruciti ct spolkům zábavním a ochot
nickým neboť obsahuje hojnost příhot
ných komických výstupů k zábavám be
sedám atd Máme na skladé následující
sesitv:
2 Operace komický trojzpěr pro 8
mužské hlasy 1100
7 Polka pro merlotiny f 111 brkakr
hudební iert pro 4 mužské hlasy a přít
vodem piana 50i-
9 HoznáSoři kultftry komické duetto
pro tenor a baa prftv pia na 80c
Kinder Klavier Bchule Vorůbungen
W Schwartz cena 80c
Láska Pyliívorova komické dueto pro
S tentory s prův piana 1125
Král Beludžřstánle AU Kábul Kanda
har LXXII komická opereta Cena
partitury i txtu $135
15 BubHl a Záducha komické duetto
pronižil a vyčíhla tllNf
Besední koncertv sbírka původních
skladeb obsahující :
1 Pozdrav do vlasti píseň na slova
Bol Jablonského pro seret upravil V
Zoula (v Clevelandu O) Cena parti
tury i hlasů 100
2 Aumařský trojlístek hudební f er
tro 2 klaríoety a fagot 25o
4 Osudná plscfi 'Hudba a pfseA k
tťjnojmené činohře Elilky 1'eikov V
bor div her sv 5) tlOU
ADRESÁŘ
ČESKÝCH SPOLKŮ
OMAHA
ítái) Palacký K l ZflU
mWfl o n h vřrtil v ř I Ktí JU In ul I'fi
II Uf ltil t i U 1 'A1 111 1
Wm t Tf m — uitmj itrivi UK' m w v v as
ulAÍMulk Kurrl ht)i)Kr )
i"
TM Jed Hukot v Omaha
jrllifvi v tjrylli'ltiif Mshbxa knlIf druhy
tvrwk v mřnki vWt-r ve tvé mlktmiatl KSI
Ho UHl l'řU Uml Ilitvflka IM7Momil
Ht UJ-inrilU li W liurlo MIH n r l-oinili-Um
v( ůMnlk VrJ Kl dit UIM 1'opiilnUiii uvo
I'uklulník A ni Muchu Kn m i tr
rodn Kokol TvrS í 1
- m
(Kltifí si wfXihtn dvakrát mMFně kaidnit
I in-ili'11 a 3 hikI II v inivírl v kíiiI Mntnivi
(Vloroiu 'híi fMltiťvá m I uihIII v HJiiu
píill-tní -lu! I tiil- v ilulinu ařtvrtletul
1 iwinn a omnu itimiim¥i rr btuiipk mi-
touMMIit Fr Iikurnf tJ John ťlilelioráíi
ISA lli IMi ul úí -tnil Kr Clillxirt!
lil a ut fokUtluík V V Kuocl 1319 tío li
itr
Jan II um Lože c ' Itjt Pytbla
mllif vá whfio kuMou první a třeli itFedu v
„-1I tf Ktrrulni mí1 fia 11 M Wlllium lil V
Hel kancléř tíl It-i-u íh jnn sir ctirasn
ri'hlvu a M'Vtt K ViMlRka KUN lMhlr
Hirih- flniin i VI'Htyl JI laUul 1'e-
klii(li)i( Jim ováW laiv lit lili ut
Bohemia Lože ! 314 AOUW
M w v umná li„ iiiMrxi in n„ j v mw
V ťJ H i:í St C UoMiwatvr bk1 lékař
fiďlivo Hulldinx
Tiílmr fiiliimlmii ftfl WOW
jHllfvé tmUhm Uniúé Shi Mi-rf v tnť-dícl v Ná
rodní mí ni v h vntvr Phvlwda Kr Hvnboda
l-l-JI UM 14 I UELI I _ L' U„„f Tu 1
' J Viti nl St li-l I Miinth llumlia
Hokluduík V J Nepodul l£H Jit 14 ul
Tábor Lípa fix 127 W O W
ixllivi Hvé feUítxo kiiJd druh í a řtrrtý řtvr-
t-K v mu p j MBvni-kii rrniiwuit jinmi
iMilojl iiiifiiiipři-dHrtlu Vit IhilfJS klerk Ant
K Nuvik Í7VI K) II HU pokladník Joa Julii
nuk 1013 llomur Str
Sbor VIttHtWava ř 29 J f Ih
Mlbývá whfixu kuidou I ni-(IMI v mřfiicl v Ní-
nxlni tinl o '4 biKl ivlp ťhdMlk)mí pl- A
Kalinovi THjminlt:o h Ilatidhauonivá IWIH
II Ht úh tnicu K lliirUí4 1'ukladnloa
JoH-fa Moiif ková
Sbor Uolciilava ř 0 Jf l)
odhf vi wh6x každou 8 nt-dMI v nifíel v Ná
rodní ínl o a h xl) rhiwdk Anna KmJ
řová 1£M0 Jlí laiá ul tajfmnlre Krantlíkt Ca
pek ffll1 jít U ul Afftnlcu Antonie Macho
vi l£il So Ih til pokladnice Antonia Knmu
lovi l!M7Jlí 15 ul
Slior Htczda Noré Bobj ř Hd 1 Č I)
Mlhfvi vé wdifiz Uiiidou 3 nwlMI v m'!i-l ve
t hod íxlp v ituu Mťlmtve 1'h-ilHMlkyiif Aio-
H?n Humlovi m liMr il viiiipiiii-
u llavtl'á l-t [í U l!tlh Wl Ařál HÍin Vrtl
uuivuorau ism rxi 10 nir
Sbor Marlha (i rove ř 10
(Kil
llif vá V(S nr:iviliní w hui vMy 4 nedMI v
uuifxtui ii tvíiitl i nuiUAf-
syni lrf'tia Kumrlova tajnmnliw Nf lile Hvolio-
A 11'lá t ťltí 1 lli#lln í flitlali#á
liil— i n ul pruvixikync Anna nrejci
it _ 1 1 mu i i i ái rr vir
nnr i éifniH ii ni n liti i i
:Kinyv prviuine m-num icany nruuj iv
(tvrtfk v mínicl ve 8 hod olpolelne v mlhU
Dimti pana iSvolxidy na rohu lo a Wllllam ul
Irudflka Anna Žlžkovukf Ulrmnlce A Obl
1219 jli ih ul UtVtnloe Marín hlrukel MW
CAtclar Kt pokl Antoni Mucb liáSt Jlí 15UI
Sbor Lilie ř 9 Kruhu Drevarek
odtifvá ttvé pravldflné whfiwi vdy v první
ttvrtok a ttvti mnil-H v mřitírl vnirodnl siní
l_f II UliLa l'fUwlk uní Mario
Jirákovi rjli lii 18 ul míU)t-dwvlkyn
AI Zi-li ná tajtinriic Mariu Haincovi l£ů}l
i I 1 tll trit~ Vif 'í-r-Mi II IA
13
ulice
U 1 i ill 11 1 U IX viu i' um iw jtm
eo-tř
SOUTH OMAHA
T J Sokol r So Omaha
odlévá kví whňe kailf 1 ftvrtok v rnět:l V
aint KouUkf Hro HtaroMta Jan Koubiký
m a y ulli-u riiíUMUntii J M ToliU 18 a
II ul ujťmniK i ritnuitvK námi io a o ui
ttřetnlk Jan VomfWka IH s y ul pokladník
Krantl-k Hii-k iW uiezl N a U ul nifeluík
Alois Krajie)k
Traha lože L 828 AOUW
-Mlhfvi avé pravidelné 'h6ie 1 a Si titMli v
oiMi'1 r ni ní p KouUkjlto Joh KramolUh
I MW Thomaa lywo M WK J Kltle taj
& llOiť til J KramulUli ú'l-Iuí k 18 a P
ulice
Tábor Dnlar Wood ř 19 WOW
jdhlvi avi w-b6re dvakrát ta uf tc kaldou 2
aobotu o h vi-cr a kaádoti 4 iuli'll ve t h
dii vidní Koiitstkf Bros 1'hwlwsda Kraot Vo-
ráwk fit lv 23 VV Mtr mintoptadtteda Anton
Ki-m- ta) J M TolilU 'ir IHtlt tt V t„ 6
bituik Jan Zavlt-l pokladník Fr KouUtký
Tábor Zlžkúr Dub č 11Í W O W
-
odbývá vi w-h&ce katdon tCnti nedřll v mlat
cl PhtdMMia iKnn Hlávka rnIxUipfedxda
Frank Hrabik tajomnlk James Forruinek
í& th St bet N 4 M pokladník Autou l'l-
vouka
Bfir 1'rokop Velký ř 8380 LOF
oůblvi vi nrhRne kaidf prvnf a tFetl řtrrtřk
vnu-ulr-l v Biu! FraRkově v to Otnaie VCH
John Kubát a it Jim Tctinoliliduk V (' U
Vivlav Hotxta It H Jonouh Krawn fSSt Ilou-
levard ave F 8 Fr Vaíák 17 a Berry:
Tn-iuturcrJ IlaJn l a 8: W J Kuaik ZI
a Wytnan JW John llárta I O Jo b tašek
ii a y auaíu i wuoiiiuii-n
ítád Palmové Dřevo l 7
Knih Dfovafek v Honth Omazn ftdbf váwh&za-
lvi kuídé poNledui lomlřll v mř-xírl v mUtnď
ítl lir KoiiiKký li Marie Voini ka I6to1ni
poruciiioe Klmnora Klierl tniiitopradMHllia
Katle Viráwk Ml Híi Si sir tajomntce řrao
nuknimalce Itarltora Knci-k provodil Kalia
vomw-Ka vnitrní ntut trautuka uartaven
koval tráJ
Krásné lva iitoirrafovarié obrazr
představující řenké velikiny Jluaa m
Žižku hodící aepro spolkové a veřejné
míHkuoati jakož i pro rodiny máme
nyVf f& akladč Prodáváme íe oba po
1100 aneb co prémii k Pok Západu aa
HojutcK ůyc POliroK Západ n
Omabarieb "